Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Клинична лаборатория и имунология / Структура

Структура


В структурата на Катедрата функционират две лаборатории:  Лаборатория по хематология, клинична химия, хормонална диагностика и спешни анализи и Лаборатория по цитогенетика и имунология. В лабораторните звена на първата се извършват предимно рутинни клинико-лабораторни изследвания, а в звената на втората -  високоспециализирани изследвания в областта на имунологията, цитогенетиката, радиоимунологията и молеку-лярната биология.