Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Отделение по ревматология и артрология

Отделение по ревматология и артрология

Началник на Отделение по ревматология и артрология

Началник на Отделение по ревматология от юни 2003 г.

подп. Бойчо Опаранов


Повече за Началник на Отделение по ревматология от юни 2003 г.

За Отделение по ревматология и артрология

 • Отделение по ревматология и артология:

  Отделението по ревматология е в състава на Военномедицинска академия – МБАЛ София и се обособява като самостоятелна структура в края на 2011 година. Дотогава съществува в състава на Клиника по кардиология и ревматология.

  Началник на отделението е подп. Бойчо Опаранов.
   
  Традиция в отделението е непрекъснатото разширяване и усъвършенстване на диагностично-терапевтичните възможности чрез внедряване на ефективни съвременни методи.

  Отделението е разположено в централния корпус на сградата на МБАЛ – София, ВМА - ет.13. Спазени са нормативните изисквания за разпределение на площите и пространствата. Организацията на работата в отделението се основава на правилник за организация и вътрешен ред на МБАЛ – София, ВМА и Правилник за организация и вътрешен ред на отделението по ревматология.

  Посочените документи регламентират организацията на дейността по приема на пациенти, диагностичната, лечебната и рехабилитационна дейност, медицинската експертиза, превеждането на пациенти от една клиника в друга и изписването им.

  Отделението по ревматология е част от болнична структура по вътрешни болести и осъществява връзка с останалите звена в болницата. Диагностичната и лечебната дейност по основните групи заболявания е регламентирана с изискванията по клиничните пътеки и в съответствие с медицинския стандарт "Ревматология".

 • Основни дейности:

  В Отделението по ревматология се лекуват болни със следните болести:

  • възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, ревматизъм и болест на Райтер, както и други реактивни артрити);
  • системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, системна склеродермия, васкулити, полимиозит/дерматомиозит, припокриващи и автоинфламаторни синдроми);
  • дегенеративни ставни заболявания (гонартроза, коксартроза, спондилартроза и др.);
  • мекотъканен ревматизъм;
  • бурсити, тендинити, фибромиалгия, полимиалгия ревматика;
  • болести на костите (остеопороза, болест на Пейджет, алгодистрофия, асептични некрози);
  • болести, причинени от кристали (подагра, пирофосфатна и апатитна болест);
  • хипермобилен синдром и наследствени болести.
  Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болните спешни и планови пациенти, както и към болни в периода след преодоляване на острата фаза на съответното заболяване; дейността се извършва непрекъснато 24 часа в денонощието.

  Дейността се основава на правилата, посочени в алгоритмите за добра клинична практика, ръководсвата на EULR и ACR. При остри и животозастрашаващи състояния се използват общоприети алгоритми на поведение отразени в съответните стандарти.

  Специалистите по ревматология консултират тежки и неясни случаи както в рамките на ВМА, така и за други лечебни заведения, с които ВМА има сключени договори. Работата е организирана съгласно заповеди на Началника на ВМА и изхождащите от тях инструкции.

  При необходимост от специални изследвания пациентът се планира предварително, извършва се съответната подготовка, клинични прегледи на пациента (физикално изследване), снемане на анамнеза, създаване на диференциално-диагностичен план; назначаване на необходимите параклинични изследвания и тяхната интерпретация, определяне на кръвна група; създаване на терапевтична схема, модифицирането й в съответствие с новите данни за пациента и неговото състояние; решение за извършване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната диагноза и интерпретацията на данните; изграждане рисковия профил на пациента и създаване на конкретни мерки за провеждане на вторична профилактика и рехабилитация; извършване на ежедневни визитации; ежедневно попълване на съответните медицински документи, отразяващи състоянието на пациента, неговата терапия, получените данни от инструменталните и лабораторните изследвания; разясняване на пациента и неговите близки на необходимия диагностичен и лечебен план и получаване на тяхното информирано съгласие на базата на достатъчна информация относно ползата и риска от предлаганите диагностични и лечебни методи; извършване на реанимационни действия в случай на нужда от такива; извършване на специализирани дейности самостоятелно или под контрола на друг лекар; осигуряване при необходимост на консултант от друга област на медицинската наука; участие и представяне на трудни клинични случаи за обсъждане пред клинични консилиуми; стриктно спазване на нормативно установените права на пациента; контрол върху дейността на останалия медицински и немедицински персонал в изпълнение на назначените от лекаря манипулации и лечение.

