Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Неврология

Неврология

Началник на Неврология

Началник на Клиника „Нервни болести” при Катедра по „Нервни болести и Неврохирургия”

Полк. Проф. Д-р Красимир Розенов Генов, дм, дмн


Повече за Началник на Клиника „Нервни болести” при Катедра по „Нервни болести и Неврохирургия”

За Неврология

 • Клиника по неврология:

  Клиниката по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от   проф. Антонов, проф. Каракънев, доц. Герасимов, проф. Москов, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.
   
  От 2005 година клиниката се ръководи от полк. проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн.
   
  Телефони за контакт: 02/9225617, 02/9225932
   

 • Диагностични възможности:

  В клиниката се работи по най-съвременните стандарти за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, провеждат се невропсихологични консултации и двигателна рехабилитация съвместно с други звена.
   
  Дейността на клиниката по нервни болести е съобразена с Наредба № 33 от 02.08. 2010г. за утвърждаване на стандарт по „ Нервни болести”. 
  Работата на клиниката е организирана в три отделения: „Невротравми и инсулти“, „Заболявания на централната нервна система и епилепсия“ и „Заболявания на периферната нервна система“.
   
  В Клиниката по нервни болести се оказва лечебнодиагностична помощ в планов, неотложен и спешен порядък. Клиниката по нервни болести оказва специализирана болнична помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, членове на техните семейства, цивилни служители, проверка за годност за военна служба. Осъществява се и прием за изследване и лечение на цивилни лица със неврологични заболявания от цялата страна. Работи се по клинични пътеки на НЗОК.
   
  В клиниката има разкрити специализирани комисии за лечение със скъпоструващи медикаменти за някои неврологични заболявания: 
  Специализирана комисия за лечение на невропатна болка
  Специализирана комисия за лечение на пациенти с множествена склероза
  Специализирана комисия за лечение на пациенти с болест на Алцхаймер

 • Основни проблеми, които решава:

  Провеждане диагностика и лечение на неврологични заболявания на пациентите, хоспитализирани в клиниката и останалите клиники на ВМА.

 • Структура:

  Клиниката разполага с 33 разкрити легла, разпределени в 3 отделения, в които работят 9 лекари, 10 медицински сестри, 2 санитари.
  До 2005 г. проф. Радостин Москов е началник на клиниката, а понастоящем работи като консултант.

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  Подполк. Д-р Димитър Колев - Началник на първо  отделение по „Невротравми и инсулти” 
   
  Завършва Медицински университет- гр. Плевен през 1992 година. Придобива специалност нервни болести през 2000 година. Специализация в Сан Антонио, САЩ „AMED medical course”  през 2005 година. Участва в хуманитарни медицински мисии: 2002- Азербайджан, 2003- Грузия, 2009- Афганистан. През 2011 година завършва обучение по неврофийдбек и биофийдбек, а от 2013 година е лектор към Асоциацията по неврофийдбек в България. Завършена субординатура по невропсихология. Има интереси и клинични разработки  в областта на неврофизиологията, неврокогнитологията и клиничната хомеопатия. В момента разработва дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” на тема: „ Диагностична и прогностична стойност на обонятелните нарушения и корелацията им с когнитивния дефицит при пациенти с болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон”. 
   
  Д-р Христина Димитрова - Началник на второ отделение по „Заболявания на централната нервна система и епилепсия”
   
  Завършва медицина в София. Има специалност по нервни болести от 1994 година и придобит сертификат по невросонология. Завършва курсове по здравен мениджмънт във ФОЗ на МУ-София. Работи във ВМА от 1994 година, а от 2010 година е началник на второ отделение към Клиника по нервни болести. Има дългогодишен опит в лечението на неврологичните заболявания. Участва в европейски и световни неврологични форуми, съавтор на редица публикации. Член  на екип за    международни многоцентрови проучвания за изследване и лечение на множествена склероза. Има специални интереси в областта на заболяванията на двигателния неврон, съдовите заболявания, двигателните нарушения и главоболието.
   
  Д-р Кана Принова - Началник  на трето отделение по „Заболявания на периферната нервна система”
   
  Завършва медицина в Медицински университет София. Придобива специалност нервни болести през 1987 година. От 1990 година работи във ВМА София, а от 2006 година е началник отделение. Придобит сертификат по отоневрология, както и международен сертификат за EDSS оценяване на пациенти с множествена склероза. Участва в множество международни клинични изпитвания. Участва в европейски и световни неврологични форуми, автор на редица публикации. Има специални интереси в областта на диагностиката и лечението на световъртежа от централен и периферен произход, първични и вторични главоболия, съдови заболявания, множествена склероза и дискови хернии.
   
  Капитан д-р Росен Антинов 
   
  Завършва медицина в Тракийски университет –Стара Загора през 1996 година. Работи във ВМА- София от 2007 година. Придобита специалност по Нервни болести през 2011 година. Завършена магистратура по здравен мениджмънт.
   
  Лейтенант д-р Мария Димитрова
   
  Завършва медицина в Медицински университет- София през 2007 година. От 2008 година зачислена като специализант във ВМА - София. Придобита специалност по нервни болести през 2013 година. Има сертификат по невросонология и завършена субординатура по невропсихология. Участва в международни клинични изпитвания, притежава международен сертификат за EDSS оценяване на пациенти с множествена склероза. Има участия и обучения в международни форуми и редица публикации в български и чужди списания. Зачислена за разработване на дисертационен труд за придобиване на докторска степен на тема: „Невропсихологични нарушения при обструктивна сънна апнея”.
   
