Начало / Профил на купувача

Профил на купувача
Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756384)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0028

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756383 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
2 756384 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
3 758632 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric

Описание:

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1. 1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. 2.Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват: - извършване на задължителна профилактика два пъти в годината; - неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт; - настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите; - ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат. Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
Приложения: Документация
Краен срок: 21/11/2016 16:00
 
„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756026)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

02-11-2016

Преписка:

00085-2016-0026

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756025 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
2 756026 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”

Описание:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Приложения: Документация
Краен срок: 08/12/2016 16:00
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (756373)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0027

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756373 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 04.11.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”

Описание:

За медицинска апаратура предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV: Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие. Участникът следва да представи подробни каталози /без посочени цени/ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на производителя за предлаганoното медицинско оборудване за медицинска полева палатка и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. Документите следва да са със задължителен превод на български език. Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинското оборудване за медицинска полева палатка за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганото медицинско оборудване за медицинска полева палатка. ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника по Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (755633)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

31-10-2016

Преписка:

00085-2016-0025

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755633 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 31.10.2016 31.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинените на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря

Описание:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинени на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря. Услугите по извършване на абонаментна сервизна поддръжка и профилактични технически прегледи ще се предоставят, както следва: 1. За обособена позиция: І БДПЛР - гр. Банкя се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 3 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 2. За обособена позиция: II БДПЛР - гр. Хисаря се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 4 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 3. Описание на дейностите, включени в абонаментна сервизна поддръжка и профилактичните прегледи на климатична и вентилационна техника за Обособени позиции І и II: Профилактичните прегледи са цялостна проверка на изправността на техниката и включват: 3.1. Основно почистване и измиване на външните тела на стайните климатизатори и водохлаждащите агрегати. 3.2. Почистване и дезинфекция на филтрите, топлообменните повърхности и корпусите на вътрешните тела на стайните климатизатори и всички видове вентилатори. 3.3. Почистване и дезинфекция на рекуперативните, отоплителните и охладителните топлообменици в климатичните и вентилационни камери. 3.4. Смяна на батериите на всички дистанционни управления, при необходимост и/или заявка. 3.5. Проверка на стойностите на входното напрежение и консумирания ток на електрозахранващи табла, на електродвигатели, на контролни, изпълнителни и сигнализиращи компоненти, елементи, компресори и вентилатори на всички климатични и вентилационни системи, водоохлаждащи агрегати /чилъри/, абонатни станции и помпи на територията на съответната база /включително всички съоръжения разположени в дворна, стенна и покривна част на територията на съответната база. 3.6. Гресиране, смяна на ремъци и други консумативи при необходимост. 3.7. Извършване на проверки за херметичност на системите, съгласно чл.3 на регламент (ЕО) №842/2006г. 3.8. Проверка на температурата на входящ и изходящ въздух от системите, а при необходимост и проверка на температурата в съответното помещение. 3.9. Проверка изправността на тръбните разводки и арматура на отоплителните и охлаждащи контури. 3.10. Подмяна на консумативи по подадена заявка и/или съгласно техническата спецификация, и/или при необходимост за осигуряване на безопасна и безаварийна непрекъсната работа на климатичната и вентилационна техника 3.11. Други превантивни дейности пряко свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна работа на климатичната и вентилационна техника, абонатни станции, водоохлаждащи станции /агрегати/ и захранващи табла, контролно измервателни прибори и автоматика.
Приложения: Документация
Краен срок:
10.11.2016 г.  16:00 ч. 
„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор"
Документ:

Събиране на оферти  (9057961)(9058234)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

28.10.2016 г.

Име:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.

Описание:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 04.11.2016 г.  16:00 ч. 
 
„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755013)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-10-2016

Преписка:

00085-2016-0024

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755012 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
2 755013 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
Процедура: Публично състезание
Име:

„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”

Описание:

Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структрури на ВМА. Срок за изпълнение на всяка писмена заявка е до 3/три/ работни дни от получаване на заявката. Количеството не може да бъде по-малко от 5000 л. Количеството и качеството на горивото се удостоверяват при всяка конкретна доставка чрез подписване на приемо- предавателен протокол от координатора/ите по договора от страна на Възложителя и на Изпълнителя. Към протокола се прилагат всички необходими документи съгласно техническата спецификация.
Приложения: Документация
Краен срок:
21/11/2016 16:00
 
„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Документ:

Събиране на оферти  (9057697) (9058076)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21.10.2016 г.

Име:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.

Описание:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 31.10.2016 г.  16:00 ч. 
 
Доставка на лекарства
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750104)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0023

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750100 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750104 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка на лекарства

Описание:

Доставка на лекарства
Приложения: Документация
Краен срок:
26/10/2016 16:00
 
Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750111)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0022

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750109 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750111 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

Описание:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Приложения: Документация
Краен срок:
27/10/2016 16:00
 
„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (746508)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-08-2016

Преписка:

00085-2016-0021

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 746508 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.08.2016 г. 26.08.2016 г.
2 758645 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Договаряне
Име:

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на хигиенни консумативи и пособия за почистване по видове и количества, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел II „Техническа спецификация” и Приложения № 1 и 2, които са неразделна част от документацията. Документацията на поръчката е публикувана в Профила на купувача и може безпрепятствено да се ползва от всяко заинтересовано лице. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на почистващи и перилни препарати и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на уреди и пособия за почистване. Прогнозното количество на отделните видове почистващи и перилни препарати, както и на пособията за почистване са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743457)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-08-2016

Преписка:

00085-2016-0020

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 743456 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
2 743457 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –
Приложения: Документация
Краен срок:
08/09/2016 16:00
 


Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен
Документ:
Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740652)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0019

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740652 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 15.07.2016 г. 15.07.2016 г.
2 747662 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 01.09.2016 г. 07.09.2016 г.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия МБАЛ Сливен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен
Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740647)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0018

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740647 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
2 752022 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 06.10.2016 10.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738284)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29-06-2016

Преписка:

00085-2016-0017

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 738280 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
2 738284 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Приложения: Документация
Краен срок:
04/08/2016 16:00
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (737962)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

27-06-2016

Преписка:

00085-2016-0016

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 737960 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
2 737962 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна подробно описани по вид и количество в техническа спецификация в Раздел IV на документацията за участие - Приложение № 1.
Приложения: Документация
Краен срок:
03/08/2016 16:00