Начало / Информация за пациента / Ценоразпис

Ценоразпис

     
     
Приложение № 1
към Заповед № 43/12.01.2016г. на началника на ВМА
ЦЕНОРАЗПИС - 
за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в Многопрофилна болница за активно лечение - София, в структурата на ВМА
Код ДЕЙНОСТ Цена в лв.
Раздел І. ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
I.I. ПРЕГЛЕДИ
0010010 Преглед  от лекар специалист 30,00
0010020 Преглед  от доцент  60,00
0010030 Преглед от професор 60,00
0010070 Онко-профилактичен гинекологичен преглед 60,00
0010080 Преглед за телесни повреди 45,00
0010090 Преглед за полови престъпления и девственост 50,00
0010110 Вторичен преглед (до два контролни прегледа в рамките на 30 дни ) 14,00
0010120 Хоспитализационен преглед  15,00
10013 Преглед на ЗОЛ от пациентската листа на ОПЛ, в кабинет на Клиника "Спешна терапия" и Отделение "СМП" (06.00 - 22.00 часа) 6,00
10014 Преглед на ЗОЛ от пациентската листа на ОПЛ, в кабинет на Клиника "Спешна терапия" и Отделение "СМП" (22.00 - 06.00 часа) 8,00
I.II. ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ
0020035 Дневно посещение в дома от екип на ОСМП   /06ч. - 22ч./   90,00
0020055 Нощно посещение в дома от екип на ОСМП   /22ч - 06ч./ 115,00
I.III. КОНСУЛТАЦИИ
0030010 Консултация от лекар специалист 30,00
0030020 Консултация от  доцент  60,00
0030030 Консултация от професор  60,00
0030031 Консултация от лекар специалист във връзка с обслужване на инсулинова помпа 30,00
0030032 Консултация от доцент / професор във връзка с обслужване на инсулинова помпа 60,00
0030040 Акушерска консултация  42,00
0030061 Консултация на готов препарат от костен мозък- миелограма 50,00
0030070 Консултация на готов препарат от периферна кръв  7,00
0030150 Обсъждане в онкокомитет 18,00
0030160 Клиничен колегиум с хабилитирано лице 182,00
0030161 Обсъждане в клинична комисия по хематология 50,00
30163 Разчитане (консултация) на готова рентгенограма 10,00
30164 Издаване на протокол от специализирана комисия, за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения 10,00
I.IV. МАНИПУЛАЦИИ
0040025 Вземане на биологичен материал -  кръв  3,00
0040030 Мускулна/подкожна инжекция 5,00
0040040 Венозна инжекция 7,00
0040050 Поставяне на абокат за инфузии 10,00
0040060 Венозна инфузия ( повече 30мин.) 22,00
0040070 Венозна инфузия (10-30мин.) 18,00
0040080 Интраартериална инжекция 18.00 
0040090 Интраартикуларна инжекция 18.00 
0040100 Поставяне на централен венозен катетър 60,00
0040110 Поставяне на Сван-Ганц катетър 80,00
0040120 Поставяне /сваляне на интраутеринен песар 37.00 
0040130 Поставяне /сваляне на вагинален песар при статични аномалии 37.00 
0040140 Въвеждане мануално на контрастна материя в периферен съд  12.00 
0040150 Въвеждане на контрастна материя с апарат в периферен съд  25.00 
0040170 Вземане намазка за микробиологично изследване 10,00
0040180 Вземане и изследване  на цитонамазка  18.00 
0040340 Вземане  и приготвяне на намазка за цитологично изследване  12.00 
0040190 Кожно туберкулинова проба 15.00 
0040210 Инфузия на цитостатици (повече от 90 мин.) 49.00 
0040220 Провокационен тест - инхалаторен и орален  40,00
0040230 Провокационен тест - назален или орален  20,00
0040231 Назален провокационен  тест с риноманометрия 100 лв.
0040232 Назален провокационен  тест с акустична риноманометрия 60,00
0040250 Епикутанен тест - за всяка проба по 5.00 
0040260 Кожно-алергичен тест - интрадермален, с убождане, скарификационен - за всеки тест по 5.00 
0040270 Микроскопска диагностика на гонококция от влагалищен секрет 25.00 
0040280 Нативен препарат за диагностика на микози 40,00
0040290 Оцветяване на препарат по Грам за гонококция 12.00 
0040310 Хипосенсибилизиране /десенсибилизиране/ - цена на сеанс 12.00 
0040311 Поставяне на назогастрална сонда 20,00
0040320 Стомашна промивка 60.00 
0040330 Клизма 20,00
0040350 Изкуствена белодробна вентилация за 1 час 10,00
0040351 Венозна инфузия с перфузор 25,00
0040352 Вземане на артериална кръв /АКР/ 10,00
0040353 Поставяне на уретрален катетър 20,00
0040354 Смяна на уретрален катетър 29,00
0040355 Промиване на уретрален катетър 20,00
I.V. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
I.V.1. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
I.V.1.А) ХЕМАТОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
0910050 СУЕ - автоматично изследване 3.00 
0910060 СУЕ- мануално изследване 2.00 
0910010 Дифeренциално броене на  левкоцити  в периферна кръв - микроскопско изследване 5.00 
0910070 Камерно изброяване на тромбоцити 3.00 
0910040 Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (3 dif) 6.00 
0910030 Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 10.00 
0910020 Морфология на еритроцити в периферна кръв - микроскопско изследване 5.00 
0910110 Осмотична резистентност на еритроцитите 5.00 
0910090 Ретикулоцити - мануално изследване 3.00 
0910091 Кръвна картина без диференциално броене на левкоцити 6,00
0910092 Ретикулоцити - автоматично изследване 5.00 
I.V.1.Б) УРИНИ  И ПУНКТАТИ
0920060 Диференциално броене на клетки в ликвор 8.00 
0920040 Камерно  изброяване на клетки в ликвор 8.00 
0920070 Камерно изброяване на клетки в плеврална, асцитна  и други течности 8.00 
0920010 Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък,  билирубин, уробилиноген,  кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  8.00 
0920020 Изследване на седимент  5.00 
0920030 Фазово-констрастно изследване на еритроцити в урина 10.00 
0920135 Изследване на материал от дрен /нов 3,00
0920140 Изследване на плеврален излив / нов 30.00
0920150 Изследване на асцитна течност или перитонеална течност / нов 25,00
0920033 Тест за окултна кръв в изпражнения 15,00
0920034 Тест за калпротектин в изпражненията 20,00
I.V.1.В) ХЕМОСТАЗНИ ПОКАЗАТЕЛИ
0930030 Активирано парциално тромбопластиново време ( АРТТ ) 6.00 
0930250 Антиплазмин  (  APL ) 37.00 
0930170 Антитромбин ІІІ  ( AT-III ) 25.00 
0930010 Време на кървене 1.00 
0930200 Д-димери   ( DD ) 19.00 
0930300 Кратък хемостазен профил протромбиново време (РТ), активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 16.00 
0930040 Лупусни антикоагуланти  ( APTT-LА ) 19.00 
0930240 Плазминоген  ( PL ) 25.00 
0930190 Протеин S   ( PS ) 44.00 
0930191 Протеин S свободен  (PS free) 45.00
0930180 Протеин С   ( PC ) 37.00 
0930020 Протромбиново време(РТ) 6.00 
0930310 Разширен  хемостазен профил - протромбиново време (РТ), активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ), фибриноген, тромбиново време  (TT), антитромбин ІІІ  ( AT-III) 42.00 
0930060 Рептилазно време   ( RT ) 15.00 
0930311 Тромбеластограма / ТЕГ/ 25.00 
0930314 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АА 75.00 
0930313 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АДФ  80.00 
0930312 Тромбеластографско /ТЕГ/ изследване на тромбоцитна / PLT / функция: с АДФ / АА  90.00 
0930050 Тромбиново време  ( TT ) 6.00 
0930320 Тромбоцитна агрегация с АДФ 35.00 
0930321 Тромбоцитна агрегация с арахидонова киселина /АА/ 40.00
0930330 Тромбоцитна агрегация с Колаген 40.00 
0930340 Тромбоцитна агрегация с Ристоцетин 60.00 
0930090 Фактор V   ( FV ) 22.00 
0930160 Фактор V  Leiden  ( APC-R ) 39.00 
0930100 Фактор VІІ    ( FVII ) 29.00 
0930110 Фактор VІІІ   ( FVIII ) 26.00 
0930130 Фактор X   ( FX ) 26.00 
0930140 Фактор XI  ( FXI ) 28.00 
0930150 Фактор XII  ( FXII ) 28.00 
0930080 Фактор ІІ  (FII) 22.00 
0930120 Фактор ІХ     ( FIX ) 26.00 
0930210 Фибриноген разградни продукти(FDP) 15.00 
0930220 Фибринови мономери   (FM ) 15.00 
0930230 Фон Вилебранд фактор ( vWF ) 44.00 
I.V.1.Г) ЦИТОГЕНЕТИКА 
0940211 Онко-цитогенетичен анализ на костен мозък - директен метод, включва анализ на  20 метафазни пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 30 лв 100.00 
0940221 Онко-цитогенетично изследване чрез култивиране на нестимулиран костен мозък  - включва анализ на 20 метафазни пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 30 лв 150.00 
0940231 Онко-цитогенетичен анализ на лимфен възел   - включва анализ на  11 метафазни пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 50 лв  320.00 
0940201 Онко-цитогенетичен анализ на нестимулирана периферна кръв - включва анализ на 11 метафазни  пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 50 лв 180.00 
0940181  Цитогенетично постнатално изследвани на периферна кръв стимулирана с фитохемаглутинин - включва анализ на 20 метафазни  пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 30 лева 150.00 
0940182 Онко - цитогенетичен анализ на периферна кръв стимулирана с DS30 - включва анализ на 11 метафазни  пластинки; за всяка допълнителна пластинка по 50 лева 250,00
0940170 Спермограма 30.00 
0940179а Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ - единична локус специфична проба  
0940179x1 ON p53(17p13)/MPO(17q22)"ISO17q" 170.00 
0940179x2 ON MDS 5q- ( 5q31;5q33) 170.00 
0940179x3 ON hTERT (5p15)/ 5q31 170.00 
0940179x4 ON MDS 7q- (7q22;7q36) 170.00 
0940179x5 ON MDS 20q-(PTPRT 20q12)/20q11 170.00 
0940179x6 ON hTERC (3q26)/ 3q11 170.00 
0940179x7 ON DLEU (13q14) / 13qter 170.00 
0940179x8 ON p53 (17p13) / SE 17 170.00 
0940179x9 ON ATM (11q22) / SE 11 170.00 
0940179x10 ON 6q21/ SE 6 170.00 
0940179x11 ON C-MYC (8q24) / SE 8 170.00 
0940179x12 ON GLI (12q13) / SE 12 170.00 
0940179x13 ON p16 (9p21)/9q21 170.00 
0940179x14 ON TOP2A (17q21) / SE 17 170.00 
0940179x15 ON ZNF217 (20q13) / 20q11 170.00 
0940179x16 ON ERBB2,Her-2/ Neu (17q12 )/ SE 17 170.00 
0940179x17 ON p16 (9p21)/9q21(tissue) 170.00 
0940179x18 ON p53 (17p13)/ SE 17(tissue) 170.00 
0940179x19 ON AR (Xq12) / SE X 170.00 
0940179x20 ON PTEN (10q23) / SE10 170.00 
0940179x21 ON EGFR, Her-1 (7p11) / SE7 170.00 
0940179x22 ON hTERT (5p15)/ 5q31 (tissue) 170.00 
0940179x23 ON C-MET (7q31) /SE7 170.00 
0940179x24 FGFR1 (8p11) / SE 8 (D8Z1) 170.00 
0940179x25 FGFR2 (10q26) /SE 10 (D10Z1) 170.00 
0940179x26 FGFR4 (5q35) / 5q11.2 170.00 
0940179x27 ON SRD 1p36 / SE 1 (1qh) 170.00 
0940179x28 ON MLL (11q23) / SE 11 170.00 
0940179x29 ON MDM4 (1q32) / SE 1 170.00 
0940179x30 ON CDK4 (12q13) / SE 12 170.00 
0940179x31 ON MDM2 (12q15)/SE 12 170.00 
0940179x32 ON CCND1 (11q13) / SE 11 170.00 
0940179x33 ON AURKA (20q13) / 20q11 170.00 
0940179x34 ON AURKB (17p13) / SE 17 170.00 
0940179x35 ON ERCC1(19q13)&ZNF443(19p13) 170.00 
0940178a Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ - локус специфична сплит (Break Apart) проба  
0940178x1 ON FIP1L1-CHIC2-PDGFRA (4q12) Del, Break 180,00
0940178x2 ON FGFR1 (8p12) Break 180,00
0940178x3 ON JAK2 (9p24) Break 180,00
0940178x4 ON EVI t(3;3); inv(3) (3q26) Break 180,00
0940178x5 ОN PDGFRB (5q33) Break 180,00
0940178x6 ON MLL (11q23), Break 180,00
0940178x7 ON CBFB t(16;16), inv(16) break 180,00
0940178x8 ON RARA (17q21), break 180,00
0940178x9 ON NUP98 (11p15) Break 180,00
0940178x10 ON IGH (14q32) Break 180,00
0940178x11 ON ETV6(TEL) (12p13) Break 180,00
0940178x12 ON BCL 6(3q27) Break 180,00
0940178x13 ON CCND1 (BCL1;11q13) Break 180,00
0940178x14 ON BCL2  (18q21) Break 180,00
0940178x15 ON MALT (18q21) Break 180,00
0940178x16 IRF4 / DUSP (6p25) Break 180,00
0940178x17 ON FGFR1 (8p12) Break 180,00
0940178x18 ON PPAR (3p25) Break 180,00
0940178x19 ON ALK (2p23) Break 180,00
0940178x20 ON ROS1 (6q22)  Break 180,00
0940178x21 ON RET (10q11)  Break 180,00
0940178x22 ON EWSR1 (22q12) Break 180,00
0940178x23 ON CHOP (12q13) Break 180,00
0940178x24 ON FUS (16p11) Break 180,00
0940178x25 ON FKHR (13q14) Break 180,00
0940178x26 ON SYT (18q11) Break 180,00
0940178x27 ON BCL2  (18q21) Break (tissue) 180,00
0940178x28 ON BCL 6(3q27) Break (tissue) 180,00
0940178x29 ON MALT(18q21) Break (tissue) 180,00
0940178x30 ON IGH (14q32) Break (tissue) 180,00
0940178x31 ON TFE3 (Xp11) Break 180,00
0940177a Флуоресцентна in situ хибридизация /FISH/ - локус специфични двуцветни фузионни  проби  
0940177x1 ON Mm- BCR/ABL t(9;22) DC, S- Fusion,ES 185.00 
0940177x2 ON BCR / ABL t(9;22), Fusion 185.00 
0940177x3 ON AML/ETO t(8;21)  Fusion 185.00 
0940177x4 ON PML/RARA t(15,17)  Fusion 185.00 
0940177x5 ON MLL / MLLT1 t(11;19) Fusion 185.00 
0940177x6 ON MLL / MLLT3 t(9;11) Fusion 185.00 
0940177x7 ON MLL/MLLT4 t(6;11) Fusion 185.00 
0940177x8 ON DEK /NUP214 t(6;9 )Fusion 185.00 
0940177x9 ON MECOM / RUNX1 t(3;21) Fusion 185.00 
0940177x10 ON FGFR3/IGH t(4;14) Fusion 185.00 
0940177x11 ON MAF/IGH t(14;16) Fusion 185.00 
0940177x12 ON MYEOV/IGH t(11;14) Fusion 185.00 
0940177x13 ON MAF5 /IGH@ t(14;20) Fusion 185.00 
0940177x14 ON TEL /AML t(12;21) Fusion 185.00 
0940177x15 ON MLL / AFF1 t(4;11) Fusion 185.00 
0940177x16 ON BCL1/IGH  t(11;14), Fusion 185.00 
0940177x17 ON BCL2/ IGH t(14;18), Fusion 185.00 
0940177x18 ON MYC/IGH t(8;14) Fusion 185.00 
0940177x19 ON BCL2/ IGH@ t(14;18), Fusion (tissue) 185.00 
0940177x20 ON ALK/EML4 t(2;2);inv(2) Fusion 185.00 
0940177x21 ON COL1A1/ PDGFB t (17;22) DC, S-Fusion 185.00 
0940177x22 ON EWSR1 / NFATC2 t (20;22) DC, S-Fusion 185.00 
094018a Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/- двойна делеционна проба  
094018x1 ON DLEU (13q14) / p53 (17p13) 180.00 
094018x2 ON ATM (11q22) / GLI (12q13) 180.00 
094018x3 ON 6q21/ MYC (8q24) 180.00 
094018x4 ON p53(17p13)/ATM (11q22) 180.00 
094018x5 ON MM 1q21 / 8p21 180.00 
094018x6 ON MM 19q13 / p53 (17p13) 180.00 
094018x7 ON MM 11q23 / DLEU(13q14) 180.00 
094018x8 ON MM 15q22 / 6q21 180.00 
094018x9 ON MM 1q21 / SRD (1p36) 180.00 
094018x10 ON MM 15q22/ 9q34 180.00 
094018x11 ON MYCN (2p24) / LAF (2q11) 180.00 
094018b Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/- цяла хромозомна проба  
094018x12 Whole  Chromosome 1 175.00 
094018x13 Whole  Chromosome 2 175.00 
094018x14 Whole  Chromosome 3 175.00 
094018x15 Whole  Chromosome 4 175.00 
094018x16 Whole  Chromosome 5 175.00 
094018x17 Whole  Chromosome 6 175.00 
094018x18 Whole  Chromosome 7 175.00 
094018x19 Whole  Chromosome 8 175.00 
094018x20 Whole  Chromosome 9 175.00 
094018x21 Whole  Chromosome 10 175.00 
094018x22 Whole  Chromosome 11 175.00 
094018x23 Whole  Chromosome 12 175.00 
094018x24 Whole  Chromosome 13 175.00 
094018x25 Whole  Chromosome 14 175.00 
094018x26 Whole  Chromosome 15 175.00 
094018x27 Whole  Chromosome 16 175.00 
094018x28 Whole  Chromosome 17 175.00 
094018x29 Whole  Chromosome 18 175.00 
094018x30 Whole  Chromosome 19 175.00 
094018x31 Whole  Chromosome 20 175.00 
094018x32 Whole  Chromosome 21 175.00 
094018x33 Whole  Chromosome 22 175.00 
094018x34 Whole  Chromosome X 175.00 
094018x35 Whole  Chromosome Y 175.00 
094018c Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/- центромерна проба  
094018x36 SE 1 (1gh) 130.00 
094018x37 SE2 (D2Z) 130.00 
094018x38 SE3 (D3Z) 130.00 
094018x39 SE4 (D4Z1) 130.00 
094018x40 SE6 (D6Z1) 130.00 
094018x41 SE7 (D7Z1) 130.00 
094018x42 SE8 (D8Z1) 130.00 
094018x43 SE9 (classical) 130.00 
094018x44 SE10 (D10Z1) 130.00 
094018x45 SE11 (D11Z1) 130.00 
094018x46 SE12 (D12Z3) 130.00 
094018x47 SE15 (D15Z) 130.00 
094018x48 SE16 (D16Z2) 130.00 
094018x49 SE17 (D17Z1) 130.00 
094018x50 SE18 (D18Z1) 130.00 
094018x51 SE20 (D20Z1) 130.00 
094018x52 SEX (DXZ1) 130.00 
