Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Микробиология

Микробиология

Началник на Микробиология

Началник на Катедра по военна епидемиология и хигиена, Началник на лаборатория "Микробиология"

Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, д.м.н.


Повече за Началник на Катедра по военна епидемиология и хигиена, Началник на лаборатория "Микробиология"

За Микробиология

 • КАТЕДРА „ВОЕННА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА”:

  Катедра Военна епидемиология и хигиена /КВЕХ/ е създадена през 1958 г. към Отдела за военномедицинска подготовка при медицинската служба на БНА с ръководител  генерал-майор професор Николай Купенов. Катедрата е създадена с цел разработването проблемите на хигиенното и противоепидемичното осигуряване на войските във военно и в мирно време и обхваща обучението на специалисти по микробиология, вирусология, епидемиология и хигиена, необходими за развитието на военните профилактични дисциплини. След промените през 90те години, интересът на изследванията в катедрата е насочен предимно към разрешаване  проблемите на болничната епидемиология и хигиена.
  Понастоящем Катедрата по военна епидемиология се ръководи от проф. д-р Енчо Запрянов Савов, д.м.н. и след направените многократно структурни и кадрови промени след 1990 г., включва следните структури:
   
  1. Началник катедра „Военна епидемиология и хигиена”
  2. Лаборатория "Микробиология"
  3. Научно-изследователска лаборатория по микробиология
  4. Център за диагностика и анализ на вируси и вирози
  5. Отделение по военна хигиена
  6. Противоепидемично отделение
   

 • ЛАБОРАТОРИЯ „МИКРОБИОЛОГИЯ”:

  Широкото разпространение на инфекциозните заболявания в света /по данни на СЗО тези заболявания заемат първо място в структурата на заболеваемостта/, тежестта на протичане, проблемите, свързани с тяхната диагностика и трудностите при лечението на много от тях с антимикробни средства, определят значимостта и мястото на микробиологията в диагностичнолечебната, учебната и научноизследователската дейност в големите болнични комплекси.

 • Структура и състав:

  Лаборатория по микробиология е с ранг на клиника и влиза в състава на Катедра по военна епидемиология и хигиена на ВМА. Създадена е през 1958 г. от д-р Табакова. Последователно нейни ръководители са били проф. д-р Светослав Петровски, д.м.н. и проф. д-р Георги Терзиийски, д.м.н. От 1986 г. до момента началник на лабораторията е проф. д-р Енчо Савов, д.м.н. В лабораторията работят един професор, доктор на медицинските науки, двама специалисти по микробиология, един лекар-ординатор, двама биолози, четири лаборанти и двама технически изпълнители.

  Функционално се състои от 2 отделения: 
  - Отделение по микробиология
  - Отделение по серология
   

 • Визия:

  Лабораторията е специализирана за извършване на микробиологични изследвания на постъпващите проби от клиниките и кабинетите на ВМА. С дейността си лабораторията подпомага лекарите-клиницисти при поставянето на окончателната етиологична диагноза на пациентите и спомага за правилното и адекватно лечение с антибактериални препарати на различните инфекциозни заболявания.

 • Контингент на изследване:

  Всички пациенти, на които се оказва болнична и извънболнична помощ, регистирани в клиниките и кабинетите на ВМА:
  - военнослужещи и граждански лица в системата на МО;
  - цивилни лица срещу заплащане на ВМА по НЗОК, договор или кешово заплащане.

 • Обем на дейност:


  Лабораторията развива с успех лечебно-диагностична дейност, научно-изследователска и учебно-преподавателска дейности.

 • Диагностична дейност:


  Основните моменти в развитието на лабораторията са свързани преди всичко с проучването на етиологичната структура на бактериалните инфекции, определянето чувствителността към антимикробни средства на най-честите причинители на бактериални инфекции и проучването на епидемиологията на болнично-придобитите инфекции.  

 • Основни задачи:

  • Провежда микробиологични изследвания на материали от пациенти с клинично доказани или предполагаеми бактериални инфекции /урини, раневи секрети, материали от дихателната система /нос, гърло, храчка, ТБД, плеврален пунктат/, материали от половата система /вагинални секрети, еякулати, уретрални и простатни секрети/, хемокултури, ликвор, пунктати, фецес за патогенни чревни бактерии, изследвания за туберкулоза и Helicobacter pylori с неинвазивен дихателно-уреен тест.
  • Провежда консултации в клиниките на ВМА във връзка с поставената етиологична бактериологична диагноза, клинико-микробиологична оценка и дава препоръки по определянето на оптимална антимикробна терапия.
  • Провежда консултации по аранжирането на лечението с антибиотици на бактериални инфеции при амбураторно болни.
  • Осъществява контролни, консултативни, организационни и методични функции с цел предотвратяване на ВБИ.
  • Участвува в мониторирането на множестенорезистентни болнични микроорганизми /продуциращи ESBL щамове E.coli, K.pneumoniae, Enterobacter spp, MRSA, мулти-резистентни щамове Acinetobacter, P.aeruginosa /и изготвя годишен бюлетин-анализ на видовия им състав и профила на резистентност.
  • Лабораторията участвува активно в мониторирането на пациенти с чернодробна транплантация.
  • Извършва  значителен брой серологични изследвания, които включват диагностика на сифилиса, ревматизма, ревматоидния артрит.
  • За оптимизиране работата в Лабораторията през годините са използувани различни методи и автоматизирани системи. Понастоящем Лабораторията използува за целите на диагностиката Автоматизираната система VITEK 2 на фирма Biomereux /Франция/, системите Bactalert и Bacteс на фирма Biomereux /Франция/ и BD /USA/. От 2003 г. диагностика на туберкулозата се подобрява с въвеждането на полимеразно-верижна реакция /PCR/. През 2013 г. в Лабораторията и въведен единствения сертифициран неинвазивен  тест за диагностика на  Helicobacter pylori при пациенти над 13 г. - дихателно-уреен тест /Helicobacter pylori INFAI/.

 • Структура и състав:

  Лаборатория по микробиология е с ранг на клиника и влиза в състава на Катедра по военна епидемиология и хигиена на ВМА. Създадена е през 1958 г. от д-р Табакова. Последователно нейни ръководители са били проф. д-р Светослав Петровски, д.м.н. и проф. д-р Георги Терзиийски, д.м.н. От 1986г. до момента началник на лабораторията е проф. д-р Енчо Савов, д.м.н. В лабораторията работят един професор, доктор на медицинските науки, двама специалисти по микробиология, единият от които е с две специалности и докторска степен, един лекар-ординатор, двама биолози, трима лаборанти и трима технически изпълнители.

  Щатно са обособени 2 отделения:

  - Отделение по микробиология
  - Отделение по серология

  Медицински специалисти, които работят в звеното:

  Хабилитирани лица:

  проф. д-р Енчо Савов, д.м.н.

  Лекари:
  д-р Иванка Гергова, дм - началник отделение микробиология
  д-р Мая Борисова - началник отделение серология
  д-р Елена Кьосева - ординатор

  Висши немедици:
  Ива Тодорова – биолог
  Ангелина Трифонова – биолог

 • Апаратура:

  • Наличието на допълнителна лабораторна апаратура позволява извършваната дейност да е над минималния обем дейност, изискван по медицински стандарт:
  • автоматизирани системи за хемокултури: Bactalert (Biomerieux, Франция) и Bactec (BD, USA);
  • автоматизирана или полуавтоматизирана система за идентификация на микроорганизми и антибиограми: VITEK-2  (Biomerieux, Франция) и Mini API (Biomerieux, Франция);
  • аналитична везна;
  • електронна везна;
  • рН-метър;
  • ламинарен бокс- ІІ клас за биологична безопасност;
  • апарат за конвенционална PCR;
  • секвенатор;
  • апаратура за електрофореза;
  • трансилюминатор;
  • апаратура за ДНК – микрочип технология за бързо диагностициране на септични състояние.

 • Учебно-преподавателска дейност:

  Лабораторията по микробиология при Катедра ВЕХ е звено в рамките на Военномедицинска академия и страната, предназначено да повишава следдипломната квалификация на кадровите медицински офицери, сержанти и войници от Въоръжените сили на Р. България и граждански лица в системата на Министерство на отбраната, медицинските офицери, сержанти и войници от резерва и чуждестранните специализанти, обучаващи се във ВМА.
  Лабораторията е база за обучение и специализация на висш и среден медицински състав от Въоръжените сили на Р. България, от гражданската здравна мрежа и чуждестранни специализанти по микробиология. В този смисъл лабораторията е сертифицирана от НАОА като база за обучение на: 
  - специализанти по микробиология
  - участвува с модули по микробиология в обучението на специализанти по 
  - вирусология, епидемиология, инфекциозни болести и паразитология
  - докторанти
  - колежани за придобиване на специалността „професионален бакалавър”
  Допълнително се провеждат се курсове по:
  - определени раздели от програмите за придобиване на специалност и следдипломна квалификация по микробиология;
  - тематични курсове по „Съвременни проблеми на неферментиращите-глюкозата Грам-отрицателни бактерии / НФГБ /;
  - „Проучване резистентността при проблемни за болничната патология микроорганизми” и др. 

