Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Център по трансфузионна хематология / Център по трансфузионна хематология

Център по трансфузионна хематология

Центърът по трансфузионна хематология (ЦТХ) извършва всички дейности, свързани със специалността “трансфузионна хематология” при спазване на правилата на добрата лабораторна практика и добрата производствена практика. В ЦТХ се извършват следните основни дейности: планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на ВМА; промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители; преработване на взетата кръв; имунохематологична диагностика и диагностика за трансмисивни инфекции на всяка единица взета кръв; съхранение и експедиция на кръв и кръвни съставки; извършване на имунохематологични изследвания на пациенти и подбор на кръв и кръвни съставки за всеки конкретен пациент; постигане на оптимално приложение на кръвни съставки; трансфузионен надзор, научно-изследователска и приложна дейност в областта на трансфузионната хематология.
 
Освен задоволяване нуждите на ВМА от кръв и кръвни препарати, Центърът по трансфузионна хематология подпомага и цивилните лечебни заведения и изпълнява Държавния план по предаване на плазма за преработка и получаване на плазмени препарати.