Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция

Приложения:

Документация - Публикувано на 04.07.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 04.07.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 04.07.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 04.07.2016г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Публикувано на 04.07.2016г.
Проект на договор - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 2 и Образец 2а - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 3 - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 3.1 - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 3.2 - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 4 - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 5 - Публикувано на 04.07.2016г.
Образец 6 - Публикувано на 04.07.2016г.
Протокол №1- Публикувано на 02.09.2016г.
Писмо отваряне цени- публикувано на 17.09.2016г
Протокол №2- Публикувано на 06.10.2016г.
Протокол №3- Публикувано на 06.10.2016г.
Решение изпълнител - Публикувано на 06.10.2016г.
Доклад - Публикувано на 06.10.2016г.
Писмо до фирмите - Публикувано на 06.10.2016г.
Договор изпълнител ОП 1 - Публикувано на 02.11.2016г.
Договор изпълнител ОП 2 - Публикувано на 02.11.2016г.
Договор изпълнител ОП 3 - Публикувано на 02.11.2016г.