Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Кардиология

Кардиология

Началник на Кардиология

Началник на Клиника по кардиология

Полк. доц. Ивайло Даскалов, д.м.


Повече за Началник на Клиника по кардиология

За Кардиология

 • Клиника по кардиология:

  Визия:
  Клинична кардиология във ВМА съществува от повече от 30 г. и има изграден положителен имидж сред научните среди и обществеността. КК е действаща клиника, която през последните години, въпреки трудностите на прехода, запази своята самостоятелност, кадри, качество и ефективност в работата си. Тя се явява на пазара на медицинските услуги като една напълно равностойна и конкурентно способна специализирана клиника в състава на ВМА.

 • Диагностични възможности:

  Клиниката по кардиология оказва специализирана болнична помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, членове на техните семейства, цивилни служители, проверка за годност за военна служба. Осъществява се и прием за изследване и лечение граждански лица със сърдечни заболявания от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието и усложненията. Работи се по следните клинични пътеки на НЗОК:

  • 1.КП № 38 Инвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания.
  • 2.КП № 40.1 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен.
  • 3.КП № 45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при съдечно-съдови заболявания
  • 4.КП № 47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST- елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография.
  • 5.КП № 47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST- елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография.
  • 6.КП № 48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване.
  • 7.КП № 49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение.
  • 8.КП № 51 Остър коронарен синдром с персиситираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение.
  • 9.КП № 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност III и IV функционален клас без механична вентилация
  • 10.КП № 54 Инфекциозен ендокардит.
  • 11.КП № 55 Заболявания на миокарда и перикарда.
  • 12.КП № 56 Ритъмни и проводни нарушения.
  • 13.КП № 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик.

 • Основни проблеми, които решава:

  В Клиниката по кардиология се оказва лечебнодиагностична помощ в планов, неотложен и спешен порядък. В Клиниката по кардиология на ВМА-София се осъществява неинвазивна и инвазивна диагностика и лечение на всички сърдечни заболявания: остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност, всички форми на исхемична болест на сърцето (остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна стенокардия), артериална хипертония, хипертонични кризи, ритъмни и проводни нарушения, клапни заболявания, възпалителни заболявания на перикарда и миокарда, инфецкиозен ендокардит, белодробен тромбоемболизьм.

  Клиниката по кардиология извършва денонощно и целогодишно висококвалифицирани консултации по спешна ехокардиография – трансторакална и трансезофагеална.

  Клиниката по кардиология при ВМА – София изпълнява медицинското осигуряване на въоръжените сили, общински, регионални и национални планови функции в областта на сърдечно-съдовите заболявания, както следва:

  • - клинични прегледи, регистриране и диспансеризация на болни със сърдечно-съдови заболявания;
  • -специализирана болнична помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, членове на техните семейства, цивилни служители, граждански лица, проверка за годност за военна служба;
  • -хоспитализация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, които подлежат на медикаментозно лечение по повод на остро, обострено или хронично сърдечно-съдово заболяване и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури;
  • -хоспитализация на пациенти със сърдечно-съдови усложнения по време или след друго некардиологично лечение;
  • -неинвазивна диагностика на болни със сърдечно-съдови заболявания;
  • -медикаментозно лечение на болни със сърдечно-съдови заболявания;
  • -комплексно лечение на спешни състояния в кардиологията;
  • -прием на болни от заповядания контингент, утвърден със съответните заповеди;
  • -прием на пациенти от дипломатическите представителства, с които ВМА има договор за оказване на медицинска помощ;
  • -участие във вземане на експертни решения на военнослужещи;
  • -превеждане на болни в други клиники и отделения на ВМА;
  • -превеждане на болни в други болници от републиканската здравна мрежа.

 • Апаратура:

  Клиниката по кардиология разполага със съвременна апаратура и оборудване за провеждане на диагностичен и лечебен процес:

  • монитори за контрол на сърдечен ритъм, артериално налягане, кислородна сатурация и температура,
  • дефибрилатори, един от които е с модул за трансторакална електрокардиостимулация,
  • сертифицирани ЕКГ апарати,
  • инфузионни помпи и перфузори,
  • рекордери за 24 часа ЕКГ Холтер,
  • мобилен рентгенов апарат тип “Кугел“ апарати за обдишване тип AMBU,
  • ларингоскопи,
  • глюкомери,
  • пулсоксиметри.

 • Структура:

  Клиниката по Кардиология е разположена в сградата на ВМА - МБАЛ - ет.13. Налични са 15 болнични стаи с общо 30 легла- две от стаите са с по 3 легла, 3  с по 1 легло, а в останалите стаи има по 2 легла. Към всяко легло има необходимите аксесоари- общо луминесцентно осветление, нощно шкафче, столове, маса за хранене, нощна лампа, вграден гардероб, електрически контакти тип шуко, система за оповестяване на персонала.

  Всички болнични легла са подвижни и с възможност за транспортиране на лежащо болни извън Клиниката.

  Всички болнични стаи разполагат със самостоятелен санитарен възел (баня с тоалетна). Във всички стаи има централна инсталация за подаване на кислород, сгъстен въздух и вакуум-аспирация.

