Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Компютърна и магнитно-резонансна томография

Компютърна и магнитно-резонансна томография

Началник на Компютърна и магнитно-резонансна томография

Началник катедра “Образна диагностика”

Доц. Андрей Иванов, д.м.


Повече за Началник катедра “Образна диагностика”

За Компютърна и магнитно-резонансна томография

 • Катедра “Образна диагностика”:

  Катедра "Образна диагностика" обхваща в своята структура седните клиники:
           1. Клиника “Компютърна и магнитно-резонансна томография”
           2. Клиника “Конвенционална рентгенова диагностика“

 • Персонал:

  Д-р Владимир Николов началник Отделение МРТ
  Д-р Владимир Николов завършва висше медицинско образование през 1987 г. в Медицински Университет гр. Варна. И работи последователно в клиниките по образна диагностика на Военно Медицинска Академия, Военно Морска Болница – Варна и отново във Военна Медицинска Академия като началник отделение по МРТ.
  През 1992 г. придобива специалност „образна диагностика“. Участвал е в програмите ESDIR, HALEY project и множество курсове, организирани от Европейското училище по радиология.
  Д-р Николов има редица публикации в областта на образната диагностика, участва активно в програмата за обучение на специализанти в КОД на ВМА.
  Д-р Вл. Николов е член на Българската Асоциация по Радиология, European Society of Radiology, European Society of Head and Neck Radiology.
  Професионалните му интереси са в областта на денталната, лицево-челюстната и шийната образна диагностика.
   
  Д-р Ива Димитрова Кисьова – началник Отделение КТ
  Д-р Ива Димитрова Кисьова завършва медицина в Медицински Университет Варна през 1995 г. През 2000 г. придобива специалност „Образна диагностика“ и работи последователно в отделение по образна диагностика в МБАЛ – Бургас и клиника по КТ и МРТ на ВМА – София. Преминала е редица курсове и допълнителни обучения в страната и в чужбина в сферата на ултразвуковата диагностика и диагностика на гастро-интестиналната рентгенология. Има редица публикации в областта на образната диагностика на гастро-интестиналния тракт. Активно участва в обучението на студенти и специализанти. Професионалните и интереси са насочени в сферата на гастро-интестиналната образна диагностика и онкодиагностика.
  Д-р Ива Кисьова е член на Българската асоциация по рентгенология, European Society of Radiology, European Society of Gastroenterology.
   
  Д-р Рангел Байкушев ординатор
  Д-р Рангел Байкушев завършва медицина през 1990 г. в Медицински Университет София. Веднага след завършването започва работа като лекар-ординатор към отделението по образна диагностика в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник. През 1993 г. придобива специалност „образна диагностика“. От 2002 г. работи  в спешно рентгеново отделение към катедра за образна диагностика на ВМА – София. От 2013 – към клиника по КТ и МРТ на ВМА.
   
  Д-р Недко Валентинов Иванов
  Д-р Недко Иванов завършва медицина в МУ-София през 2008 г. От  2009 г. до 2013 г. е специализант в Катедра образна диагностика на ВМА. През декември 2013 г. придобива специалност по образна диагностика. От декември 2013 г. е ординатор към клиника КТ и МРТ на ВМА.Член е на Българската асоциация по рентгенология и на European Society of Radiology.

  Д-р Лора Георгиева Цветкова
  Д-р Лора Георгиева Цветкова завършва МУ-София през 2011 г. През 2012 г. започва специализация към КОД – ВМА.
   
  Весела Димитрова тарши рентгенов лаборант в Катедра по образна диагностика, Клиника по компютърна томография и магнитно-резонансна томография.
  Завършила:
  ПМИ – рентгенов лаборант и Мениджмънт на здравеопазването и здравни грижи.
  Весела Димитрова е член на Българската асоциация по рентгенология и European Society of Radiology.
   
  В клиниката работят още:
  8 /осем/ рентгенови лаборанти;
  4 /четири/ мед. сестри;
  2/два/ технически сътрудници.
   
  Клиниката е във връзка с всички звена на територията на ВМА, както и с множество клиники и лаборатории в София и в цялата страна.
  Клиниката решава образни диагностични задачи поставени от останалите звена във ВМА, като същевременно обслужва значителен брой цивилни граждани на Република България.
  Клиниката успешно калаборира с НЗОК.

   

 • Клиника “Компютърна и магнитно-резонансна томография”:

  Клиниката се състои от две отделения:
  Отделението по КТ разполага с два апарата: спирален скенер Somatom Plus 4 на фирма Siemens /2000г./ и мултислайс спирален скенер Light Speeed 16 на фирма General Electric /2004г./. 
  Отделението по МРТ разполага с един апарат – Magnetom Harmony 1Т на фирма Siemens /2000г./ Изброените апарати дават възможност да се извършват рутинно всички стандартни образни диагностични процедури.

  Допълнително могат да бъдат посочени следните специфични диагностични дейности: компютъртомографска ангиография, мозъчна навигация, виртуална колоноскопия, триизмерни реконструкции на зъбите и лицевия скелет, компютър томографска костна денситометрия, магнитнорезонансна ангиография, магнитнорезонансна мамография.
  Клиниката разполага със система PACS /picture archiving and communication system/, даваща възможност за допълнителна обработка и архивиране на получените образи и електронен трансфер на данните посредством изградената оптична мрежа във ВМА.
   

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки