Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Патоморфология

Патоморфология

Началник на Патоморфология

Началник на Катедра по обща и клинична патология

Професор Виолина Балакчиева


Повече за Началник на Катедра по обща и клинична патология

За Патоморфология

 • Визия:

  Катедрата по обща и клинична патология е самостоятелна административно-териториална структура на ВМА, София.
  В Катедрата се извършват биопсични, гефрирни, имунохистохимични, имунофлуоресцентни, хистохимични, цитологични и електронно-микроскопски изследвания и аутопсии.
  Основният приоритет на Катедрата е пациентът, точната и срочна диагноза на заболяванията му, контрол на лечебно-диагностичния процес и профилактика.

  История
  Катедрата по обща и клинична патология  е с дългогодишна история. Тя е наследник на Отделението по патологична анатомия в Общоармейска болница от 1948 г., което се трансформира последователно в Лаборатория по патоморфология, а през годините 1970-1985 в Катедра по патоморфология.
  Ръководителят на Катедрата през 1986 г., проф. Е.Наков,д.м., е и главен патомофролог към МНЗ и Председател на Дружеството по патология.  
  От 2007 година ръководител на Катедрата по обща и клинична патология е доц.А.Михова,д.м.н.,  която от 2015 година е и Национален консултант по патология.
   
   

 • Основни дейности:

  • Катедрата по Обща и клинична патология със своите функционални  единици, работещите в тях специалисти и комплекса от апаратура, инструментариум и консумативи, извършва:
  • 1.1 Диагностична, консултативна и експертизна дейност на отстранени оперативно материали от пациенти, изпратени за биопсично изследване.
  • 1.2 Експресна интраоперативна диагностична, консултативна и експертизна дейност на отстранени оперативно материали от пациенти, изпратени по време на операцията с резултат до 25 минути от получаването.
  • 1.3 Диагностична, консултативна и експертизна дейност на материали от пациенти, изпратени за цитологично изследване.
  • 1.4 Скринингово изследване по програми на МЗ и МО за ранна диагностика на рак  на шийката на матката, гърдата и простатата.
  • 1.5 Участвува в морфологичното изследване по разработваните теми на ВМА и МО.
  • 1.6 Участвува в морфологично изследване по разработки за клинични изпитвания на лекарствени средства и медицински инвазивни, неинвазивни и апаратурни изследвания.
  • 1.7 Отчита и проследява ефекта от приложена  лекарствена терапия, включително химио- и лъчетерапия.
  • 1.8 Обучава студенти, специализанти по специалността Обща и клинична патология и хистологични лаборанти
  • 1.9 Извършва диагностика и консултации на материали от болни извън контингента на ВМА по тяхно желание или насочени от други лечебни заведения и при необходимост насочва към други лечебни заведения.
  • 1.10 Извършва научна медицинска дейност в сферата на специалността
  • 1.11 Подготвя микроскопски сбирки за студенти и специализанти по нормална хистология и патология, както и изработване на музейни макроскопски препарати.
  • 1.12 При необходимост извършва диагностична дейност в областта на съдебно-медицинската експертиза
  • 1.13 Участвува в общоболничната информационна система като събира и предава информация и ползува такава от другите звена на Академията.
  • 1.14 Предава информация на Националния раков регистър за диагностицираните онкологични заболявания на контингента на ВМА
  • 1.15 Представително и активно  участие  в Онкологичния комитет на ВМА
  • 1.16 Участвува в обсъждания на биопсичен, цитологичен и аутопсионен материал на Клинико-морфологични конференции, Клиникобиопсични срещи и Контролна лекарска комисия/КЛК/.
  • 1.17 Диагностична, консултативна и експертизна дейност на починали пациенти във ВМА, системата на МО или към контингента на ВМА.
  • 1.18 Участвува в морфологични изследвания на  разработки на експерименталната медицина.
  • Диагностичните изследвания включват широк диапазон дегенеративни,  метаболитни, възпалителни, вкл.инфекциозни и паразитни, както и онкологични заболявания, които са 18-19 % от биопсичния материал.
              

 • Специфични услуги:

  • Предлага всички видове патоморфологични изследвания, тъй като разполага с богат опит, добра апаратурна окомплектованост, изключително богат набор методики в областта на класическата хистология, хистохимия и възможности за използване на имунохистохимични методики.
  Информация за пациента
  Катедрата по обща и клинична патология е разположена на 1-ия етаж в сграда, намираща се в двора на ВМА.

  Телефони за връзка:  
  Канцелария: 02/922 5515
  Старши лаборант: 02/922 5231
  Работно време: от 8,00 до 14,00ч./от понеделник до петък/

  Необходими документи:
  При донасяне на материал за хистологично изследване се изисква коректно и изчерпателно попълнен придружаващ фиш с паспортни и клинични данни  и диагноза, име и  подпис на лекаря, изискващ изследването.
  При желание за консултация от хабилитиран лекар или лекар-специалист пациентът трябва да предостави цялостния материал /парафинови блокчета, хистологични /цитологични препарати/ и пълна документация, включително образни изследвания и епикриза.

  Допълнително заплащане
  Всички пациенти, които не са хоспитализани във ВМА и не са контингент на МО заплащат за извършените медицински дейности съгласно действащия Ценоразпис на ВМА.
  Плащането се извършва в Касата на болницата /Поликлиника – етаж 2/ в деня на донасянето на материала за изследване.

 • Контакти с други лечебни звена:

 • Структура :

  Катедрата е изградена на функционален принцип и се състои от Сектор по патоморфология и 6 отделения със съответни лаборатории:

  1.Отделение по биопсична диагностика
  В отделението по биопсична диагностика се обработват и диагностицират  материали от всички хирургични и терапевтични звена на ВМА, както и  готови материали /болнични и извънболнични/.
  Отделението е цялостно оборудвано със съвременна апаратура за тъканна обработка и изготвяне на рутинни и специални хистологични препарати.
  То разполага с модерна апаратура, включваща :тъканен процесор  Leica ASP от последно поколение, съвременен парафинов център/Embending centre/, принтер за хистологични касети, Leica IPC, за микроскопски стъкла Leica IPS, 6 автоматични ротационни микротома LeicaRM2255, 6 комбинирани уреда водна баня + топла плоча с постоянна стриктно регулирана температура и автоматичен оцветителен апарат Leica AutosteinerXL, снабден с автоматичен модул  за поставяне на  покривни стъкла CoverslipperLeicaCV5030.
  Микроскопската диагностика се извършва с помощта на висок клас светлинни микроскопи OLYMPUS BX41.

  2.Отделение по експресна интраоперативна /гефрирна/ диагностика
  Интраоперативната диагностика е важна и съществена част от ежедневната работа на Катедрата по обща и клинична патология, в която постъпват ежедневно материали от всички операционни на ВМА.
  Отделението е оборудвано с модерен замразяращи микротом LeicaCM1950 , на който се изготвят замразените хистологични срези.

  3.Отделение по имунохистохимични изследвания
  Имунохистохимичният диагностичен метод е актуален и резултатите от него са решаващи за избор на стратегия на терапия, включително персонализирана, както и за определяне на първичната локализация на метастази от  неизвестно първично огнище.
  Имунохистохимията е незаменим диагностичен метод при на рак на гърдата, рак на простата, рак на белия дроб, рак на гастроинтестиналния тракт и панкреаса, тумори на мозъка, тумори  на костите,меките тъкани, кожата, лимфоми и лимфопролиферативни заболявания и др.
  Лабораторията е обзаведена с най-модерна апаратура - имунохистохимични аутостейнери Leica BondMax  и DAKO AutostainerPlus, антиген-разкриващ модул, система „Pascal”, автоматичен хибридизатор и др. и се използва широк панел от над 90  имунохистохимични маркери на водещите  производители  DAKO и Novocastra, който непрекъснато се обновява и разширява.

