Начало / Профил на купувача

Профил на купувача


Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756384)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0028

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756383 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
2 756384 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.11.2016 09.11.2016
3 758632 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Абонаметна поддръжка и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric

Описание:

1.Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части за медицинска апаратура, производство на General Electric, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1. 1.1.Доставките се извършват, при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. 2.Услуги по абонаментна поддръжка на медицинска апаратура, производство на General Electric, които включват: - извършване на задължителна профилактика два пъти в годината; - неограничен брой посещения, при повикване и заявка от Възложителя, за диагностициране на повреда и ремонт; - настройки, калибровки, тестове и софтуерен ъпдейт за осигуряване на функционалността на апаратите; - ежемесечна проверка работоспособността на всеки един апарат. Медицинската апаратура е подробно описана в Техническа спецификация Приложение № 1а.
Приложения: Документация
Краен срок: 21/11/2016 16:00
 
„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (756026)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

02-11-2016

Преписка:

00085-2016-0026

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756025 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
2 756026 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 02.11.2016 07.11.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”

Описание:

„Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури”
Приложения: Документация
Краен срок: 08/12/2016 16:00
„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (756373)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-11-2016

Преписка:

00085-2016-0027

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 756373 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.11.2016 04.11.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване за медицинска полева палатка”

Описание:

За медицинска апаратура предмет на доставката е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV: Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за участие. Участникът следва да представи подробни каталози /без посочени цени/ с технически характеристики, съдържащи информация за всички параметри и функции, поставени като минимални изисквания в техническата спецификация на производителя за предлаганoното медицинско оборудване за медицинска полева палатка и други официални документи, от които да са видни основните технически характеристики и параметри. Документите следва да са със задължителен превод на български език. Участникът следва да представи сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, БДС ЕN ISO 13485:2012 или еквивалентно) на производителя на медицинското оборудване за медицинска полева палатка за въведена Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд език. Участникът следва да представи сертификати и декларации за съответствие на предлаганото медицинско оборудване за медицинска полева палатка. ЕС сертификат или еквивалент на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за нанесена СЕ маркировка върху изделието.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника по Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (755633)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

31-10-2016

Преписка:

00085-2016-0025

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755633 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 31.10.2016 31.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинените на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря

Описание:

Абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти, подмяна на основни консумативи и филтри, a при необходимост и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части за нуждите на подчинени на ВМА структури по две обособени позиции: Обособена позиция I БДПЛР – гр. Банкя и Обособена позиция II БДПЛР – гр. Хисаря. Услугите по извършване на абонаментна сервизна поддръжка и профилактични технически прегледи ще се предоставят, както следва: 1. За обособена позиция: І БДПЛР - гр. Банкя се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 3 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 2. За обособена позиция: II БДПЛР - гр. Хисаря се изисква извършването пълна абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на всички системи и съоръжения, съгласно техническата спецификация, 4 пъти годишно /по график, съгласуван с Изпълнителя и утвърден от Възложителя/ и при необходимост извършване на ремонтни дейности, вкл. доставка и подмяна на резервни части по заявка на Възложителя. 3. Описание на дейностите, включени в абонаментна сервизна поддръжка и профилактичните прегледи на климатична и вентилационна техника за Обособени позиции І и II: Профилактичните прегледи са цялостна проверка на изправността на техниката и включват: 3.1. Основно почистване и измиване на външните тела на стайните климатизатори и водохлаждащите агрегати. 3.2. Почистване и дезинфекция на филтрите, топлообменните повърхности и корпусите на вътрешните тела на стайните климатизатори и всички видове вентилатори. 3.3. Почистване и дезинфекция на рекуперативните, отоплителните и охладителните топлообменици в климатичните и вентилационни камери. 3.4. Смяна на батериите на всички дистанционни управления, при необходимост и/или заявка. 3.5. Проверка на стойностите на входното напрежение и консумирания ток на електрозахранващи табла, на електродвигатели, на контролни, изпълнителни и сигнализиращи компоненти, елементи, компресори и вентилатори на всички климатични и вентилационни системи, водоохлаждащи агрегати /чилъри/, абонатни станции и помпи на територията на съответната база /включително всички съоръжения разположени в дворна, стенна и покривна част на територията на съответната база. 3.6. Гресиране, смяна на ремъци и други консумативи при необходимост. 3.7. Извършване на проверки за херметичност на системите, съгласно чл.3 на регламент (ЕО) №842/2006г. 3.8. Проверка на температурата на входящ и изходящ въздух от системите, а при необходимост и проверка на температурата в съответното помещение. 3.9. Проверка изправността на тръбните разводки и арматура на отоплителните и охлаждащи контури. 3.10. Подмяна на консумативи по подадена заявка и/или съгласно техническата спецификация, и/или при необходимост за осигуряване на безопасна и безаварийна непрекъсната работа на климатичната и вентилационна техника 3.11. Други превантивни дейности пряко свързани с осигуряване на безопасна и безаварийна работа на климатичната и вентилационна техника, абонатни станции, водоохлаждащи станции /агрегати/ и захранващи табла, контролно измервателни прибори и автоматика.
Приложения: Документация
Краен срок:
10.11.2016 г.  16:00 ч. 
„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор"
Документ:

