Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Патоморфология / Медицински специалисти

Медицински специалисти

Лекарски състав - всички лекари са с придобита специалност по Обща и клинична патология

1. Проф. Севдалин Начев, д.м.н.
 
От 2015 г. - Началник на Катедра по обща и клинична патология към ВМА
 
2007 г. – 2015 г. - професор -  Началник на Лаборатория по клинична патология при УМБАЛ „Свети Иван Рилски”- гр. София
2002 г. - 2008 г. - професор – Ръководител на Катедра по съдебна медицина  в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
1999 г. - 2004 г. - заместник декан на Медицинския факултет при  Медицинския университет – гр. София
1995 г. – 2008 г. - доцент/професор -  Началник на Лаборатория по невропатология при Катедрата по патологична анатомия в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
1978 г. – 1995 г. - асистент, гл.асистент в Катедрата по патологична анатомия  на Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София– гр. София
1976 г. – 1978 г. - Научен сътрудник в Катедрата по патологична анатомия- гр. София
1974 г. – 1976 г. - Научен сътрудник в Лаборатория по невроморфология при Катедрата по неврология  1.база /Александровска болница/ на Медицинска академия - гр. София
1973 г. - Специалист /морфолог/ в Институт за изучаване на мозъка - БАН - гр. София
1970 г. - 1973 г. - Редовен аспирант /докторант, Клиника и катедра по неврология при ВМИ – София
1969 г. –  патолог – гр. Лом
1962 г. - 1968 г. - Студент по медицина – ВМИ гр. София   
1960 г. - 1962 г. - Срочнослужещ, гр. Грудово /Средец/                  
1950 г. - 1960 г. - Ученик, 18. Гимназия ”Гладстон” /"Вълко Червенков”/ - гр. София;  33. Гимназия „Людмил Стоянов” /”Ернст Телман”/ – гр. София
1949 г. - 1950 г. - Ученик, Основно училище ,,Климент Охридски” - гр. София
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
Невропатология.
Научна продукция:
Повече от  90 статии /над 20 в чужди издания, някои от тях, с висок IF/; повече от 100 доклада /над 20 на международни форуми/; повече от 500 цитата в престижни списания и книги.  Участие в 6 студии и монографии / 1 – самостоятелна/; участие в  7 учебни помагала /учебници и ръководства/.
 
Почетен председател на Дружеството по съдебна медицина - 2015
Председател на дружеството по невропатология – 2004-2015
Член на Управителния съвет на СНМД/СБМС – 2004 – 2015
Зам.-председател на Етичната комисия на Столичната организация на Лекарския съюз - 1999-2004
Зам.-председател на Столичната организация на Лекарския съюз 1993-1999

2. Доц. д-р Виолина Балъкчиева

Началник на отделение по бъбречна и електронномикроскопска диагностика  от създаването му през 2010 г. Тя е най-добрия патолог в България в областта на пункционните бъбречни биопсии, за диагнозата на които с голям професионален опит прилага хистологични, хистохимични, имунофлуоресцентни и електронномикроскопски  методи.

Тя е обхванала почти цялата диагностична дейност на пуннкционните бъбречни биопсии в страната  и споделя опита си чрез оказване на методична помощ на новосъздадени лаборатории за бъбречни биопсии, участие в обучение на лекари–специализанти по патология и нефрология, консултативна и експертна и дейност по проблемите на имунните нефропатии. С метода на поларизация тя диагностицира бъбречна амилоидоза, а също амилоидоза в други тъкани. В ежедневна си практика  тя диагностицира вродени и наследствени нефропатии и с методите на електронна микроскопия и електронномикроспска морфометрия.    

Доц.Минкова има 28 публикации в български списания и сборници, 14 – в чужди списания; 17 участия в конгреси у нас и 8 – в чужбина, 23 цитирания в наши списания и 45 – в чужди списания.Доц.Балъкчиева е специализирала в Берлин и Брюксел по проблемите имунните нефропатии и трансплантационната бъбречна патология.Най-значимите научни приноси на доц.Балъкчиева са в областта на бъбречната амилоидоза, болестта на тънките мембрани, С3-нефропатията. Има участие в една призната рационализация.

Доц. Балъкчиева е член на Научното дружество по патология и Нучното дружество по нефрология в България,както и на ЕRA/EDTA.

3. Д-р Емил Наков

Началник на Сектор патоморфология е патолог в Катедра по обща и клинична патология във ВМА с трудов стаж по специалността 24 години.

Освен началник на Сектора отговаря и за цялостната диагностична дейност на Катедрата. Има призната специалностоот  1992 г. по Патоанатомия и цитопатология. В продължение на 7 години /2000-2007г./ е началник на Лаборатория по патоморфология, аутопсионна и биопсична диагностика, която през 2007 г се трансформира в Катедра по обща и клинична патология.

Работи от 2006 година с виртуална микроскопия с приложение в телепатологията със скенираща микроскопска система „Olympus BX 51 DotSlide”.

Участва в практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на  ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.

Автор и съавтор на около 40 научни публикации в български периодични издания и участие в две монографии както и във форуми, семинари и конгреси с международно участие.

Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз.

4. Д-р Иванка Дръндарска

Административен отговорник на Катедрата по обща и клинична патология  и Началник на отделение по аутопсионна дейност  е завършила медицина през 1984г. в Медицинска Академия гр.София. Има специалност по Патологоанатомия и цитопатология от 1993г., както и лиценз за професионална квалификация по цитопатология и сертификат за компетентност в областта на течно-базираната цитология.

В продължение на три години работи като патолог-консултант във Военна Болница в Кувейт.

Извършва гинекологичен цитологичен скрининг в МДЛ”ЛОРА” гр. София.

Има специализации в Швейцария, Холандия и Германия.

Научната й продукция включва  20 научни публикации в международни и български списания. Участвувала е и участва успешно в експериментални проучвания с клинична и експериментална насоченост. Ежегодно участва в български и международни медицински конгреси и конференции.

Д-р Дръндарска владее английски, немски и руски език.

Специализации:
 - Квалификационен курс за придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподователски опит
 - Практически курс „Конфокална микроскопия”
 - Практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на ER, PR и HER2  рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO , Дания.
 - Обучение по течно-базирана цитология
 - Обучение по имунохистохимична диагностика – Цюрих, Тримли шпитал
 - Европейско училище по патология на уринарната и мъжка полова система – Крайова, Румъния
 - Патология на туморите на скелета – Лайден, Холандия
 - Конференция по биологична защита Мюнхен, Германия
 -Преданалитичен стадий на патологичните изследвания – Берлин, Германия.

Членува в Българско Дружество по Патология, Български Лекарски Съюз, Съюз на научните работници, Европейско Дружество по Патология. Член е на управителния съвет на Българското Дружество по Патология. Преподавател и наставник в Медицински колеж” Йорданка Филаретова” гр. София от 2010г.

5. Д-р Емил Катров

Началник на отделение по биопсична диагностика има професионален стаж по специалността над 28 години. През 1992 г придобива специалност по Патоанатомия и цитопатология. Професионалните му интереси включват широк спектър от патоморфологичната диагностика и интерес към гинекологичната цитопатология.

Участвал е в практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на  ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.

Има участие в научни колективи и публикации в страната и чужбина.

Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз.

6. Д-р Албена Факирова

Началник на отделение по имунохистохимична диагностика - има стаж по специалността над 17 години. От 2008 г е с призната специалност по Обща и клинична патология.  Работи с желание и въпреки големия обем на диагностичната й работа тя успява срочно и точно  да  извършва диагностичната дейност. Предпочитан патолог и цитопалог е не само в болничните структури на ВМА. Успешно апробира новавъведени методи в Катедрата. Има интереси към широкия спектър на общата и клинична патология, както  и специален интерес към жлъчно-чернодробната и панкреатична патология, така и към заболяванията на белия дроб и гърдата. Активно участва в работата на Онкологичния комитет на ВМА.