  4.Отделение по цитологична диагностика
  Обработват се и се диагностицират различни цитологични материали  - гинекологични цитонамазки, пунктати, лаважи, четкови препарати и отпечатъци от бял дроб, гърда, лимфни възли, костен мозък,  пикочен мехур, коремна и гръдна кухина.
  Отделението разполага с центрофуга и седиментационни преси на Зайк-Стоянов.
  Прилага се набор от оцветявания : експресен метод на Май-Грюнвалд-Гимза, оцветяване по Папаниколау, рутинно оцветяване  с хематоксилин-еозин и др.

  5.Отделение по аутопсионна диагностика
  Отделението по аутопсионна диагностика се  помещава в сепарирана зала на ниво -2 в основната  сграда на ВМА.
  В отделението се извършват аутопсии на починалите болни във ВМА. Отделението разпалага с хладилна камера за съхранение на починалите.

  6.Отделение по бъбречна и електронномикроскопска диагностика
  Отделението за пункционна бъбречна и електронномикроскопска диагностика функционира  от 2010 г. В него се диагностицират бъбречни биопсии, а с метода на поларизация се доказва и амилоид не само  в бъбречна тъкан, но също и в подкожна мастна тъкана, устна и чревна лигавица и др. За диагностиката на имунните нефропатии се прилагат най-съвременни хистологични, хистохимични и флуоресцентни имунохистохимични методи, поларизационна микроскопия,както и електронна микроскопия.
  Отделението е оборудвано с модерна апаратура за хистологична и хистохимична, имунофлуоресцентна и електронномикроскопска обработка на пункционни бъбречни биопсии: замразяващ микротом Leica 1950, електронен микроскоп, както и светлинен микроскоп OLYMPUS ВХ51 с поляризационни филтри.    

 • Апаратура:

  • Катедрата по обща и клинична патология е оборудвана със съвременна апаратура:
  • Микроскопи Olympus BX41 и BX51
  • Скенираща микроскопска система „Olympus BX 51 DotSlide”
  • Електронен микроскоп JEM100CX, JEOL-Jdpan
  • Тъканни процесори Leica ASP300, Leica TP1020,Shandon
  • Замразяващи микротоми Leica 1950
  • Парафинов център Leica Embeding
  • Автоматични ротационни микротоми Leica 2255 – на всяко работно място
  • Автоматичен оцветителен апарат Leica Autosteiner XL
  • Автоматичен модул за включване с покривни стъкла Leica CV5030
  • Топла плоча и ваничка – на всяко работно място
  • Автоматичен имунохистохимичен апарат Leica BondMax
  • Автоматичен имунохистохимичен апарат DAKO AutoPlus
  • Апарати за антигенно възтановяване – система Pascal и вана PTLink
  • Хибридизатор DAKO
  • Дестилатор
  • Термостати

 • Медицински специалисти:

  Лекарски състав - всички лекари са с придобита специалност по Обща и клинична патология

  1. Проф. Севдалин Начев, д.м.н.

   
  От 2015 г. - Началник на Катедра по обща и клинична патология към ВМА
   
  2007 г. – 2015 г. - професор -  Началник на Лаборатория по клинична патология при УМБАЛ „Свети Иван Рилски”- гр. София
  2002 г. - 2008 г. - професор – Ръководител на Катедра по съдебна медицина  в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
  1999 г. - 2004 г. - заместник декан на Медицинския факултет при  Медицинския университет – гр. София
  1995 г. – 2008 г. - доцент/професор -  Началник на Лаборатория по невропатология при Катедрата по патологична анатомия в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
  1978 г. – 1995 г. - асистент, гл.асистент в Катедрата по патологична анатомия  на Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София– гр. София
  1976 г. – 1978 г. - Научен сътрудник в Катедрата по патологична анатомия- гр. София
  1974 г. – 1976 г. - Научен сътрудник в Лаборатория по невроморфология при Катедрата по неврология  1.база /Александровска болница/ на Медицинска академия - гр. София
  1973 г. - Специалист /морфолог/ в Институт за изучаване на мозъка - БАН - гр. София
  1970 г. - 1973 г. - Редовен аспирант /докторант, Клиника и катедра по неврология при ВМИ – София
  1969 г. –  патолог – гр. Лом
  1962 г. - 1968 г. - Студент по медицина – ВМИ гр. София   
  1960 г. - 1962 г. - Срочнослужещ, гр. Грудово /Средец/                  
  1950 г. - 1960 г. - Ученик, 18. Гимназия ”Гладстон” /"Вълко Червенков”/ - гр. София;  33. Гимназия „Людмил Стоянов” /”Ернст Телман”/ – гр. София
  1949 г. - 1950 г. - Ученик, Основно училище ,,Климент Охридски” - гр. София
   
  ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
   
  Невропатология.
  Научна продукция:
  Повече от  90 статии /над 20 в чужди издания, някои от тях, с висок IF/; повече от 100 доклада /над 20 на международни форуми/; повече от 500 цитата в престижни списания и книги.  Участие в 6 студии и монографии / 1 – самостоятелна/; участие в  7 учебни помагала /учебници и ръководства/.
   
  Почетен председател на Дружеството по съдебна медицина - 2015
  Председател на дружеството по невропатология – 2004-2015
  Член на Управителния съвет на СНМД/СБМС – 2004 – 2015
  Зам.-председател на Етичната комисия на Столичната организация на Лекарския съюз - 1999-2004
  Зам.-председател на Столичната организация на Лекарския съюз 1993-1999

  2. Доц. д-р Виолина Балъкчиева

  Началник на отделение по бъбречна и електронномикроскопска диагностика  от създаването му през 2010 г. Тя е най-добрия патолог в България в областта на пункционните бъбречни биопсии, за диагнозата на които с голям професионален опит прилага хистологични, хистохимични, имунофлуоресцентни и електронномикроскопски  методи.

  Тя е обхванала почти цялата диагностична дейност на пуннкционните бъбречни биопсии в страната  и споделя опита си чрез оказване на методична помощ на новосъздадени лаборатории за бъбречни биопсии, участие в обучение на лекари–специализанти по патология и нефрология, консултативна и експертна и дейност по проблемите на имунните нефропатии. С метода на поларизация тя диагностицира бъбречна амилоидоза, а също амилоидоза в други тъкани. В ежедневна си практика  тя диагностицира вродени и наследствени нефропатии и с методите на електронна микроскопия и електронномикроспска морфометрия.    

  Доц.Минкова има 28 публикации в български списания и сборници, 14 – в чужди списания; 17 участия в конгреси у нас и 8 – в чужбина, 23 цитирания в наши списания и 45 – в чужди списания.Доц.Балъкчиева е специализирала в Берлин и Брюксел по проблемите имунните нефропатии и трансплантационната бъбречна патология.Най-значимите научни приноси на доц.Балъкчиева са в областта на бъбречната амилоидоза, болестта на тънките мембрани, С3-нефропатията. Има участие в една призната рационализация.

  Доц. Балъкчиева е член на Научното дружество по патология и Нучното дружество по нефрология в България,както и на ЕRA/EDTA.

  3. Д-р Емил Наков

  Началник на Сектор патоморфология е патолог в Катедра по обща и клинична патология във ВМА с трудов стаж по специалността 24 години.

  Освен началник на Сектора отговаря и за цялостната диагностична дейност на Катедрата. Има призната специалностоот  1992 г. по Патоанатомия и цитопатология. В продължение на 7 години /2000-2007г./ е началник на Лаборатория по патоморфология, аутопсионна и биопсична диагностика, която през 2007 г се трансформира в Катедра по обща и клинична патология.

  Работи от 2006 година с виртуална микроскопия с приложение в телепатологията със скенираща микроскопска система „Olympus BX 51 DotSlide”.

  Участва в практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на  ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.

  Автор и съавтор на около 40 научни публикации в български периодични издания и участие в две монографии както и във форуми, семинари и конгреси с международно участие.

  Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз.

  4. Д-р Иванка Дръндарска

  Административен отговорник на Катедрата по обща и клинична патология  и Началник на отделение по аутопсионна дейност  е завършила медицина през 1984г. в Медицинска Академия гр.София. Има специалност по Патологоанатомия и цитопатология от 1993г., както и лиценз за професионална квалификация по цитопатология и сертификат за компетентност в областта на течно-базираната цитология.

  В продължение на три години работи като патолог-консултант във Военна Болница в Кувейт.

  Извършва гинекологичен цитологичен скрининг в МДЛ”ЛОРА” гр. София.

  Има специализации в Швейцария, Холандия и Германия.

  Научната й продукция включва  20 научни публикации в международни и български списания. Участвувала е и участва успешно в експериментални проучвания с клинична и експериментална насоченост. Ежегодно участва в български и международни медицински конгреси и конференции.

  Д-р Дръндарска владее английски, немски и руски език.

  Специализации:
   - Квалификационен курс за придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподователски опит
   - Практически курс „Конфокална микроскопия”
   - Практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на ER, PR и HER2  рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO , Дания.
   - Обучение по течно-базирана цитология
   - Обучение по имунохистохимична диагностика – Цюрих, Тримли шпитал
   - Европейско училище по патология на уринарната и мъжка полова система – Крайова, Румъния
   - Патология на туморите на скелета – Лайден, Холандия
   - Конференция по биологична защита Мюнхен, Германия
   -Преданалитичен стадий на патологичните изследвания – Берлин, Германия.

  Членува в Българско Дружество по Патология, Български Лекарски Съюз, Съюз на научните работници, Европейско Дружество по Патология. Член е на управителния съвет на Българското Дружество по Патология. Преподавател и наставник в Медицински колеж” Йорданка Филаретова” гр. София от 2010г.

  5. Д-р Емил Катров

  Началник на отделение по биопсична диагностика има професионален стаж по специалността над 28 години. През 1992 г придобива специалност по Патоанатомия и цитопатология. Професионалните му интереси включват широк спектър от патоморфологичната диагностика и интерес към гинекологичната цитопатология.

  Участвал е в практически курс за отчитане на имунохистохимичната експресия на  ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.

  Има участие в научни колективи и публикации в страната и чужбина.

  Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз.

  6. Д-р Албена Факирова

  Началник на отделение по имунохистохимична диагностика - има стаж по специалността над 17 години. От 2008 г е с призната специалност по Обща и клинична патология.  Работи с желание и въпреки големия обем на диагностичната й работа тя успява срочно и точно  да  извършва диагностичната дейност. Предпочитан патолог и цитопалог е не само в болничните структури на ВМА. Успешно апробира новавъведени методи в Катедрата. Има интереси към широкия спектър на общата и клинична патология, както  и специален интерес към жлъчно-чернодробната и панкреатична патология, така и към заболяванията на белия дроб и гърдата. Активно участва в работата на Онкологичния комитет на ВМА.

  Специализирала е по различни проблеми на клиничната патология в Италия, Дания, Австрия, Румъния, Германия и др.

  - Практически курс за отчитане на имунонхистохимичната експресия на ER, PR и HER 2 рецептори в карцинома на гьрдата. DAKO, Дания.
  -  Курс-обучение за диагностика на белодробни тумори – 06.2013г.,гр.Грац, Австрия
  - Курс-обучение за HER2-диагностика на гърда и стомах – 11.2013г, гр.Касел, Германия.

  Има многобройни участия в съавторство с клиницисти в научни форуми както и публикации в научния периодичен печат в страната и в чужбина.  

  Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски  Съюз и в Европейското дружество по патология.

