Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Клиниката по инфекциозни болести е акредитирана база за обучение на: 
 
докторанти по научна специалност „Инфекциозни болести” (до сега са обучени и защитили 4-ма докторанти и в момента се обучават 2-ма редовни докторанта); 
специализанти по „Инфекциозни болести” (до сега са обучени и придобили специалност 8 лекари и в момента се обучава 1 специализант); 
студенти от специалности „Медицина” и „Здравни грижи” при Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”; 
студенти от специалност „Здравни грижи” при Факултета по медицина към Медицински университет-София; 
военно-медицински специалисти и специалисти от националната здравна мрежа по линия на провежданите курсове за следдипломно обучение във ВМА.
 
Наличният лекарски състав се отличава със своята научна активност. Ежегодно съобщава на национални и международни форуми своите научни постижения и резултати. Активно участие с пленарни доклади, орални презентации и постерни сесии на Националните конференции по инфекциозни болести, Европейския конгрес по клинична микробиология и инфекциозни болести, Балкански военен конгрес, форуми и научни срещи в областта на инфектологията, клиничната микробиология, военната медицина и интердисциплинарни научни срещи. Личният състав на КИБ усъвършенства и подобрява своите познания, компетенции и умения с редовни участия в следдипломни курсове, работни срещи, специализации и конгреси и конференции в страната и чужбина. Като част от рутинната работа ежеседмично се провеждат консилиуми, орални доклади, клинични дискусии по сложни диагностични казуси, докладване на интересни и редки клинични случаи, участия е ЛКК. Провеждат се работни срещи със специалисти от други клиники на ВМА и други лечебни бази и научни звена. 
 
Клиниката по инфекциозни болести разполага със следния академичен състав: