Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Отделение по ревматология и артрология / Отделение по ревматология и артология

Отделение по ревматология и артология

Отделението по ревматология е в състава на Военномедицинска академия – МБАЛ София и се обособява като самостоятелна структура в края на 2011 година. Дотогава съществува в състава на Клиника по кардиология и ревматология.

Началник на отделението е подп. Бойчо Опаранов.
 
Традиция в отделението е непрекъснатото разширяване и усъвършенстване на диагностично-терапевтичните възможности чрез внедряване на ефективни съвременни методи.

Отделението е разположено в централния корпус на сградата на МБАЛ – София, ВМА - ет.13. Спазени са нормативните изисквания за разпределение на площите и пространствата. Организацията на работата в отделението се основава на правилник за организация и вътрешен ред на МБАЛ – София, ВМА и Правилник за организация и вътрешен ред на отделението по ревматология.

Посочените документи регламентират организацията на дейността по приема на пациенти, диагностичната, лечебната и рехабилитационна дейност, медицинската експертиза, превеждането на пациенти от една клиника в друга и изписването им.

Отделението по ревматология е част от болнична структура по вътрешни болести и осъществява връзка с останалите звена в болницата. Диагностичната и лечебната дейност по основните групи заболявания е регламентирана с изискванията по клиничните пътеки и в съответствие с медицинския стандарт "Ревматология".