Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Токсикохимична лаборатория / Основни дейности

Основни дейности

Токсикохимична лаборатория е водеща специализирана лаборатория в областта на аналитичната и съдебната токсикология, която извършва следните основни дейности:

Диагностична

•Токсикохимична диагностика при остри екзогенни отравяния и токсикологичен скрининг за целите на клиничната практика (24 ч. готовност).
•Качествен и количествен анализ на медикаменти и токсични вещества в биологични проби – скринингов и потвърдителен анализ.
•Контрол и проследяване на антидотната терапия и терапевтичните подходи при лечението на остри отравяния.
•Терапевтично лекарствено мониториране. Участие в оптимизирането и индивидуализирането на лекарствената терапия.

Експертна

•Експертна дейност за целите на МО - съгласно Наредба Н-5/20.07.2012г.
•Съдебно-токсикологична експертиза - химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти и интерпретация на получените резултати за целите на досъдебното производство, следствието и съдебната власт.
•Алкохол и упойващи вещества при водачи на МПС - Токсикохимична лаборатория е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 30/27 юни 2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
•Експертно - консултативна – специалистите от лабораторията осигуряват методична и експертна дейност в направления, свързани с дейността на структурата.