Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника „Спешна токсикология” / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Специалистите от клиниката участват в обучението на студенти от специалности: фармация, медицина, както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на клиничната токсикология. Извършва се обучение и подготовка за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, предоставя възможности за разработване на дисертационен труд за  придобиване на научнта степен „доктор”.
Клиника «Спешна токсикология» осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по вътрешни болести, военна токсикология, медицина на бедствените ситуации, обща токсикология, спешна медицина и други.