  7. Д-р Радка Христоскова

  Началник на отделение по цитологична диагностика – е с призната специалност по Обща и клинична патология от 2004 г и професионален стаж над 19 години. Била е асистент към Медицински университет – София. От 2008 г и понастоящем работи в Катедрата по обща и клинична патология на ВМА. С висока професионална компетентност диагностицира в широкия обхват на специалността със специален интерес към патологията на гастроинтестиналния тракт, черния дроб и панкреаса, хематопатологията и онкопатологията.

  Участвала  е в  курс за обучение по течно-базирана цитология през 2011 г и по хематопатология в НСБАЛХЗ – лаборатория по хематопатология и имунология през 2009 г.

  Успешно участва като докладчик в научни форуми както на Дружеството по патология, така и на тези, организирани от други специалности – акушерство и гинекология. Активно съдейства за организацията на диагностичната работа в Катедрата. Въпреки огромната диагностична натовареност тя съумява срочно и с висок професионализъм да реализира ежедневните си задължения. Има участия в научни форуми и публикации в българската и чуждестранна научна периодика.

  Членува в Българско Дружество по Патология и Български Лекарски Съюз и Европейското дружество по патология.

  Специалисти по здравни грижи

  1.Старши лаборант Здравка Петрова

  Магистратър по обществено здраве и здравен мениджмънт, с призната диплома от Медицински университет – София от 2009г. 

  Има бакалавърска степен по Управление на здравните грижи от 2006 г.от  Медицински университет – София, както и призната специалност „Медицински лаборант от 1993 г. от Медицински колеж – София. Професионалният й опит като хистологичен лаборант е над 18 години. След успешен конкурсен изпит през 2011 г. е избрана за старши лаборант на Катедра по обща и клинична патология на ВМА.

  Специализирала е в България и в Япония по проблемите на ендоскопските щипкови и тънкоиглени биопсии, на имуноморфологичната и имуноензимната техника и по инфраструктура и организация на патоморфологичната дейност в Япония.

  Притежава сертификати за работа с имунохистохимични аутостейнери BondMax-Leica и  DAKO-AutoPlus.

  Старши лаборант З.Петрова има опит както в преподавателската, така и в научната дейност. Организира и провежда редовни  курсове по СДО за хистологични лаборанти  в областта на методите и протоколите за адекватна фиксация и висококачествена тъканна обработка, течно-базираната цитология, имунохистохимични  и хистохимични методи за оцветяване, приложение на генетичните и молекулярно-биологичните методи в хистопатологията. Лектор е на конгреси и конференции  на  Българското дружество по патология и Научните на конференции на Дружеството на БАПЗГ към ВМА. Участник в 19 и 20 конгрес на Балканския военномедицински комитет през 2014 г и 2015 г.

  Член на БАПЗГ, Професионалист на 2013 година в категория ръководители по здравни грижи.

  2.Мед.лаб. Величка Методиева
  3.Мед.лаб.Олга Данчева
  4.Мед.лаб.Красимира Венкова-Споева
  5.Мед.лаб.Румен Мурджев
  6.Мед.лаб.Сашка Чанева
  7.Мед.лаб.Теодора Гаврилова
  8.Мед.лаб.Велизара Николова
  9.Мед.лаб.Янка Василева
  10.Мед.лаб.Надежда Дичкова


  Медицински секретар
  Гл. спец. Нася Мартинова

  Технически персонал
  Гл.сец. Валентин Цветанов

  Помощен персонал
  1.Секционен оператор Марио Велковски
  2.санитар. Христина Костадинова
  3.о.р. Божурка Георгиева
  4.о.р. Ангелина Феодоровна
  5.о.р Милена Стоянова

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Катедрата по обща и клинична патология  ежегодно провежда индивидуални обучения по високоспециализирани дейности  и тематични курсове по системата на СДО.

  Обучение за лекари:
  1.Хистоморфология на туморите на простата и тестисите
  Ръководител на курса: Д-р Емил Наков
  2.Пункционна бъбречна биопсия
  Ръководител на индивидуалното обучение доц.д-р Виолина Балъкчиева

  Обучение за специалисти по здравни грижи.

 • Събития:

  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПАТОЛОГИЯ  2015г.

