Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника по спешна терапия

Клиника по спешна терапия

Началник на Клиника по спешна терапия

Началник Клиника по спешна терапия

Подп. д-р Радослав Иванов


Повече за Началник Клиника по спешна терапия

За Клиника по спешна терапия

 • Клиника по спешна терапия:

  Визия-създаване, история
  Клиниката „Спешна терапия” (КСТ) е наследник на кабинета за спешна медицинска помощ, съществуващ от 1967 г. във ВВМИ - София. Първоначалните функции на този кабинет са били да обслужва спешните терапевтично и хирургично болни. Щатният състав е бил от медицински сестри. С тях са дежуряли стажант-лекари, които при нужда са използвали специалисти консултанти. Дежурните са извършвали и домашни посещения. През месец ноември 1989 г. във ВМА се създава Клиника по спешна терпия и травматични увреждания на вътрешните органи и Отделение за спешна и неотложна терапевтична помощ, изпълняващи функциите на Бърза медицинска помощ (БМП).

  От 1994 г. клиниката е преименувана в Клиника по спешна и неотложна трапия и е в състава на Катедра по спешна и интензивна терапия. През този период клиниката включва: Приемно отделение за спешна терапевтична помощ, реанимационно отделение и отделение за БМП.

  От 1997 г. в клиниката се разкрива стационарен блок с 8 легла, а отделението за БМП става самостоятелно. Началник на клиниката през този период е полк. доц. д-р Иван Марин, д.м. От месец септември 2000 г. клиниката е в състава на катедрата ”Спешна медицина” като звено за денонощна консултативна и терапевтична помощ. Началник на клиниката е полк. доц. д-р Явор Йонов, д.м.

  От месец септември 2009 г. КСТ е в състава на Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” в Департамент „Военна хирургия” на стационарен блок на МБАЛ-София във ВМА. От месец септември 2013 г. началник на клиниката е подп.д-р Ивайло Даскалов, д.м.
   
  Диагностични възможности

  КСТ разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на всички спешни животозастрашаващи състояния. В клиниката има създадена оптимална организация на основата на възприетите международни алгоритми за своевременна диагностика и лечение на пациентите нуждаещи се от спешна терапевтична помощ.
   
  Лечебна дейност
   
  КСТ разполага със стационарен блок с 8 легла, в който се хоспитализират диагностицират и лекуват пациенти по следните клинични пътеки:
  § КП 1 – Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
  § КП 52 – Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация;
  § КП 56 – Ритъмни и проводни нарушения на сърдечната дейност.
   
  Структура и персонал
   
  Персоналът на КСТ се състои от 12 лекари, 18 медицински сестри и 6 санитари. Съотношението на лекари към медицински сестри е 1:1,5.

  Клиниката е съставена от четири отделения:
  • Спешно кардиологично
  • Спешно общотерапевтично (стационарен блок),
  • Спешно диагностично
  • Спешно неврологично отделения
  Персоналът заемащ отделните длъжности отговаря на строго определени изисквания, отразени в длъжностните характеристики.
  Началникът на клиниката е хабилитирано лице – доцент, д.м., с признати специалности по вътрешни болести и кардиология.
  Началникът на Спешно общотерапевтично отделение (стационарен блок) е с признати специалности по вътрешни болести и по кардиология.
  Началникът на Спешно кардиологично отделение е с признати специалности по вътрешни болести и по кардиология.   
  Началникът на Спешно диагностично отделение е с признати специалности по вътрешни болести и по клинична токсикология.
  Началникът на Спешно неврологично отделение е с призната специалност по неврология.

  КСТ разполага със 7 лекари ординатори, от които трима са с основна специалност по вътрешни болести и профилна специалност - кардиология, ревматология, обща медицина. Един лекар е със специалност по вътрешни болести и двама са специализанти по кардиология.

  В КСТ работят 18 медицински сестри: старшата мед. сестра е със степен Магистър по обществено здравеопазване. Над 60% от сестрите са с магистърска степен и над 90% са със степен бакалавър.

  В КСТ са създадени оптимални условия за следдипломно и продължително обучение на студенти и специализанти в областта на спешната медицина, вътрешните болести, кардиологията и неврологията. Налице са както преподавателски състав с дългогодишен опит така и подходяща за учебния процес материална база. Налице е оборудвана с мултимедия и екран учебна зала.

 • Апаратура:

  Клиниката по спешна терапия разполага със съвременна апаратура и оборудване за провеждане на диагностичен и лечебен процес:

  • ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН
  • дефибрилатори
  • ЕКГ апарати
  • стационарен респиратор
  • инфузионни помпи
  • рекордери за 24 часа ЕКГ Холтер
  • апарати за обдишване тип AMBU
  • ларингоскопи
  • глюкомери
  • пулсоксиметри
  Клиниката е в тясна функционална връзка със спешна клинична лаборатория, спешен ренген и скенер. В процес на оборудване е функционален кабинет с ехокардиограф и програматори (за програмиране на пейсмейкъри).