Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Токсикохимична лаборатория

Токсикохимична лаборатория

Началник на Токсикохимична лаборатория

Началник на Токсикохимична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, КМБСТ, МБАЛ – ВМА

Доц. д-р Васил Атанасов


Повече за Началник на Токсикохимична лаборатория към Клиника по спешна токсикология, КМБСТ, МБАЛ – ВМА

За Токсикохимична лаборатория

 • Визия:

  Токсикохимична лаборатория е създадена през 1989 г. за целите на терапевтичното лекарствено мониториране с ръководител проф. д-р Христофор Дишовски, дмн и химиците Гинка Колева и Венцислав Бърдаров. С времето дейността на лабораторията се разширява и като нейна приоритетна функция се оформя токсикохимичната диагностика за целите на клиничната практика. Ръководители на лабораторията са били изтъкнатите наши учени и специалисти  проф. Хр. Дишовски, доц. В. Чавдарова, доц. Тр. Иванов, д-р В. Бърдаров.

  През 2006 г. лабораторията е включена в Наредба 30 на МЗ,  МВР и МП за установяване употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите на моторни превозни средства и постепенно се оформя като водеща токсикологична лаборатория в областта на токсикологичния анализ за целите на клиничната практика и експертната дейност.

 • Основни дейности:

  Токсикохимична лаборатория е водеща специализирана лаборатория в областта на аналитичната и съдебната токсикология, която извършва следните основни дейности:

  Диагностична

  •Токсикохимична диагностика при остри екзогенни отравяния и токсикологичен скрининг за целите на клиничната практика (24 ч. готовност).
  •Качествен и количествен анализ на медикаменти и токсични вещества в биологични проби – скринингов и потвърдителен анализ.
  •Контрол и проследяване на антидотната терапия и терапевтичните подходи при лечението на остри отравяния.
  •Терапевтично лекарствено мониториране. Участие в оптимизирането и индивидуализирането на лекарствената терапия.

  Експертна

  •Експертна дейност за целите на МО - съгласно Наредба Н-5/20.07.2012г.
  •Съдебно-токсикологична експертиза - химико-токсикологичен анализ на токсични вещества в биологични обекти и интерпретация на получените резултати за целите на досъдебното производство, следствието и съдебната власт.
  •Алкохол и упойващи вещества при водачи на МПС - Токсикохимична лаборатория е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 30/27 юни 2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
  •Експертно - консултативна – специалистите от лабораторията осигуряват методична и експертна дейност в направления, свързани с дейността на структурата.

 • Специфични дейности:

  В Токсикохимична лаборатория се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на TIAFT и SOFT.
  В зависимост от целите и обекта на изследване се разработват и прилагат специфични подходи за пробоподготовка и анализ. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични и инструментални хроматографски-масспектрални техники за анализ.

 • Основна апаратура и оборудване:

  Лабораторията разполага със съвременна аналитична хроматографска апаратура на водещи производители в тази област:

  • Газови хроматографи с пламъчно-йонизационен детектор с приставка за паро-фазен (“headspace”) анализ (Perkin Elmer; Agilent);
  • Газови хроматографи с масспектрален детектор (Thermo; Agilent);
  • Газов хроматограф с азот-фосфорен детектор (Agilent);
  • Системи за високо-ефективна течна хроматография окомплектовани с UV, DAD и флуоресцентен детектори (Perkin Elmer; Agilent);
  • UV-Vis спектрофотометри;
  • Специализирани прибори за пробоподготовка (система за твърдофазна екстракция, вакуум-изпарител, тъканен хомогенизатор и др.)
   

 • Специалисти, работещи в лабораторията:

  В Токсикохимичната лаборатория работят:

  • доц. Васил Атанасов, дх  – Началник Токсикохимична лаборатория - медицинска химия; аналитична химия; съдебен токсиколог
  • гл. ас. инж. хим. Боряна Мечкарска, дм – санитарна химия; съдебен токсиколог
  • ас. Силвия Стойкова – медицинска химия; съдебен токсиколог (сътрудник от НИЛ по Военна токсикология)
  • инж. хим. д-р Диана Янева, дфх
  • инж. хим. Венета Глухарова
  • магистър-химик Гинка Колева

 • Научно-изследователска дейност:

  Научно-изследователската дейност в лабораторията е съсредоточена главно в областта на аналитичната токсикология за целите на клиничната и съдебна практика.
  В лабораторията се разработват специфични методи и приложения за анализ на лекарствени средства, наркотични вещества и други отрови в биологични проби, включително алтернативни матрици (орална течност, косми, потен секрет).

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Специалистите от лабораторията участват в обучението на студенти от специалности: химия, фармация, медицина, както и на лекари-специализанти по курсове и теми, свързани с областта на аналитичната и съдебната токсикология.
  Токсикохимична лаборатория осигурява специализирана следдипломна подготовка на специалисти по съдебна токсикология.

 • Лабораторията поддържа контакти с:

  • Сектор за химикотоксикологичен анализ и контрол – Химическа лаборатория при Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
  • Лаборатория по химико-токсикологични изследвания към Катедра “Анестезиология, морска и интензивна медицина” при ВМА - МБАЛ - Варна;
  • Катедра по Aналитична химия при Химически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
  • Други звена в страната и чужбина, свързани с дейностите на лабораторията.     

 • Информация за пациента:

  Достъп до лабораторията:

  Лабораторията е с ограничен достъп.
  Токсикологични изследвания на пациенти се извършват след консултация с лекар – клиничен токсиколог от Клиника Спешна токсикология.
  Изследвания по желание на лицето се извършват след консултация с токсиколог и се заплащат по ценоразписа на ВМА.

  Получаване на резултати:

  Резултати от токсикологични изследвания се предоставят единствено на възложителя на изследването.

  Специфична информация от структурата:

  Изпращането на биологични проби за токсикологичен анализ от други болници и институции в страната може да бъде осъществено с куриер след предварително съгласуване със специалист от лабораторията на вида, обема и контейнера на пробите, начина на съхранение до изпращането им и по време на транспорт, и са спазени всички необходими условия за безопасност за биологични проби.
  Пробите е необходимо да бъдат съпроводени с придружително писмо и документ за искане (възлагане) на необходимите изследвания (медицинско  искане, документ по договор с ВМА, постановление и др.).

  Контакти:

  Токсикохимична лаборатория:
  Тел: 02/92-25960
  Факс: 02/92-25966