Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология / Основни дейности на Клиниката по хематология

Основни дейности на Клиниката по хематология

В своето развитие Клиниката по хематология се ръководи от своята полезна дейност за обществото и в този смисъл тя поема следните отговорности:
Визия:
Ввъвеждането и използването на съвременните методи за дейности и лечение в областта на клиничната хематология клиниката по хематология на ВМА изпълнява поетата отговорност към обществото, основана на принципа на добрата клинична и лабораторна практика, спазването на Декларацията от Хелзинки за правата на човека и други нормативни документи.

Качество на работа - създадената организация на работа в клиниката по хематология гарантира високо качество на лечебно-диагностичния, научно-изследователския и учебен процес. С високата професионална подготовка на личния състав, модерната апаратура и компютризация е постигат пълен контрол в целия работен процес, което води до отлични резултати. Контролът на качеството на работа се провежда ежедневно от началника на клиниката, началниците на отделения и старшата медицинска сестра.

Безопасност и квалифициран персонал - на всички пациенти на КХ е осигурена пълна безопасност на лечение, което се провежда след получаване на информирано писмено съгласие. Всички използвани консумативи са за еднократна употреба и осигуряват на болните ефективна защита, удобство и стерилност чрез ежедневна дезинфекция на клиниката, стерилизация на помещенията с кварцови лампи, разтваряне на медикаменти в специални медицински камини.