  Дейността на отделението се подчинява на изискванията на общия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на болничното заведение, въведени са правила, осигуряващи максимална ефективност и безопасност за пациентите, базирани на Дружеството на ревматолозите в България.

 • Медицински специалисти, които работят в отделението:

  В отделението работят четирима лекари, от които трима са с придобита медицинска специалност по вътрешни болести и ревматология и един с придобита медицинска специалност по вътрешни болести.

  Началникът на отделението по ревматология има признати специалности по вътрешни болести и ревматология.

  Спазено е изискването на медицинския стандарт лекарите без придобита специалност – ревматология, да работят под ръководството и отговорността на началника на отделението и с помощта на лекар с придобита специалност по ревматология.

  В отделението на функционален принцип работят 11 медицински специалисти.

 • Апаратура:

  Отделението използва за извършване на ежедневните си дейности разположените на територията на МБАЛ структури. Болницата разполага с:

  апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА); В Катедра „Образна диагностика” е налична апаратура: рентгенов апарат за скопия и графия; собствени КАТ и МРТ. На територията на болницата, функционират клинична лаборатория, която разполага с възможност за изследване на ставна течност - кристали, брой клетки, рагоцити, диференциално броене, вирусологична лаборатория, имунологична лаборатория, имунохистохимична лаборатория и микробиологична лаборатория.

  Отделението има осигурен достъп до структурата по клинична патология, намираща се на територията на болницата. Болните, нуждаещи се от физикално лечение и рехабилитация се насочват за съответните процедури към Клиника “Физикална и рехабилитационна медицина”, също разположена на територията на МБАЛ.

  Отделението може да осигурява и интензивни грижи, като за целта са осигурени: монитори за проследяване на основните жизнени показатели, аспиратор, апаратура за кардиоваскуларна ресусцитация, перфузори и инфузионни помпи; кислородна инсталация с изводи за кислород над болничните легла. Отделението е в 24 – часови териториални и комуникационни връзки с Клиника “Интензивно лечение” разположена на 3–ти етаж на МБАЛ и при необходимост от по-специфични интензивни грижи болните се насочват към клиниката.

  Пациентите се хоспитализират като преминават първо през 235 к-т на КПО или спешното терапевтично звено – Спешен терапевтичен кабинет към клиника „Спешна терапия” - документира се в журнал за регистриране на амбулаторни прегледи. Болните, постъпващи за лечение по клинични пътеки на НЗОК се приемат по условията и реда на действащия национален рамков договор.   Отделението по ревматология осигурява специализирана консултативна помощ.

  На 13 етаж се намира ехограф, подходящ за изследване на стави; отделението ползва сертифициран ЕКГ апарат, ЕКГ с монитори за контрол на сърдечен ритъм, артериално налягане, SpO2 и температура, апарати за измерване на артериално налягане; дефибрилатор, интубационен набор, количка за спешна помощ, инструментална количка, перфузори, инфузионни помпи, инфузионна стойка; източник на кислород, вакуум; комплект от инструменти за плеврална и перикардна пункция; санитарна количка за грижи за тежко болни пациенти.

  Обособен е сестрински пост с количка за раздаване на лекарства, количка за визитации, бюро тип "манипулационна"; "манипулационна стая" - спешен шкаф, манипулационни колички, вградена каса за опиати, стол за вземане на кръв от пациентите, в наличност са пациентски столове за придвижване; транспортна кушетка за пациентите, подовете на  коридорите с покрити с антистатично покритие, изводи за електричество, бърз и лесен достъп до оборудване за реанимационни процедури.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В отделението по изработени и утвърдени от началника на отделението графици се провежда обучение на студенти от Медицинския факултет към Софийски университет и продължаващо медицинско обучение на медицински специалисти, които са в процес на придобиване на специалност.