Начало / МБАЛ - София / Хирургични клиники / Диагностично-операционна секция / Спешен диагностично-операционен център

Спешен диагностично-операционен център

Спешен Диагностично-операционен център е специализирана структурна единица към Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” от стационарния блок на МБАЛ-София, ВМА, в която екип от лекари с помощта на друг медицински и помощен персонал извършва диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешно състояние. 
 
СДОЦ е разположен на обособена територия в МБАЛ – София с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични структури. 
 
В състава на СДОЦ са разкрити следните структурни звена:
- Спешно хирургично отделение
- Спешно травматологично отделение
- Спешно неврохирургично отделение
- Спешно операционно отделение
- Спешно анестезиологично отделение
- Спешно отделение с 8 легла за диагностично изясняване до 24 часа.

Диагностичната, лечебната и консултативната дейност се осъществяват в разкритите спешни кабинети – общохирургичен, неврохирургичен, травматологичен с гипсовъчна, противошокова зала и операционен сектор с две операционни зали. 
 
Дейността на центъра се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на Катедра „Спешна медицина и коремна хирургия” и на заместник началника на ВМА по диагностично-лечебната дейност (ЗНДЛД).
 
Дейността на специалистите по здравни грижи се ръководи от старшата медицинска сестра, която е пряко подчинена на началника на СДОЦ и на главната медицинска сестра на МБАЛ-София.