Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа / Специалисти

Специалисти

Отделението по диализно лечение се завежда от д-р Румен Димитров Пенков, притежаващ две специалности – по обща хирургия и по урология; научно-образователна степен доктор; сертификат за основен курс по здравен менижмънт .

Щатното разписание на ОДЛ е от 9 места и допълнителен щатен резерв – 3 места.

Лекари:
д-р Румен. Пенков д.м.
д-р Павел Ангелов (вътрешни болести и нефрология)
д-р Мария Хринчева (нуклеарна медицина, вътрешни болести и нефрология)
д-р Даниела Иванова (спешна медицина)

Медицински сестри:
Даниела Милтенова
Мария Георгиева
Лиляна Хаджитонева
Кремена Николова

Магистър инженер:
Спaсена Христова,

По допълнителен щат:
1 главен технически сътрудник – Мирослав Петров
2 общи рботници Искра Костадинова, Любов Иванова .

За всяка длъжност в ОДЛ е изготвена длъжностна характеристика, с която лицето постъпващо на работа се запознава и подписва. Длъжностните характеристики на работещите в отделението са съобразени с Правилника на вътрешния ред на ВМА и регламентират правата, задълженията и отговорностите на сътрудниците.