094018x53 SE Y (DYZ3) 130.00 
094018x54 SE Y cldssical q arm 130.00 
094018x55 SE 1/5/19 130.00 
094018x56 SE 13/21 130.00 
094018x57 SE X (DXZ1)/SE Y (DYZ3) 130.00 
094018x58 SE7 (D7Z1)/ SE8 (D8Z1) 130.00 
094018x59 SE (X,Y,18) 130.00 
094018x60 Acro- P-Arms NOR 130.00 
094018d Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/ - субтеломерна проба  
094018x61 Sub Telomere 1pter 200,00
094018x62 Sub Telomere 1qter 200,00
094018x63 Sub Telomere 2pter 200,00
094018x64 Sub Telomere 2qter 200,00
094018x65 Sub Telomere 3pter 200,00
094018x66 Sub Telomere 3qter 200,00
094018x67 Sub Telomere 4pter 200,00
094018x68 Sub Telomere 4qter 200,00
094018x69 Sub Telomere 5pter 200,00
094018x70 Sub Telomere 5qter 200,00
094018x71 Sub Telomere 6pter 200,00
094018x72 Sub Telomere 6qter 200,00
094018x73 Sub Telomere 7pter 200,00
094018x74 Sub Telomere 7qter 200,00
094018x75 Sub Telomere 8pter 200,00
094018x76 Sub Telomere 8qter 200,00
094018x77 Sub Telomere 9pter 200,00
094018x78 Sub Telomere 9qter 200,00
094018x79 Sub Telomere 10pter 200,00
094018x80 Sub Telomere 10qter 200,00
094018x81 Sub Telomere 11pter 200,00
094018x82 Sub Telomere 11qter 200,00
094018x83 Sub Telomere 12pter 200,00
094018x84 Sub Telomere 12qter 200,00
094018x85 Sub Telomere 13qter 200,00
094018x86 Sub Telomere 14qter 200,00
094018x87 Sub Telomere 15qter 200,00
094018x88 Sub Telomere 16pter 200,00
094018x89 Sub Telomere 16qter 200,00
094018x90 Sub Telomere 17pter 200,00
094018x91 Sub Telomere 17qter 200,00
094018x92 Sub Telomere 18pter 200,00
094018x93 Sub Telomere 18qter 200,00
094018x94 Sub Telomere 19pter 200,00
094018x95 Sub Telomere 19qter 200,00
094018x96 Sub Telomere 20pter 200,00
094018x97 Sub Telomere 20qter 200,00
094018x98 Sub Telomere 21qter 200,00
094018x99 Sub Telomere 22qter 200,00
094018x100 Sub Telomere XYpter 200,00
094018x101 Sub Telomere XYqter 200,00
094018e Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/ - проби за цели рамена  
094018x102 Arm Specific Probe 1p 200,00
094018x103 Arm Specific Probe 1q 200,00
094018x104 Arm Specific Probe 2p 200,00
094018x105 Arm Specific Probe 2q 200,00
094018x106 Arm Specific Probe 3p 200,00
094018x107 Arm Specific Probe 3q 200,00
094018x108 Arm Specific Probe 4p 200,00
094018x109 Arm Specific Probe 4q 200,00
094018x110 Arm Specific Probe 5p 200,00
094018x111 Arm Specific Probe 5q 200,00
094018x112 Arm Specific Probe 6p 200,00
094018x113 Arm Specific Probe 6q 200,00
094018x114 Arm Specific Probe 7p 200,00
094018x115 Arm Specific Probe 7q 200,00
094018x116 Arm Specific Probe 8p 200,00
094018x117 Arm Specific Probe 8q 200,00
094018x118 Arm Specific Probe 9p 200,00
094018x119 Arm Specific Probe 9q 200,00
094018x120 Arm Specific Probe 10p 200,00
094018x121 Arm Specific Probe 10q 200,00
094018x122 Arm Specific Probe 11p 200,00
094018x123 Arm Specific Probe 11q 200,00
094018x124 Arm Specific Probe 12p 200,00
094018x125 Arm Specific Probe 12q 200,00
094018x126 Arm Specific Probe 13q 200,00
094018x127 Arm Specific Probe 14q 200,00
094018x128 Arm Specific Probe 15q 200,00
094018x129 Arm Specific Probe 16p 200,00
094018x130 Arm Specific Probe 16q 200,00
094018x131 Arm Specific Probe 17p 200,00
094018x132 Arm Specific Probe 17q 200,00
094018x133 Arm Specific Probe 18p 200,00
094018x134 Arm Specific Probe 18q 200,00
094018x135 Arm Specific Probe 19p 200,00
094018x136 Arm Specific Probe 19q 200,00
094018x137 Arm Specific Probe 20p 200,00
094018x138 Arm Specific Probe 20q 200,00
094018x139 Arm Specific Probe 21q 200,00
094018x140 Arm Specific Probe 22q 200,00
094018x141 Arm Specific Probe Xp 200,00
094018x142 Arm Specific Probe Xq 200,00
094018x143 Arm Specific Probe Yq 200,00
094018x144 Band Specific Probe - inquire 200,00
0940112 Флуоресцентна in situ хибридизация/FISH/ - микроделеционни проби  
0940112x1 MD DiGeorge "N25" (22q11) / 22q13(SHANK3) 170.00 
0940112x2 MD DiGeorge "TUPLE" (22q11) / 22q13(SHANK3) 170.00 
0940112x3 MD DiGeorge T-Box1 (22q11)/ 22q13 (SHANK3) 170.00 
0940112x4 MD DiGeorge (22q11) / 22q13(SHANK3) 170.00 
0940112x5 MD DiGeorge II (10p14) / SE 10 170.00 
0940112x6 MD NSD1 (5q35) / hTERT (5p15) 170.00 
0940112x7 MD NF1 (17q11) / MPO (17q22) 170.00 
0940112x8 MD Prader-Willi SNRPN (15q11) / PML (15q24) 170.00 
0940112x9 MD Angelman UBE3A (15q11) / PML (15q24) 170.00 
0940112x10 MD Williams-Beuren ELN (7q11) / 7q22 170.00 
0940112x11 MD Miller-Dieker LIS (17p13) / Smith-Magenis Rai(17p11) 170.00 
0940112x12 MD Wolf-Hirschhorn WHSC1 (4p16) 170.00 
0940112x13 MD Cri-Du Chat CTNND (5p15) /5q31 170.00 
0940112x14 MD X-Inactivation XIST (Xq13) / SE X 170.00 
0940112x15 MD Short Stature (Xp22) / SE X 170.00 
0940112x16 MD STS (Xp22) / KAL (Xp22) / SE X TC 170.00 
0940112x17 MD IGF1R (15q26) / 15q11 170.00 
0940112x18 MD GATA4 (8p23) / SE 8 170.00 
0940111 Сравнителна геномна хибридизация (aCGH) на олиго ДНК - онкохематологичен микрочип с включени снипсове (SNP) 800,00
0940113 Частична преждевременна кондензация на хроматина(PCC) с проби за цели хромозоми за доказване на t(9;22) и t(15;17) 300.00
0940114 Пакет за флуоресцентна "ин ситу" хибридизация (FISH) при Хронична лимфоцитна левкимия ON ATM (11q22)/GLI (12q13);      ON DLEU (13q14)/p53(17p13) 300.00
0940115 Пакет за флуоресцентна "ин ситу" хибридизация (FISH) при Миелодиспалстичен синдром                                                                                    ON MDS 5q- (EGR1 5q31; CSF1R 5q33);   SE8 (D8Z1) 200.00
0940116 Пакет за флуоресцентна "ин ситу" хибридизация (FISH) при Мултиплен миелом                                                                                                      ON IGH (14q32) Break;      ON MM 1q21 / SRD (1p36) 280.00
0940117 Пакет за флуоресцентна "ин ситу" хибридизация (FISH) при уротелиалния карцином                                                                                              ON p53 (17p13) / SE 17;         ON p16 (9p21)/9q21 300.00
0940118 Пакет за флуоресцентна "ин ситу" хибридизация (FISH) при мозъчни тумори                                                                                                                                    ON p53 (17p13) / SE 17;  ON p16 (9p21)/9q21;  ON CDK4 (12q13) /SE 12 450.0
0940221p Метафазна пластина от костен мозък 30.00
0940231p Метафазна пластина от лимфен възел 50.00
0940201p Метафазна пластина от нестимулирана периферна кръв 50.00
0940181p Метафазна пластина от стимулирана периферна кръв 30.00
0940182p Метафазна пластина от стимулирана с DS30 периферна кръв 50.00
  СЕКЦИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
  Молекулярно- биологични изследвания на хематологични кръвни заболявания   
0940174 Хронични миелопролиферативни заболявания -JAK2 мутация V617F- количествен PCR в реално време 280,00
0940174a Хронични миелопролиферативни заболявания -  MPL/K и MPL/L мутация -количествен PCR в реално време 100,00
0940174b Хронична миелогенна левкемия: Philadelphia М-BCR-ABL t(9;22) и m- BCR-ABL t(9;22)- количествен RT- PCR в реално време 250,00
0940174c Определяне на молекулярен еквивалент при t(15;17), PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 - количествен  RT- PCR в реално време 290,00
0940174d Остра миелоидна левкемия FLT3-ITD - качествен RT-PCR 80,00
0940174e Молекулярен терапевтичен контролна на хронична миелогенна левкемия: Philadelphia М-BCR-ABL t(9;22) и m- BCR-ABL t(9;22) -количествен  RT- PCR в реално време 200,00
0940174f Молекулярен терапевтичен контрол на остра промиелоцитна левкемия PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 - количествен  RT- PCR в реално време 195,00
  Молекулярно- биологично изследване на вродена или придобита склонност към тромбоемболизъм    
0940173 Наследствени тромбофилии - Мутация на фактор V /Лайден/ PCR в реално време 70,00
0940172 Наследствени тромбофилии - Мутация на фактор ІІ  PCR в реално време 70,00
0940172a Наследствени тромбофилии - Мутация MTHFR C 677TQ и A 1298CQ  PCR в реално време 120,00
0940300 Пакетна услуга: генетични маркери за тромбофилии / PCR в реално време 240,00
0940310 Хомоцистеин 15,00
  Молекулярно- биологично изследване на колоректален карцином,панкреас, хронична миеломоноцитна левкемия, миелом и други  
0940171  KRAS -BRAF мутация  - PCR в реално време 500.00 
  Множественна склероза   
0920100 Агарозна електрофореза на ликвор за наличие на олигоклоналност  20,00
0920101 Капилярна електрофореза на серумна за наличие на олигоклоналност  30,00
0920110 Агарозна  електрофореза на серум за наличие на олигоклоналност  25,00
  Вродени хемолитични анемии-хемоглобинози и хемоглобинопатиия  
0940140 Капилярна електофореза на хемоглобин за установявяне на хемоглобиноза или хемоглобинопатия . 40,00
0940141 Eлектофореза на хемоглобин върху целогел 25,00
0940142 Капилярна електофореза на хемоглобин за установявяне на хемоглобиноза или хемоглобинопатия на член от семейството 30,00
  Изследвание и мониториране на злокачествени кръвни заболявания и възпалителни процеси   
0920121 Капилярна електрофореза на серум за количествено определяне на парапротеин  40,00
0990160 Агарозна електрофореза на серум за количествено определяне на парапротеин  25.00 
0990170 Агарозна електрофореза на урина за определяне на парапротеин 55.00 
0990180 Имунофиксация на серум чрез капилярна електрофореза 30,00
0990190 Мануална Имунофиксация на урина  73.00 
0990191 Леки имуноглобулинови  вериги Freelite Kappa  20,00
0990192 Леки имуноглобулинови  вериги Freelite Lambda 20,00
0990193 Съотношение на леките имуноглобулинови вериги - Freelite Kappa / Freelite Lambda 10,00
0990194 Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgG Kappa 20,00
0990194a Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgG Lambda 20,00
0990194b Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgA Kappa 20,00
0990194c Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgA Lambda 20,00
0990194d Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgM Kappa 20,00
0990194e Двойни имуноглобулинови тежки/леки вериги (HLC) Hevylite IgM Lambda 20,00
0990195 Adenosine Deaminase 2,50
0990300 Количество парапротеин в 24 - часова урина 10,00
I.V.1.Д) БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
0950391 Аденозин деаминаза  (ADA) -плазма 20,00
0950392 Аденозин деаминаза  (ADA) -плеврален пунктат 20,00
0950390 Аланинаминотрансфераза (ALT) 3.00 
0950130 Албумин в серум , пунктат 3.00 
0950460 Алкална фосфатаза (ALP) 3.00 
0950461 Алфа-1-кисел гликопротеин - имуно-турбидиметричен анализ 10,00
0950430 Амилаза - серум, пунктат 3.00 
0950440 Амилаза - урина 5.00 
0950220 Амоняк 18.00 
0950770 Анализ на бъбречни конкременти  30,00
0950330 АПО - липопротеин А 15.00 
0950340 АПО - липопротеин В 15.00 
0950380 Аспартатаминотрансфераза (AST) 3.00 
DCDT05L Бета 2 микроглобулин - имуно-турбидиметричен анализ 25,00
0950290 Високоплътностен липопротеин (HDL) - холестерол  5.00 
0950470 Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 3.00 
0950090 Гликиран хемоглобин 25.00 
0950030 Глюкоза - ликвор, пунктат 4.00 
0950010 Глюкоза - серум 3.00 
0950020 Глюкоза - урина 4.00 
DCDT05N Кръвно-захарен профил 8ч 3.00 
DCDT05O Кръвно-захарен профил 12ч 3.00 
DCDT05P Кръвно-захарен профил 18ч 3.00 
DCDT05Q Кръвно-захарен профил 22ч 3.00 
0950510 Глюкозо - 6 - фосфатдехидрогеназа 20.00 
0950260 Директен билирубин 3.00 
0950680 Желязо 6.00 
0950630 Йонизиран калций 5.00 
0950540 Калий - серум 3.00 
0950550 Калий - урина 4.00 
0950610 Калций - серум 3.00 
0950620 Калций - урина 5.00 
0950800 Кратък биохимичен профил - кр.захар, общ белтък, креатинин, пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, триглицериди, кретинфосфокиназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, амилаза, калий, натрий, калций 40,00
0950170 Креатинин - серум 3.00 
0950180 Креатинин - урина 5.00 
0950190 Креатининов клирънс - (24ч) 6.00 
0950350 Креатинфосфокиназа (СК)-  серум 3.00 
0950820 Креатинфосфокиназа (СК)-MB- серум 6,00
0980180 Креатинфосфокиназа (СК)-MB - хемилуминисцентен метод 15.00 
0950750 Лактат - плазма 10.00 
0950760 Лактат- ликвор 10,00
0950400 Лактатдехидрогеназа (LDH)- серум , пунктат 3.00 
0950720 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) 6.00 
0950721 Тотален желязосвързващ капацитет (TIBC) 12.00
0950450 Липаза 12.00 
0950710 Литий 15,00
0950660 Магнезий - серум 6.00 
0950670 Магнезий - урина 6.00 
0950690 Мед - серум 16.00 
0950160 Микроалбумин (24 ч) 12,00
0950320 Много нископлътностен липопротеин (VLDL) - холестерол - изчислен 5.00 
0950560 Натрий - серум 3.00 
0950570 Натрий - урина 3.00 
0950300 Нископлътностен  липопротеин (LDLc) - холестерол- директен метод 12.00 
0950310 Нископлътностен  липопротеин (LDLch)- холестерол  12,00
0950310x1 Нископлътностен  липопротеин (LDLch)- холестерол -  изчислен 15.00
0950311 Насищане на трансферинови рецептори 50,00
0950312 Общ белтък - пунктат 3.00 
0950150 Общ белтък - ликвор 5,00
0950120 Общ белтък - серум 3.00 
0950140 Общ белтък - урина (24 ч) 5,00
0950250 Общ билирубин 3.00 
DCDT05A Орален глюкозотолерантен тест - 0 мин. 3,00
DCDT05B Орален глюкозотолерантен тест - 60 мин. 3,00
DCDT05C Орален глюкозотолерантен тест - 120 мин. 3,00
DCDT05D Орален глюкозотолерантен тест - 180 мин. 3,00
0950080 Орален глюкозотолерантен тест с инсулинови нива 73.00 
DCDT05E Инсулин при орален глюкозотолерантен тест - 0 мин. 18,00
DCDT05F Инсулин при орален глюкозотолерантен тест - 60 мин. 18,00
DCDT05H Инсулин при орален глюкозотолерантен тест - 120 мин. 18,00
DCDT05J С-пептид при орален глюкозотолерантен тест - 0 мин. 25,00
DCDT05I С-пептид при орален глюкозотолерантен тест - 60 мин. 25,00
DCDT05K С-пептид при орален глюкозотолерантен тест - 120 мин. 25,00
0950230 Пикочна киселина - серум 3.00 
0950240 Пикочна киселина - урина 5.00 
0950241 Преалбумин 16,00
0950811 Пълен биохимичен профил - кр. захар, общ белтък, албумин,  креатинин, урея, пикочна киселина, общ билирубин, общ холeстерол, триглицериди, HDL- холестерол, LDL- холестерол, креатинфосфокиназа, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, 55,00
0950100 С- реактивен протеин (CRP)  7,00
0950110 С- реактивен протеин (CRP) - високочувствителен 12,00
0950740 Трансферин 18.00 
0950270 Триглицериди - серум 3.00 
0950200 Урея -  серум 3.00 
0950210 Урея - урина 5.00 
0950730 Феритин 15,00
0950640 Фосфор - серум 3.00 
0950650 Фосфор - урина 5.00 
0950420 Хидроксибутератдехидрогеназа( HBDH) 3.00 
0950600 Хлориди - ликвор 3.00 
0950580 Хлориди - серум 3.00 
0950590 Хлориди - урина 3.00 
0950280 Холестерол - серум, пунктат 3.00 
0950480 Холинестераза - (CHE) 4,00
0950520 Церулоплазмин - серум/плазма 18,00
0990120 Хаптоглобин  (Нр) - турбодиметричен анализ 10.00 
0990121 Албумин - креатинин отношение (ACR) 18,00
0990122 Протеин - креатинин отношение (PCR) 10,00
0950700 Цинк 15,00
I.V.1.Е) ХОРМОНИ 
0960131 17-хидрокси Прогестерон - радиоимунологичен анализ 12,00
0960180 Aдренокортикотропен хормон (АCTH) - имунорадиометричен анализ 14,00
0960050 Tироидстимулиращ хормон (ТSH) - имунорадиометричен анализ 12,00
0960040 Tироидстимулиращ хормон (ТSH)- хемилуминисцентен анализ 16,00
0960240 Алдостерон - радиоимунологичен анализ 12,00
