Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Вирусология

Вирусология

Началник на Вирусология

Доц. д-р Красимир Димитров Мекушинов, дм

Началник на Център за Диагностика и Анализ на Вируси и Вирози


Повече за Доц. д-р Красимир Димитров Мекушинов, дм

За Вирусология

 • Визия:

  Мисия:
  Пряко участие в лечебно диагностичния процес при поставянето на окончателна етиологична диагноза-необходимо условие за правилното и адекватно лечение на различните инфекциозни заболявания. Диагностика на вируси, предизвикващи ОИ и ООИ, използвани като агенти на Биологичното оръжие.

  История на лабораторията:
  Лабораторията по Вирусология е създадена през 60-те години като структура на ВВМИ заедно с първите вирусологични лаборатории в България. Постигнала е огромни успехи в областта на диагностиката на редица вируси, причиняващи ООИ, включително вируси с военно значение, използвани като биологично оръжие.
  Вирусологичната лаборатория има значителен практически и теоретичен принос към науката Вирусология (голям брой изобретения, рационализации, патенти, технологични методи за производство на биологични продукти, създадени и внедрени тестове за диагностика и др.). Цялостната дейност на лабораторията е отличена с високи правителствени награди и отличия.
  Центърът за диагностика и анализ на вируси и вирози (ЦДАВВ) е създаден  на 01.07.2012 г.на основание Заповед за нов щат на ВМА No. БМ-456 и обединява съществуващите до сега лаборатории с ранг на клиника: „Лаборатория по вирусология” и „Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по вирусология” с новосъздадената Лаборатория „Молекулярна вирусология”.

 • Информация за структурата:

  ЦДАВВ се състои от 3 отделни самостоятелни лаборатории със специфична дейност.

  Лаборатория по клинична вирусология
   
  Специфична дейност: Лабораторията по клинична вирусология е специализирана за извършване главно на скрийнингови  изследвания за доказване на антитела и антигени на вируси и рикетсии, причинители на различни остри и хронични заболявания.
  Обем на дейност-изследвания за:
  -hiv  1 и 2
  -вирусни хепатити (хепатит а, в, с, д, е)
  -остри вирусни респираторни заболявания и атипични пневмонии (грип а, в, с,   адено вирус)
  -ентеровируси (коксаки вируси)
  -херпесни вируси (херпес симплекс -тип 1и 2, херпес зостер, цитомегаловирус, епщайн-бар вирус)
  -хламидийни инфекции (хламидия трахоматис, хламидия пнеумоние)
  -рикетсии (q-треска, марсилска треска)
  -рубеола, епидемичен паротит и др.
  Използвани методи: elisa, хемилуминисцентен метод (liaison), western blot, имунофлуоресцентен метод (ифм)  

  Научно-изследователска лаборатория (НИЛ) по вирусология (кв.Овча купел)
   
  Специфична дейност: лабораторията е специализирана за диагностика в областта на опасните и особено опасните вирусни, рикетсийни и хламидийни инфекции (оои). извършва комплексна диагностична, научно-изследователска, производствена и учебна работа по проблемите на оои както и за природно и селскостопанско огнищни вирусни, рикетсийни и хламидийни инфекции със социална и здравна значимост, в сьвременни условия, с оглед защитата на войските и гражданското население в мирно и военно време.
  Обем на дейност:
  -вирусни менингоенцефалити: алфавирусни енцефалити-синдбис, семлики форест, чикунгуня, венецуелски енцефалит, кърлежов енцефалит, японски енцефалит, западен нил и др.
  -вирусни хеморагични трески: жълта треска, денга 1,2,3,4, хтбс, ккхт и др.
  -рикетсии (q-треска, марсилска треска) и хламидии (хл. трахоматис, хл. пнеумоние, психатоза, орнитоза)
  Използвани методи: рнха, рск, рн , elisa, имунофлуоресцентен метод (ифм), western blot, pcr (конвенционален) и др.

  Лаборатория по молекулярна вирусология

  Специфична дейност: Лабораторията по молекулярна вирусология е специализирана за извършване на високо технологични молекулярно-вирусологични изследвания за доказване на нуклеинови киселини на вируси и рикетсии, причинители на различни остри и хронични заболявания с диагностичен, потвърдителен, експертизен и научно-експериментален характер.

  Обем на дейност:
  -човешки папиломен вирус (hpv)  
  -човешки полиомни вируси bk (bkv), jv (jcv), ki (kiv)  
  -херпесни вируси cmv, ebv
  -коксиела бърнети,
  -torque teno virusi - tт вируси и др.
  Използвани методи: pcr, real-time pcr, nested pcr, loop amplification

 • Основни дейности :

  В Центъра  годишно се извършват над 40 000 изследвания на повече от 20 000 пациенти.

  Контингентът за изследване са:
  -всички пациенти, на които се оказва болнична и извън болнична помощ, регистрирани в клиниките и кабинетите на ВМА:
  -военнослужещи и граждански лица в системата на МО
  -цивилни лица срещу заплащане на ВМА по НЗОК, договор или кешово.

  В ЦДАВВ се извършва както диагностична, така и експертизна дейност. Лабораторията участва в изследването на всички заминаващи и връщащи се от международни мисии.
  ЦДАВВ извършва научна и експериментална дейност, като проучва, внедрява и прилага съвременни методи във вирусологичната диагностика.

  В лабораториите на ЦДАВВ не се провеждат диагностични изследвания, забранени от Закона за народното здраве и диагностични методи и процедури, които противоречат на медицинската наука и изискванията на добрата лабораторна практика.
  ЦДАВВ е база за обучение и квалификация на лекари, специализанти, студенти и професионалисти по здравни грижи от медицинските колежи и университети. Провеждат се курсове по определени раздели от програмите за придобиване на специалност и следдипломно обучение по вирусология.

 • Информация за пациента:

  Материалите за вирусологични изследвания се доставят в лабораториите на ЦДАВВ, съпроводени от талон/фиш от съответната клиника или кабинет. Размерът на допълнителното заплащане е определен в „Ценоразпис за платени прегледи, консултации и изследвания”, публикуван на официалния сайт на ВМА. Резултатите и допълнителна информация/консултация за тях се доставят на клиниката/лекаря, който ги е поръчал, или директно на външните пациенти.

  Обем на дейност (изследвания) за:
  -HIV  1 и 2 
  -Вирусни хепатити (Хепатит А, В, С, Д, Е)
  -Остри вирусни респираторни заболявания и атипични пневмонии (Грип А, В, С,   Адено вирус)
  -Ентеровируси (Коксаки вируси)
  -Херпесни вируси (Херпес симплекс -тип 1и 2, Херпес Зостер, Цитомегаловирус, Епщайн-Бар вирус)
  -Хламидийни инфекции (Хламидия Трахоматис, Хламидия Пнеумоние)
  -Рикетсии (Q-треска, Марсилска треска)
  -Рубеола, Епидемичен паротит и др.
  -Вирусни менингоенцефалити: Алфа  и Флави - вирусни енцефалити-Синдбис, Семлики Форест, Чикунгуня, Венецуелски енцефалит, Кърлежов енцефалит, Японски енцефалит, Западен Нил и др.

  Използвани Методи: ELISA, Хемилуминисцентен метод (LIAISON), Western blot, Имунофлуоресцентен метод (ИФМ)

  Изследват се с молекулярнобиологични методи (PCR, real-time PCR, nested PCR, LOOP amplification):
  - Човешки папиломен вирус (HPV)  
  - Човешки полиомни вируси BK (BKV), JV (JCV), KI (KIV) 
  - Херпесни вируси CMV, EBV
  - Коксиела бърнети,Torque teno virusi - TТ вируси и др. 
   
    

 • Апаратура:

  Лабораторията разполага със съвременна диагностична апаратура: флуоресцентни микроскопи, автоматична система ELISA, автоматична система за хемилуминисцентния метод LIAISON,  апаратура за конвенционален PCR, real-time RCR, центрофуги и др.

 • Специалисти, работещи в звеното:

  Диагностичната дейност на ЦДАВВ се осъществява от екип от 4 лекари с призната специалност по вирусология: 2 доценти, 1 главен асистент със защитена докторска дисертация и 1 ординатор. В състава на НИЛ в Овча купел има и 2 биолози, единият със защитена докторска дисертация. Лаборантите са общо 5 - с необходимата квалификация и дългогодишен опит.