Научно-изследователска дейност на ВМА

Началник на сектор “Научна дейност”

Д-р Юлиян Дочев

Тел. 02/92 25309

E-mail:

 

Научната дейност във Военномедицинска академия се извършва в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВМА. Във Военномедицинска академия научноизследователската дейност е насочена към разработване на научна и научноприложна тематика и свързаното с нея израстване на млади научни работници, както и към развитието на международни контакти с водещи специалисти от други страни.

На основание открита от Националната агенция за оценяване и акредитация процедура за оценяване на обучението по докторски програми за придобиване на образователна и научна степен “доктор”, през 2014-2016 г за срок от 5 години. МБАЛ София – ВМА е акредитирана за 30 научни специалности. През 2018 г. по докторски програми във ВМА се обучават 23 докторанти на самостоятелна подготовка, 4 докторанти  в редовна форма на докторантура и 2-ма в задочна форма на докторантура.

ВМА разполага с академичен състав както следва: професори -41 , доценти -60 , главни асистенти -31, асистенти -37 , само с образователна и научна степен доктор –34.

През последните 2 години научната продукция на академичния състав на ВМА възлиза на над 800 публикации в български и чуждестранни издания и над 400 участия в международни научни форуми и др.

Всички научноизследователски кадри от ВМА членуват в български, европейски и световни научни организации и редколегии на научни издания.

Периодично във ВМА се организират и провеждат научни форуми с международно участие по актуални проблеми на медицината. До края на 2018 г. ВМА активно ще участва в организацията и провеждането на: Четвъртия национален конгрес с международно участие на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика; Четвърта национална конференция с международно участие по парентерално и ентерално хранене.

Военномедицинска академия е инициатор за създаването на Балканския военномедицински комитет /БВМК/ през 1995 г. В него участват военномедицинските служби на Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция. Ежегодно в една от страните се провежда конгрес на БВМК. Досега са проведени двадесет и три конгреса, като през 2018 г. домакин бе Турция.

        АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

24-ят Конгрес на Балканския Военномедицински Комитет ще се проведе в периода в периода 30 април2019-03 май 2019 г. в г. Тирана, Албания.

Основни области за презентация: хирургия, вътрешни болести, психиатрия, превенция, експериментална медицина.

Срок за резюмета: 15.11.2018 г. – в електронен и печатен вариант  на български и английски език: ОУНИД – ст. №5, д-р Стоева.

        ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА:

1. Тип- презентация или постер

2. Област на презентацията

3. Заглавие

4. Имена на авторите с военно и академично звание и подчертаване на презентиращия автор

5. Резюме до 250 думи

6. Адрес за кореспонденция

7. Име на файла-фамилия и първа дума от заглавието

ВМА съвместно с Българското научно дружество по военна медицина /създадено през… г./ имат печатно издание „Военна медицина”. Списанието излиза в 4 книжки годишно с по 15-17 публикации, представящи последните постижения и най-актуални проблеми във военната и съвременната медицина.