0960241 Алдостерон - радиоимунологичен анализ - изправено положение 12,00
0960242 Алдостерон - радиоимунологичен анализ - легнало положение 12,00
0960170 Андростендион - радиоимунологичен анализ 12,00
0960090 Антитиреопероксидаза ( ATРО) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960350 Гастрин - хемилуминисцентен анализ 30.00 
0960160 Дехидроепиандростендион - сулфат (DHEA-S) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960310 Допамин - радиоимунологичен анализ 55.00 
0960140 Естрадиол ( Е2 ) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960270 Инсулин - хемилуминисцентен анализ 18.00 
0960280 Инсулино подобен растежен фактор (IGF 1) -радиоимунологичен анализ 19,00
0960072 Калцитонин (Calcitonin) - хемилуминисцентен анализ 28,00
  Калцитонин (Calcitonin) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960191 Кортизол в серум  - радиоимунологичен анализ - 8-10 часа 12,00
0960192 Кортизол в серум  - радиоимунологичен анализ - 18-20 часа 12,00
0960100 Лутеинизиращ хормон ( LH ) - имунорадиометричен анализ 12,00
0960320 Мелатонин - радиоимунологичен анализ 55.00 
0960321 Скелетна алкална фосфатаза ( Оstase )- радиоимунологичен анализ 12,00
0960322 Скелетна алкална фосфатаза ( Оstase ) - хемилуминисцентен анализ 30,00
0960220 Паратхормон ( PTH ) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960370 Паратхормон ( PTH ) - хемилуминисцентен  анализ 25,00
0960130 Прогестерон  ( PRG ) -  радиоимунологичен анализ 12,00
0960120 Пролактин  ( PRL ) -  имунорадиометричен анализ 12,00
0960231 Ренин (Ангиотензин 1) - радиоимунологичен анализ - в изправено положение 15,00
0960232 Ренин (Ангиотензин 1) - радиоимунологичен анализ - в легнало положение 15,00
0960020 Свободен тироксин ( FT4 )  - хемилуминисцентен анализ 16,00
0960030 Свободен тироксин (FT4) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960010 Свободен трийодтиронин (FT3) - хемилуминисценцентен анализ 16,00
0960011 Свободен трийодтиронин (FT3) - радиоимунологичен анализ 12.00
0960330 Серотонин - радиоимунологичен анализ 55.00 
0960210 Соматотропен хормон ( STH ) -  радиоимунологичен анализ 19.00 
0960260 С-пептид - радиоимунологичен анализ 12,00
0960250 С-пептид - хемилуминисцентен анализ 18,00
0960150 Тестостерон - радиоимунологичен анализ 12,00
0960070 Тиреоглобулин  (TG) - имунорадиометричен анализ 12,00
0960071 Тиреоглобулин (TG) - хемилуминисцентен анализ 25.00 
0960060 Тиреоглобулинови антитела (ТАТ/ATG) - хемилуминисцентен анализ 18,00
0960061 Тиреоглобулинови антитела (ТАТ/ATG) - радиоимунологичен анализ 12,00
0960080 Тиреоидпероксидазни антитела(МАТ/ATA) - хемилуминисцентен анализ 18,00
0960081 25 - Хидрокси вит Д3 ( 25 OH vit D3 ) - радиоимунологичен анализ 15.00
0960082 Прокалцитонин ( Procalcitonin) - имунохроматографски анализ 32,00
0960110 Фоликулостимулиращ хормон ( FSH ) - имунорадиометричен анализ 12,00
0960111 Антиинсулинови антитела (Anti Insulin Ab) 18,00
0960112 Антитела срещу глутамат декарбоксилаза (Anti GAD) 22,00
I.V.1.Ж) ТУМОРНИ МАРКЕРИ 
0970154 BAP - скелетна АФ - имунорадиометричен анализ  12.00 
0970152 CA - 72 - 4 - радиоимунологичен анализ  18.00 
0970151 CYFRA 21 - 1 - радиоимунологичен анализ 18.00 
0970155 NSE - неврон специфична енолаза - имунорадиометричен анализ 18.00 
0970153 TPA - M - Тъканен полипептиден антиген - имунорадиометричен анализ 15.00 
0970156 TRAK - АТ срещу рецептора на TSH - радиорецепторен анализ  12,00
0970080 Алфа - фето протеин - хемилуминисцентен анализ 18,00
0970010 Карциоембрионален антиген (СЕА) - хемилуминисцентен анализ 20,00
0970030 Простатно специфичен антиген (PSA) - хемилуминисцентен анализ 18,00
0970101 СА - 19-9 - хемилуминисцентен анализ  18,00
0970121 CA 125 -хемилуминисцентен анализ 18,00
0970111 CA 15-3 - хемилуминисцентен анализ  18,00
0970102 Бета - hCG -хемилуминисцентен метод 18,00
0970050 Простатно специфичен антиген - свободна фракция (F-PSA) 25,00
  І.V.1.Ж - 1) ТУМОРНИ МАРКЕРИ – Имунологични изследвания  
970120 СА 125 - хемилуминисцентен микропартикулен  имуноанализ 17,00
970112 НЕ4 – хемилуминисцентен микропартикулен имуноанализ 38,00
970113 ROMA-индекс (оценка на риск за овариална малигнизация) 52,00
I.V.1.З) СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ, ВИТАМИНИ, КОСТНИ МАРКЕРИ И ДРУГИ
0980110 Digoxin 18,00
0980100 Високочувствителен С-реактивен протеин - хемилуминисцентен анализ 25.00 
0980020 Витамин  B12 18,00
0980021 25-OH-Витамин D-total - хемилумисцентентен анализ 35,00
0980010 Еритропоетин 30.00 
DCDT05M Разтворими трансферинови рецептори ( sTrf ) 45,00
0980060 Миоглобин - хемилуминисцентен анализ 22.00 
0980170 Натриуретичен пептид ( ВNР ) - плазма, пунктат 65.00 
0980040 Тропонин I -  хемилуминисцентен анализ 16,00
0980030 Фолиева киселина 19,00
0980160 Хеликобактер пилори 20,00
0980090 Хомоцистеин 32,00
I.V.1.И) ЦИТОКИНИ
0990081 Интерлевкин 6 (IL6 ) 80,00
0990082 Интерлевкин 8 (IL8 ) 80,00
0990083 Интерлевкин 1 бета (IL1β) 80,00
0990084 Интерлевкин 2 рецептор ( IL2R) 80,00
0990085 Цитокератин 18 (TPS) 45,00
0990086 Тумор некротичен фактор алфа (TNA) 45,00
0990087 Липополизахарид-свързващ протеин (LBP) 95,00
Тип услуга : І.V.1.Й) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ
0990050 Имуноглобулин A (IgА) - имунотурбидиметричен анализ 12.00 
0990020 Имуноглобулин G  (IgG) - имунотурбидиметричен анализ                                               12.00 
0990070 Имуноглобулин M (IgМ) - имунотурбидиметричен анализ                                           12.00 
  І. V.1.Й - 1) ХУМОРАЛЕН ИМУНИТЕТ - Имунологични изследвания  
990100 С3 фракция на комплемента 12.00
990110 С4 фракция на комплемента 12.00
990500 IgG1 (определяне на субклас ИгГ1) 55.00
990510 IgG2 (определяне на субклас ИгГ2) 55.00
990520 IgG3(определяне на субклас ИгГ3) 55.00
990530 IgG4 (определяне на субклас ИгГ4) 55.00
990150 Криоглобулини 9.00
I.V.1.К) КЛЕТЪЧЕН ИМУНИТЕТ
990540 Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации и субпопулации - 8 параметърна флоуцитометрия (стандартен панел) 165.00
990550 Имунофенотипизиране на лимфоцитни популации и субпопулации - 10 параметърна флоуцитометрия (разширен панел) 185.00
990560 Панел репродуктивна имунология (NK / TNK процент и абсолютен брой) 75.00
990570 Пароксизмална нощна хемоглобинурия - 10 параметърна флоуцитометрия 305.00
990580 Системна мастоцитоза - 10 параметърна флоуцитометрия 550.00
990590 Остри левкемии - 10 параметърна флоуцитометрия на периферна кръв (стандартен панел) 265.00
990600 Остри левкемии - 10 параметърна флоуцитометрия на костен мозък (стандартен панел) 285.00
990610 Остри левкемии - 10 параметърна флоуцитометрия на периферна кръв (разширен панел) 435.00
990620 Остри левкемии - 10 параметърна флоуцитометрия на костен мозък (разширен панел) 455.00
990630 Лимфопролиферативни неоплазии - 10 параметърна флоуцитометрия на периферна кръв (стандартен панел) 265.00
990640 Лимфопролиферативни неоплазии - 10 параметърна флоуцитометрия на костен мозък (стандартен панел) 285.00
990650 Лимфопролиферативни неоплазии - 10 параметърна флоуцитометрия на периферна кръв (разширен панел) 435.00
990660 Лимфопролиферативни неоплазии - 10 параметърна флоуцитометрия на костен мозък (разширен панел) 455.00
990670 Плазмоклетъчни неоплазии - 10 параметърна флоуцитометрия на костен мозък  245.00
990680 Минимална резидуална болест - 10 параметърна флоуцитометрия 230.00
910101 Флоуцитометрично определяне на антиген HLA-B27 32.00
990690 In vitro базофилна дегранулация – флоуцитометричен анализ 73.00
990700 Флоуцитометрично определяне на абсолютен брой CD34(+) хемопоетични стволови клетки 115.00
09А0080 Кислороден взрив – флоуцитометричен анализ  73.00
09А0070 Фагоцитоза - флоуцитометричен анализ 73.00
09А0060 Флоуцитометричен ДНК анализ 55.00
09А0100 Хемотаксична функция на неутрофилите 103.00
I.V.1.Л) АВТОАНТИТЕЛА
990800 ANA screen (качествен скрининг тест за определяне на антитела срещу нуклеарни антигени: RNP-70, RNP/Sm, Sm,  SS-A (Ro52, Ro60) SS-B (La), Centromer B, Scl-70, Jo-1) 25.00
990810 Anti-dsDNA screen (количествен скрининг тест за определяне на антитела срещу двойноверижна ДНК – ИгГ, ИгА, ИгМ) 25.00
990820 Anti-Jo-1(количествен тест за определяне на автоантитела срещу тРНК синтетаза (Jo-1) – ИгГ)  25.00
990830 Anti-RNP-70 (количествен тест за определяне на автоантитела срещу рекомбинантен RNP-70 протеин – ИгГ) 25.00
990840 Anti-Scl-70  (количествен тест за определяне на автоантитела срещу ДНК топоизомераза I (Scl-70) – ИгГ) 25.00
990850 Anti-Sm (количествен тест за определяне на автоантитела срещу Sm протеини – ИгГ) 25.00
990860 Anti-SS-A (Ro) (количествен тест за определяне на антитела срещу SS-A протеини  – ИгГ) 25.00
990870 Anti-SS-B (La) (количествен тест за определяне на антитела SS-B протеин  – ИгГ) 25.00
990880 Anti-MCV (количествен тест за определяне на антитела  срещу рекомбинантен мутирал цитрулиниран виментин – ИгГ) 25.00
990890 Rheumatoid Factor Screen  (количествен скрининг тест за определяне на ревматоиден фактор –  ИгГ, ИгА, ИгМ) 25.00
990900 Anti-PLA IgG (количествен скрининг тест за определяне на 5 броя антитела срещу фосфолипиди:  кардиолипин, фосфатидил серин, фосфатидил инозитол, фосфатидна киселина, кофактор β2 гликопротеин I –  ИгГ) 25.00
990910 Anti-PLA IgM (количествен скрининг тест за определяне на 5 броя антитела срещу фосфолипиди:  кардиолипин, фосфатидил серин, фосфатидил инозитол, фосфатидна киселина, кофактор β2 гликопротеин I –  ИгМ) 25.00
990920 Anti-Annexin V IgG (количествен тест за определяне на антитела срещу анексин V– ИгГ) 25.00
990930 Anti-Annexin V IgM (количествен тест за определяне на антитела срещу анексин V– ИгМ) 25.00
990940 Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG (количествен тест за определяне на антитела срещу кофактор β2 гликопротеин I –  ИгГ) 25.00
990950 Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM (количествен тест за определяне на антитела срещу кофактор β2 гликопротеин I –  ИгМ) 25.00
990960 Anti-Cardiolipin IgG (количествен тест за определяне на антитела срещу кардиолипин –  ИгГ) 25.00
990970 Anti-Cardiolipin IgM (количествен тест за определяне на антитела срещу кардиолипин –  ИгМ) 25.00
990980 Anti-Prothrombin IgG (количествен тест за определяне на антитела срещу протромбин –  ИгГ) 25.00
990990 Anti-Prothrombin IgM (количествен тест за определяне на антитела срещу протромбин –  ИгМ) 25.00
991900 Anti-GBM (количествен тест за определяне на антигломерулобазални антитела –  ИгМ) 25.00
991910 Anti-MPO (pANCA ) (количествен тест за определяне на антинеутрофилноцитоплазмени антитела срещу миелопероксидаза (MPO) –  ИгГ) 25.00
991920 Anti-PR 3 (cANCA) (количествен тест за определяне на антинеутрофилноцитоплазмени антитела срещу протеиназа 3 (PR3) –  ИгГ) 25.00
991930 Anti-AMA M2 (количествен тест за определяне на антитела срещу M2 протеини на митохондриалната мембрана –  ИгГ) 25.00
991940 LKM-1 (количествен тест за определяне на анти-чернодробно/бъбречни микрозомални антитела тип 1 –  ИгГ) 25.00
991950 Liver 9 line (полуколичествен тест за определяне на – антитела срещу M2, Sp100, gp210, SLA/LP, LKM-1, LC-1, F-actin, α-actin, tropomiosin - ИгГ) 50.00
991960 ASMA (определяне на антигладкомускулни антитела чрез индиректна имунофлуоресценция) 20.00
991970 CCP (количествен тест за определяне на антитела срещу цитрулиниран цикличен протеин – ИгГ) 28.00
I.V.1.М) ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ
09C0080 Лабораторна програма за  кръвозахарна обмяна  - кр. захар - серум, кр.захар - урина, глюкозен профил - трикратно измерване, орален глюкозотолерантен тест - обикновен, гликиран хемоглобин, С- реактивен протеин, микроалбумин, креатинин в серум, триглицериди 97.00 
09C0085 Лабораторна програма за въглехидратна обмяна - кръвно-захарен профил - трикратно измерване, гликиран хемоглобин, креатинин, урея, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL -  холестерол, LDL - холестерол, С- реактивен протеин, инсулин, С - пептид, урина - пълно изследване, микроалбуминурия. 97,00
09C0090 Лабораторна програма за  мастен профил - кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL- холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, АПО-липопротеин А, АПО-липопротеин В 42.00 
09C0100 Лабораторна програма за  чернодробна  патология - кр. захар, общ белтък, албумин, креатинин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, холестерол, триглицериди, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотранфераза, лактатдехидрогеназа, амилаза, алкална фосфатаза, гама-глутамилтранспептидаза, натрий, калий, холинестераза, фибриноген, протромбиново време (РТ), урина - пълно изследване 60.00 
09C0070 Лабораторна програма за изследване за хемофилия - активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ), фибриноген, протромбиново време (РТ), фактор VІІІ (FVIII), фактор ІХ (FIX) 55.00 
09C0060 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия - пълна кръвна картина, морфология на еритроцити, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин 30.00 
I.V.2. ХИМИКОТОКСИКОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ 
38010010 Алкохол (етанол/метанол) в кръв (HS-GC-FID) -  с протокол за медицинско изследване и химическа експертиза 50,00
38010020 Алкохол (етанол/метанол) в кръв / урина (HS-GC-FID) 20,00
38010030 Амфетамини (метамфетамин / метилендиоксиметамфетамин  (GC-MS, потвърдителен /количествен) 70,00
37010050 Анализ на кръв (GC-MS, потвърдителен/количествен) - за всеки компонент  60,00
37010170 Анализ на кръв (GC-MS, скрининг) 65,00
38010040 Анализ на тъканни проби от труп (черен дроб, бъбрек, мозък и др.) - за всеки обект на анализ 50,00
37010210 Анализ на урина (GC-MS, скрининг) 55,00
37010190 Барбитурати в кръв (HPLC) – за медикамент 30,00
37010180 Бензодиазепини в кръв (HPLC) – за медикамент 30,00
38010050 Валпроева киселина в кръв (GC-FID/ GC-MS) 25,00
37010051 Еритроцитна ацетилхолинестераза  20,00
37010105 Етиленгликол в кръв, количествено (GC-FID/ GC-MS) 30,00
38010060 Имуноаналитичен тест за психоактивни вещества в кръв – за всеки компонент 14,00
38010070 Имуноаналитичен тест за психоактивни вещества в урина – за всеки компонент 10,00
38010080 Карбамазепин / окскарбазепин в кръв (HPLC) 35,00
38010090 Карбоксихемоглобин (UV-vis) 6,00
37010080 Кокаин / метаболити (GC-MS, потвърдителен) 60,00
38010100 Количествен анализ на медикаменти в кръв (LLE /HPLC) – за всеки компонент 30,00
38010110 Количествен анализ на медикаменти в кръв (SPE /HPLC; GC-MS) – за всеки компонент 40,00
38010120 Консултация със съдебен токсиколог 50,00
38010130 Кофеин, теофилин в кръв (HPLC) 30,00
38010140 Летливи токсични вещества в кръв (GC-FID) 20,00
38010150 Метадон в кръв (HPLC) 30,00
38010160 Мравчена киселина (HS-GC-FID) 30.00
38010170 Метхемоглобин (UV-vis) 15,00
38010180 Опиати – морфин, 6-моноацетилморфин, кодеин (GC-MS, потвърдителен) 65,00
38010190 Парацетамол в кръв (HPLC) 30,00
38010200 Салицилати в кръв / урина (HPLC/ UV-vis) 20,00
37010155 Скрининг анализ на кръв с полинаркотичен тест 26,00
37010140 Скрининг анализ на урина с полинаркотичен тест 20,00
38010210 Тетрахидроканабинол / карбокси- ∆9 – тетрахидроканабинол в кръв (GC-MS, потвърдителен) 75,00
38010210 Тетрахидроканабинол / карбокси- ∆9 – тетрахидроканабинол в урина (GC-MS, потвърдителен) 65,00
38010220 Токсичен анализ на друг обект – течност, таблета, спринцовка, субстанция и др. (GC-FID, GC-MS, HPLC) за всеки обект на анализ 70,00
38010230 Трициклични антидепресанти в кръв (HPLC) 40,00
37010297 Тънкослойна хроматография (ТLC) – за всеки компонент 20,00
38010240 Участие в съдебно-медицинска аутопсия (по искане на разследващ орган) 50,00
37010320 Химико-токсикологична експертиза (след анализ) – интерпретация на аналитичен резултат 60,00
I.V.3. ИМУННОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
40010010 Определяне на кръвна група от система AB0 и Rh (D) по кръстосан метод 25.00 
40010020 Определяне на Rh фенотип 42.00 
40010030 Кръстосана проба за съвместимост 55.00 
40010040 Качествен тест на Кумбс 18.00 
40010050 Скрининг на антиеритроцитни антитела 85.00 
40010060 Диференциран Кумбс с моноспецифични АГС 49.00 
40010070 Определяне на специфичност  и титър на еритроантитела 122.00 
40010080 Други сложни методи за идентифициране на еритроцити- абсорбция, елуция   146.00 
40010090 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система - за всеки по 25.00 
40010100 Определяне на слаб D антиген(Du)по индиректен тест на Coombs 60.00 
40010110 Определяне на Rh1 фенотип(CcDEe) и Kell антиген с моноспецифичен тест реагенти 73.00 
I.V.4. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  Бактериологични изследвания  
4110400 Урокултура - определяне на микробно число, седимент, аеробна култура, разширена антибиограма 16,00
4110410 Ранев секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26,00
4110420 Дрен - аеробна култура, разширена антибиограма 26,00
4110430 Кожен секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110440 Влагалищен секрет- микроскопска оценка, аеробна култура, микологично изследване, разширена антибиограма 26.00
4110450 Уретрален секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110451 Уретрален катетър - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110621 Лапароскопско платно - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110460 Централен венозен катетър - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110470 "Еякулат - аеробна култура, микологично изследване и разширена антибиограма" 26.00
4110480 Простатен секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110490 Носен секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110500 Гърлен секрет - аеробна култура, микологично изследване, разширена антибиограма 26.00
4110510 Секрет от устна кухина - аеробна култура, микологично изследване, разширена антибиограма 26.00
4110520 Храчка - аеробна култура, микологично изследване, разширена антибиограма 26.00
4110530 Ушен секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110540 Очен секрет - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110550 Материал от трахео-бронхиално дърво (ТБД) - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110560 Бронхо-алвеоларен лаваж (БАЛ) - аеробна култура, разширена антибиограма 26.00
4110570 Жлъчка - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110580 Пунктат - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110590 Ексудат - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110600 Трансудат - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110610 Асцит - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110620 Транспортна среда от донор - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110630 Абсцес - аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110640 Ликвор – микроскопски препарат по Грам, аеробна култура, анаеробна култура, разширена антибиограма 30.00
4110650 Фецес – изследване за патогенни чревни бактерии 20.00
4110660 Фецес – експресно изследване за C. difficile с определяне на токсигенност с апарат Verigene System® (Nanosphere, USA) 100.00
4110670 Хемокултура - 1сет, разширена антибиограма 83.00
4110680 Хемокултура  - експресно изследване на позитивна хемокултура с апарат Verigene System® (Nanosphere, USA) 195.00
4110700 Микологично изследване 5.00
  "Фецес - изследване на Campylobacter (C.jejuni и C. Coli) - антиген" 18.00
  "Фецес - изследване за Helicobacter pylori - антиген" 28.00
4110730 Изследване на туберкулоза- генетично изследване (PCR) 115.00
4110452 Антибиограма с 6 антибиотични диска  5,00
4110850 Цервикален секрет - микроскопска оценка, аеробна култура, микологично изследване, разширена антибиограма 26.00
4110860 Фецес - чревно носителство (изследване за здравна книжка/детска градина) 15.00
4110870 "Фецес - изследване за Clostridium defficile - бърз тест за токсин А+В" 16.00
4110880 "Фецес - изследване за Clostridium defficile - бърз тест за GDH" 32.00
4110890 Бърз тест за S.pyogenes (бета-хемолитичен стрептокок) 16.00
4110900 Допълнителен изолат (2-ри и последващ микроорганизъм), разширена антибиограма 22.00
4110910 Разширена антибиограма 10.00
4110825 Преоперативен скрининг за носно носителство на S. Aureus – MSSA/MRSA 5.00
  Серологични изследвания  
4110750 Изследване на кръвен серум за ревматоиден фактор (RF) 5.00
4110760 Изследване на кръвен серум за антистрептолизинов титър (AST) 5.00
4110770 Изследване на кръвен серум за сифилис, неспецифичен тест - RPR 6.00
4110780 Изследване на кръвен серум за сифилис, неспецифичен тест – холин-хлоридов тест 4.00
4110790 Изследване на кръвен серум за сифилис, неспецифичен тест - VDRL 5.00
4110800 Изследване на кръвен серум за сифилис, специфичен тест - TPHA  12.00
  Противоепидемичен контрол  
4110810 Изследване за контрол на дезинфекция - аеробна култура 7.00
4110820 Изследване за носно носителство на персонал - аеробна култура 5.00
4110830 Контрол на термична стерилизация с пара 10.00
I.V.5. ВИРУСОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  І. ИНФЕКЦИОЗНА СЕРОЛОГИЯ  
  СПИН/ХИВ  
6600600 СПИН (HIV)   15,00
  Хепатитни вируси  
  Хепатит А:   
6600430 anti-HAV IgM  20,00
6600440 anti-HAV IgG 20,00
  Хепатит B:  
6600450 HbsAg (Австралийски антиген)  20,00
6600460 Потвърдителен метод за HBV 20,00
6600470 HBeAg  20,00
6600480 anti-Hbe 20,00
6600490 anti-Hbcor IgM - (Остър хепатит В) 20,00
6600500 anti-Hbc total 20,00
6600510 anti-Hbs 20,00
  Хепатит D:    
6600520 anti HDV IgM  25,00
6600530 anti HDV total 25,00
  Хепатит С:  
6600540 anti HCV 20,00
6600550 Потвърдителен метод за HCV 20,00
  Хепатит E:  
6600560 anti HEV  IgM 20,00
  Респираторни вируси  
6600000 Грип А (Influenza A) IgM 20,00
6600010 Грип А (Influenza A) IgG 20,00
6600020 Аденовирус (Adenovirus) IgM 20,00
6600030 Аденовирус (Adenovirus) IgG 20,00
6600040 Микоплазма пнеумоние (M.pneumoniae) IgM 20,00
6600050 Микоплазма пнеумоние (M.pneumoniae) IgG 20,00
6600060 Хламидия пнеумоние (Chl.pneumoniae) IgM 20,00
6600070 Хламидия пнеумоние (Chl.pneumoniae) IgG 20,00
6600080 Коксаки (Coxsackie) B IgM 20,00
6600090 Ентеровирус (Enterovirus) IgM 20,00
6600100 Парвовирус B 19 (Parvovirus B 19) IgM 20,00
6600110 Морбили (Measles) IgM  20,00
6600120 Морбили (Measles) IgG  20,00
6600130 Рубеола- (Rubella IgM  20,00
6600140 Рубеола- (Rubella) IgG  20,00
6600150 Паротит- (Mumps) IgM  20,00
6600160 Паротит (Mumps) IgG  20,00
  Херпесни вируси:   
6600170 Херпес симплекс 1/2 -HSV 1/2 IgM 20,00
6600180 Херпес симплекс 1/2 HSV 1/2 IgG 20,00
6600190 Епщайн-Бар вирус- EBV IgM (инфекциозна мононуклеоза) 20,00
6600200 Епщайн-Бар вирус- EBV IgG (инфекциозна мононуклеоза) 20,00
6600210 Цитомегаловирус - CMV IgM  20,00
6600220 Цитомегаловирус - CMV IgG  20,00
6600230 Варицела зостер вирус - VZV IgM 20,00
6600240 Варицела зостер вирус - VZV IgG  20,00
  Трансмисивни вируси:  
6600250 Западен Нил -(West Nile) IgM 20,00
6600260 Кърлежов енцефалит-TBE IgM 20,00
6600270 Лаймска болест ( Borrelia)  IgM 20,00
6600280 Лаймска болест ( Borrelia) IgM потвърдителен 20,00
6600290 Лаймска болест ( Borrelia)  IgG 20,00
6600300 Лаймска болест ( Borrelia) IgG потвърдителен 20,00
6600310 Лаймска болест ( Borrelia) IgG в ликвор 25,00
6600320 Марсилска треска (R. conorii) IgM   20,00
6600330 Марсилска треска (R. conorii)  IgG   20,00
6600340 Ку-треска –(Coxiella burnetii) - II фаза IgM  25,00
6600350 Ку-треска –(Coxiella burnetii) - II фаза IgG  25,00
6600360 Хеморагичната треска с бъбречен синдром (ХТБС)-Hanta virus IgM 25,00
  Хламидии-полово предавани:   
6600370 Хламидия трахоматис (Chl.trachomatis) IgM  20,00
6600380 Хламидия трахоматис (Chl.trachomatis) IgG  20,00
  Други вирусни маркери:  
6600390 Вирусни антитела IgM 20,00
6600400 Вирусни антитела IgG 20,00
6600410 Вирусни антигени 20,00
  II. МОЛЕКУЛЯРНА ВИРУСОЛОГИЯ  
6600610 Ку- треска по метода PCR 80,00
6600620 Човешки папилома вируси по метода PCR 80,00
6600630 Количествено определяне на Хламидия трахоматис  по метода real-time PCR 200,00
6600640 Количествено определяне на Цитомегаловирус (CMV) по метода real-time PCR 200,00
6600650 Количествено определяне на Епщайн-Бар вирус (EBV) по метода real-time PCR 200,00
6600660 Количествено определяне на човешки полиомен вирус BK (BKV) по метода real-time PCR 200,00
6600670 Количествено определяне на човешки полиомен вирус JV (JCV) по метода real-time PCR 200,00
  Други молекулярни маркери:  
6600680 Детекция на вируси по метода PCR 80,00
6600690 Детекция и количествено определяне на вируси по метода real-time  PCR 200,00
  III. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ  
6600420 Издаване на сертификат на английски език 20,00
I.V.6. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ в НИЛ по микробиология
4120010 Серологично изследване (Ig M) за лаймска болест (ELISA) 25.00 
4120020 Серологично изследване (Ig G) за лаймска болест (ELISA) 25.00 
4120030 Серологично изследване (Ig M) за лаймска болест (IFM) 25.00 
4120040 Серологично изследване (Ig G) за лаймска болест (IFM) 25.00 
4120050 Серологично изследване за лаймска болест (имуноблот) 25.00 
4120060 Серологично изследване за туларемия 9.00 
4120080 Серологично изследване за бруцелоза 9.00 
4120090 Серологично изследване за легионелоза 30.00 
                                                                 ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НПЦВЕХ
I.V.7. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НПЦВЕХ
I.V.7.А) МОРФОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1610010x1 Изследване на нативен препарат  от фекална проба за чревни протозои (Lamblia, Blastocystis, Entamoeba)  12,00
1610010x2 Изследване на нативен препарат от цервикален секрет или еякулат за трихомони 12,00
1610010x3 Изследване на нативен препарат с Луголов р-р от фекална проба за чревни протозои (Lamblia, Blastocystis, Entamoeba) 12,00
1610011 Изследване на нативен препарат от кистозно съдържимо за сколекси на Echinococcus granulosus 12,00
1610012 Изследване чрез нативен препарат на съдържимо от абсцес за Entamoeba histolytica 12,00
1610021x1 Изследване на фекална проба с обогатителен метод за чревни протозои и хелминти. 25,00
1610101x1 Изследване на 24-часова урина за Schistosoma haematobium чрез обогатителен метод. 25,00
1610040x1 Културелна диагностика за чревни протозои 37,00
1610040x2 Културелна диагностика на трихомони в  среда TV4 37,00
1610051x1 Оцветителен метод по Романовски-Гимза за доказване на чревни протозои  39,00
1610051x2 Оцветителен метод по Романовски - Гимза за Trichomonas vaginalis 39,00
1610051x3 Оцветителен метод с метиленово синьо за Trichomonas vaginalis 39,00
1610051x4 Оцветителен метод по Цил-Нилсен за доказване на кокцидии ( Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora, Microsporidia) 39,00
1610051x5 Оцветяване на хемопрепарати по Романовски- Гимза за диагностика на малария 39,00
1610051x6 Оцветителен метод за пневмоцисти по Романовски -Гимза на материал от индуцирана храчка, бронхоалвеоларен лаваж 39,00
1610051x7 Оцветителен метод по Романовски - Гимза  на стернален пунктат за лайшмании 39,00
1610051x8 Оцветителен метод по Романовски - Гимза на материал от лимфен възел за Тoxoplasma gondii, Leishmania spp. 39,00
1610051x9 Оцветителен метод по Романовски - Гимза на материал от кожна лезия за лайшмании 39,00
1610051x10 Оцветителен метод по Романовски - Гимза на кръв за микрофиларии 39,00
1610051x11 Оцветителен метод по Романовски - Гимза на хистологичен материал за токсокари, цистицерки и дирофиларии. 39,00
1610096x1 Имуноензимен метод за доказване на антиген на Cryptosporidium spp. във фекална проба. 39,00
1610096x2 Имуноензимен метод за доказване на антиген на Entamoeba histolytica във фекална проба. 39,00
1610031 Изследване на ентеробиоза и тениаринхоза - перианален отпечатък   
1610031x1 Изследване на перианален отпечатък със скоч-лента за яйца на Enterobius (острици) и тении. 12,00
1610032 Макроскопска  и микроскопска диагностика  на членчета от тении. 12,00
1610093x1 Вземане на периферна кръв за морфодиагностика на малария. 5,00
1610097x1 Доказване на малариен антиген чрез бърз имунохроматографски метод 40,00
1610099x1 Изследване на  кръв  за микрофиларии с обогатителен метод 20,00
1610120 Изследване  на фекална проба  за нематодни ларви по метода на Берман. 25,00
1610121 Компресивна трихинелоскопия на съмнително за заразено с  трихинели месо 20,00
1610122 Смилане с изкуствен стомашен сок на съмнително за заразено с трихинели месо 30,00
1610100x1 Профилактично изследване за чревни паразити -  здравна книжка, ОДЗ и работа в чужбина. 15,00
I.V.7.б) СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1610080x1 Изследване за токсоплазмоза  с ELISA Ig G метод 34,00
1610080x2 Изследване за токсоплазмоза с ELISA Ig M метод 42,00
1610080x3 Изследване за токсоплазмоза с ELISA Ig A  метод 50,00
1610080x4 Изследване за токсоплазмоза  с ELISA  Ig G avidity метод 42,00
1610080x5 Изследване за ехинококоза с ELISA Ig G  метод 34,00
1610080x6 Изследване за трихинелоза с ELISA  Ig G метод 34,00
1610080x7 Изследване за тъканна амебиаза с ELISA Ig G метод 34,00
1610080x8 Изследване за лайшманиоза с ELISA Ig G метод 34,00
1610080x9 Изследване за токсокароза с ELISA  Ig G метод 34,00
1610080x10 Изследване за цистицеркоза с ELISA Ig G метод 34,00
1610103x1 Изследване с Western blot за Toxoplasma gondii 100,00
1610103x2 Изследване с Western blot за Echinococcus granulosus 100,00
1610130 PCR Real-time за диагностика на Тоxoplasma gondii 70,00
1610131 Изследване за токсоплазмоза  с IHA метод 25,00
1610132 Изследване за ехинококоза с метод пасивна хемаглутинация. 25,00
I.V.8. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НПЦВЕХ 
1700010 Фекални проби от пациент 50,00
1700020 Фекални проби - профилактично 7,00
1700030 Урини - профилактично 15,00
1700040 Носогърлени секрети - профилактично 17,00
1700050 Кожни материали - профилактично 17,00
I.V.9. СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НПЦВЕХ 
50000002x1 Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA: anti-HAV IgM  25,00
50000002x2 Откриване на антитела към вируса на хепатит А по ELISA:  anti-HAV IgG 25,00
50000003x1 Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HbsAg (Австралийски антиген) 25,00
50000003x2 Откриване на антигени на вируса на хепатит В по ELISA: HBeAg  25,00
