Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Инфекциозни болести / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Основни научни направления и приоритети в научната дейност на членовете на клиниката са:
 
остри вирусни хепатити
биотероризъм и защита от използване на биологични оръжия
неясни фебрилни състояния
нововъзникнали инфекциозни болести
инфекции предавани от членестоноги (кърлежи, комари)
диариен синдром
 
В резултат на проведените през годините научни изследвания са разработени над 200 публикации в българската и чуждестранна научна периодика, в редица монографии, както и в други научни издания, самостоятелно или в съавторство. Представителите на клиниката са членове на Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести (ESCMID), Европейската работна група за изучаване и изследване на Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia и други вътреклетъчни бактерии (ESCCAR), Българското дружество по инфекциозни болести, Съюза на учените в България, Български лекари за европейски стандарт на специализация. Академичният състав на клиниката осъществява методично-консултативна и експертна дейност в района на цяла Западна България.
 
Защитени дисертационни трудове в клиниката:
 
Андрей Галев. Върху някои от клиничните, терапевтични и профилактични аспекти на лаймската борелиоза в България. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2003.
Георги Попов. Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2010. 
Райничка Михайлова-Гарнизова. Организация на дейността на болничните лечебни заведения на ВМА при биологична атака. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2011. 
Камен Плочев. Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие. Дисертационен труд за НС „Доктор на науките”, 2011. 
Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние. Дисертационен труд за ОНС „Доктор”, 2016. 
 
Монографии на членове на клиниката:
 
1. Камен Плочев. СПИН (монография). София, 1995. 
2. Камен Плочев. Грип: от птиците към хората (монография). София, 2006. 
3. Камен Плочев. Биотероризмът: скритата война (монография). София, 2012. 
4. Георги Попов. Инфекциозни болести по време на военни мисии (монография). София, 2015. 
5. Райничка Михайлова-Гарнизова. Коронавирусни инфекции, ТОРС и БИРС (монография). София, 2015. 
6. Магдалена Баймакова. Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход (монография). София, 2016.