Специализирала е по различни проблеми на клиничната патология в Италия, Дания, Австрия, Румъния, Германия и др.

- Практически курс за отчитане на имунонхистохимичната експресия на ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.
-  Курс-обучение за диагностика на белодробни тумори – 06.2013г.,гр.Грац, Австрия
- Курс-обучение за HER2-диагностика на гърда и стомах – 11.2013г, гр.Касел, Германия.

Има многобройни участия в съавторство с клиницисти в научни форуми както и публикации в научния периодичен печат в страната и в чужбина.  

Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски  Съюз и в Европейското дружество по патология.

7. Д-р Радка Христоскова

Началник на отделение по цитологична диагностика – е с призната специалност по Обща и клинична патология от 2004 г и професионален стаж над 19 години. Била е асистент към Медицински университет – София. От 2008 г и понастоящем работи в Катедрата по обща и клинична патология на ВМА. С висока професионална компетентност диагностицира в широкия обхват на специалността със специален интерес към патологията на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса, хематопатологията и онкопатологията.

Участвала  е в  курс за обучение по течно-базирана цитология през 2011 г и по хематопатология в НСБАЛХЗ – лаборатория по хематопатология и имунология през 2009 г.

Успешно участва като докладчик в научни форуми както на Дружеството по патология, така и на тези, организирани от други специалности – акушерство и гинекология. Активно съдейства за организацията на диагностичната работа в Катедрата. Въпреки огромната диагностична натовареност тя съумява срочно и с висок професионализъм да реализира ежедневните си задължения. Има участия в научни форуми и публикации в българската и чуждестранна научна периодика.

Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз и Европейското дружество по патология.

Специалисти по здравни грижи

1.Старши лаборант Здравка Петрова

Магистратър по обществено здраве и здравен мениджмънт, с призната диплома от Медицински университет – София от 2009г. 

Има бакалавърска степен по Управление на здравните грижи от 2006 г.от  Медицински университет – София, както и призната специалност „Медицински лаборант от 1993 г. от Медицински колеж – София. Професионалният й опит като хистологичен лаборант е над 18 години. След успешен конкурсен изпит през 2011 г. е избрана за старши лаборант на Катедра по обща и клинична патология на ВМА.

Специализирала е в България и в Япония по проблемите на ендоскопските щипкови и тънкоиглени биопсии, на имуноморфологичната и имуноензимната техника и по инфраструктура и организация на патоморфологичната дейност в Япония.

Притежава сертификати за работа с имунохистохимични аутостейнери BondMax-Leica и  DAKO-AutoPlus.

Старши лаборант З.Петрова има опит както в преподавателската, така и в научната дейност. Организира и провежда редовни  курсове по СДО за хистологични лаборанти  в областта на методите и протоколите за адекватна фиксация и висококачествена тъканна обработка, течно-базираната цитология, имунохистохимични  и хистохимични методи за оцветяване, приложение на генетичните и молекулярно-биологичните методи в хистопатологията. Лектор е на конгреси и конференции  на  Българското дружество по патология и Научните на конференции на Дружеството на БАПЗГ към ВМА. Участник в 19 и 20 конгрес на Балканския военномедицински комитет през 2014 г и 2015 г.

Член на БАПЗГ, Професионалист на 2013 година в категория ръководители по здравни грижи.

2.Мед.лаб. Величка Методиева
3.Мед.лаб.Олга Данчева
4.Мед.лаб.Красимира Венкова-Споева
5.Мед.лаб.Румен Мурджев
6.Мед.лаб.Сашка Чанева
7.Мед.лаб.Теодора Гаврилова
8.Мед.лаб.Велизара Николова
9.Мед.лаб.Янка Василева
10.Мед.лаб.Надежда Дичкова


Медицински секретар
Гл. спец. Нася Мартинова

Технически персонал
Гл.сец. Валентин Цветанов

Помощен персонал
1.Секционен оператор Марио Велковски
2.санитар. Христина Костадинова
3.о.р. Божурка Георгиева
4.о.р. Ангелина Феодоровна
5.о.р Милена Стоянова