50000003x3 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-Hbe 25,00
50000003x4 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA:anti-Hbcor IgM 25,00
50000003x5 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-Hbcor IgG 25,00
50000003x6 Откриване на антитела на вируса на хепатит В по ELISA: anti-Hbs 25,00
50000004x1 Откриване на антигени на вируса на хепатит D: Delta-Ag  25,00
50000004x2 Откриване на антитела на вируса на хепатит D по ELISA:  anti-D IgM  25,00
50000004x3 Откриване на антитела на вируса на хепатит D по ELISA:  anti-D IgG 25,00
50000005 Откриване на антитела към вируса на хепатит С по ELISA: anti HCV 29,00
50000005x1 Откриване на антитела към вируса на хепатит С по ELISA потвърдителен тест: anti HCV 40,00
50000005x2 Откриване на антитела и антигени към вируса на хепатит С  40,00
50000006x1 Откриване на антитела към вируса на хепатит Е по ELISA:   anti-E IgM  25,00
50000006x2 Откриване на антитела към вируса на хепатит Е по ELISA:   anti-E  IgG 25,00
50000001 Откриване на антитела към HIV (ХИВ)  и антигени на HIV(ХИВ) по ELISA 25,00
50000007X1 Откриване на антиген на хламидия трахоматис  по ELISA  25,00
50000007X2 Откриване на антитела на хламидия трахоматис  по ELISA : IgA 25,00
50000007X3 Откриване на антитела на хламидия трахоматис  по ELISA :IgM 25,00
50000007X4 Откриване на антитела на хламидия трахоматис  по ELISA : IgG  25,00
50000008X1 Откриване на антитела на хламидия пневмоние  по ELISA : IgA 25,00
50000008X2 Откриване на антитела на хламидия пневмоние  по ELISA :IgM 25,00
50000008X3 Откриване на антитела на хламидия пневмоние  по ELISA : IgG  25,00
50000009X1 Откриване на антитела към аденовирус  по ELISA : IgA 25,00
50000009X2 Откриване на антитела към аденовирус  по ELISA :IgM 25,00
50000009X3 Откриване на антитела към аденовирус  по ELISA : IgG  25,00
50000010X1 Откриване на антитела към херпес симплекс тип 1 и 2  по ELISA :IgM 25,00
50000010X2 Откриване на антитела към херпес симплекс тип 1 и 2  по ELISA : IgG  25,00
50000010X3 Откриване на антитела към херпес симплекс тип  2  по ELISA :IgM 25,00
50000010X4 Откриване на антитела към херпес симплекс тип 2  по ELISA : IgG  25,00
50000011X1 Откриване на антитела на варицела зостер вирус   по ELISA : IgA 25,00
50000011X2 Откриване на антитела на варицела зостер вирус    по ELISA :IgM 25,00
50000011X3 Откриване на антитела на варицела зостер вирус   по ELISA : IgG  25,00
50000012X1 Откриване на антитела към CMV (цитомегаловирус)   по ELISA :IgM 25,00
50000012X2 Откриване на антитела към CMV (цитомегаловирус)   по ELISA : IgG  25,00
50000013X1 Откриване на антитела към EBV (Епщайн-Бар вирус)   по ELISA :IgM 25,00
50000013X2 Откриване на антитела към  EBV (Епщайн-Бар вирус)   по ELISA : IgG  25,00
50000014X1 Откриване на антитела към вируса на епидемичния паротит   по ELISA :IgM 25,00
50000014X2 Откриване на антитела към вируса на епидемичния паротит  по ELISA : IgG  25,00
50000015X1 Откриване на антитела към вируса на морбили   по ELISA :IgM 25,00
50000015X2 Откриване на антитела към вируса на морбили  по ELISA : IgG  25,00
50000016X1 Откриване на антитела към вируса на рубеола   по ELISA :IgM 25,00
50000016X2 Откриване на антитела към вируса на рубеола  по ELISA : IgG  25,00
50000017X1 Откриване на антитела към  причинителя на Марсилска треска (Рикетсия конори)   по ELISA : IgG  25,00
50000017X2 Откриване на антитела към  причинителя на Марсилска треска (Рикетсия конори)   по ELISA : IgМ  25,00
50000018X1 Откриване на антитела към причинителя на Q-треска -Коксиела Бърнети –I фаза   по ELISA : IgA 25,00
50000018X2 Откриване на антитела към  причинителя на Q-треска -Коксиела Бърнети –I фаза   по ELISA : IgG  25,00
50000018X3 Откриване на антитела към  причинителя на Q-треска -Коксиела Бърнети – II фаза   по ELISA :IgM 25,00
50000018X4 Откриване на антитела към  причинителя на Q-треска -Коксиела Бърнети – II фаза   по ELISA : IgG  25,00
50000027X1 Откриване на антитела към  микоплазми пневмоние  по ELISA: IgA 25,00
50000027X2 Откриване на антитела към  микоплазми пневмоние  по ELISA: IgM 25,00
50000027X3 Откриване на антитела към микоплазми пневмоние  по ELISA: IgG  25,00
50000019X1 Откриване на антитела към вируса на грип А  по ELISA : IgA 25,00
50000019X2 Откриване на антитела към  вируса на грип А   по ELISA :IgM 25,00
50000019X3 Откриване на антитела към  вируса на грип А   по ELISA : IgG  25,00
50000019X4 Откриване на антитела към вируса на грип В  по ELISA : IgA 25,00
50000019X5 Откриване на антитела към  вируса на грип В   по ELISA :IgM 25,00
50000019X6 Откриване на антитела към  вируса на грип В   по ELISA : IgG  25,00
50010001x1 Откриване на антитела към   Borrelia по   ELISA :IgM имуноблот 30,00
50010001x2 Откриване на антитела към   Borrelia по   ELISA :IgG имуноблот 30,00
50010001x3 Откриване на антитела от клас IgM  към Борелия бургдорфери по ELISA 30,00
50010001x4 Откриване на антитела от клас IgG към Борелия бургдорфери по ELISA 30,00
50000022x1 Откриване антитела към респираторно синтициален вирус по ELISA:IgA 25,00
50000022x2 Откриване антитела към респираторно синтициален вирус  по ELISA:IgM 25,00
50000022x3 Откриване антитела към респираторно синтициален вирус  по ELISA:IgG 25,00
50000023x1 Откриване антитела към коксаки  по ELISA:IgM 25,00
50000023x2 Откриване антитела към коксаки  по ELISA::IgG 25,00
50000023x3 Откриване антитела към  ентеровируси по ELISA:IgM 25,00
50000023x4 Откриване антитела към ентеровируси по ELISA:IgG 25,00
50000025x1 Откриване антитела към парвовирус В 19 по ELISA:IgM 25,00
50000025x2 Откриване антитела към парвовирус В 19 по ELISA:IgG 25,00
50010000x1 Откриване на антитела от клас IgM към Легионела пневмофила по ELISA 30,00
50010000x2 Откриване на антитела от клас IgG към Легионела пневмофила по ELISA 30,00
50010000x3 Откриване на антиген на Легионела пневмофила в урина 15,00
50010002 Определяне на ƴ -интерферонова активност срещу туберколозен антиген чрез QFT-Gold (квантиферонов тест) 120,00
50010004х1 Определяне на антитела от клас IgА към Кампилобактер йеюни по ELISA 30,00
50010004х2 Определяне на антитела от клас IgM към Кампилобактер йеюни по ELISA 30,00
50010004х3 Определяне на антитела от клас IgG  към Кампилобактер йеюни по ELISA 30,00
50010003х1 Определяне на антитела от клас IgА към Йерсиния ентероколитика и псевдотуберколозис по ELISA 30,00
50010003х2 Определяне на антитела от клас IgM към Йерсиния ентероколитика и псевдотуберколозис по ELISA 30,00
50010003х3 Определяне на антитела от клас IgG към Йерсиния ентероколитика и псевдотуберколозис по ELISA 30,00
50000020x1 Откриване антитела към вируса на парагрип по ELISA:IgA 25,00
50000020x2 Откриване антитела към вируса на парагрип по ELISA:IgM 25,00
50000020x3 Откриване антитела към вируса на парагрип по ELISA:IgG 25,00
I.V.10. КОНВЕНЦИОНАЛНИ РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (без включен контраст)
2110010 Контрастно изследване на хранопровода 30,00
2110022 Рентгеноскопия на гръден кош, корем - за всяка по   20,00
2110023 Контрастно изследване на стомах и дуоденум 50,00
2110031 Контрастно изследване на хранопровода, стомаха и дуоденума с пасаж на контрастната материя 80,00
2110040 Венозна урография 60,00
2110050 Иригография 60,00
2110060 Фистулография 40,00
2110070 Череп в две равнини 25,00
2110080 Сегментни снимки на черепа 30,00
2110080x01 Странична графия на черепа 30,00
2110080x02 Села турцика 30,00
2110080x03 Синуси 30,00
2110080x04 Орбити 30,00
2110080x05 Носни кости 30,00
2110080x06 Шулер 30,00
2110080x07 Стенверс 30,00
2110080x08 Резе 30,00
2110080x09 Хирц 30,00
2110080x10 Бабчин 30,00
2110080x11 Мандибула/вертикален или хоризонтален клон/ 30,00
2110090 Крайници в две равнини 25,00
2110090x01  Крайници в две равнини - Пръсти на ръката 25,00
2110090x02  Крайници в две равнини - Длан 25,00
2110090x03  Крайници в две равнини - Китка 25,00
2110090x04  Крайници в две равнини - Предмишница 25,00
2110090x05  Крайници в две равнини - Лакът 25,00
2110090x06  Крайници в две равнини - Раменна кост 25,00
2110090x07  Крайници в две равнини - Раменна става 25,00
2110090x08  Крайници в две равнини - Пръсти на стъпалото 25,00
2110090x09  Крайници в две равнини - Стъпало 25,00
2110090x10  Крайници в две равнини - Глезен 25,00
2110090x11  Крайници в две равнини - Подбедрица 25,00
2110090x12  Крайници в две равнини - Коляно 25,00
2110090x13  Крайници в две равнини - Бедро 25,00
2110090x14  Крайници в две равнини - Тазобедрена става 25,00
2110090x15  Крайници в две равнини - Лопатка  25,00
2110100 Крайници в една проекция 20,00
2110100x01 Крайници в една проекция - Пръсти на ръката 20,00
2110100x02 Крайници в една проекция - Лява длан 20,00
2110100x03 Крайници в една проекция - Дясна длан 20,00
2110100x04 Крайници в една проекция - Двете длани 20,00
2110100x05 Крайници в една проекция - Китка 20,00
2110100x06 Крайници в една проекция - Предмишница 20,00
2110100x07 Крайници в една проекция - Лакът 20,00
2110100x08 Крайници в една проекция - Аксиална на лакът 20,00
2110100x09 Крайници в една проекция - Раменна кост 20,00
2110100x10 Крайници в една проекция - Раменна става 20,00
2110100x11 Крайници в една проекция - Пръсти на стъпалото 20,00
2110100x12 Крайници в една проекция - Стъпало 20,00
2110100x13 Крайници в една проекция - Ляво стъпало с натоварване 20,00
2110100x14 Крайници в една проекция - Дясно стъпало с натоварване 20,00
2110100x15 Крайници в една проекция - Петна кост 20,00
2110100x16 Крайници в една проекция - Аксиална на петна кост 20,00
2110100x17 Крайници в една проекция - Глезен 20,00
2110100x18 Крайници в една проекция - Подбедрица 20,00
2110100x19 Крайници в една проекция - Коляно 20,00
2110100x20 Крайници в една проекция - Аксиална на коляно 20,00
2110100x21 Крайници в една проекция - Бедро 20,00
2110100x22 Крайници в една проекция - Тазобедрена става 20,00
2110100x23 Крайници в една проекция - Сакроилиачни стави 20,00
2110100x25 Крайници в една проекция - Ключица 20,00
2110100x26 Крайници в една проекция - Лопатка 20,00
2110100x27 Крайници в една проекция - Акромиоклавикуларна става 20,00
2110100x28 Крайници в една проекция - Стерноклавикуларна става 20,00
2110100x29 Крайници в една проекция - Стернум 20,00
2110100x30 Крайници в една проекция - Ребра 20,00
2110100x31 Рентгенография на двете длани в лицева проекция 30,00
2110100x32 Рентгенография на двете колена в лицева проекция 30,00
2110110 Шийни прешлени във фас и профил 27,00
2110120 Шийни прешлени в две коси проекции 27,00
2110130 Торакални прешлени в две равнини 25,00
2110132 Лумбални прешлени в две равнини  25,00
2110131 Прешлени в една равнина 20,00
2110140 Обзорна графия на таза 30,00
2110150 Лицева графия на торакс или бял дроб, сърце - за всяка по 30,00
2110160 Профилна графия на бял дроб 30,00
2110170 Обзорна графия на бъбрек, абдомен - за всяка по  30,00
2110180 Мамография на двете гърди в две проекции 50,00
2110190 Мамография на една гърда в две равнини 27,00
2110220 Зъбна рентгенограма 9,00
2110230 Панорамна графия на зъби 30,00
2110240 Флуорография  22,00
  Разчитане на рентгенография, извършена в друго лечебно заведение 10,00
I.V.11. АНГИОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (без включен контраст)
2120010 Артериография на 1 долен крайник 330,00
2120020 Артериография на 1 горен крайник 330,00
2120030 Аортография на дъгата на аортата 330,00
2120040 Аортография на абдоминалната аорта 330,00
2120050 Аорто-артериография на 2-та долни кр-ка 400,00
2120060 Ангиопулмография 970.00 
2120070 Целиакография 400,00
2120080 Мезентерикография 400,00
2120090 Селективна реновазография на един бъбрек 350,50
2120150 Спинална дигитална субтракционна ангиография 3 550,00
2120100 Мозъчна ангиография с катетеризиране на четирите магистрални съда 440,00
2120110 Коронарна ангиография 440,00
2120120 Кавография 330,00
2120140 Флебография 220,00
I.V.12. КОМПЮТЪРНА И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ (без включен контраст)
2130010 КТ на глава /нативна/ 110.00 
2130020 КТ на глава /с контрастно изследване/ 140.00 
2130030 КТ на шия /нативна/ 110.00 
2130040 КТ на шия /с контрастно изследване/ 140.00 
2130050 КТ на торакс /нативна/ 110.00 
2130060 КТ на торакс /с контрастно изследване/ 140.00 
2130070 КТ на абдомен /нативна/ 110.00 
2130080 КТ на абдомен /с контрастно изследване/ 140.00 
2130090 КТ на таз /нативна/ 110.00 
2130100 КТ на таз /с контрастно изследване/ 140.00 
2130110 КТ на гръбначен стълб /2 нива/ 110.00 
2130120 КТ на мускулоскелетна система /нативна/ 110.00 
2130130 КТ на мускулоскелетна система /с контрастно изследване/ 140.00 
2130140 КТ-денситометрия на лумбални прешлени 110.00 
2130150 Dental-КТ 160.00 
2130160 КТ-ангиография 160.00 
2130161 Пакет КТ с навигация- мозъчна (включва се:КТ,контраст,запис,CD) 260.00 
2130162 Пакет КТ с навигация- гръбначномозъчна (включва се:КТ,контраст,запис,CD) 260.00 
2130170 МРТ на глава /нативна/ 300.00 
2130180 МРТ глава /с контрастно изследване/ 320.00 
2130190 МРТ на шия /нативна/ 300.00 
2130200 МРТ на шия /с контрастно изследване/ 320.00 
2130210 МРТ на торакс /нативна/ 300.00 
2130220 МРТ на торакс /с контрастно изследване/ 320.00 
2130230 МРТ на абдомен /нативна/ 300.00 
2130240 МРТ на абдомен /с контрастно изследване/ 360.00 
2130250 МРТ на таз /нативна/ 300.00 
2130260 МРТ на таз /с контрастно изследване/ 320.00 
2130270 МРТ на гръбначен стълб /нативна/ 1 сегмент 300.00 
2130280 МРТ на гръбначен стълб / с контрастно изследване/ 1 сегмент 320.00 
2130290 МРТ на мускулоскелетна система / нативна/ 300.00 
2130300 МРТ на мускулоскелетна система /с контрастно изследване/ 320.00 
2130310 МР-ангиография /нативна/ 300.00 
2130320 МР - ангиография /с контрастно изследване/ 320.00 
I.V.13. РАДИО-НУКЛИДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
4810020 Целотелесна костна сцинтиграфия с MDP 90.00 
4810040 Динамична бъбречна сцинтиграфия с DTPA 75.00 
4810070 Белодробна перфузионна сцинтиграфия 80.00 
4810090 Сцинтиграфия на щитовидната жлеза с NaTcO4 55.00 
4810132 Каптация на йод - 131 в щитовидната жлеза 50.00 
4810133 Каптация на йод - 131 и сцинтиграфия на щитовидната жлеза 80.00 
I.V.14. МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
04910020 Real Time PCR за количествено определяне на EBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 500,00
04910040 Real Time PCR за количествено определяне на CMV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 30 дни от момента на постъпване на пробата) 500,00
04910060 Real Time PCR за количествено определяне на HBV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 230,00
04910080 Real Time PCR за количествено определяне на HCV RNA в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 330,00
04910100 Определяне на генотип и/или субтип на HCV в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 300,00
04910120 Определяне на див тип, мутации или полиморфизъм в полимеразния ген на HBV в клинични проби (в една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 392,00
04910130 Real Time PCR за количествено определяне на VZV DNA в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 500,00
