Начало / МБАЛ - София / Диагностични звена и лаборатории / Клинична лаборатория и имунология

Клинична лаборатория и имунология

Началник на Клинична лаборатория и имунология

Началник на Клинична лаборатория и имунология

Полк. доц. Любомир Димитров Митев, Д.М


Повече за Началник на Клинична лаборатория и имунология

За Клинична лаборатория и имунология

 • Визия:


  Осигуряване на надеждна, високопроизводителна и съвременна клинико-лабораторна диагностична дейност на клиничните звена на МБАЛ-София  към  ВМА.

 • Диагностични възможности:

  • Пълна кръвна картина и биохимичен профил.
  • Пълен хемостазен профил. Определяне на  факторите и инхибиторите на плазмената коагулация и фибринолитичната система. Изследване  на морфологията и функционалните свойства на тромбоцитите. Провеждане на контрол на антикоагулантната и антиагрегантна терапия.
  • Биохимично и цитологично изследване на урина, ликвор, плеврални пунктати, асцитна течност, спермена течност и др.
  • Пълен имунологичен статус. Изследване на клетъчен и хуморален имунитет при алергични, автоимунни, инфекциозни и имунодефицитни състояния. Определяне на алергени и автоантитела. Фенотипизиране на периферна кръв и костен мозък при онкохематологични заболявания. Определяне на туморни маркери.
  • Изследване на щитовидни, надбъбречни, панкреасни и репродоктивни хормони.
  • Изследване на витамини, растежни фактори, интерлевкини, кардиомар-кери и др.
  • Електрофореза на серум, ликвор и видове хемоглобини. Определяне на имуноглобулини, количество на парапротеин, тежки и леки имуноглобулинови вериги.  Имунофиксация на серум и урина.
  • Качествен и количествен молекурялен анализ на туморно асоцирани мутации и хромозомни преобразувания. Молекулярен анализ за доказване на наследствените тромбофилии. Провеждане на лабораторен мониторинг на прицелна терапия при онкохематологичните заболявания.
  • Провеждане на класически и молекулярен цитогенетичен анализ на периферна кръв, костен мозък, лимфни възел и материал от солидни тумори. ДНК сравнителна геномна хибридизация на периферна кръв, костен мозък и туморни клетки.

 • Основни проблеми, които решава:

  • Провеждане на клинико-лабораторна диагностика на пациентите от клиниките, Приемно-консултативното отделение и Центъра за спешна помощ на ВМА.
  • Изследване на военните контингенти, участващи в задгранични мисии.
  • Клинико-лабораторни изследвания за нуждите на Военнолекарската експертиза.
  • Извършване на платени изследвания по Наредба №22.
  • Извършване на лабораторни изследвания на контингенти от други лечебни заведения, сключили договор с ВМА.
  • Методична помощ на клинико-лабораторните звена в системата на ВМА.

 • Структура:


  В структурата на Катедрата функционират две лаборатории:  Лаборатория по хематология, клинична химия, хормонална диагностика и спешни анализи и Лаборатория по цитогенетика и имунология. В лабораторните звена на първата се извършват предимно рутинни клинико-лабораторни изследвания, а в звената на втората -  високоспециализирани изследвания в областта на имунологията, цитогенетиката, радиоимунологията и молеку-лярната биология.

 • Медицински специалисти, които работят в звеното:

  • Хабилитирани лица:
  • Полк. Доц. Любомир Димитров Митев – специалност клинична лаборатория, ръководител на Катедра клинична лаборатория и имунология и началник на лаборатория по цитогенетика и имунология.
  • Доц. Дора Николова Попова – специалност по клинична имунология, началник на отделение по имунология
  • Лекари:
  • Д-р Зорка Начева Рамшева – специалност по клинична лаборатория, началник на лаборатория по хематология, клинична химия, хормонална диагностика и спешни анализи.
  • Гл. Асистент д-р Добри Печев Данчев – специалност по клинична лаборатория, началник отделение по хемостаза
  • Д-р Наташа Ангелова Гирова – специалност по клинична лаборатория, началник на отделение по клинична химия
  • Д-р Николай Петров Поломски – специалност по клинична лаборатория, началник на отделение по лабораторна хематология
  • Д-р Светла Лукова Цветкова – специалност по клинична лаборатория, началник на отделение по урини и пунктати
  • Подп. Д-р Борислав Ангелов Петров – специалност по клинична лаборатория, началник на поликлинично отделение
  • Д-р Димитър Василев Томов – специалност по клинична лаборатория, началник на отделение по военноме-дицинска експерти
  • Д-р Ивка Кръстинова Лепоева – специалност по клинична лаборатория, началник на отделение по спешни анализи
  • Асистент Д-р Елена Викентиева Елефтерова-Флорова – специалност по клинична имунология, асистент към отделението по имунология
  • Д-р Иглика Константинова Гълъбова-Керчева – специалност по нуклеарна медицина, началник на отделение по хормонална диагностика
  • Д-р Аселина Иванова Асенова-Дерменджийска – специалност по клинична лаборатория, ординатор към отделе-нието по цитогенетика
  • Висшисти немедици:
  • Гл. асистент Росица Христова Владимирова – биолог към отделението по имунология
  • Вергиния  Делчева Узунова – биолог към отделението по молекулярна биология и електрофоретични изследвания
  • Борка Рангелова Костадинова – биохимик към отделението хемилуминисцентни анализи
  • Красимира Василева Иванова – химик към отделението по клинична химия.
  • Старши лаборант – Таня Георгиева Пантелеева

 • Апаратура:


  Хематологични анализатори:XN2000, XT-2000i, SF-3000, KX21 (Sysmex); Advia 120,  Advia 60 (Siemens), Cell Din-1700 (Abbott); D-Cell 60 (Diagon).

  Хемостазни анализатори и апаратура: STA-R Evolution, STA Compact Max (Stago); CS 2000i (Sysmex); Агрегометър Lumiaggregometer 700 (Chronolog), Тромбеластограф TEG (Haemoscope).

  Биохимични анализатори: Olympus AU 640, Olympus  AU 680, Access 2, Консолидираща система за биохичичен и имунологичен анализ включваща AU 680, Power Link  и UniCel Dxl 800 (Beckmann-Coulter);  DimentionXpand Plus (Siemens),  IL650 (Instrumentational Laboratory); Cobas integra 400 plus (Roche), A15 (Biosystems), Architect i 2000 SR (Abbott), Axsyme (Abbott), Immulite 1000 и 2000 (Siemens); SPAplus (Binding Site), Автоматизирана ЕЛАЙЗА система Gemini (Stratec Biomedical),  Microplate Reader (Rayto), капилярна електрофореза Minikap (Sebia); Глюкоанализатори 2 и 3 (Kabe).

  Уринни анализатори: Уринен анализатор Dirui  с модул за клинична химия H800 и седимент Fus -100.

  Имунологични анализатори: Флоуцитометър FACS II и FACSort (Becton-Dickenson);  Флуориметър ImmunoCAP (LKB); Селективен автоматизиран спектрофотометър Alegria (Orgentec), Имунофлуоресцентен микроскоп с камера BA310 ELITE TRINO (Motic), MININEPHplus (Binding Site).

  Радиоимунологична апаратур: Автоматични гама броячи Gamma Master 1277 ( LKB) и Wizard 2 (Perkin Elmer).

  Молекулярно- биологична апаратура: Система за флуоресцентна „in situ” хибридизация с микроскоп  Nikon 80i, Real time PCR (Applied Biosystem), ДНК амплификатори Еppendorf и My Genie 32 (Bioneer), Хибридизатор за микрочипове (Ogt), Екстрактор за ДНК и РНК iPrep (Invitrogen), Скенер за микрочипова диагностика  (Molecular Divises).

 • Учебно-преподавателска дейност:

  • В Катедрата се провежда следната системна учебно-преподавателска дейност в областта на клиничната лаборатория, имунология и геномика:
  • 1.Специализирани курсове за следдипломна квалификация на висши и полувисши медицински или немедицински кадри.
  • 2.Обучение на V курс студенти по хематология.
  • 3.Индивидуално обучение на лекари специализанти по вътрешна медицина и клинична лаборатория.
  • 4.Преддипломен стаж и производствена практика на стажант лаборанти
  • 5.Провеждане на докторантури по научните специалности „Генетика” и „Имунология”.

 • Научно-изследователска дейност:

  • В Катедрата се извършват научни проучвания в следните основни направления:
  • 1.Проучване на аналитичната надеждност на съвременните лабораторни  анализатори.
  • 2.Геномни и епигенетични проучвания на онкологични и онкохематологични  заболявания.
  • 3.Изследване на редки генетични синдроми
  • 4.Имунофенотипно проучване на онкохематологични, автоимунни и възпалителни заболявания.

 • ГАЛЕРИЯ  Повече снимки