Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Хемодиализа

Хемодиализа

Началник на Хемодиализа

Завеждащ отделение по Хемодиализа

д-р Румен Пенков


Повече за Завеждащ отделение по Хемодиализа

За Хемодиализа

 • Визия:

  Диализното лечение е основен терапевтичен подход при болни с хронично бъбречно заболяване. Правилното провеждане на същото е гаранция за успешно дефинитивно лечение на тези пациенти – бъбречна трансплантация. Извънтелесното очистване неосредствено преди и след бъбречна трансплантация е предпоставка за успешно и ранно възстановяване на бъбречната функция на графта, респектирано трансплантирания пациент.

  В отделението по диализно лечение могат да се извършват и процедури с филтри за отстраняване на HLA антитела. Пациентите с висок титър на HLA, са показани за имуноплазма адсорбция със специфични филтри, повишаващи възможността за преживяемост на транспланта. Също така ние оказваме адекватна и своевременна намеса на екипите по чернодробна трансплантация. За целта освен плазмените терапии, свързани със станалото вече рутинно използване на филтри за намаляване нивата на билирубин, отделението разполага и с апарат Prometheus за фракционирана плазма сепарация и адсорбция, отстраняваща токсините от албумина при болни с хронична чернодробна недостатъчност.

  При редица автоимунни заболявания се осъществяват плазмообменни и плазмоадсорбционни процедури в зависимост от естеството на заболяването.

 • Основни дейности:

  Фактическата структура отговаря на посочената в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред и е в съответствие с Правилника за устройството и дейността на диализните центрове, издаден от министъра на здравеопазването.
  Отделението по диализно лечение (ОДЛ) е създаденo през 1963г. към Клиника Урология във Военна болница, София.

  Тук се извършват както конвенционални методи на диализно лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и ХБН, така също и лечение на екзо- и ендогенни интоксикации с методите: хемодиализа, хемофилтрация, ултрафилтрация, карбохемоперфузия.

  • -лечение на болни с остра посттравматична и постоперативна бъбречна недостатъчност;
  • -лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност с хемодиализа;
  • -лечение на болни с апаратна перитонеална диализа, постоянна амбулаторна перитонеална диализа;
  • -други методи на извънбъбречно очистване на кръвта, като хемофилтрация, хемодиафилтрация;
  • -терапевтична афереза, включително и HELP;
  • -комбинации между различни методи на извън бъбречно очистване на кръвта, както и апаратни продължителни бъбречно възстановителни терапии.
  В отделението работи апарат “Diapact CRRT”  за извършване на продължителни, интермитентни хемодиализни процедури. С него се осъществяват и плазма обменни терапии, както и плазма абсорбция. Апаратът позволява да се прилагат на филтрациони методи и заместващи терапии на пациенти в критично състояние.

  Осъществяват най-съвременните и уникални методи за лечение на:
  • 1.Плазма обмяна и имуносорбция на антитела при различни автоимунни.
  • 2.Лечение на сепсис с плазмаадсорбция.
  • 3.Плазмаадсорбция с карбонов филтър.
  • 4.Адсорбция на цитокини и миоглобин.
  • 5.Третиране на пациенти с метаболитни и обменни нарушения чрез хепарин индуцирана извънтелесна преципитация на нископлътностния холестерол (HELP) с единственият в страната апарат за извършване на хепарин индуцирана LDL преципитация - “HELP”.
  • Системата има висока ефективност на отделяне на лоипопротеини, фибриноген и други компоненти. Дава голяма регресия на коронарната стеноза и намалява количеството на инфарктите. Повшава количеството на протеините с висока плътност. Дава много добри резултати при продължително използване, като при това не се изпозват компоненти, стимулиращи имунната ефективност.
  • 6.Заместителни терапии при чернодробна недостатъчност.
  • 7.Терапевтична центрофужна афереза.
  От 2014 г. в ОДП е доставен и работи апарат за Терапевтична Афереза „OPTIA”.
  Това е мобилен автоматичен сепаратор на компонентите на кръвните клетки, базиран на центрофужна система, създаваща възможност за отделяне на кръвта и сепарирането и на формени елементи и плазма, оптичен автоматичен интерфейс за управление и извършване на терапевтичните аферезни процедури. Системата изисква да бъдат въведени конкретни данни за пациента – пол, височина и тегло - за определяне на общият обем кръв (TBV)*, хематокрит на пациента (Hct)- определящ динамичното въздействие за сепарация и заместване на обемите при терапевтичните процедури. Така благодарение на плазменият интерфейс точно се пресмята необходимият обем третирана плазма при пациента.