 • Научно-изследователска дейност:

  Научно-изследователската дейност в лабораторията е свързана предимно с проучването проблемите на клиничната микробиология и молекулярна епидемиология, резистентността на микроорганизмите и тяхната роля в инфекциозния процес, както и обучението на докторанти. Лабораторията развива непрекъснато делови взаимоотношения по определени проблеми на микробиологията със сродни звена и специалисти от чужбина, което значително повишава нивото на направените научно-изследователски разработки.
  В този смисъл, основните моменти в развитието на научно-изследователската дейност в лабораторията включват:
  - проучване на етиологичната структура на инфекциозните заболявания и резистентността на микроорганизмите към антимикробни средства във ВМА, с цел оптимизиране на антимикробната терапия;
  - участие в проучването на епидемиологията и екологията в различни отделения на ВМА /екологични ниши в болницата/ на инфекциозните патогени с използуване съвременни молекулярно-диагностични методи;
  - проучване и внедряване в практиката на нови антимикробни препарати и лечебни схеми, разработване и приложение на нови, съвременни методи за диагностика и епидемиологично типиране на проблемни за болничната патология микроорганизми.
  За тази цел в лабораторията се развиват високо специализирани дейности, включващи: 
  - Използване на съвременни методи за анализиране на голям брой гени /ДНК секвениране/, с цел установяване на мутации, свързани с антибиотичната резистентност при проблемни за болничната патология  микроорганизми; 
  - Внедряване в работата на лабораторията на съвремени молекулярно-генетични методи, основаващи се на ДНК – микрочип технология за бързо диагностициране на септични състояние при пациенти с тежки бактериални инифекции / изследване на хемокултури / и др. 
  - PCR технология за откриване на нови механизми на резистентност на микроорганизмите към антимикробни средства. 
  - В рамките на Катедрата, за научно-изследователски цели би могла да бъде използуване и Real time PCR технология
   
  Лабораторията е разположена на втория етаж на МБАЛ, в пространство между болничния комплекс и Консултативния Приемен Център /КПЦ/ към МБАЛ, което позволява добра комуникация с приемно-консултативните кабинети и стационарните клиники и отделения и улеснява достъпа на пациентите до лабораторията. Лабораторията осигурява възможност на гражданите за получаване по телефон и/или чрез Web страницата на ВМА на информация за видовете медицински изследвания, реда, цените и условията при които ги предоставя. Лабораторията информира потребителите на медицински услуги за разположението на отделните си структури чрез информационни табели в КПЦ към МБАЛ за амбулаторни пациенти и в МБАЛ за материалите, постъпващи за изследване от клиниките на ВМА. В Лабораторията съществуват условия за улесняване достъпа на хора с увреждания – чрез използуването на асансьор до втория етаж на КПЦ, от където имат пряк достъп до лабораторията. Поради естеството на Лабораторията /работа с потенциално заразен материал/, пациентът има достъп само до регистратурата и пробовземачната на Лабораторията. Ценовият списък на лабораторните изследвания е предоставен в Касата на ВМА за заплащане на извършените медицински услуги на втория етаж в КПЦ на ВМА, като копие от него се намира и на регистратурата на Лабораторията. Лабораторията дава информация /предимно на амбулаторните пациенти/ за правилата за вземане на съответния материал, времетраене на процедурата, консултация по избора на антибактериален препарат и др/. Подобна информация се дава и за лежащо болни след молба или консултация с лекуващия лекар. Във връзка с диагностично-лечебния процес пациентът може да получи отговори на въпроси, които поставя в условията на личен разговор. Това е най-честия случай за обмяна на информация между лекар и пациент.  Лаборатория "Микробиология"
   
  Телефони:
  Н-к Лаборатория :00359/29225417
  Лаборатория:   00359/29225578
  Регистратура:   00359/29225355 
   

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки