Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа / Визия

Визия

Диализното лечение е основен терапевтичен подход при болни с хронично бъбречно заболяване. Правилното провеждане на същото е гаранция за успешно дефинитивно лечение на тези пациенти – бъбречна трансплантация. Извънтелесното очистване неосредствено преди и след бъбречна трансплантация е предпоставка за успешно и ранно възстановяване на бъбречната функция на графта, респектирано трансплантирания пациент.

В отделението по диализно лечение могат да се извършват и процедури с филтри за отстраняване на HLA антитела. Пациентите с висок титър на HLA, са показани за имуноплазма адсорбция със специфични филтри, повишаващи възможността за преживяемост на транспланта. Също така ние оказваме адекватна и своевременна намеса на екипите по чернодробна трансплантация. За целта освен плазмените терапии, свързани със станалото вече рутинно използване на филтри за намаляване нивата на билирубин, отделението разполага и с апарат Prometheus за фракционирана плазма сепарация и адсорбция, отстраняваща токсините от албумина при болни с хронична чернодробна недостатъчност.

При редица автоимунни заболявания се осъществяват плазмообменни и плазмоадсорбционни процедури в зависимост от естеството на заболяването.