Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Психиатрия / Основни дейности и проблеми, с които се занимава клиниката

Основни дейности и проблеми, с които се занимава клиниката

- Осигуряване на спешна и планова, диагностична и лечебна медицинска дейност.
 
- Научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност: обучение по бакалавърски и магистърски програми на студенти, следдипломно обучение, специализация по психиатрия, защитаване на докторантури и дисертации.
 
- Клинични изпитвания на съвременни лекарствени средства и медицинска апаратура, съгласно действащото законодателство. През 2005 г. е въведена транскраниална магнитна стимулация за диагностични и лечебни цели за пръв път в България. Заедно с най-съвременните медикаменти и апаратура, в клиниката се използват и класическите, утвърдени в практиката средства.
 
- Приоритети в научната дейност са изследвания, свързани с психичните реакции и динамиката на психопатологичната симптоматика при пострадали в бедствия и аварии, като аналог на бойните травми.
 
- Организиране на психиатричната помощ в мироопазващи мисии, подбор и подготовка на българския контингент за умиротворителни мисии.
 
- Адаптационни проблеми и личностови разстройства.
 
- Консултативната и лиазон психиатрия в общопрофилната болница.
 
- Ранна диагностика на ендогенните заболявания при военнослужещите.
 
- Лечение и превенция на зависимостите.
 
- Проблематика, свързана с военнолекарската и съдебнопсихиатрична експертиза на кадрови военнослужещи.
 
Участие в състава на ВОМБР.