Събиране на оферти  (9057961)(9058234)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

28.10.2016 г.

Име:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.

Описание:

„Застраховане отговорността на лицата, упражняващи медицинска професия, наети от ВМА по трудов договор, придобили медицинска правоспособност и упражняващи медицинска професия при условията на Закона за здравето и Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина”. Поръчката обхваща застраховане на виновно неизпълнение от страна на служителите на ВМА и подчинените структури на ВМА на професионалните им задължения (вкл. от грешка, пропуск или небрежност) в срока на застрахователната полица и посочената ретроактивна дата, в резултат на което са настъпили имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона зо здравето. Подчинените структури на ВМА включват: МБАЛ-София, МБАЛ-Варна, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Плевен, МБАЛ-Сливен, както и БДПЛР Банкя, БДПЛР-Хисаря, БДПЛР-Поморие и медицински пунктове, при упражняване на медицинска дейност.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 04.11.2016 г.  16:00 ч. 
 
„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (755013)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-10-2016

Преписка:

00085-2016-0024

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 755012 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
2 755013 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.10.2016 26.10.2016
Процедура: Публично състезание
Име:

„Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структури на Военномедицинска академия”

Описание:

Периодични доставки на горива за отопление за нуждите на подчинени структрури на ВМА. Срок за изпълнение на всяка писмена заявка е до 3/три/ работни дни от получаване на заявката. Количеството не може да бъде по-малко от 5000 л. Количеството и качеството на горивото се удостоверяват при всяка конкретна доставка чрез подписване на приемо- предавателен протокол от координатора/ите по договора от страна на Възложителя и на Изпълнителя. Към протокола се прилагат всички необходими документи съгласно техническата спецификация.
Приложения: Документация
Краен срок:
21/11/2016 16:00
 
„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Документ:

Събиране на оферти  (9057697) (9058076)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21.10.2016 г.

Име:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.

Описание:

„Периодични доставки на медицински изделия за осъществяване на бавна продължителна бъбречно – заместителна терапия за плазмен обмен за нуждите на ВМА”.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 31.10.2016 г.  16:00 ч. 
 
Доставка на лекарства
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750104)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0023

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750100 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750104 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка на лекарства

Описание:

Доставка на лекарства
Приложения: Документация
Краен срок:
26/10/2016 16:00
 
Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750111)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

21-09-2016

Преписка:

00085-2016-0022

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 750109 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
2 750111 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 21.09.2016 г. 26.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

Описание:

Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Приложения: Документация
Краен срок:
27/10/2016 16:00
 
„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”
Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (746508)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26-08-2016

Преписка:

00085-2016-0021

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 746508 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.08.2016 г. 26.08.2016 г.
2 758645 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 18.11.2016 21.11.2016
Процедура: Договаряне
Име:

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната”

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на периодични доставки на хигиенни консумативи и пособия за почистване по видове и количества, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел II „Техническа спецификация” и Приложения № 1 и 2, които са неразделна част от документацията. Документацията на поръчката е публикувана в Профила на купувача и може безпрепятствено да се ползва от всяко заинтересовано лице. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на почистващи и перилни препарати и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на уреди и пособия за почистване. Прогнозното количество на отделните видове почистващи и перилни препарати, както и на пособията за почистване са посочени в техническата спецификация, част от документацията на поръчката, публикувана в профила на купувача на възложителя.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (743457)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

04-08-2016

Преписка:

