Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност в лабораторията е свързана предимно с проучването проблемите на клиничната микробиология и молекулярна епидемиология, резистентността на микроорганизмите и тяхната роля в инфекциозния процес, както и обучението на докторанти. Лабораторията развива непрекъснато делови взаимоотношения по определени проблеми на микробиологията със сродни звена и специалисти от чужбина, което значително повишава нивото на направените научно-изследователски разработки.
В този смисъл, основните моменти в развитието на научно-изследователската дейност в лабораторията включват:
- проучване на етиологичната структура на инфекциозните заболявания и резистентността на микроорганизмите към антимикробни средства във ВМА, с цел оптимизиране на антимикробната терапия;
- участие в проучването на епидемиологията и екологията в различни отделения на ВМА /екологични ниши в болницата/ на инфекциозните патогени с използуване съвременни молекулярно-диагностични методи;
- проучване и внедряване в практиката на нови антимикробни препарати и лечебни схеми, разработване и приложение на нови, съвременни методи за диагностика и епидемиологично типиране на проблемни за болничната патология микроорганизми.
За тази цел в лабораторията се развиват високо специализирани дейности, включващи: 
- Използване на съвременни методи за анализиране на голям брой гени /ДНК секвениране/, с цел установяване на мутации, свързани с антибиотичната резистентност при проблемни за болничната патология  микроорганизми; 
- Внедряване в работата на лабораторията на съвремени молекулярно-генетични методи, основаващи се на ДНК – микрочип технология за бързо диагностициране на септични състояние при пациенти с тежки бактериални инифекции / изследване на хемокултури / и др. 
- PCR технология за откриване на нови механизми на резистентност на микроорганизмите към антимикробни средства. 
- В рамките на Катедрата, за научно-изследователски цели би могла да бъде използуване и Real time PCR технология
 
Лабораторията е разположена на втория етаж на МБАЛ, в пространство между болничния комплекс и Консултативния Приемен Център /КПЦ/ към МБАЛ, което позволява добра комуникация с приемно-консултативните кабинети и стационарните клиники и отделения и улеснява достъпа на пациентите до лабораторията. Лабораторията осигурява възможност на гражданите за получаване по телефон и/или чрез Web страницата на ВМА на информация за видовете медицински изследвания, реда, цените и условията при които ги предоставя. Лабораторията информира потребителите на медицински услуги за разположението на отделните си структури чрез информационни табели в КПЦ към МБАЛ за амбулаторни пациенти и в МБАЛ за материалите, постъпващи за изследване от клиниките на ВМА. В Лабораторията съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания – чрез използуването на асансьор до втория етаж на КПЦ, от където имат пряк достъп до лабораторията. Поради естеството на Лабораторията /работа с потенциално заразен материал/, пациентът има достъп само до регистратурата и пробовземачната на Лабораторията. Ценовият списък на лабораторните изследвания е предоставен в Касата на ВМА за заплащане на извършените медицински услуги на втория етаж в КПЦ на ВМА, като копие от него се намира и на регистратурата на Лабораторията. Лабораторията дава информация /предимно на амбулаторните пациенти/ за правилата за вземане на съответния материал, времетраене на процедурата, консултация по избора на антибактериален препарат и др/. Подобна информация се дава и за лежащо болни след молба или консултация с лекуващия лекар. Във връзка с диагностично-лечебния процес пациентът може да получи отговори на въпроси, които поставя в условията на личен разговор. Това е най-честия случай за обмяна на информация между лекар и пациент.Лаборатория "Микробиология"
 
Телефони:
Н-к Лаборатория :00359/29225417
Лаборатория:   00359/29225578
Регистратура:   00359/29225355