  Д-р Галина Гаврилова 
   
  Завършва медицина през 1983 година  в Медицински университет- София. Придобита специалност по нервни болести през 1989 година. Работи във ВМА от 1995 година. Дългогодишен опит в интензивно неврологично отделение. Има сертификат за високоспециализирани изследвания по ЕМГ от 2008 година. Участия в европейски конгреси и форуми. Интреси в областта на мозъчно-съдовата болест и деменции. 
   
  Д-р Людмила Златанова
   
  Завършва медицина в Медицински университет- София през 1982 година. От 1991 година работи в Клиника по неврология на  ВМА. През 1995 година придобива специалност по нервни болести. Преминала курсове на обучение по офталмоневрология. Интереси и публикации в областта на невропатната болка.
   
  Д-р Василена Петрова
   
  Придобита специалност Нервни болести 2006 година. Сертфикат ВСД „Клинична електроенцефалография“, „Клинична невропсихология”. Специализация в Университетска болница“ Virgen de las Nieves” , Гранада, Испания: 2004г. Обучение в неотложна помощ; 2006г. Интердисциплинарен подход при пациенти с имунодефицитни заболявания.  Участия в:      2006г. - Академия за млади невролози, Старе Сплави, Чехия; 2005г. и 2006г. Weill-Cornell Семинар по неврология, Залцбург, Австрия; 2007г. - Регионален международен обучителен курс по неврология EFNS, София, България; 2013г. Международно лятно училище по неврология, Ефори Норд, Румъния; Участие в клинични проучвания за лечение на мновествена склероза фаза II и III. Член на Българско дружество по неврология. Участие и презентации в конгреси и конференции, организирани от Българско дружество по неврология, Европейско неврологично дружество(ENS), Федерация на Европейските Неврологични дружества (Federation of the European Neurological Societies), Международно дружество по невроимунология (International Society of Neuroimmunology), Европейска организация по молекулярна биология   (EMBO), Постижения в Клиничната Невроимунология( АCN), Балкански военномедицински комитет( BMMC). Владее английски, испански и руски език. Зачислена за разработване на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” на тема: „Магнитно-резонансно спектроскопски и невропсихологически характеристики на процеса на невродегенерация при пациенти с МС – ПРМС”. 
   
  Д-р Стратина Стратиева 
   
  Родена в София през 1984 година. Завършва медицина в Медицински университет –София през 2010 година. От 2011 година работи в клиника „Нервни болести”, ВМА. До 2015 година заема длъжност асистент. Придобива специалност по нервни болести през 2016 година. Разработва дисертационен труд, касаещ мозъчно-съдови заболявания. Има интереси и в областта на демиелинизиращите и автоимунните заболявания, както и заболявания на периферната нервна система.
   
  Д-р Цветомила Димитрова
   
  Завършва медицина в Медицински университет- Плевен през 2013 година. През същата година започва работа във Втора клиника по неврология с отделение за интензивно лечение на неврологичните болести и отделение за лечение на остри мозъчни инсулти към МБАЛ „Св. Марина“ Варна. През 2015 година е зачислена за специализация в Клиника по нервни болести- ВМА. Участия в национални и международни форуми, преминала  курс на обучение към SITS-EAST и ESO-EAST. Сертфицирана е по NIHSS - международна скала за оценка на пациенти с мозъчни инсулт. Поучава награда в постерна сесия за експериментална разработка по невроофталмосонология в Първия национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие.
   
  Старша медицинска сестра: Валентина Александрова – бакалавър „Управление на здравни грижи” и магистър по „Обществено здравеопазване”.
   
  Медицински  сестри: м.с. Наташа Рафаилова - бакалавър  „Здравни грижи”; м.с.Цветанка Стоянова - бакалавър  „Здравни грижи”; магистър „Социални дейности”; м.с. Надежда Тотева - бакалавър  „Здравни грижи”; м.с. Любка Димитрова - бакалавър  „Здравни грижи”, магистър „Физическа география и ландшафтна екология”, м.с. Татяна Христова - бакалавър  „Здравни грижи”;  м.с. Антоанета Стоянова - бакалавър  „Здравни грижи”; м.с Илияна Иванова - бакалавър  „Здравни грижи”; м.с.Теодора Митрова – бакалавър  „Здравни грижи”, магистър „Управление на здравни грижи”. 
  Медицински секретари:  м.с. Пенка Гандева - бакалавър  „Здравни грижи”;  и  Виолета Дойчева -  технически секретар. 

 • Научно-изследователска дейност:

  В клиника по нервни болести се разработват научни  проекти в следните направления:

  1.Изследване на когнитивни нарушения при пациенти с множествена склероза.
  2.Неврокогнитивни нарушения при сънна апнея.
  3.Изследване на генетични фактори при мозъчносъдови заболявания.
  4.Пътища на комуникация между нервна и имунна система.
  5.Обонятелни промени при пациенти с болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  1.Специализирани курсове за следдипломна квалификация на медицински кадри- лекари и медицински сестри.
  2.Индивидуално обучение на лекари-специализанти по нервни болести.
  3.Преддипломен стаж  на стажант- медицински сестри.