00085-2016-0020

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 743456 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
2 743457 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 04.08.2016 г. 08.08.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура по 6 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Анестезиологичен апарат; Обособена позиция 2 – Пациентен монитор; Обособена позиция 3 –
Приложения: Документация
Краен срок:
08/09/2016 16:00
 


Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен
Документ:
Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740652)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0019

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740652 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 15.07.2016 г. 15.07.2016 г.
2 747662 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 01.09.2016 г. 07.09.2016 г.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име:

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Сливен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия МБАЛ Сливен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен
Документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (740647)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-07-2016

Преписка:

00085-2016-0018

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 740647 Решение за откриване на процедура (ЗОП)
15.07.2016 г.
15.07.2016 г.
2 752022 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 06.10.2016 10.10.2016
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Име: ,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия в МБАЛ Плевен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки. Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Приложения: Документация
Краен срок:
 
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (738284)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29-06-2016

Преписка:

00085-2016-0017

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 738280 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
2 738284 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.06.2016 г. 04.07.2016 г. 
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за ендоскопска диагностика по 3 обособени позиции; Обособена позиция 1 – Медицинска апаратура за гастроентерология; Обособена позиция
Приложения: Документация
Краен срок:
04/08/2016 16:00
 
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (737962)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

27-06-2016

Преписка:

00085-2016-0016

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 737960 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
2 737962 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 27.06.2016 г. 30.06.2016 г.
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на лапароскопска техника за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Варна подробно описани по вид и количество в техническа спецификация в Раздел IV на документацията за участие - Приложение № 1.
Приложения: Документация
Краен срок:
03/08/2016 16:00
 
Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (737832)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

24-06-2016

Преписка:

00085-2016-0015

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 737830 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 24.06.2016 г. 27.06.2016 г.
2 737832 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 24.06.2016 г. 27.06.2016 г.
  3 741173 Информация при производство по обжалване (ЗОП) 20.07.2016 г. 20.07.2016 г.
  4 754529 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)    Изпратено за публикуване в ОВ на ЕС на 24/10/2016 24.10.2016 26.10.2016
Процедура: Открита процедура
Име:

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен

Описание:

Доставка, монтаж и пускане в действие на 2 броя 16 срезови компютърни томографа за нуждите на ВМА, МБАЛ-Пловдив и МБАЛ-Сливен
Приложения: Документация
Краен срок:
02/08/2016 16:00
 


Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (736400)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13-06-2016

Преписка:

00085-2016-0014

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 736399 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 13.06.2016 г. 15.06.2016 г.
2 736400 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 13.06.2016 г. 15.06.2016 г.
3 747905 Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  07.09.2016 г. 08.09.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодични доставки на превързочен консуматив по 5 (пет) обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Описание:

В срока на договора се извършват периодични доставки по писмени заявки на Възложителя на превързочни консумативи, за които е представена подробна характеристика и изисквания в Раздел IV. Техническа спецификация - Приложение № 1.1.
Приложения: Документация
Краен срок:
19/07/2016 16:00
 
„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”
Документ:

Публична покана  (9053466)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

03.06.2016 г. 

Име:

„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”

Описание:

„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 07.06.2016 г.  16:00 ч.
 
„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”
Документ:

Публична покана  (9053582)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13.06.2016 г.  

Име:

„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”

Описание:

„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 16.06.2016 г.  16:00 ч.
 
Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Документ:

Публична покана  (9053367)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

30.05.2016 г.

Име:

Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.

Описание:

Периодични доставки на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ВМА и подчинените й структури.
Приложения: Документация за участие
Краен срок: 03.06.2016 г.  16:00 ч. 
 

Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (729913)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-04-2016

Преписка:

00085-2016-0013

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 729913 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
2 729924 Решение 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.

Описание:

„Периодична доставка на лекарствени продукти по 2 (две) обособени позиции за нуждите на ВМА“.
Приложения: Документация
Краен срок:
30/05/2016 15:00
 
Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (729448)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-04-2016

Преписка:

00085-2016-0012 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 729440 Решение 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
2 729448 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.04.2016 г. 14.04.2016 г.
  3 737915 Решение 27.06.2016 г. 27.06.2016 г.
  4 742946 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.08.2016 г. 02.08.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Периодична доставка на хигиенни и почистващи материали и уреди за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по три обособени позиции” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : Доставка на хигиенни изделия от хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Доставка на почистващи и перилни прапарати ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : Доставка на уреди и пособия за почистване

Описание:

Доставките на стоките се извършват периодично, след получаване на предварителни писмени заявки от Възложителя. Посочените количества в Техническата спецификация за всяка обособена позиция са прогнозни и доставките зависят от текущите потребности на ВМА. Възложителят няма задължение да поръчва цялото количество и/или всички номенклатури от съответната обособена позиция
Приложения: Документация
Краен срок:
25/05/2016 15:00
 
Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (725953)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-04-2016

Преписка:

00085-2016-0010 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 725952 Решение 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
2 725953 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация”

Описание:

„Пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати за образна диагностика подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация”
Приложения: Документация
Краен срок:
16/05/2016 15:00
 
Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (725935)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-04-2016

Преписка:

00085-2016-0011 (---)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 725934 Решение 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
2 725935 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 06.04.2016 г. 06.04.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна

Описание:

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна
Приложения: Документация
Краен срок:
17/05/2016 15:00
 Доставка на ваксини
Документ:

Публична покана  (9051978)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

01.04.2016 г. 

Име:

Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии.

Описание:

Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:
12.04.2016 г.
Застраховка на недвижими имоти
Документ:

Публична покана  (9051807)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29.03.2016 г.

Име:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

Описание:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА
Приложения: Документация за участие
Краен срок:
07.04.2016 г. 
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (721108)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

22-03-2016

Преписка:

00085-2016-0009 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 721107 Решение 22.03.2016 г. 22.03.2016 г.
2 721108 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 22.03.2016 г. 22.03.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ

Описание:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 64- СРЕЗОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА ВМА: МБАЛ – СОФИЯ. Участникът следва да представи оферта за 64 - срезов компютърен томограф, който е фабрично нов, неупотребяван, не е бил демонстраци
Приложения: Документация
Краен срок:
03/05/2016 15:00
 

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по 10 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (538739)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

25-04-2013

Преписка:

00085-2013-0008 (Частично възложена и частично прекратена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 538737 Решение 25.04.2013 г. 25.04.2013 г.
2 538739 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)   25.04.2013 г. 25.04.2013 г.
3 547455 Решение 26.06.2013 г. 26.06.2013 г.
4 554802 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  09.08.2013 г. 09.08.2013 г.
5 557266 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  27.08.2013 г. 27.08.2013 г.
6 581247 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  21.01.2014 г. 21.01.2014 г.
7 629347 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
8 633374 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 14.11.2014 г. 14.11.2014 г.
9 648223 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 13.02.2015 г. 13.02.2015 г.
10 662207 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  21.04.2015 г. 21.04.2015 г.
11 719139 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  14.03.2016 г. 14.03.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната по 10 обособени позиции

Описание:

Сключване на рамково споразумение по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) - за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/
Приложения: Документация
Краен срок:

30/05/2013 15:00

 
Доставка на плат
Документ:

Публична покана  (9050485)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

17.02.2016 г. 

Име:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.

Описание:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

01.03.2016 г.

 
Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (714078)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

17-02-2016

Преписка:

00085-2016-0008 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 714077 Решение 17.02.2016 г. 17.02.2016 г.
2 714078 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 17.02.2016 г. 17.02.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София

Описание:

Абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи Siemens за нуждите на ВМА - МБАЛ-София
Приложения: Документация
Краен срок:

30/03/2016 15:00

 
Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (712623)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

10-02-2016

Преписка:

00085-2016-0007 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 712620 Решение 10.02.2016 г. 10.02.2016 г.
2 712623 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 10.02.2016 г. 10.02.2016 г.
3 731805 Решение 27.04.2016 г. 27.04.2016 г.
4 731807 Решение 27.04.2016 г. 27.04.2016 г.
5 736519 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.06.2016 г. 14.06.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

,,Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции ”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва ивършване на услуги по събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на Закона за обществените поръчки.Дейностите по предмета на поръчката се извършват в съответствие със специалните изисквания на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта и обезвреждането на опасни болнични отпадъци включително Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на отпадъците, Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Приложения: Документация
Краен срок:

23/03/2016 15:00

 
Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (712268)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

09-02-2016

Преписка:

00085-2016-0006 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 712267 Решение 09.02.2016 г. 09.02.2016 г.
2 712268 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 09.02.2016 г. 09.02.2016 г.
3 714879 Решение 19.02.2016 г. 19.02.2016 г.
  4 734112 Решение 20.05.2016 г. 20.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции: Обособена позиция 1-Лабораторни апарати BECKMAN COULTER и DIA SYS; Обособена позиция 2-Лабораторни апарати AGILENT; Обособена позиция 3-Лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция 4-Лабораторни апарати ABX и DIATRON; Обособена позиция 5-Лабораторни апарати АBBOTT; Обособена позиция 6-Лабораторни апарати LEICA и KABE; Обособена позиция 7-Лабораторни апарати SIEMENS DIAGNOSTICS и ROCHE DIAGNOSTICS,CHRONO-LOG Corp. USA; Обособена позиция 8-Лабораторни апарати FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA); Обособена позиция 9-Лабораторни апарати SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, SYSMEX; Обособена позиция 10-Лабораторни апарати BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; Обособена позиция 11-Лабораторни апарати BIO MERIEUX, Франция; Oбособена позиция 12-Лабораторни апарати DIRUI IDUSTRIAL, RADIOMETER MEDICAL, EKF DIAGNOSTIC, TOSOH BIOSCIENCE, BEHNK ELEKTRONIK; Обособена позиция 13-Лабораторни апарати ЛАЙТЦ ГЕРМАНИЯ, ROBOKAT-ГЕРМАНИЯ, РАЙХЕН ЮНГ ГЕРМАНИЯ, БИО ОПТИКА МИЛАНО

Описание:

Абонаментно техническо обслужване на медицинска лабораторна апаратура по 13 обособени позиции: Обособена позиция 1-Лабораторни апарати BECKMAN COULTER и DIA SYS; Обособена позиция 2-Лабораторни апарати AGILENT; Обособена позиция 3-Лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция 4-Лабораторни апарати ABX и DIATRON; Обособена позиция 5-Лабораторни апарати АBBOTT; Обособена позиция 6-Лабораторни апарати LEICA и KABE; Обособена позиция 7-Лабораторни апарати SIEMENS DIAGNOSTICS и ROCHE DIAGNOSTICS,CHRONO-LOG Corp. USA; Обособена позиция 8-Лабораторни апарати FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA); Обособена позиция 9-Лабораторни апарати SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, SYSMEX; Обособена позиция 10-Лабораторни апарати BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; Обособена позиция 11-Лабораторни апарати BIO MERIEUX, Франция; Oбособена позиция 12-Лабораторни апарати DIRUI IDUSTRIAL, RADIOMETER MEDICAL, EKF DIAGNOSTIC, TOSOH BIOSCIENCE, BEHNK ELEKTRONIK; Обособена позиция 13-Лабораторни апарати ЛАЙТЦ ГЕРМАНИЯ, ROBOKAT-ГЕРМАНИЯ, РАЙХЕН ЮНГ ГЕРМАНИЯ, БИО ОПТИКА МИЛАНО
Приложения: Документация
Краен срок:

21/03/2016 15:00

 


Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки
Документ:

Публична покана  (9049853)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26.01.2016 г. 

Име:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни и след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

Описание:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни и след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

08.02.2016 г.

 
Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens
Документ:

Обявление за поръчка (ЕС) (507542)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

06-11-2012

Преписка:

00085-2012-0027 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 507534 Решение 06.11.2012 г. 06.11.2012 г.
2 507542 Обявление за поръчка (ЕС) 06.11.2012 г. 06.11.2012 г.
3 524474 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 19.02.2013 г. 19.02.2013 г.
4 527142 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 579643 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.01.2014 г.  14.01.2014 г. 
6 652334 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 05.03.2015 г. 05.03.2015 г.
7 709705 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.01.2016 г. 25.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1

Описание:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на медицински апарати и системи производство на Siemens, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 Абонаментното обслужване на медицинските апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника.
Приложения: Документация
Краен срок:

10/12/2012 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация
Документ:

Обявление за поръчка (ЕС) (509093)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15-11-2012

Преписка:

00085-2012-0028 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 509092 Решение 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
2 509093 Обявление за поръчка (ЕС) 15.11.2012 г. 15.11.2012 г.
3 524968 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 22.02.2013 г. 22.02.2013 г.
4 527160 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 577595 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.01.2014 г.  02.01.2014 г. 
6 645940 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 30.01.2015 г.  30.01.2015 г. 
7 709708 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.01.2016 г. 25.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника

Описание:

Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника
Приложения: Документация
Краен срок:

17/12/2012 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (513739)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

14-12-2012

Преписка:

00085-2012-0031 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 513739 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 14.12.2012 г. 14.12.2012 г.
2 513740 Решение 14.12.2012 г. 14.12.2012 г.
3 525348 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.02.2013 г. 25.02.2013 г.
4 527153 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 01.03.2013 г. 01.03.2013 г.
5 578314 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 07.01.2014 г. 07.01.2014 г.
6 649114 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.02.2015 г. 18.02.2015 г.
7 656856 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 25.03.2015 г. 25.03.2015 г.
8 659585 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка       03.04.2015 г. 03.04.2015 г.
9 708325 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г. 18.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI
Приложения: Документация
Краен срок:

21/01/2013 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (560412)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

18-09-2013

Преписка:

00085-2013-0021 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 560410 Решение 18.09.2013 г. 18.09.2013 г.
2 560412 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.09.2013 г. 18.09.2013 г.
3 570553 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 19.11.2013 г. 19.11.2013 г.
4 572397 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 29.11.2013 г. 29.11.2013 г.
5 645733 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 29.01.2015 г. 29.01.2015 г.
6 708327 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г. 18.01.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок
Приложения: Документация
Краен срок:

22/10/2013 15:00

 
Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (708818)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

20-01-2016

Преписка:

00085-2016-0005 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 708818 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
2 708820 Решение 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
3 716461 Решение 26.02.2016 г. 26.02.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА

Описание:

Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА
Приложения: Документация
Краен срок:

08/03/2016 15:00

 
Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (535828)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

09-04-2013

Преписка:

00085-2013-0004 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 535826 Решение 09.04.2013 г. 09.04.2013 г.
2 535828 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 09.04.2013 г. 09.04.2013 г.
3 545451 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 12.06.2013 г. 12.06.2013 г.
4 546283 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.06.2013 г. 18.06.2013 г.
5 577598 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.01.2014 г. 02.01.2014 г.
6 645478 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 28.01.2015 г. 28.01.2015 г.
7 648319 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 13.02.2015 г. 13.02.2015 г. 
8 648324 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка       13.02.2015 г. 13.02.2015 г.
9 708329 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 18.01.2016 г.  18.01.2016 г. 
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE

Описание:

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE
Приложения: Документация
Краен срок:

13/05/2013 15:00

 
Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1
Документ:

Решение (708742)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

20-01-2016

Преписка:

00085-2016-0004 (Неизвестен)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 708742 Решение 20.01.2016 г. 20.01.2016 г.
         
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име:

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика

Описание:

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1
Приложения: Документация
Краен срок:  
Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (543647)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

31-05-2013

Преписка:

00085-2013-0010 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 543646 Решение 31.05.2013 г. 31.05.2013 г.
2 543647 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 31.05.2013 г. 31.05.2013 г.
3 566077 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 23.10.2013 г. 23.10.2013 г.
4 567879 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 04.11.2013 г. 04.11.2013 г.
5 576510 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 20.12.2013 г. 20.12.2013 г.
6 636811 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         08.12.2014 г.  08.12.2014 г. 
7 646131 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 02.02.2015 г.  02.02.2015 г. 
8 698760 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.11.2015 г. 26.11.2015 г.
9 710841 Обявление за възложена поръчка  29.01.2016 г.  29.01.2016 г. 
10 731938 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 28.04.2016 г.  03.05.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

"Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София, телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар, телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя"

Описание:

„Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София; телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар; телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение №1 (неразделна част от конкурсната документация).
Приложения: Документация
Краен срок:

17/07/2013 15:00

 
Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (550696)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

16-07-2013

Преписка:

00085-2013-0016 (Възложена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 550696 Обявление за поръчка 16.07.2013 г. 16.07.2013 г.
2 550698 Решение  16.07.2013 г. 16.07.2013 г.
3 572964 Информация за сключен договор 03.12.2013 г. 03.12.2013 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

„Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната “ 

Описание:

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, съгласно Техническата спецификация Приложение № 1, към конкурсната документация.
Приложения: Документация
Краен срок:

30/08/2013 15:00