Защита на личните данни

  Данни за длъжностното лице по защита на данните:  

  Име: майор Мирослав Памуков

  Телефон: 02/92 26 220 

  Адрес: гр. София 1606, ул.” Г.Софийски” № 3

  Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност на Регламент (ЕС) 2016/679 да Ви информира за извършваните от Военномедицинска академия дейности по обработване на лични данни; целите, за които се обработват данните; мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни; правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламента.

  ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

  ВМА e лечебно заведение за извънболнична и болнична помощ; юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.

  ВМА е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените й от закона правомощия, като седалището и адресът на управление са: гр. София, 1606, бул. „Георги Софийски“ № 3 , на който адрес може да изпращате по пощата искания до болницата като администратор на данни или лично да подадете исканията си в деловодството на болницата.

  Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: или по факс: 02/95 26 536.

  ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

  С длъжностното лице по защита на данните на ВМА може да се свържете на телефон: 02/92 26 220 или на електронен адрес: , като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

  ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

  ВМА осъществява правомощията, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за здравното осигуряване, Национален рамков договор и други нормативни актове, съгласно които обработва лични данни.

  При упражняване на правомощията си, ВМА обработва лични данни на пациентите. В тези случаи обработваните данни са общи - свързани с физическата идентичност и чувствителни – свързани със здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

  За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ВМА обработва лични данни на кандидати за работа, на работниците и служителите. Освен това, лични данни се обработват на физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

  Когато ВМА обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

  Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

  ВМА не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения.

  КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ ИЗВЪН БОЛНИЦАТА

  ВМА предоставя лични данни, извън организацията на следните категории получатели на лични данни:

  • на публични органи, натоварени с функции, в рамките на техните правомощия (Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването,  НАП, НОИ, други органи на изпълнителната власт, органи на съдебната власт, органи на местно самоуправление, контролни и статистически институции, НЗОК, Регионални здравноосигурителни каси, Регионални здравни инспекции, и други ако е приложимо);
  • на обработващи лични данни (физическо или юридическо лице /контрагент/, което обработва лични данни от името на ВМА и по негово нареждане или възлагане);
  • на други администратори на лични данни в страни-членки на ЕС;
  • на трети страни или международни организации – приложимо само при наличие на договорни взаимоотношения.

  СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

  Като администратор на данни, ВМА съхранява данни на хартиен/електронен носител за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

  ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - СУБЕКТИ НА ДАННИ

  Предприетите мерки за защита на личните данни са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп до личните данни;
  • Право на коригиране на лични данни;
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;
  • Право на ограничение на обработването;
  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;
  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679;
  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

  Можете да подадете искане, за което и да е от изброените по-горе права, по електронен път на e-mail: , по пощата на адреса на болницата или на тел.: 02/92 26 220.

  Право на жалба до Комисия за защита на личните данни

  Ако смятате че Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени, можете да подадете жалба при нас.

  Имате право също да подадете жалба и пред Комисия за защита на личните данни, гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел: 02/ 9153 518, e-mail: .

  ВЪВЕДЕНИ ОТ ВМА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  С Инструкция за обработка на личните данни и защитата им във ВМА са въведени мерки за ефективна защита на обработваните данни.

  Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни във ВМА може да получите от длъжностното лице по защита на данните.

  Настоящата информация за поверителност може да бъде актуализирана от нас при настъпване на промени в условията, при които обработваме личните Ви данни.