Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Дерматология / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Катедрата по дерматовенерология и алергология (КДВА)  е база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, от 2011 г. Клиниката отговаря на изискванията на "Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)" за образователна и квалификационна степен.

Лечебното заведение разполага с добре подготвени преподаватели и специалисти по дерматология и венерология с богат клиничен опит, обширна практическа подготовка, високи хирургически умения, теоретична компетентност и знания. Всичко това съответства на изискванията и условията за провеждане на добра и качествена подготовка на студенти. Лекционните зали и кабинети са снабдени с модерни системи за онагледяване, които отговарят на всички приети и утвърдени изисквания и стандарти за обучение.

На обучаващите се предоставят научните публикации, монографии, сборници и учебници издавани с участието на членове от състава на катедрата. Клиниката разполага с богат собствен фонд от български и чуждестранни медицински издания, набор от собствени учебни материали:
Катедрата по дерматовенерология и алергология разполага с необходимите технически условия за практическо обучение:
Учебна зала, хистологична лаборатория с пет раменен микроскоп с видеовръзка и мултимедиен екран, видеокамера, фотоапарати.
Мултимедия, учебни табла, условия за практическо обучение, компютри и учебен софтуер /CD/ за подготовка на студенти и специализанти, както и богата сбирка от хистологични и имунохистохимични препарати.

Студентите се обучават по програма „Дерматология и венерология”, съгласувана с Катедрата по дерматология на МУ-София. Учебната зала е оборудвана с мултимедия, на която се представят лекциите, в рамките на практическото упражнение.  Като част от практическата подготовка, студентите присъстват на сутрешните визитации по болничните стаи с екипа на КДВА.

В приемно-консултативния кабинет  се запознават с процеса на диагностициране и хоспитализация на пациента. В рамките на обучението, студентите се научават да снемат дерматологична анамнеза и подробен дерматологичен статус. Запознават се с изследванията и видовете лечение, за съответните дерматози. Извършват различни манипулации и диагностични методи: оглед, оглед с лупа, дермографизъм, палпация, системно остъргване, витропресия, студово въздействие, кожна сетивност.

Присъстват на биопсични изследвания, имунофлуоресцентни,  микологични изследвания, алергологични тестувания, кюретиране, криотерапия, електрокоагулация, електродисекация и ексцизия на кожни лезии. Студентите имат възможността да се запознаят с принципите на фототерапия, фотодинамичната терапия, лазер-терапията, физиотерапия, таласотерапия, високопланинска климатотерапия и балнеотерапия на кожните заболявания.
Тя е учебна база за обучение на студенти-медици към Медицинския факултет на Софийския Университет, както и за лекари – специализанти по дерматология и венерология към Медицинска Академия - София. Ежегодно се провеждат и индивидуални курсове за лекари - специалисти по линия на следдипломното обучение. В клиниката към момента са зачислени 11 специализанта по специалността Дерматология и венерология.