Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Клиника по функционална диагностика на нервната система

Клиника по функционална диагностика на нервната система

Началник на Клиника по функционална диагностика на нервната система

Началник Клиника по функционална диагностика на нервната система

Aкад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м., д.м.н.


Повече за Началник Клиника по функционална диагностика на нервната система

За Клиника по функционална диагностика на нервната система

 • Клиника по функционална диагностика на нервната система:

  Визия:

  Клиника “Функционална диагностика на нервната система” е самостоятелна структура към Катедра “Нервни болести и неврохирургия” в стационарния блок на МБАЛ – София, Военномедицинска академия. Тя е първата специализирана клиника у нас за бърза диагноза и подбор на лечебния подход въз основа на комплекс от функционални методи на изследване на нервната система, създадена и утвърдена с постановление на Министерски съвет № 325/2011 г.

  Основната мисия на Клиниката е да подпомага интердисциплинарната дейност на ВМА чрез обезпечаване на диагностични, терапевтични, експертни, научно-изследователски и учебни дейности в областта на неврологията и свързаните с нея други области на медицината. Тя се осъществява от висококвалифициран медицински персонал, отговарящ на изискванията на Министерството на отбраната за обучение и медицинско осигуряване на контингента на МО и на    медицинския стандарт „Нервни болести” за университетска структура от трето ниво на компетентност.

  Национален справочник "Българска невросонология. Кой кой е"

 • Диагностични възможности:

  В Клиника „Функционална диагностика на нервната система” се изследват, консултират и лекуват болни с всички нозологични единици в неврологията, както и с неврологични симптоми и синдроми от други заболявания. Медицинските услуги отговарят на стандарта за своевременност, достъпност и високо качество.

  Провеждат се:

  • •Консултативни прегледи;
  • •Рутинни, високоспециализирани и високотехнологични изследвания, част от които са уникални за страната – електроенцефалография (ЕЕГ), електромиография (ЕМГ), предизвикани потенциали, стандартна невросонография (доплерова и образна), ултразвукова ангиография (B-flow) в реално време,  ултразвуково изобразяване на мозъчен паренхим, очни структури, мускули и периферни нерви, регистриране на мозъчни микроемболи, функционални изследвания на автономната нервна система, мозъчната авторегулация (ортостатична и вазомоторна), транскраниална магнитна стимулация и др.;
  • •Експертна дейност чрез специализирани комисии към НЗОК - издаване на етапни епикризи, експертни становища и протоколи за скъпоструващо лечение при паркинсонова болест, епилепсия, множествена склероза и невропатна болка по критерии на НЗОК;
  • •Експертна дейност при разработване на национални програми и задачи по националната здравна политика в областта на неврологията;
  • •Клинични изпитвания (национални и международни мултицентрови).

 • Основни проблеми, които решава:

  • В Клиниката се решават основни лечебно-диагностични, научно-изследователски, учебно-преподавателски и експертни  проблеми.
  • Провежда се специализирана и тясно профилирана консултативна, диагностична и профилактична дейност в неврологията и граничните области в медицината (невроендокринология, невроофталмология, неврокардиология, невропсихология, невроотология, неврорехабилитация и др.).
  • Извършва се специфична дейност по назначение на ЦВМК и ТЕЛК за годност, временна и трайна нетрудоспособност на военнослужещи и болни с неврологични заболявания.
  • Изследват се кандидати за военна служба, курсанти и студенти във висшите военни училища. Клиниката участва в съдебно-медицински експертизи за нуждите на правосъдието, прокуратурата, следствието и съда.

 • Структура:

  Клиниката е разположена на 10-ия етаж в основната сграда на ВМА. Тя се състои от две отделения и 7 кабинета за високоспециализирани изследвания по невросонология (доплерови и недоплерови изследвания за ултразвукова диагностика), клинична ЕЕГ и ЕМГ, предизвикани потенциали, магнитна стимулация и изследване на автономната нервна система.
  В кабинетите се съвместява работата на специализираните комисии за лечение в извънболнична помощ на болестта на Паркинсон, пристъпно-ремитентна множествена склероза, епилепсия и лечение на невропатна болка при диабетна полиневропатия по критериите на НЗОК.

 • Апаратура:

  Клиника “Функционална диагностика на нервната система” разполага със съвременна апаратура за рутинни, високоспециализирани и високотехнологични изследвания на нервната система:

  • •32 канален електроенцефалограф, окомплектован с видео ЕЕГ, картография, полиграфия и диполно моделиране;
  • •Електромиограф (4-канален), окомплектован с транскраниален магнитен стимулатор и с възможности за изследване на предизвикани потенциали (зрителни, слухови, соматосензорни, когнитивни и моторни);
  • •Комбиниран мултимодален (2D/3D/4D) дуплекс-сонограф с възможност за  ултразвукова ангиография и функционална образна диагностика от високотехнологично ниво;
  • •Мултидиапазонен доплеров сонограф за екстракраниална и интракраниална съдова диагностика и мониториране на микроемболични сигнали, вазомоторна и ортостатична мозъчна реактивност;
  • •Изследване на автономната нервна система чрез капиляроскопия, термография, кардиоваскуларни автономни тестове, ортостатични проби и др.

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  Човешкият ресурс на Клиниката се състои от:

  проф. Екатерина Титянова, д.м., д.м.н.  – ръководител на Клиника

  д-р Пане Попов, д.м. – началник на І отделение
  д-р Соня Каракънева – началник на ІІ отделение
  д-р Радостина Димова
  д-р Златко Сертев
  д-р Мария Петришка - Дюлгерова

  ст.м.с. Красина Зарева
  м.с. Евгения Николова Салапиева
  м.с. Теодора Кирилова
  м.с. Габриела Щерева

  сан. Гергана Левтерова

 • Научно-изследователска дейност:

  В клиниката се осъществява значителен обем научно-изследователска дейност по клинични проучвания (едноцентрови и многоцентрови), тематични разработки, финансирани от бюджета на МО, междуправителствени програми, проекти на МОН, проекти на Европейската комисия, редовни и свободни докторантури.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Клиниката е база за практическо и теоретично обучение на:

  • Докторанти и специализанти по специалностите “нервни болести” и „неврохирургия” и високоспециализираните дейности в неврологията – невросонология, ЕЕГ, ЕМГ и изследване на автономната нервна система, специализанти на Европейската академия по неврология и др.;
  • Студенти от МФ на СУ „Св. Кл. Охридски”  по специалностите „медицина”, „медицинска сестра” и „медицинска рехабилитация и ерготерапия” за придобиване на образователно-квалификационните степени „магистър” и  „бакалавър”, студенти на НСА “Васил Левски” по специалността “Кинезитерапия” за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”;
  • Краткосрочни курсове и индивидуално обучение по програми на СДО по програми на ВМА, Ректоратите на МУ-София и СУ „Кл. Охридски”, семинари по програми на Европейската комисия, Световната федерация по неврология и др.;
  • Обучение по “Управление на здравни грижи” и провеждане на стаж по договор с Факултета по обществено здраве на МУ – София;
  • Извънаудиторна дейност съвместно с Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Българската академия на науките и изкуствата и др.