Начало / МБАЛ - София / Тeрапевтични клиники / Белодробни болести

Белодробни болести

Началник на Белодробни болести

Началник на Клиника по белодробни заболявания от юни 2003 г.

Проф. д-р Коста Василев Костов, д.м.


Повече за Началник на Клиника по белодробни заболявания от юни 2003 г.

За Белодробни болести

 • Основни дейности:

  Клиниката по белодробни болести извършва следните основни дейности, свързани с :
   
  • Медицински грижи – диагностика и лечение на болести, свързани с първично и вторично ангажиране на дихателната система и друга патология от вътрешната медицина, изискваща референтна оценка.
  • Работа по клинични пътеки № 59, № 90,№ 91,№ 92, № 94,№ 96,№ 98.1,№ 98.2,№ 99
  • Медицинска и военномедицинска експертиза на трудоспособността
  • Консултативна помощ – клинични случаи, засягащи болестите на дихателната система, участие в изготвяне, провеждане и контрол на програми в областта на общественото здравеопазване

 • Специфични услуги:

  Клиниката извършва и интерпретация на резултати от неинвазивни и инвазинвни диагностични процедури:

  • •Спирометрия
  • •Телесна плетизмография
  • •Бронхопровокационни тестове
  • •Механика на дишането, дифузионен капацитет
  • •Кръвно-газов анализ и киселинно-алкално равновесие
  • •Ендоскопско изследване и лечение на дихателната система
  • •Плеврална пункция и биопсия
  • •Разчитане на стандартни рентгено-, томо- и компютъртомографии на гръдния кош
  • •Туберкулинов кожен тест
  • •Диагноза и лечение на дихателни проблеми, свързани с нарушения на съня
  • •Лечение на остра и хронична дихателна недостатъчност чрез неинвазивна механична вентилация
  • •Специализирана консултативна дейност

 • Разполага със следната апаратура:

  Клиниката разполага със следната апаратура:

  • •флексибилна видеобронхоскопска система EVIS – EXERA BFT-160 на фирма Olympus и видеоригиден бронхоскоп WOLF с пълен набор от ендоскопски инструмени,
  • •пневмотахографи на фирма Jaeger, апарати MasyerLab и MasterScreen и със спирометър Spiro Classic, плетизмограф MasterLab, апарат за дифузионен капацитет, апаратура EosSprint на Jaeger за велоергометрични тестове , апарат за кръвно-газов анализ
  • •ЕКГ – апарат
  • •Подвижен ехограф
  • •Небулизатори

 • Контакти с други лечебни звена:

  Всички лекари в клиниката са членове на Българското дружество по белодробни болести, чрез което се поддържат активни контакти с Клиники по белодробни болести и пневмофтизиатрични диспансери в страната. Началникът на клиниката е член на Европейски и Световни дружества и асоциации по Белодробни болести.
   
  Всички лекари, работещи в клиниката са специалисти по вътрешни и белодробни болести. Някои от тях имат допълнителна квалификация по интензивна медицина, военно-полева терапия, функционална диагностика, бронхология, неинвазивна вентилация, абдоминална и плеврална ехография.

 • Медицински специалисти, които работят в клиниката:

  • Началник на клиниката по белодробни болести е проф. Коста Костов, дм.
  • В клиниката работят 3 лекари-асистенти, 5 лекари-началници на отделения, 3 лекари-ординатори. Десет лекари са със специалност пневмология и фтизиатрия, двама специализират.
  • Клиниката по белодробни болести осигурява денонощна медицинска помощ и прием на пациенти по клинични пътеки.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • Клиниката е база за обучение по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия за студенти, стажант – лекари, специализанти по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, медицински сестри. Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат и специализирани тематични курсове по обструктивни белодробни болести, инфекции на долни дихателни пътища, белодробен карцином, белодробна тромбемболия.
  • В програмата за обучение на специализанти са включени курсове по функционални белодробни тестове, флексибилна бронхоскопия, ултразвукова диагностика на плевра, неинвазивна вентилация и медицина на съня.
  • Клиниката е база за обучение на медицински сестри от МУ София и СУ „Св. Климент Охридски” и организатор за курсове за следдипломно обучение на медицински сестри от болницата.

 • Научно-изследователска дейност:

  В Клиниката по пневмология и фтизиатрия на ВМА – София се провеждат клинични проучвания в областта на терапията на белодробните болести, което дава възможност за участие в международни научни проекти. Асистентите разработват дисертационни трудове върху актуални проблеми на белодробната медицина.

  Д-р Милена Енчева е с научна степен Доктор след защита на дисертационен труд на тема „Терапевтичен ефект на стентирането при бенигнена трахелна стеноза”. Д-р Пламен Титоренков работи върху дисертационен труд на тема „ХОББ и захарен диабет”, а д-р Васил Шишков – „ХОББ и метаболитен синдром”. 

  Лекарите и медицинските сестри от клиниката участват в национални и международни научни форуми с представяне на оригинални проучвания и клинични случаи в областта на белодробните болести, публикуват статии в национални и международни издания.

  Сестринският състав в клиниката е изграден от професионалисти в областта на здравните грижи. Старша сестра Росица Дойновска е магистър по Управление на здравните грижи и от 2012 г. е с придобита образователна и научна степен „Доктор”. В клиниката работят трима магистри и двама бакалаври по Управление на здравните грижи. Сестринският състав редовно повишава своята професионална квалификация чрез курсове за следдипломна квалификация. През 2012 г. БАПЗГ награди ст.м.с. Дойновска с I място на национално ниво в категория Ръководител по здравни грижи и с I място на национално ниво в категория Професионалист по здравни грижи м.с. Соня Кръстева. Всички медицински сестри притежават сертификат за извършване на качествени здравни грижи.

  Членство в национални и международни организации:

  Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Научно дружество по военна медицина, Европейско респираторно дружество, Европейска асоциация по бронхология и интервенционална пулмология, Европейско дружество за изследване на съня.