Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

Началник на Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"Повече за

За Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания"

 • Лаборатория „Молекулярна диагностика на чернодробните заболявания":

  Визия:

  Нашите амбиции са да следваме утвърдени стандарти в областта на хепатологията и молекулярната диагностика, с оглед получаването на надеждни и качествени резултати. Лабораторията е акредитирана от ИА БСА съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC15189:2007 за качество на медицинските лаборатории (Сертификат за акредитация на БСА рег№ 2МЛ/25.11.2013). Лабораторията е сертифицирана и по ISO 9001:2008 от месец септември 2011г. Лабораторията участва в международни сравнителни изпитвания, контролиращи дейността й, провеждани от INSTAND (WHO Collaborating Centre for Quality Assurance and Standardization in Laboratory Medicine), Dusseldorf, Germany и QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics)-Glasgow, Scotland, UK.

 • Диагностични възможности:

  В сферата на хроничнита вирусни хепатити се извършват изследвания за количествено определяне на хепатит В и С вирусни нуклеинови киселини, генотипиране на HCV и определяне на резистетност на HBV към нуклеотидни/нуклеозидни аналози. Посочените изследвания за хронични вирусни хепатити B и С се заплащат от НЗОК по клинична пътека № 35.

  Определят се и генетични вариации (полиморфизми rs8099917 и rs12979860) в гена за IL28B – предиктори за оценка на възможността за вирусен  клирънс при терапия с интерферон при хронична НCV инфекция генотип 1.

  Лабораторията извършва и диагностичен панел от молекулярно-биологични изследвания при трансплантирани пациенти, включващ следните вируси-EBV, CMV, HSV-1 и VZV.

 • Специалисти, работещи в лабораторията:

  В лабораторията работят лекар – вирусолог и молекулярен биолог, със специалност вирусология.

  • 1.Д-р Слава Павлова
  • 2.Таня Хаджиолова, PhD

 • Апаратура:

  Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и високо чувствителни диагностични тестове и извършва специализирани изследвания от трето ниво на компететност, регламентирани в Медицинския стандарт по Вирусология, свързани с установяване етиологичната диагноза на вирусни заболявания, проследяване хода на инфекциозния процес и ефекта от провежданата противовирусна терапия.

  В лабораторията са налични последна генерация платформи за Real Time PCR-Cobas TaqMan 48 (Roche) и m2000rt (Abbott), позволяващи използването на тестове за in vitro диагностика (IVD) с висока чувствителност и специфичност. Структурата на лабораторията и организацията на  работния процес са в съответствие с изискванията на добрата лабораторна практика (Good Laboratory Practice when performing molecular amplification assays, HPA, issue 2006).

 • Научно-изследователска дейност:

  • Kолаборативни проекти, съвместно с Institute of Hepatology, London UK.
  • В лабораторията се изолират и съхраняват периферни мононуклеарни клетки (PBMC) от пациенти, които се използват за изучаване на имунния отговор при  пациенти с хронична  HBV и HCV инфекция.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки