Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника „Спешна токсикология”

Клиника „Спешна токсикология”

Началник на Клиника „Спешна токсикология”

проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

Началник Клиника по спешна токсикология


Повече за проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

За Клиника „Спешна токсикология”

 • Клиника „Спешна токсикология”:

  Клиничната токсикология във Военномедицинска акaдемия функционира като самостоятелно направление от 1967 г. към Катедрата по военно-полева терапия, като от 1972 г. е базирана в РИСМП „Н.И. Пирогов“. През 1980 г. клиничната токсикология се развива като направление в Клиниката по спешна терапия (началник полк. доц. д-р Петко Коев и двама профилирани лекари – майор д-р Н. Александров и кап. д-р
  Н. Бояджиев).

  През 1989 г. клиниката е включена в състава на Катедра „Военна токсикология и клинична фармакология“ (началник проф. д-р Хр. Дишовски), по-късно – Катедра по токсикология и алергология (доц. д-р Н. Александров). От 2004 г. клиниката е в състава на Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ (началник проф. д-р Камен Канев).

  Клиниката по спешна токсикология е високоспециализирана и многофункционална диагностично-лечебна структура с трето ниво на компетентност по медицински стандарт „Клинична токсикология“. В клиниката се осъществява 24-часова диагностична, лечебна и консултативна дейност на пациенти от цялата страна.

 • Диагностични възможности:

  • На разположение на Клиниката по Спешна токсикология за всички диагностични възможности – специалисти, инструментални методи и лабораторни изследвания, с които разполага структурата на ВМА.
  • Специфичната диагностична дейност се осигурява от специализираната Токсикохимична лаборатория към клиниката, осъществяваща спешна химико-токсикологична диагностика и контрол на терапията при остри интоксикации.
  • Лабораторията осигурява 24-часова възможност за извършване на високо-специализирани химико-токсикологични изследвания.

 • Основни проблеми, които решава:

  Диагностично-лечебната дейност и другите основните дейности на клиниката са съсредоточени в:

  • Прием и лечение на пациенти с остри интоксикации с  медикаменти, алкохол, храни (вкл. гъби), отровни растения и животни, препарати от бита, средства за растителна защита и др., както и на пациенти с постинтоксикационен синдром.
  • Прием и лечение на пациенти с остри и обострени хронични токсоалергични състояния.
  • Диагностициране и лечение на неясни токсични състояния при пациенти.
  • Детоксикация на болни с наркотична и алкохолна зависимости.

 • Апаратура:

  Клиниката разполага с необходимата за извършване на дейността и определената съгласно медицински стандарт „Клинична токсикология” апаратура – ЕКГ апарати, инфузомати, кислородно-аспирационна система и др.

 • Специалисти, работещи в клиниката:

  Академичен състав:

  • проф. д-р Камен Канев, д.м.н. - Началник Клиника «Спешна токсикология»
  • доц. Васил Атанасов, дх – Началник «Токсикохимична лаборатория»
  • гл. ас. д-р Людмила Нейкова- Василева, дм
  • гл. ас. Боряна Мечкарска, дм
  • гл. ас. д-р Вера Трайкова, дм
  • ас. д-р Васил Арнаудов
  Лекари:
  • подп. д-р Митко Митев
  • д-р Никола Бояджиев  - началник отделение
  • д-р Йордан Ангелов – началник на отделение
  • д-р Детелина Перчемлиева - началник на отделение
  • д-р Ксеня Стоянчева
  • д-р Борислав Петров
  • подп. д-р Валентин Конов
  • д-р Шасине Вели – специализант
  • д-р Милена Митева - ВМОБР - специализант
  Химици:
  • инж. хим. Диана Янева, дфх
  • инж. хим. Венета Глухарова

  Ст. мед. сестра Севделина Величкова

  Мед. секретар Елена Лазарова

 • Научно-изследователска дейност:

  Научно-изследователската дейност на клиниката е съсредоточена в тематиката на общата и клинична токсикология, по проблемите на диагностиката и лечението на острите екзогенни интоксикации, токсикологичните аспекти на алкохолната и наркотична зависимости, медицинското осигуряване при извънредни ситуации с химически травматизъм и съдебната токсикология.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Специалистите от клиниката участват в обучението на студенти от специалности: фармация, медицина, както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на клиничната токсикология. Извършва се обучение и подготовка за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, предоставя възможности за разработване на дисертационен труд за  придобиване на научнта степен „доктор”.
  Клиника «Спешна токсикология» осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по вътрешни болести, военна токсикология, медицина на бедствените ситуации, обща токсикология, спешна медицина и други.

 • Информация за пациента:

  Достъп до клиниката:

  Клиниката осигурява спешен 24-часов прием на пациенти с остри отравяния и токсико-алергични реакции. Приемът на пациенти по спешност се осъществява през Спешен токсикологичен и алергологичен кабинет, разположен в Диагностично-операционния център на болницата в непосредствена близост до входа за линейки.

  Необходими документи за прием:

  Пациентите, които се приемат в Клиниката е желателно да носят със себе си медицинска документация, имаща отношение към тяхното актуално здравословно състояние, както и да представят (или посочат) медикаментите, които приемат към момента.

  Контакти:

  Клиниката е разположена на 11 етаж в основната сграда на ВМА–МБАЛ – София. Спешният приемен токсикологичен кабинет се намира на ниво -1 (Диагностично-операционен център), с достъп от входа за линейки.

  Дежурен лекар: 02/92-25026

  Медицински секретар/факс: 02-92-25966