  От 16 до 18 април 2015 г в гр. Трявна се проведе Национална конференция по патология на тема: „Съвременни аспекти в морфологичната диагностика на карцином на гърдата, карцином на стомаха и други локализации. В рамките на конференцията се състоя и Семинар-обучение за хистологични лаборанти  на тема „Съвременни изисквания в хистологичната,имунохистохимичната и цитологичната обработка на материалите“ с лектори д-р Иванка Дръндарска и старши лаборант Здравка Петрова.

  19 КОНГРЕС НА БВМК

  От 7 до 10 май 2014 г. в гр. Пловдив  се проведе 19-тия Конгрес на Балканския военномедицински комитет (БВМК). Сред акцентите на научната програма е ефективното взаимодействие между военното  и цивилното здравеопазване. Във  форума участват по 40 делегати от шестте страни- членки на комитета: Албания, България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция.  Катедрата по обща и клинична патология беше представена с 3 постера, изготвени от старши лаборант Здравка Петрова и медицинските лаборанти Велизара Николова и Надежда Дичкова :
  „Предимства на течно-базираната цитология при скрининг за рак на маточната шийка”
  „Роля на хистологичния лаборант при изготвяне на специални оцветявания за Хеликобактер пилори”
  „Предизвикателства към хистологичния лаборант при интраоперативно хистологично изследване”


  ТЕМАТИЧЕН КУРС „НОВОСТИ В ХИСТОЛОГИЧНАТА ТЕХНИКА”

  От 21 до 25 март 2014 година в Катедрата по обща и клинична патология на ВМА се проведе тематичен курс  „Новости в хистологичната техника”, предназначен за професионалисти по здравни грижи.
  Участваха 13 хистологични  лаборанти от редица здравни заведения в София, Пловдив, Варна, Враца, Видин и Мездра.
  Тематиката на курса обхвана както протоколите за тъканна обработка и рутинно оцветяване на хистологични препарати, така и съвременни направления като имунохистохимични методи, течно-базирана цитология, приложение на молекулярно-биологичните методи в хистопатологията  

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАПЗГ – ВМА

  От 27до 29 септември 2013 г в гр.Хисар се проведе Втората научна конференция на дружеството на БАПЗГ към ВМА.
  Катедрата по обща и клинична патология беше представена с 2 презентации, изготвени от старши лаборант Здравка Петрова и медицинските лаборанти Велизара Николова и Надежда Дичкова :
  „Предимства на течно-базираната цитология при скрининг за рак на маточната шийка”
  „Преданалитичен и аналитичен етап в хистологията”
  Презентациите станаха повод за оживена дискусия между присъстващите колеги за изключителната роля на скрининговите гинекологични цитонамазки в ранното откриване на цервикални преканцерози и ползата от комбинирането им с вирусологични и генетични изследвания за HPV.

  11 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПАТОЛОГИЯ

  От 18 до 20 май 2013 г. в гр. Шумен се проведе 11-ия Национален конгрес по патология.
   
  По време на конгреса за първи път се състоя и сателитен симпозиум по хистологичната техника, насочен към проблемите и предизвикателствата в работата на хистологичните лаборанти .
  „101 стъпки към по-добра хистология” беше темата на презентацията  на старши лаборант Здравка Петрова от Катедрата по обща и клинична патология на ВМА  , която даде възможност на специалистите да надградят теоретичните основи на познанията си в областта от една страна, а от друга – да се запознаят с последните иновации в  хистологичната техника. Основателен интерес проявиха и голяма част от присъстващите лекари-патолози.
  Д-р Иванка Дръндарска запозна аудиторията с теоритичните проблеми на обучението по хистология в Медицинските колежи и необходимостта от практическа подготовка, повишаване на общата култура и нуждата от чуждоезикови познания.
  Единодушно беше заключението на всички патолози, както и на ръководството на Дружеството по патология, че в програмата на всички следващи конгреси е необходимо да се включи секция, насочена към работата на хистологичните лаборанти.