Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Ортопедия и травматология / Клиника по ендоскопска травматология

Клиника по ендоскопска травматология

Клиниката по ендоскопска травматология е най-новото звено на ВМА, което е и единствено по рода си в България.

Специализирана е в областта на артроскопските операции - хирургически интервен­ции от групата на миниинвазивната хирургия, при която се нанасят минимални оперативни травми при кратки срокове за възстановя­ване.

Обект на хирургическа интеревенция са почти всички стави в чо­вешкия организъм, като преоблада­ваща част от тях са в областта на колянната и раменната става.

Операциите се извършват с въ­веждане на оптическа апаратура, чрез която на видеоекран хирургът наблюдава  оперираната става.

В клиниката се лекуват всички видове травми и заболявания, но преобладават травматичните ув­реждания - разкъсвания, увреда на връзките на ставата, на менискусите на коляното, на структури­те, които стабилизират дадена става, и др. Клиниката заема во­дещо място при решаване на проб­лемите на еднодневната хирургия в областта на ендоскопската травматология.

Друг приоритет и обект на хи­рургическа интервенция е лечени­ето на хрущялните увреди. Въпре­ки ограничените възможности на това лечение, артроскопските хи­рурзи разработват техники за въз­становяване на хрущялните дефек ти и предотвратяват бъдещи ус­ложнения като например артрозната бо­лест. Хирургическите възможности на клиниката са на­сочени и към лечението на различ­ните възпалителни заболявания, при които има увреда на вътреш­ната обвивка на ставите.

Клиниката е разположена в ед­но от крилата на Катедрата по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия. Разпола­га с най-модерната апаратура и в нея могат да се извършват опера­ции, уникални за страната. Прила­гат се всички съвременни лечебни и диагностични методи, познати във водещите европейски и све­товни клиники в областта на артроскопската хирургия. Операци­онната зала е оборудвана със съв­ременна апаратура и има аудио­визуална връзка с учебен център за следдипломно обучение на лекари хирурзи. Осигурена е и с модерна леглова част с 16 стационарни мес­та.
Професионалните качества на хирурзите намират изява в нацио­нални и международни хирургични конгреси, конференции и в научно-практически разработки. Клиника­та разполага с пълен набор апара­ти за артроскопска хирургия, зала за обучение, апаратура за видео-асистирани операции, за телемедицина и др. Следоперативният кон­трол е осигурен също с модерна техника. Клиниката оказва мето­дична помощ на хирургични клини­ки от медицинските университе­ти в столицата и в страната.