  Една от стаите с 3 легла разполага с възможности за индивидуално мониториране на жизнени показатели на тежко болни пациенти (субинтензивно наблюдение и лечение).

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  Началник на клиниката - Полк. доц. Ивайло Даскалов, д.м.

  Началници на отделения - Д-р Лилия Демиревска и д-р Мирчо Авджиев

  Старша медицинска сестра - Снежана Атанасова


  Клиниката разполага със структура, персонал, оборудване и организация на работа, отговарящи на многопрофилна болница от трето ниво, които и позволяват да извършва качествена диагностична и лечебна високоспециализирана  дейност от много голям обем и сложност, според правилата на добрата клинична практика, като спазва правата на пациентите и персонала.

  Клиниката разполага с отлично подготвени кадри, завършили специализация както в рамките на ВМА и Медицинския университет – София, така и в чужбина (Япония, Холандия, Швеция, Германия, Турция и др.).Персоналът на Клиниката по кардиология се състои от 9 лекари, 11 медицински сестри и 6 санитари. Седем лекари имат специалност кардиология, 2 лекари имат специалност вътрешни болести. Един лекар е специализант по кардиология. Двама от лекарите е със сертификат за извършване на ехокардиография експертно ниво, един с фундаментално ниво. Двама от лекарите имат магистратура по здравен мениджмънт. Двама от лекарите имат защитена дисертация, а други двама са докторанти. старшата мед. сестра е със степен Магистър по обществено здравеопазване. Над 60% от сестрите са с магистърска степен и над 90% са със степен бакалавър.

  Съществува много добра колаборацията в работата на КК по обслужване на пациентите с амбулаториите  и медицинските центрове за доболнична първична и специализирана медицинска помощ. Има разкрит кардиологичен кабинет към консултативно-приемното отделение на ВМА. В кабинета работи специалист – кардиолог, който е на щат към Приемно-консултативното отделение. В кабинета се извършват плановите амбулаторни прегледи на пациентите със сърдечно-съдови заболявания и тези, изпратени за диагностично уточняване и експертизно решение. Клиниката по кардиология  осигурява непрекъсната 24-часова специализирана консултативна помощ.

  Клиниката разполага/ работи съвместно с ангиографска лаборатория с оборудвана с модерна технологична апаратура за инвазивна диагностика и лечение, чрез която успешно се извършват планови и спешни интервенции при сърдечно-съдови заболявания.

  Клиниката по кардиология работи в колаборация с клиниката по фунцкионална диагностика, която разполага с последно поколение ехографски апарати, велоергометър, бягаща пътека и др.

  При необходимост Клиниката взаимодейства със специалисти по образна диагностика, вкл. за изполаване на скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.

 • Научно-изследователска дейност:

  Клиниката по кардиология е с традиции в извършването на научноизследователска дейност. От създаването на ВМА, клиниката участва в провеждането на повече от 20 клинични проучвания, като само за последните 4 години са проведени 10 върху различни аспекти на терапията в областта на кардиологията. Специалистите от клиниката активно участват с доклади, постери и съвместни проекти на наши и чужди научни форуми – конгресите на Дружеството по кардиология в България, годишните конгреси на Европейската кардиологична асоциация, Балканския военномедицинска комитет.

  Публикуват се монографии, учебници и научно-тематични сборници, третиращи важни проблеми в областта на лечението и диагностиката на заболяванията на сърдечно-съдовата система, както и статии в български и чуждестранни научни списания по кардиология.

  Клиниката по кардиология е база за обучение и подготовка на докторанти. Клиниката по кардиология разполага с академичен състав на основен трудов договор, квалификацията и професионалната подготовка на който, осигуряват продуктивна академична среда за успешна подготовка на докторантите. В обучението на докторантите се включват активно и работещите на граждански трудов договор специалисти, както и преподаватели от другите звена от състава на първичното звено.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В Клиниката по кардиология се провежда активна учебно-преподавателска дейност от началника на клиниката, асистента и началниците на отделения. Клиниката е база за обучение по вътрешни болести и кардиология за студенти, стажант-лекари и специализанти по вътрешни болести и кардиология, както и кадри от Колежа за медицински сестри. През последните години в клиниката са преминали на обучение над 6 специализанти по вътрешни болести, 15 специализанти по кардиология и 30 специализанти от други специалности, провели индивидуално обучение по кардиология. Освен специализантите от Република България в клиниката са провели обучението си и лекари и стажанти от Италия, Литва, Афганистан, Северна Корея, Ливан, Германия и др.

  В клиниката се провеждат тематични курсове и индивидуално обучение за усвояване на методики и новости по определени раздели от специалността. Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и квалификационни курсове по линията на следдипломното обучение. Обучават се лекари както от ВМА, така и в рамките на следдипломната специализация на Медицинския университет – София и медицинските университети в цялата страна. В клиниката се обучават лекари от други държави (Ливан, Сирия и др.), по договореност с ВМА.

  Клиниката по кардиология има собствени лекционни зала и кабинети, снабдени с модерни системи за онагледяване. На обучаващите се предоставят научните публикации, монографии, сборници и учебници, издавани с участието на членове от състава на катедрите и клиниките. Клиниката по кардиология разполага с богат собствен фонд от български и чуждестранни медицински издания от последните години, набор от собствени учебни материали на магнитен носител.