Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на ВМА

Приложения:

Образец 1- Списък на документите- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 2- Техническо предложение- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 3- Ценово предложение- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 4- Представяне на участница- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 5- Декларация по чл. 47- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 6- Декларация по чл. 3- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 7- Декларация- списък- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 8- Декларация подизъпнител- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 9- Декларация за съгласие на подизпълнител- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 11- Чл. 56 ал. 1- публикувано на 12.12.2015г.
Образец 12- Декларация по чл. 33- публикувано на 12.12.2015г.
Приложение 3- Техническа спецификация- публикувано на 12.12.2015г.
Приложение 4- Проектодоговор- публикувано на 12.12.2015г.
Приложение 2- Покана договаряне- публикувано на 12.12.2015г.
Условия- публикувано на 12.12.2015г.
Предварително обявление - публикувано на 11.12.2015г.
Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП - Публикувано на 14.01.2016г.
Съобщение за мястото и датата за провеждане на договарянето - Пуликувано на 19.01.2016г.
Протокол по чл. 92а, ал.2 от ЗОП - Публикувано на 22.02.2016г.
Доклад по чл. 92а, ал.5, т.1 от ЗОП - Публикувано на 24.02.2016г.
Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка - Публикувано на 26.02.2016г.
Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях - Публикувано на 04.04.2016г.