Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен

Приложения:

Документация - Публикувано на 27.06.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 27.06.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 27.06.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 27.06.2016г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Публикувано на 27.06.2016г.
Методика за оценка - Публикувано на 27.06.2016г.
Проект на договор - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 2 и Образец 2а - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 3 - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 3.1 - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 3.2 - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 4 - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 5 - Публикувано на 27.06.2016г.
Образец 6 - Публикувано на 27.06.2016г.
Информация за отваряне на ценови оферти- Публикувано на 15.02.2017г.
Доклад - Публикувано на 01.03.2017г.
Протокол № 1 - Публикувано на 01.03.2017г.
Протокол № 2 - Публикувано на 01.03.2017г.
Решение изпълнител - Публикувано на 01.03.2017г.
Договор изпълнител - Публикувано на 21.03.2017г.
Обявление приключил договор - Публикувано на 19.05.2017г.