Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Хематология и онкология

Хематология и онкология

Началник на Хематология и онкология

Началник на клиника “Хематология”

Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов дм


Повече за Началник на клиника “Хематология”

За Хематология и онкология

 • Основни дейности на Клиниката по хематология :

  В своето развитие Клиниката по хематология се ръководи от своята полезна дейност за обществото и в този смисъл тя поема следните отговорности:

  • - Към Министерството на отбраната на Р. България и Военномедицинска академия – клиниката извършва своята дейност като отговорен член, спазвайки съответните закони, заповеди и разпоредби и участва в оказването на качествена специализирана медицинска помощ на пациентите.
  • - Към пациентите – осигурява най-съвременна специализирана медицинска помощ, отговаряща на медицинския стандарт „Клинична хематология”, обн. ДВ 2010 г. и „Методичните указания за диагностика и лечение на болестите на кръвта и кръвотворните органи” при спазване на строгите критерии на Добрата клинична практика, и осигурява високо качество на диагностика, лечение, проследяване и диспансеризация на болните.
  • - Към своя персонал - осигурява отлични, модерни  и безопасни условия на труд, възможности за непрекъсната квалификация, професионално и научно развитие.
  Визия:
  Ввъвеждането и използването на съвременните методи за дейности и лечение в областта на клиничната хематология клиниката по хематология на ВМА изпълнява поетата отговорност към обществото, основана на принципа на добрата клинична и лабораторна практика, спазването на Декларацията от Хелзинки за правата на човека и други нормативни документи.

  Качество на работа - създадената организация на работа в клиниката по хематология гарантира високо качество на лечебно-диагностичния, научно-изследователския и учебен процес. С високата професионална подготовка на личния състав, модерната апаратура и компютризация е постигат пълен контрол в целия работен процес, което води до отлични резултати. Контролът на качеството на работа се провежда ежедневно от началника на клиниката, началниците на отделения и старшата медицинска сестра.

  Безопасност и квалифициран персонал - на всички пациенти на КХ е осигурена пълна безопасност на лечение, което се провежда след получаване на информирано писмено съгласие. Всички използвани консумативи са за еднократна употреба и осигуряват на болните ефективна защита, удобство и стерилност чрез ежедневна дезинфекция на клиниката, стерилизация на помещенията с кварцови лампи, разтваряне на медикаменти в специални медицински камини.

 • Специфични услуги, предлагани в клиниката по хематология :

  Напълно обновената след основен ремонт клиника по хематология е официално открита на 7 април 2005 г. Тя е модерно, покриваща европейските стандарти (ISO) лечебно звено, разполага с 30 легла, както и възможности за провеждане на амбулаторно лечение по типа „дневен стационар” на пациенти с нисък риск на заболяване.

  Отлично оборудваните стаи (с по 2 или 1 легла) разполагат със собствен санитарен възел, с модерни медицински електрически легла, болнични шкафчета, медицински панели, климатик, кабелна телевизия и интернет, външни автоматични щори осигуряват висок комфорт на болните. Стерилният сектор на клиниката е  оборудван с автономна климатична инсталация за осигуряване на висок клас стерилност и дава възможност за лечение на болни с тежки хипо- и аплазии на кръвотворната система. Клинаката разполага с две подвижни стерилни палатки, осигуряващи също максимално високо ниво на стерилност на имунокомпрометираните пациенти. Със Заповед на Министъра на здравеопазването, при всички проведени акредитации, на клиниката по хематология е присъждана оценка “отлична” с пет звезди за срок от пет години за нейната цялостна дейност.

  Учебна дейност:
  Като съставна част от ВМА в клиниката се извършва интензивна учебна работа. Тя е учебна база за студенти по медицина от медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, докторанти, лекари специализанти по специалността „Клинична хематология”, специализанти по вътрешни болести от цикъл “Хематология”, специализанти по различни специалности от вътрешната медицина, специалисти по здравни грижи. Разполагайки с висококвалифицирани специалисти, хабилитирани лица и база, клиниката е акредитирана за обучение и на докторанти по клинична хематология.

  Клинични изпитвания:
  Клиниката е важен, високо оценен и търсен център за провеждане на клинични изпитвания в областта на клиничната хематология. Тя разполага с медицински състав с огромен опит в областта на клиничните изпитвания: трима главни изследователи, координатори на клиничните изпитвания, медицински сестри и лаборанти. Технически и материално клиниката е оборудвана според всички правила за добра клинична практика и европейски изисквания към клиничните изпитвания. В клиниката непрекъснато има няколко активни клинични изпитвания свързани с използване на най-модерното съвременно лечение на малигнените хемопатии – лимфоми, левкемии, миелом и др.

  Справки за активни клинични изпитвания:
  Главни изследователи проф.. Ю. Райнов, д.м.  02/9226344, и координатор на клиничните изпитвания м.с. Ина Бачева –  02/9225662.

 • Основни задачи пред Клиниката по хематология :

  Основни задачи пред клиниката са диагностика, лечение, проследяване, диспансеризация и експертиза на пациенти с болести на кръвта и кръвотворните органи. Тя е краен етап за оказване на хематологична не само за пациенти от системата на Министерството на отбраната, но и от цивилната мрежа.

  Според Националния стандарт „Клинична хематология” клиниката е класирана на най-високото ІІІ ниво на компетентност. Клиниката работи по договор с Националната здравно осигурителна каса всички клинични пътеки и клинични процедури.

 • Апаратура, с която разполага Клиниката по хематология :

  Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура и покрива критериите и изискванията на медицинските стандарти.

  Има две камини за разтваряне на противотуморни агенти, необходимия брой според медицинския стандарт инжектомати и инфузионни помпи, портативен ЕКГ апарат “Филипс” със запаметяващо устройство, 3 микроскопа “Olympus” с дигитален цифров апарат, камера и монитор. Единият микроскоп е с 5 окуляра и се използва и за обучение на студенти и специализанти. Всеки лекар разполага със собствен микроскоп и персонален компютър. Общо в клиниката има 18 компютъра. В клиниката функционира модерна система за медицински газове, програмиран медицински хладилник, фризери, специални медицински панели, машини “Mille” - за обработка на многократни консумативи,пералня и сушилня. Клиниката разполага с модерни медицински шкафове за медикаменти, колички за визитация, за лекарство-раздаване, превързочна, спешна манипулационна “Siconics”, стерилизатор “Siconics”, миялна машина, електронож, хладилници и минибарове за ВИП стаите. КХО разполага с модерен архив – картотека (електронна и медицински досиета на пациентите), метални шкафове. Специално помещение е заделено само за архива на завършилите и активните клинични изпитвания.
  Учебен сектор: Клиниката разполага с модерна и просторна специално оборудвана учебна зала с мултимедиен апарат, преносим персонален компютър, модерен плазмен екран, автоматични щори.

  Консултативна помощ:
  Съгласно медицинския стандарт „Клинична хематология” и изискванията на НЗОК в клиниката функционира ежегодно отдавана в заповед на Началника на ВМА „Комисия по хематология”, в която участват водещи специалисти в клиничната хематология, имунология, цитогенетика, образна диагностика, патология, лъчетерапия, която ежеседмично (всяка среда от 13:00 ч) консултира пациенти от ВМА и насочени болни и от други лечебни заведения. За контакти:  02/9225662.

  Консултативен и приемен кабинет:
  Кабинет №211 на ІІ ет. в поликлиниката на ВМА с началник д-р Татяна Кънчева,специалист по вътрешни болести и клинична хематология –  02/9225919.

  РАБОТА ПО ДОГОВОР С НЗОК:

  Болнична помощ:
  Сключени договори с НЗОК по клиничните пътеки: №  241,242 - Левкемии, № 243 - Лимфоми, № 244 - Хеморагични диатизи. Анемии и Амбулаторни процедури: 05, 06, 07, 08, 27. Справки на +359 2 9225662.

  Доболнична помощ:
  Консултанти по клинична хематология - проф. д-р Юлиан Райнов (МЦ „Спектромед” –  02/9225643), д-р Камелия Милчева (МЦ „Спектромед” – 02-9225643)

 • Контакти с други лечебни звена извън ВМА:

  Клиниката е в тесни контакти със сродни хематологични клиники, най-вече в университетските центрове във Варна, Плевен, Пловдив, Ст. Загора и София, както и Националната болница за активно лечение на хематологични заболявания.

 • Медицински специалисти в КХ:

  В клиниката работят лекари със специалностите “Вътрешни болести”, “Клинична хематология”, „Военно-полева терапия” и Онкология”. Екипът е съставен от високоспециализирани медицински специалисти (сестри) с висше и полувисше образование, с дългогодишен клиничен стаж в областта на клиничната хематология и онкология.

  Медицинският състав на клиниката включва:

  • Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, д.м. - ръководител клиника: с 4 специалности: вътрешни болести, военна терапия, хематология и онкология. Английски и руски език. Заместник-председател на Българското медицинско сдружение по хематология, секретар на Местната етична мисия при МБАЛ-ВМА. За справки:  02-9226344, факс: 02-9225744 и e-mail адрес: j_raynov@abv.bg  
  • Н-к отделение хематоморфология д-р Иван Светославов Николов: вътрешни болести и хематология. Руски и английски език.
  • Главен асистент майор д-р Иван Киндеков, д.м.: радиобиология 
  • Главен асистент д-р Антония Недева,д.м.: хематология. Немски, английски и руски език.
  • Асистент д-р Нина Юри Петкова: вътрешни болести, хематология. Руски, английски и италиански
  • Н-к отделение хематология д-р Камелия Милчева
  • Ординатор: д-р Йорданка Куюмджиева
  • Д-р Татяна Кънчева: ординатор, 2 специалности: вътрешни болести и хематология. Английски, италиански и руски език.
  Клиничен психолог: Велислава Донкина, д.
  Старша медицинска сестра: Клавдия Стаменкова. Висше образование. Руски език.
  Медицински секретар: м.с. Димитрина Бачева.Висше образование. Английски, италиански и руски език. Тел. +35929225662, Факс: +35929225744.
  Специалисти по здравни грижи: десет медицински сестри и шест санитари.

  Адрес за кореспонденция:

  Клиника по хематология
  Военномедицинска академия, МБАЛ
  1606 София, ул. Георги Софийски № 3, 16 етаж
  Тел. +35929225662, +35929225614; Факс: +35929225644.