  Екип от лекари, медицински сестри и инженер са специализирали, обучени и сертифицирани от фирмите производители на машините.

 • Апаратура:

  Реализирането на тази богата гама от терапевтични дейности се осъществява със съвременна, компютаризирана и високо модълна диализна апаратура – Dialog на фирмата B.Braun – Germany. Продължителните бъбречно-възстановителни процедури, както и плазмаферезните процедури се осъществяват в апарат Diapact CRRT. Хепарин-индуцираната LDL- преципитация става възможна благодарение на наличието на апарат трето поколение за подобна терапия-PLASMAT – FUTURA – апаратура и методика уникални и единствени за региона на Балканите и Източна Европа.

  Отделението по хемодиализа на ВМА е включено както в Регистрите на МЗ на Република България, така и на Европейската Асоциация по диализа и транстплантация.

   

 • Специалисти:

  Отделението по диализно лечение се завежда от д-р Румен Димитров Пенков, притежаващ две специалности – по обща хирургия и по урология; научно-образователна степен доктор; сертификат за основен курс по здравен менижмънт .

  Щатното разписание на ОДЛ е от 9 места и допълнителен щатен резерв – 3 места.

  Лекари:
  д-р Румен. Пенков д.м.
  д-р Павел Ангелов (вътрешни болести и нефрология)
  д-р Мария Хринчева (нуклеарна медицина, вътрешни болести и нефрология)
  д-р Даниела Иванова (спешна медицина)

  Медицински сестри:
  Даниела Милтенова
  Мария Георгиева
  Лиляна Хаджитонева
  Кремена Николова

  Магистър инженер:
  Спaсена Христова,

  По допълнителен щат:
  1 главен технически сътрудник – Мирослав Петров
  2 общи рботници Искра Костадинова, Любов Иванова .

  За всяка длъжност в ОДЛ е изготвена длъжностна характеристика, с която лицето постъпващо на работа се запознава и подписва. Длъжностните характеристики на работещите в отделението са съобразени с Правилника на вътрешния ред на ВМА и регламентират правата, задълженията и отговорностите на сътрудниците.

 • Научно-изследователска дейност:

  В Отделението се внедряват иновативни  методи на извънтелесна депорация на кръвта, продължителни вено-венозни хемодиафилтрации в комбинации с плазмообмен; карбоплазмафереза при фалоидни интоксикации; хемоперфузии с възможност за извличнане на LDL - и цитокидни фракции със съответните адсорбиращи колони. Внедряват се лапароскопски методи за инплантация на Tenkchoff катетри за перитонеална диализа.

  Публикувани са научни статии и съобщения в наши и международни издания.

  Ежегодни активни участия в наши и международни конгреси и симпозиуми с доклади и научни съобщения.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  В Отделението по диализно лечение /ОДЛ/ има програма и се провеждат специализирани курсове на студенти, стажант-лекари и лекари за придобиване на специалност в общия курс на специалностите Вътрешни болести и Нефрология към СДК.

  В ОДЛ се осъществяват и курсове за повишаване на квалификацията на медицински сестри.

  Ежегодно се разработват и прилагат програми за повишаване квалификацията на персонала на ОДЛ (задочно обучение за придобиване на бакалавърска степен; разработване на дисертационни трудове, специализации и краткосрочни курсове във водещи звена в чужбина, лекции и др.).