Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Съдебномедицинска експертиза

Съдебномедицинска експертиза

Началник на Съдебномедицинска експертиза

Началник отделение “Съдебномедицинска експертиза”

Д-р Цветелин Нешев Гатев


Повече за Началник отделение “Съдебномедицинска експертиза”

За Съдебномедицинска експертиза

 • Основните дейности, извършвани от лекарите в отделение “Съдебномедицинска експертиза”:

  • Извършване на съдебномедицински експертизи на: трупове и трупни части, живи лица, веществени доказателства и по писмени данни;
  • Участие в съдебни заседания като експерт;
  • Участие в КЛК на ВМА;
  • Осъществяване на научно-изследователска дейност;
  • Изготвяне на публикации, монографии, студии, учебни помагала, лекционни курсове и др.
    

 • Основните дейности, извършвани от химика в отделение “Съдебномедицинска експертиза”:

  • Извършване на съдебнохимически изследвания /експертизи/ за алкохол и отрови на: кръв, урина, биологични течности; вътрешни органни части; хранителни продукти; лекарствени вещества; почва, вода и др.;
  • Участие в съдебни заседания като експерт;
  • Извършване на научноизследователска работа.

 • Отделение “Съдебномедицинска експертиза” предлага следните услуги:

  • Преглед за телесни повреди с издаване на документ;
  • Преглед за полови престъпления и девственост с издаване на документ;
  • Вторичен преглед за допълнение;
  • Издаване на дубликат от медицински документ;
  • Експертиза на веществени доказателства;
  • Преципито реакция за определяне на видова принадлежност;
  • Определяне на кръвна група на живо лице;
  • Определяне на кръвна група на трупна кръв;
  • Изследване на аглутинини /метод на латес/;
  • Изследване за аглутиногени /количествена абсорбция/;
  • Изследване за аглутиногени /абсорбция – елуция/;
  • Определяне на кръвна група на косми;
  • Определяне на кръвна група на секрети;
  • Определяне кръвна група на кости;
  • Богат набор методики в областта на класическата хистология.
  • Използват се спектрофотометрични, имуноаналитични и инструментални хроматографски методи за анализ.
  • Газхроматографски анализ на алкохол и летливи редуциращи вещества;
  • Анализ на въглероден окис и метхемоглобин – спектрофотометрично;
  • Съдебнохимически анализ и интерпретация на получените резултати за целите на съдебнохимическата  експертиза. Лабораторията е включена в списъка на специализираните лаборатории по Наредба 30/27 юни 2001 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
  • Съхранение на труп в хладилна камера ;
  • Аутопсия при болестна причина за смъртта с аутопсионен протокол;
  • Аутопсия при насилствена причина за смъртта с аутопсионен протокол;
  • Аутопсия по желание на близките на починалия;
  • Реаутопсия с аутопсионен протокол;
  • Реаутопсия при ексхумация с аутопсионен протокол;
  • Частична балсамация;
  • Мацерация на кости;
  • Снемане на зъбен статус, съхранение на кръв за ДНК анализ при трупове с неустановена самоличност;
  • Индентификация на личността чрез фотосъпоставяне;
  • Издаване на препис от биопсичен фиш, аутопсионен протокол за дружествата занимаващи се със застраховане и доброволно здравно осигуряване;
  • Издаване разрешение за кремация.
  •