04910140 Real Time PCR за количествено определяне на HSV 1/2 RNA в клинични проби (за една клинична проба до 10 дни от момента на постъпване на пробата) 500,00
I.VI. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
I.VI.1. Е К Г
0050010 ЕКГ - 12 канала 18,00
0050020 Холтер ЕКГ 50,00
0050030 Холтер за кръвно налягане 73.00 
0050040 Холтер ЕКГ - комплексен - Zymed /48 часов/ 122.00 
I.VI.2. УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
0060020 Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии 80.00 
0060030 Ултразвукова диагностика на интракраниалните мозъчни артерии 80.00 
0060040 Ултразвукова диагностика на съдовете на горни крайници  60.00 
0060041 Ултразвуково мониториране на мозъчни микроемболични сигнали 300.00 
0060042 Ултразвукова ангиография на магистралните артерии на главата 100,00
0060043 4-измерно изобразяване на екстракраниални нервни структури и съдове (зрителен нерв и папила, скелетни мускули, съдове, атероматозни плаки) 200.00 
0060050 Ултразвуково изследване на плевра с терапевтична торакоцинтеза 70,00
0060060 Ултразвуково изследване на плевра 50,00
0060070 Ехография на женски таз 37.00 
0060080 Ехография на щитовидна или млечна жлеза 42.00 
0060090 Контролна ехография на даден орган 30.00 
0060100 Абдоминална ехография 60,00
0060110 Абдоминална ехография с доплерово изследване 70,00
0060120 Трансректална ехография 155.00 
0060130 Ехо АГ - I ниво УЗИ-трансабдоминално 37.00 
0060140 Ехо АГ - I ниво УЗИ--трансвагинално 73.00 
0060150 Ехокардиография - трансторакална 70,00
0060160 Ехокардиография - трансезофагеална 200,00
0060161 Стрес- ехокардиография 300.00 
0060180 Ултразвукова диагностика на съдовете на долни крайници 60,00
0060190 Способ (В тип) добавка 78.00 
0060200 Сонография на артерии и/или вени /тяло-крайници/ 122.00 
0060210 Дирекционен Доплер на мозъчни или периорбитални артерии (Доплеров офталмичен тест) 50,00
0060240 Трансректална (ендокавитарна) ехография 340.00 
0060260 Трансректална ехография на простатата 85.00 
0060270 Ултразвуково изобразяване на мозъчния паренхим 80,00
0060280 Ултразвуково изобразяване на скелетни мускули и нерви 150,00
0060290 Ултразвуково мониториране на мозъчна вазомоторна реактивност 300,00
0060300 Ултразвуково мониториране на мозъчната ортостатична авторегулация 300,00
0060310 Ултразвуково мониториране на критично перфузионно налягане при мозъчна смърт 300,00
I.VI.3. СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
0070010 Транскутанно измeрване на парциално кислородно налягане 40,00
0070020 Осцилография или реография при покой 34.00 
0070030 Осцилография или реография при покой и след натоварване 44.00 
0070040 Обструктивна венозна плетизмография 52.00 
0070050 Кръвно измерване на венозно налягане на една или повече вени: преди-след натоварване 96.00 
0070060 Изследване на равновесието 80,00
0070070 Ротаторно и калорично изследване-равновесие 130,00
0070090 Изследване на говора 30,00
0070120 Тимпанометрия чрез импедансно измерване 40,00
0070130 Импедансно измерване на рефлекса на вътрешно ухо 50,00
0070140 Урофлуометрия 55.00 
0070150 Уродинамично изследване на пикочен мехур 103.00 
0070160 Спирометрия  30,00
0070170 Бронхопровокационен тест с физическо обременяване 50,00
0070180 Бронхопровокационен тест с хиперинхалиране на студен въздух 50,00
0070190 Велоергометрична оценка на белодробната функция 100,00
0070200 Плетизмография 60,00
0070210 Ортостатична реактивност  50,00
0070221 Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) 150.00 
0070230 Треморограма  50.00 
0070240 Тонална прагова аудиометрия 50,00
0070360 Изследване на мирис и вкус 150,00
0070370 Изследване на равновесие и координация 80,00
0070380 Изследване на висши кординационни функции 25.00 
0070390 Изследване на автономна нервна система 80.00 
0070420 Контактна термография на млечна жлеза 105.00 
0070430 Остеодензитометрия 60.00 
0070440 Ергометрично функционално изследване 73.00 
0070450 Психологично изследване - интелект 22.00 
0070460 Психологично изследване - личност 35.00 
0070470 Психологично изследване - когнитивни функции 35.00 
0070480 Соматосензорни евокирани потенциали (ССЕП) 97.00 
0070500 Зрителни евокирани потенциали (ЗЕП)  60.00 
0070510 Слухови евокирани потенциали (СЕП) 150.00 
0070520 Електроенцефалография (ЕЕГ) - стандартна 90,00
0070530 ЕЕГ с картография  120.00 
0070531 ЕЕГ - видеомониторинг 120,00
0070532 ЕЕГ - мониторинг при коматозно болни 120,00
0070533 ЕЕГ диагностика на мозъчна смърт 120,00
0070540 Холтер ЕЕГ 110.00 
0070551 Електромиография (ЕМГ) при миогенна увреда - горни крайници 45,00
0070552 Електромиография (ЕМГ) при миогенна увреда - долни крайници 45,00
0070553 Електромиография (ЕМГ) при преднорогова увреда - горни крайници 45,00
0070554 Електромиография (ЕМГ) при преднорогова увреда - долни крайници 45,00
0070555 Електромиография (ЕМГ) при перифернонервна увреда - горни крайници 45,00
0070556 Електромиография (ЕМГ) при перифернонервна увреда - долни крайници 45,00
0070562 Електроневрография при увреда на един периферен нерв на горни крайници 30,00
0070563 Електроневрография при увреда на няколко периферни нерви на горни крайници 60,00
0070564 Електроневрография при полиневритна увреда на горни крайници 60,00
0070565 Електроневрография при увреда на един периферен нерв на долни крайници 30,00
0070566 Електроневрография при увреда на няколко периферни нерви на долни крайници 60,00
0070567 Електроневрография при полиневритна увреда на долни крайници 60,00
0070568 Електроневрография при коренчева увреда на горни крайници 60,00
0070569 Електроневрография при коренчена увреда на долни крайници 60,00
0070600 Репетитивна ЕМГ при миастенни синдроми 90,00
0070610 Репетитивна ЕМГ и/или клиничен тест при Миастения гравис 90,00
0070620 Репетитивна ЕМГ при периферни увреждания 50,00
0070630 Изследване на n.facialis 30,00
0070640 Мигателен рефлекс 30,00
0070650 Исхемичен тест с ЕМГ 90,00
0070580 Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография / РХПГ / 540.00 
0070590 Изследване на гласа /фониатрични методи / 50.00 
0070591 Еднократен иглен електрод 30,00
I.VI.4. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
0080010 Капиляроскопия  30,00
0080020 Миелограма с цитологична интерпретация 50.00 
0080030 Хематологично изследване с анализатор QBC 303.00 
0080031 Цитология на биологични течности 20.00 
0080040 Цитохимия на периферна кръв или костен мозък 25.00 
0080041 Изброяване на левкоцити -камерно с ДКК +морфология на еритроцити  11,00
0080070 Броене на ретикулоцити 12.00 
0080090 Изследване на специфични имуноглобулин Е антитела 85.00 
0080100 Изследване седимент - урина за трихомони 37.00 
0080131 Постоянно 72-часово мониториране на кръвна захар 120.00 
1510380 Компютърна периметрия /на две очи/ 100,00
1510381 Флуоресцеинова ангиография /на две очи/ 100,00
1510382 Изследване на очно дъно с фундус камера /на две очи/. Фундусбиомикроскопия  120,00
1510383 Тонометрия /на две очи/ 20,00
1510384 Авторефрактометрия /на две очи/ 20,00
1510385 Ехография А и В /на две очи/ 80,00
1510386 Оптична кохерентна томография /на две очи/ 150,00
1510387 Изчисляване на интраокуларна леща с УЗ 80,00
1510388 Изчисляване на интраокуларна леща с ВЕРИОН 100,00
1510393 Пахиметрия (измерване дебелината на роговицата) /на две очи/ 60,00
1510394 Оглед с Goldmann  /на две очи/ 80,00
1510395 Кератометрия (Eye check) – определяне кривина на роговицата   /на две очи/ 60,00
1510396 Тест за измерване на слъзна секреция /на две очи/ 20,00
1510399 Определяне зрителна острота  5,00
1510400 Биомикроскопия 10,00
1510401 Офталмоскопия 20,00
1510402 Определяне зрителна острота с корекционни стъкла  15,00
1430050 Бинокуларна микроскопия на тъпанче,кухина на средно ухо 40,00
I.VІI. КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
2910781 Аутопсия - хистологичен протокол, окончателна диагноза и  епикриза 700.00 
4310008 Диагностична оценка /консултация/ на готови препарати от лекар-патолог 30.00 
4310009 Диагностична оценка /консултация/ на готови препарати от хабилитирано лице 50.00 
4310011 Биопсична обработка и рутинна диагностика на 1 парафинов блок + 2 хистологични препарата, оцветени по ХЕ 50.00 
4310021 Интраоперативно хистологично изследване и диагностика /Гефрир/ на 1 хирургичен материал 100.00 
4310031 Биопсично изследване на материал в 1 парафиново блокче с декалцинация с 2 хистологични препарата,оцветени  с ХЕ 55.00 
4310035 Биопсично изследване и рутинна диагностика на хирургични резекционни материали с повече от 5 парафинови блокчета 250,00
4310041 Биопсична обработка и рутинна диагностика на ендоскопски материал /щипкова биопсия, тру-кът биопсия и др./за 1 парафинов блок + 2 хистологични препарата, оцветени по ХЕ 100.00 
4310043 Биопсична обработка и рутинна диагностика на ендоскопски материал /щипкова биопсия, тру-кът биопсия и др./- до 2 парафинови блока + 4 хистологични препарата, оцветени по ХЕ 150.00 
4310044 Биопсична обработка и рутинна диагностика на трепанати от костен мозък за 1 парафинов блок + 2 хистологични препарата, оцветени по ХЕ 120.00 
4310045 Серийно хистологично изследване и диагностична оценка за 1 парафинов блок, оцветяване по ХЕ 40.00 
4310046 Биопсично хистохимично изследване – за 1 специално оцветяване 15.00 
4310047 Имунохистохимично изследване и диагностика на 1 парафиново блокче с 1 антитяло 50,00
4310048 Имунохистохимично изследване и диагностика на HER2 на 1 парафиново блокче  150,00
4310049 Комплексно имунохистохимично изследване при карцином на гърда 250,00
4310059 Комплексно имунохистохимично изследване и диагностика на 1 парафиново блокче с 2 до 4 антитела 150,00
4310051 Комплексно имунохистохимично изследване и диагностика на 1 парафиново блокче с 5 до 6 антитела 200.00 
4310052 Комплексно имунохистохимично изследване и диагностика на 1 парафиново блокче с  7 до 10 антитела 250.00 
4310053 Комплексно имунохистохимично изследване и диагностика на 1 парафиново блокче с над 10 антитела 300.00 
4310054 Имунофлуресцентно изследване и диагностика на 1 биопсичен материал с  1 до 4  маркера 100.00 
4310055 Имунофлуресцентно изследване и диагностика на 1 биопсичен материал с  5 до10  маркера 150.00 
4310056 Електронномикроскопско изследване и диагностична оценка на 1 биопсичен материал 250.00 
4310057 Хистологично, хистохимично и имунофлуорисцентно изследване на материал от пункционна бъбречна биопсия без електронна микроскопия 250.00 
4310058 Хистологично, хистохимично и имунофлуорисцентно изследване на материал от пункционна бъбречна биопсия с електронна микроскопия 350.00 
4310061 Цитологично изследване и диагностична оценка на две предметни стъкла оцветени  с ХЕ, Гимза ,Май-Грюнвалд, Папаниколау 50.00 
4310071 Цитохимично изследване и диагностика  за 1 препарат 20.00 
4310081 Скринингово цитологично изследване на 2 предметни стъкла оцветени с ХЕ 20.00 
4310091 Тънкоиглена аспирационна биопсия –ТАБ – лабораторна обработка и диагностична оценка  на 2 цитологични препарата, оцветени по ХЕ или Май-Грюнвалд-Гимза 50.00 
4310092 Интраоперативно цитологично изследване и диагностика на 2 цитологични препарата без паралелно интраоперативно хистологично изследване 70,00
4310093 Цитологично изследване и диагностика на аспират  от костен мозък за 1 препарат оцветен по Май-Грюнвалд-Гимза  
4310101 Експериментално изследване на 1 парафиново блокче с две предметни стъкла оцветени с ХЕ 50.00 
4310111 Експериментално изследване на 1 парафиново блокче с декалцинация и две  предметни стъкла оцветени  с ХЕ 55.00 
4310121 Експериментално изследване на 1 парафиново блокче със специално хистохимично оцветяване 60.00 
4310131 Експериментално имунохистохимично изследване на 1 парафиново блокче с 1 до 6 антитела 200.00 
4320010 Изработване и съхранение на музеен препарат 100,00
4320020 Изработване на хистологична студентска сбирка 500,00
4320031 Изработване на патологоанатомична хистологична сбирка за специализиращи лекари 600.00 
4320040 Тоалет на труп 50,00
4320050 Обличане на покойник 70,00
4320060 Балсамация- частична 150,00
4320070 Балсамация- пълна 500,00
4320080 Изваждане на метални зъбни протези 50,00
4320090 Изваждане на ортопедични  протези 70.00 
4320100 Изваждане на pace maker 70.00 
4320110 Изваждане на съдов clips или сърдечна клапа 70.00 
4320120 Естетична пластика на покойник за прикриване на белези 200.00 
4320140 Престой в хладилна камера  за 1 денонощие 30,00
4320150 Престой в хладилна камера от 2 до 10 денонощия - цена на ден  25,00
4320160 Престой в хладилна камера над 10 денонощия - цена на ден  20,00
I.VIІI.СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
5500010 Съдебномедицинска аутопсия с експертиза, без хистологични изследвания 350,00
5500011 Съдебномедицинска реаутопсия с експертиза, без хистологични изследвания 450,00
5500012 Съдебномедицинска аутопсия след ексхумация с експертиза, без хистологични изследвания 450,00
5500013 Съдебномедицинска реаутопсия след ексхумация с експертиза, без хистологични изследвания 550,00
5500014 Съдебномедицинска аутопсия на балсамиран труп с експертиза, без хистологични изследвания 500,00
5500015 Съдебномедицинска реаутопсия на балсамиран труп с експертиза, без хистологични изследвания 550,00
5500016 Аутопсия по желание на близки на починалия, без хистологични изследвания 350,00
5500017 Съдебномедицинско мъртвопроверяване с експертно заключение, без хистологични изследвания 150,00
5500018 Съдебномедицинско изследване на костни останки с експертиза, без хистологични изследвания 350,00
5500019 Мацерация на черепни кости 85,00
5500020 Мацерация на кости - за един препарат 65,00
5500021 Частична балсамация на труп 390,00
5500022 Пълна балсамация на труп 800,00
5500023 Снемане на зъбен статус 25,00
5500024 Съхранение на биологична проба за веществено доказателство до 3 месеца 20,00
5500025 Съхранение на биологична проба за ДНК анализ до 3 месеца 20,00
5500026 Съхранение на биологична проба след изсушаване на марлен тампон до 3 месеца 15,00
5500027 Съхранение на биологична проба за химичен анализ на кръв, урина, вътреочна течност до 3 месеца, за един брой 20,00
5500028 Съхранение на биологична проба от вътрешни органи I и II пътища до 3 месеца, за един брой 25,00
5500029 Съхранение на дрехи от труп за един месец 20,00
5500030 Съхранение на костни останки 30,00
5500031 Тоалет на труп 83,00
5500032 Обличане на покойник 66,00
5500033 Изваждане на метални зъбни протези 66,00
5500034 Изваждане на ортопедични  протези 66,00
5500035 Изваждане на pace maker 66,00
5500036 Естетична пластика на покойник за прикриване на белези 163,00
5500037 Обезпаразитяване 30,00
5500038 Фотодокументация на СМЕ за 1 ракурс 5,00
5500039 Преглед на живо лице за телесна повреда 45,00
5500040 Преглед на живо лице при полови престъпления 80,00
5500041 Преглед на живо лице за допълнение 15,00
5500042 Съдебномедицинска експертна справка по медицински документи, по желание на пострадало лице 120,00
5500043 Издаване на дубликат от СМЕ 15,00
5500044 Издаване на препис от документ за застрахователни дружества 15,00
5500045 Издаване на талон за кремация 60,00
5500046 Издаване на разрешение за пренасяне на тленни останки 25,00
5500047 Определяне на кръвна група на живо лице АВО и резус 12,00
5500048 Определяне на кръвна група на трупна кръв АВО и резус 8,00
5500049 Изследване за аглутинини /метод на Латес/ 9,00
5500050 Консултация на медицинска документация за съдебномедицински случай с даване на устно становище, до 1 час 50,00
5500051 Консултация на медицинска документация за съдебномедицински случай с даване на устно становище, за всеки допълнителен час  30,00
I.IX. ДИАГНОСТИЧНИ  ПРОЦЕДУРИ
0090010 КТ асистирана биопсия 182.00 
0090020 Фибробронхоскопия (Ф Б С)-четкова биопсия / щипкова биопсия 300.00 
0090040 Ф Б С- катетър биопсия 200,00
0090060 Ф Б С- трансбронхиална белодробна  биопсия 300,00
0090070 Ф Б С - TBNA (да се разгърне текста) 300,00
0090080 Ставна биопсия 85.00 
0090090 Кожно-мускулна биопсия 73.00 
0090100 Ригидна бронхоскопия 400,00
0090110 Проктоскопия 44.00 
0090120 Фиброгастродуоденоскопия 105.00 
0090130 Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии 151.00 
0090140 Хромогастроскопия 116.00 
0090150 Ректороманоскопия 68.00 
0090160 Фибросигмоидоскопия 112.00 
0090170 Фиброколоскопия 216.00 
0090180 Биопсии при изследване на дебелото черво 19.00 
0090190 Перкутанна (сляпа) чернодробна биопсия 119.00 
0090200 Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехогр.контрол 360.00 
0090201 Контрастна ехография/1 амп. контраст/ 180.00 
0090202 Ехоендоскопия- горна 160.00 
0090203 Ехоендоскопия- долна 145.00 
0090204 Ехоендоскопия с биопсия  / 1 игла / 800.00 
0090205 Капсулна ендоскопия 1 700.00 
0090210 Тънкоиглена аспирационна биопсия 388.00 
0090220 Електрогастрограма (електрофизиологично изследване на стомах) 505.00 
0090230 Диагностичен перитонеален лаваж 303.00 
0090240 Цистоскопия 77.00 
0090250 Цистоскопия с биопсия 122.00 
0090260 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на 1 уретер 109.00 
0090270 Цистоскопия с ретрогардна катетеризация на 2 уретера 134.00 
0090280 Трансректална биопсия на простата-аспирация 98.00 
0090290 Трансректална биопсия на простата-пункция 149.00 
0090300 Трансперинеална биопсия на простата под ехографски контрол 193.00 
0090310 Пункционна биопсия на бъбрек 243.00 
0090320 Пункция на лимфни възли 49.00 
0090321 Пункция на млечна жлеза 55.00 
0090330 Пункция на дъгласовото пространство 73.00 
0090340 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле 60.00 
0090350 Дясна сърдечна катетеризация 202.00 
0090360 Лява сърдечна катетеризация 202.00 
0090370 Селективна коронарография 720.00 
0090380 Каротидография-реновазография 720.00 
0090400 Транссептална катетеризация 801.00 
0090410 Ендомиокардна биопсия 1 201.00 
0090420 Ендоск.на носни кухини или фаринкс 70,00
0090430 Тимпаноскопия 94.00 
0090520 Кардиотокография при бременни 73.00 
0090530 Колпоскопия 60.00 
0090540 Трепанобиопсия с хистология 75.00 
0090550 Цитология на биопсиран лимфен възел (отпечатък)  37.00 
0090560 Плеврална пункция с цитология 25,00
0090570 Коремна пункция с цитология 20.00 
0090580 Диагностична лумбална пункция с цитология  145,00
0090590 Артроскопия 481.00 
0090600 Ларингоскопия 150,00
0090700 Видео-асистирана полиграфия по време на сън 350.00 
I.X. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
00A0010 Пункция на кисти в коремната кухина с лечебна цел 558.00 
00A0020 Пункция на други абдоминални колекции /хематоми, абсцеси, неясни изливи/ 619.00 
00A0030 Налагане на постоянен дренаж на кистозни колекции 1 074.00 
00A0040 Налагане на постоянен дренаж на възпалителни колекции 752.00 
00A0050 Алкохолизация на чернодробни тумори под ехографски контрол 570.00 
00A0060 Тампонада на хранопровода (Блек- Моор) 212.00 
00A0070 Бужиране на хранопровод 262.00 
00A0080 Полипектомия и/или биопсия с примка 134.00 
00A0100 Лазерни коагулации при ендоскопия 415,00
00A0110 Групово сензомоторно лечение с упражнения 37.00 
00A0120 Индивидуално сензомоторно лечение с упражнения 134.00 
00A0130 Екстракция на чуждо тяло от трахеобронхиалното дърво 300,00
00A0140 Инцизии на абсцеси с упойка (местна) 85.00 
00A0160 Кръвопускане – амбулаторно болни 15.00 
00A0250 Имплантиране на стент-графт на абдоминална аорта( консумативи и анестезии се заплащат отделно) 3 032.00 
00A0260 Поставяне на кава филтър 4 851.00 
00A0271 Емболизация на клонове на артерия хепатика при хепатоцелуларен карцином  4 937,00
00A0280 Предоперативна емболизация на бъбречна артерия 1 516.00 
00A0290 ПТА  на периферни съдове 1 820.00 
00A0300 ПТА и стенд 3 638.00 
00A0310 Склерозиране на варици на долен крайник - на сеанс 58.00 
00A0320 Склеротерапия на варикоцеле 1 092.00 
00A0330 Трайна емболизация/ съдови малформации,тумори и др/ 4 245.00 
00A0340 Временен пейсмейкър 565.00 
00A0350 Наместване на фрактура на пръст 90.00 
00A0360 Наместване гривнена-глезенна фрактура 310.00 
00A0370 Наместване карпална-тарзална фрактура 310.00 
00A0380 Наместване фрактура мишница-таз 620.00 
00A0390 Наместване фрактура на предмишница 445.00 
00A0400 Наместване фрактура на бедрена кост 940.00 
00A0410 Наместване фрактура на подбедрицата 620.00 
00A0420 Наместване на пръст 270.00 
00A0430 Наместване на ръка или крак 270.00 
00A0440 Наместване на лакът/ менискус 270.00 
00A0450 Наместване на главичката на радиуса 270.00 
00A0460 Наместване стерноклавикуларната става 270.00 
00A0470 Наместване на луксация на рамо 535.00 
00A0480 Наместване на луксация-лакът/коляно 535.00 
00A0490 Наместване луксация тазобедрена става 603.00 
00A0500 Временно изтегляне при луксиран прешлен 603.00 
00A0510 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа 70,00
00A0520 Дренаж на кухина на средно ухо 150,00
00A0530 Отстраняване на чужди тела  от тъпанчева кухина 200,00
00A0540 Отстраняване на погълнати чужди тела от устна кухина-гърло 70,00
00A0550 Отстраняване на назални чужди тела от слухов канал 150,00
00A0560 Отстраняване на церумен 30,00
00A0570 Парацентеза 74.00 
00A0580 Поставяне на медикаменти в слухови пътища (не включва цената на медикаментите) 40,00
00A0590 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо (не включва цената на медикаментите) 40,00
00A0600 Предна и задна тампонада на носа 125,00
00A0610 Предна тампонада на носа 50,00
00A0620 Спиране на кървене от носа 50,00
00A0630 Марсупиализация на бартолинови кисти и абцеси 73.00 
00A0640 Електрокоагулацио  150,00
00A0650 Полипектомия на вагинални полипи 73.00 
00A0660 Обработване на кондиломи 49.00 
00A0680 Диатермокоаголация;лазер;вапоризация ;криотерапия-порцио вулве 60.00 
00A0690 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от мъжка уретра 60.00 
00A0700 Неоперативно отстраняване на парафимоза 65.00 
00A0710 Бужиране/дилатация/ на 1 уретер 157.00 
00A0720 Бужиране/дилатация/ на 2 уретера 243.00 
00A0730 Дилатация на мъжка уретра - промивка-инстилация 49.00 
00A0740 Масаж на простата;вземане на простатен секрет 18.00 
00A0750 Поставяне на постоянен катетър"ДЖ" в 1 уретер 219.00 
00A0760 Поставяне на постоянен катетър"ДЖ"в 2 уретера 333.00 
00A0770 Промивка на пикочния мехур 28.00 
00A0780 Пункция на бъбречна киста 152.00 
00A0790 Смяна на катетъра на нефростома 127.00 
00A0800 Супрапубисен перкутанен дренаж на урина /Цистофикс/ 170.00 
00A0830 Балонна дилатация на стриктури на дебелото черво 949.00 
00A0840 Ендоскопска балонна дилатация на папила Фатери 1 070.00 
00A0850 Ендоскопска полипектомия до 3 полипа 500,00
00A0860 Ендоскопска щипкова полипектомия 120,00
00A0870 Ендоскопско лигиране на варици 750,00
00A0881 РХПГ с ендопротезиране- с комплект за протезиране 2 500.00 
00A0882 РХПГ с екстракция на конкремент/1 кошничка или 1 балон / 1 300.00 
00A0890 Парацентеза при асцит 25.00 
00A0900 Протезиране на хранопровода (ендоскопско) 2 500.00 
00A0910 Реканализация при тумор на хранопровода 480.00 
00A0920 Склерозиране на варици на хранопровода 384.00 
00A0951 Перкутанен дренаж - жлъчни пътища /1 сет за дренаж / 1 380.00 
00A0952 Панкреасна киста - трансгастрален дренаж 1 500.00 
00A0960 Коремна пункция с инфузия на цитостатик 25.00 
00A0970 Плеврална пункция с инфузия на цитостатик 25.00 
00A0980 Лумбална пункция с апликация на цитостатик 50,00
00A1040 Кръвопреливане, включително директна проба 200,00
00A1050 Последващо кръвопреливане, включително директна проба 55,00
00A1060 Хипербарна оксигенотерапия - за един сеанс 150.00 
00A1061 Хипербарна оксигенотерапия при пациенти с ИБВ - за един сеанс 500.00 
00A1080 Спешна интубация  (не при интубационна анестезия) 55,00
00A1090 Ендобронхиално лечение през мек катетър 150.00 
00A1100 Блокада на периферни нерви 65.00 
00A1110 Блокада при невралгия на троичния нерв 119.00 
00A1120 Терапевтична лумбална пункция 167,00
00A1130 Вентрикулопункция с поставяне на външен вентрикулен дренаж 916.00 
00A1131 Включване на инсулинова помпа 100.00 
00A1140 Химиохирургия на остри кондиломи на процедура 49.00 
00A1150 РХПГ с  папилотомия 700.00 
00A1151 Провеждане на продължителен подкожен мониторинг на кръвните захари 50,00
00A1152 Провеждане на изследване на метаболизма с EZscan 50,00
00A1153 Поставяне и определяне на режима на лечение  с инсулинова помпа 100,00
1510389 Промивка на конюнктива 20,00
1510390 Субконюнктивна инжекция 15,00
1510391 Пара и ретробулбарна инжекция 25,00
1510397 Адаптация на контактни лещи /на две очи / 10,00
1510398 Поставяне и отстраняване на терапевтична контактна леща   15,00
I.XІ. ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
1110010 Провеждане хемодиализа  при налична AV фистула 279.00 
1110020 Провеждане хемодиализа при налична AV протеза 328.00 
1110030 Катетеризация на централен  венозен съд по Селдингер 194.00 
1110040 Поставяне на Тенков катетър 1 213.00 
1110050 Перитонеална диализа на ден 97.00 
1110060 Продължителна вено-венозна хемодиализа 788.00 
1110080 Плазмо обмен-процедура 1 455.00 
1110090 Плазмо абсорция 2 668.00 
1110100 Хепарин индуцирана LDL преципитация 3 638.00 
1110110 Плазмо абсорция - сепсис, автоимунни заболявания, реакции на остро отхвърлена трансплантата 4 973.00 
1110120 Карбохемоперфузия при  остри отравяния 485.00 
1110130 Хемодиализа при остра бъбречна недостатъчност 425.00 
1110131 Плазмафереза - автоматична, сепаратор CS3000 - Baxter 250.00 
1110132 Плазмафереза с клетъчен сепаратор CS3000 - Baxter 250.00 
I.XII. ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
2310010 Индивидуални инхалации 10.00
2310824 Кинезиологична функционална оценка на болен (сантиметрия, ъглометрия, динамометрия, ММТ) 20.00
2310020 Групова лечебна гимнастика 12.00
2310030 Общо укрепваща гимнастика 12.00
2310040 Аналитична гимнастика 18.00
2310050 Лечебна гимнастика със специализирани  методики 25.00
2310052 Дихателна гимнастика 12.00
2310054 Пасивна кинезитерапия 12.00
2310056 Обучение в ходене 18.00
2310640 Мануална терапия 37.00
2310060 Механотерапия – един уред 12.00
2310070 Криотерапия  8.00
2310110 Масаж (мануален ) на цяло тяло 49.00
2310120 Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.) 18.00
2310130 Масаж със специални техники       /акупресурна зонотерапия/ 18.00
2310650 Лимфодренаж - мануален 37.00
2310160 Лимфодренаж - апаратен 18.00
2310150 Вакуумен масаж (с вендузи) 12.00
2310140 Подводен масаж (водно-струев, четков и др.) 18.00
2310090 Подводна гимнаситка 20.00
2310170 Обикновена цяла вана /с или без медикаменти/ 12.00
2310180 Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна по Хауфе) 8.00
2310190 Хидрогалванична вана 18.00
2310630 Четирикамерни хидрогалванични вани 15.00
2310200 Водолечение в басейн 12.00
2310430 Лечебен душ на Виши 18.00
2310460 Парна баня 18.00
2310470 Джакузи 25.00
2310480 Перлена вана 12.00
2310510 Сауна  18.00
2310210 Парафинолечебни процедури (на апликация) 8.00
2310220 Магнитотерапия с два индуктора, АВИМП 6.00
2310600 Магнитотерапия на цяло тяло 18.00
2310610 Магнитотерапия М 95 –„бягаща вълна” – 2 индуктора 12.00
2310230 Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле- радар 12.00
2310240 Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле- УВЧ 12.00
2310250 Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле- МВТ 12.00
2310260 Терапия с високочестотни електромагнитни вълни на поле- ЛАТ 12.00
2310270 Терапия със средночестотни токове- немектродин 12.00
2310280 Терапия с нискочестотен ток – електрофореза 10.00
2310290 Терапия с нискочестотен ток – диадинамик и диадинамофореза 10.00
2310300 Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули- групова 12.00
2310310 Процедури с токове на Д’Арсонвал 12.00
2310320 Ултразвук на поле 10.00
2310330 Ултразвук на повече полета- на всяко поле по 12.00
2310360 Облъчвания със солукс; общи еритемни УВ облъчвания и др., Bella 8.00
2310370 Снемане и отчитане на биодоза 3.00
2310490 Солариум 10 min 10.00
2310570 Инфраруж – 1 лампа 10.00
2310580 Инфраруж – 6 лампи 12.00
2310590 Динамична термостимулация 12.00
2310823 GUNA-терапия 15.00
2310080 Екстензион-вибратор 25.00
2310380 Лазертерапия на кожни повърхности 27.00
2310390 Класическа акупунктура 25.00
2310400 Акупунктура с мокса или лазер 20.00
2310410 Електроакупунктура 26.00
2310420 Микроакупунктура 30.00
2310822 Електросън 30.00
I.XIII. КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ 
0410030 Консултация на хистологичен препарат 40,00
0410057 Изследване седимент - урина за трихомони 10,00
0410058 Дерматохистопатологично изследване 80,00
0410059 Изработка и консултация на имунохистохимичен препарат- цена за един маркер 60,00
0410061 Директно имунофлуоресцентно изследване на препарат 100,00
0410064 Криотерапия - малко поле 40,00
0410064-а Криотерапия - средно поле 60,00
0410064-b Криотерапия - голямо поле 80,00
0410065 Системна PUVA - цена на процедура 30,00
0410066 PUVA - bath терапия - цена на процедура 25,00
0410067 Селективна ултравиолетова терапия - цена на процедура 20,00
0410068 Балнео-фототерапия - цена на процедура 25,00
0410069 Локална PUVA терапия на длани и стъпала: на процедура 25,00
0410070 Локална PUVA терапия само на длани и само на стъпала: на процедура 20,00
0410071 Локална SUT терапия: на процедура 20,00
0410072 UVA1 фототерапия - на процедура 20,00
0410073 UVA1 фототерапия гребен - на процедура 15,00
0410073-a Локална фототерапия с лазерна система EXCIMER XTRAC VELOCITY - малко поле  40,00
0410073-b Локална фототерапия с лазерна система EXCIMER XTRAC VELOCITY - средно поле 60,00
0410073-c Локална фототерапия с лазерна система EXCIMER XTRAC VELOCITY - голямо поле 80,00
0410074 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания (до 5 малки кожни лезии) 80,00
0410075 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания (над 5 малки кожни лезии) 100,00
0410076 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания ( до 5 големи кожни лезии) 120,00
0410077 Електрокоагулация на доброкачествени кожни образувания (над 5 големи кожни лезии) 150,00
0410078 Обработка и превръзка без медикамент на кожна лезия 50,00
0410079 Ексцизия на кожна лезия -малка 100,00
0410080 Ексцизия на кожна лезия - средна 150,00
0410081 Ексцизия на кожна лезия - голяма 200.00 
0410082 CO2-лазерна ексцизия на единични малки кожни лезии 30,00
0410083 CO2-лазерна ексцизия на единични големи кожни лезии 50,00
0410084 CO2-лазерна ексцизия на множество малки кожни лезии 80,00
0410085 CO2-лазерна ексцизия на множество големи кожни лезии 150,00
0410086 Химиохирургия на остри кондиломи /цена на процедура/ 20.00 
0410087 Хипосенсибилизиране /десенсибилизиране/ - цена на сеанс 20,00
0410088 Обработка и превръзка с медикамент на кожна лезия 30,00
0410090 Третиране на съдови тумори и малформации, варикоза, телеангиектазии, персистиращи еритеми и др. с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - малко поле 60,00  
0410091 Третиране на съдови тумори и малформации, варикоза, телеангиектазии, персистиращи еритеми и др. с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - средно поле 100,00  
0410092 Третиране на съдови тумори и малформации, варикоза, телеангиектазии, персистиращи еритеми и др. с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - голямо поле 150,00  
0410093 Третиране на съединителнотъканни проблеми на кожата/ стимулиране на неоколагеноногенеза и неоеластогенеза с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Infrared light system /550-1100nm/ - малко поле 200,00  
0410094 Третиране на съединителнотъканни проблеми на кожата/ стимулиране на неоколагеноногенеза и неоеластогенеза с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Infrared light system /550-1100nm/- средно поле 350,00  
0410095 Третиране на съединителнотъканни проблеми на кожата/ стимулиране на неоколагеноногенеза и неоеластогенеза с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Infrared light system /550-1100nm/- голямо поле 500,00  
0410096 Третиране на съединителнотъканни проблеми на кожата/ стимулиране на неоколагеноногенеза и неоеластогенеза с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Infrared light system /550-1100nm/- обширно поле 750,00  
0410097 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - малко поле 40,00  
0410098 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - средно поле 60,00  
0410099 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - голямо поле 80,00  
0410100 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - обширно поле 100,00  
0410101 Аблативно премахване на доброкачествени новообразувания на кожата, бенки, вродени и придобити епидермални малформации и хипертрофични белези с хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - малко поле 100,00  
0410102 Аблативно премахване на доброкачествени новообразувания на кожата, бенки, вродени и придобити епидермални малформации и хипертрофични белези с хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - средно поле 150,00  
0410103 Аблативно премахване на доброкачествени новообразувания на кожата, бенки, вродени и придобити епидермални малформации и хипертрофични белези с хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - голямо поле 200,00  
0410104 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с фракционирана хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - малко поле 200,00  
0410105 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с фракционирана хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - средно поле 400,00  
0410106 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с фракционирана хирургическа лазерна система за дерм./пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser system - голямо поле 600,00  
0410107 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с фракционирана хирургическа лазерна система за дерм.пластика (CO2) LUMENIS UltraPulse Encore  laser systemm  - обширно поле 800,00  
0410108 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези, белези от химични и термични изгаряния и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - малко поле 100,00  
0410109 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези, белези от химични и термични изгаряния и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - средно поле 200,00  
410110 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези, белези от химични и термични изгаряния и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - голямо поле 400,00  
410111 Фракционирано лазерно третиране на хипотрофични белези, белези от химични и термични изгаряния и състояния свързани с редукция на колагенообразуването с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - обширно поле 700,00  
0410112 Третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на еластогенезата и колагенообразуването с лазерна система LUMENIS One; ултразвукова система ALUMA - малко поле 60,00  
0410113 Третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на еластогенезата и колагенообразуването с лазерна система LUMENIS One; ултразвукова система ALUMA - средно поле 80,00  
0410114 Третиране на хипотрофични белези и състояния свързани с редукция на еластогенезата и колагенообразуването с лазерна система LUMENIS One; ултразвукова система ALUMA - голямо поле 120,00  
0410115 Лечение на пустулозни дерматози с лазерна система ACLEARA - малко поле 60,00  
0410116 Лечение на пустулозни дерматози с лазерна система ACLEARA - средно поле 80,00  
0410117 Лечение на пустулозни дерматози с лазерна система ACLEARA - голямо поле 100,00  
0410118 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR)- малко поле 60,00  
0410119 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR)- средно поле 80,00  
0410120 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - голямо поле 100,00  
410121 Третиране на пигментни и съдови аномалии на кожата с лазерна система Starlux-500P (PALOMAR) - обширно поле 150,00  
0410122 Фотоепилация с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - малко поле 60,00  
0410123 Фотоепилация с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - средно поле 80,00  
0410124 Фотоепилация  с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - голямо поле 100,00  
0410125 Фотоепилация  с лазерна система LUMENIS One; IPL light system - обширно поле 150,00  
0410126 Лазерна епилация с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - малко поле 80,00  
0410127 Лазерна епилация с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - средно поле 100,00  
0410128 Лазерна епилация с апарат за комбинирана лазерна терапия модел ХЕО FULL (CUTERA); Nd:Yag 1064 nm лазер - голямо поле 150,00  
0410129 Интралезионална апликация на кортикостероид - малко поле 40,00  
0410130 Интралезионална апликация на кортикостероид - средно поле 60,00  
0410131 Интралезионална апликация на кортикостероид - голямо поле 80,00  
I.XIV. ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И ОБЩА ХИРУРГИЯ
00B0010 Поставяне на дрен в абцес на клепачи/възпалена слъзна торбичка 6.00 
00B0020 Превръзка асептична малка на клепачи 6.00 
00B0030 Вторичен шев на разкъсаноконтузна рана- клепачи, конюктива, склера, роговица 18.00 
00B0040 Сваляне на конци от  клепачи, конюктива, склера, роговица 6.00 
00B0050 Смяна на дренаж от клепачи/възпалена слъзна торбичка 12.00 
00B0060 Шев на голяма рана на клепачи 25.00 
00B0070 Промивка на плеврален дренаж 122.00 
00B0080 Превръзка асептична малка  25.00 
00B0090 Превръзка асептична средна  30,00
00B0100 Превръзка асептична голяма  35,00
00B0110 Превръзка септична малка  27.00 
00B0120 Превръзка септична средна  37.00 
00B0130 Превръзка септична голяма 45.00 
00B0140 Превръзка септична малка с дрен 37.00 
00B0150 Превръзка септична средна с дрен 45.00 
00B0160 Превръзка септична голяма с дрен 55.00 
00B0170 Превръзка като раница или по Дезо 49.00 
00B0180 Голяма шинираща превръзка 73.00 
00B0190 Сваляне на конци  25,00
00B0200 Гипсова шинираща превръзка 160,00
00B0210 Циркулярен гипс 122,00
00B0220 Голям циркулярен гипс 225,00
00B0230 Гръдно-ръкавен 206.00 
00B0235 Поясно-крачолен гипс 206.00
00B0240 Сваляне на гипс 50,00
00B0250 Гипсов отпечатък и модел на длан или стъпало 8.00 
00B0260 Гипсов отпечатък и модел-предмишница или подбедрен 12.00 
00B0270 Гипсов отпечатък и модел на бедрен чукан 15.00 
00B0280 Гипсов отпечатък и модел-цяла ръка или на цял крак 22.00 
00B0290 Гипсов отпечатък на таза с крака 30.00 
00B0300 Гипсов отпечатък на туловище 54.00 
00B0310 Гипсов отпечатък на туловище с шия и глава 66.00 
00B0320 Пункция-промивка на максиларен синус 75,00
00B0330 Промивка на максиларен или фронтален синус 22.00 
00B0340 Аспирация на съдържание на околоносни кухини 20,00
2510130 Инцизия  на флегмон на дланта 148.00 
2510010 Първична обработка на малки повърхностни рани 194.00 
2510015 Първична обработка и лепене на рана с тъканно лепило 40,00
2510020 Изрязване и шев на малка рана 267.00 
2510030 Първична обработка на голяма и дълбока рана /с фасция  и подкожни тъкани 388.00 
2510040 Изрязване и шев на тъкани от голяма рана 570.00 
2510050 Инцизия на повърхностен абсцес/флегмон с материал за посявка 243.00 
2510060 Изрязване нз субфасциален абсцес/флегмон с материал за  посявка 437.00 
2510070 Ексцизия на лигавична/пиларна киста/лигавична фистула 194.00 
2510080 Ексцизия сакрококцигиална киста/фистули 631.00 
2510090 Екстирпация на доброкачествени тумори и кисти 243.00 
2510100 Екстракция на нокът 15.00 
0040095 Екстирпация на кърлеж 20.00
2510110 Инцизия на подкожен панарициум/паронихия 38.00 
2510120 Инцизия на сухожилен панарициум 96.00 
I.ХV. АНЕСТЕЗИИ 
ZU89010 Консултация с анестезиолог 50.00
2610010 Повърхностна анестезия на дълбоки части на носа  30.00 
2610390 Повърхностна анестезия на роговицата и конюнктивата на окото 30.00
2610020 Повърхностна анестезия на ларингс 30.00 
2610030 Инфилтрационна анестезия над 5 мл. 30.00 
2610040 Проводна анестезия на периферен нерв 30.00 
2610050 Проводна анестезия на пръст 20.00 
2610060 Проводна анестезия в основата на черепа; ретробулбарна анестезия 80.00 
2610070 Блокада на лумбален страничен ствол и ганглион стелатум 80.00 
2610080 Плексусна аналгезия 100.00 
2610090 Плексусна аналгезия - на два или повече плексуса 150.00 
2610100 Плексусна аналгезия /катетърна техника/ 150.00 
2610110 Плексусна аналгезия с катетър за последваща апликация 150.00 
2610120 Лумбална паравертебрална аналгезия 100.00 
2610130 Венозна регионална аналгезия /РИВА/ 75.00 
2610140 Каудална аналгезия 75.00 
2610150 Спинална или епидурална аналгезия /еднократна/ 100.00 
2610160 Спинална или епидурална аналгезия /катетърна техника/ 150,00
2610170 Спинален или епидурален  катетър-контрол на положението 30.00 
2610180 Спинална или перидурална аналгезия-последваща апликация 30.00 
2610190 Водене региоална аналгезия /до 30мин./ 50.00 
2610200 Водене на регионална аналгезия за всеки следващи 30 мин. 35.00 
2610210 Обща анестезия-венозна;мускулна; ректална - до15 мин. 150.00 
2610220 Обща анестезия - за всеки следващи 30 мин. 35.00 
2610610 Обща инхалационна анестезия без ендотрахеална интубация до 30 мин. 150,00
2610620 Обща инхалационна анестезия без ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 35,00
2610630 Обща инхалационна анестезия с ендотрахеална интубация до 30 мин. 150,00
2610640 Обща инхалационна анестезия с ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 35,00
2610650 Обща инхалационна анестезия с ларингеална маска до 30 мин. 125,00
2610660 Обща инхалационна анестезия с ларингеална маска за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610670 Обща венозна анестезия без ендотрахеална интубация за 30 мин. 100,00
2610680 Обща венозна анестезия без ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610690 Обща венозна анестезия с ендотрахеална интубация до 30 мин. 125,00
2610700 Обща венозна анестезия с ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610710 Обща венозна анестезия с ларингеална маска за 30 мин. 125,00
2610720 Обща венозна анестезия с ларингеална маска за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610730 Обща анестезия с ендобронхиална /разделна/ интубация до 30 мин. 175,00
2610740 Обща анестезия с ендобронхиална /разделна/ интубация за всеки следващи 30 мин. 50,00
2610750 Комбинирана обща анестезия без ендотрахеална интубация до 30мин. 125,00
2610760 Комбинирана обща анестезия без ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610770 Комбинирана обща анестезия с ендотрахеална интубация до 30 мин. 150,00
2610780 Комбинирана обща анестезия с ендотрахеална интубация за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610790 Комбинирана обща анестезия с ларингеална маска до 30 мин. 125,00
2610800 Комбинирана обща анестезия с ларингеална маска за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610810 Обща анестезия с високочестотна/джет вентилация до 30 мин. 100,00
2610820 Обща анестезия с високочестотна/джет вентилация за всеки следващи 30 мин. 30,00
2610250 Водене-след анестезиологично наблюдение на всеки 30 мин./допълнително 35.00 
2610260 Газов анализ на издишан въздух при обща анестезия 15.00 
2610261 Изследване на кръвно-газов анализ и алкално-киселинни равновесие на артериална и венозна кръв 40,00
2610271 Седация за провеждане на КАТ  изследване при деца 200,00
2610281 Седация за провеждане на ЯМР изследване при деца 200.00 
2610290 Седация за провеждане на съдови Ro-контрастни изследвания 100.00 
2610300 Седация /анестезия/ за провеждане на ПТА на периферни съдове 150.00 
2610310 Седация /анестезия/ за провеждане на мозъчна ангиография 150.00 
2610320 Седация /анестезия/ за провеждане на коронарография 150.00 
2610330 Седация /анестезия/ за провеждане на ПТА и стенд 300,00
2610340 Седация /анестезия/ за провеждане на имплантиране на coil sistem/embolisatio при мозъчни аневризми, A-V малоформации 300.00 
2610350 Анестезия при екстракорпорална литотрипсия 100.00 
2610351 Анестезиологично осигуряване при рентгено-контрастни изследвания - ангиографии и флебографии 200.00 
2610352 Анестезиологично осигуряване при кардиоверсия 160,00
2610360 Седация за провеждане на КАТ  изследване при възрастни 130,00
2610370 Седация за провеждане на ЯМР изследване при възрастни 130,00
I.XVI. ПАКЕТНИ ПРЕГЛЕДИ
PA00011 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - СТАНДАРТЕН ПАКЕТ, включва: 107,00
  Терапевт  18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Невролог 18,00
  ЕКГ 16,00
  Вземане  на кръв /с нова венепункция/  2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ - автоматично изследване 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
PA00012 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - МЪЖЕ, включва: 163,00
  Терапевт  18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Невролог 18,00
  Уролог 18,00
  Дерматолог 18,00
  ЕКГ 16,00
  Вземане  на кръв /с нова венепункция/  2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Креатинин - серум 2,00
  Холестерол 2,00
  Триглицириди 2,00
  Аспартатаминотрансфераза (AST) 2,00
  Аланинаминотрансфераза (ALT) 2,00
  Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 2,00
  K 2,00
  Na 2,00
  Билирубин 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
PA00013 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНОСТИ (БЕЗ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ) - ЖЕНИ, включва: 179,00
  Терапевт  18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Невролог 18,00
  Гинеколог 18,00
  Взимане и изследване на цитонамазка 16,00
  Дерматолог 18,00
  ЕКГ 16,00
  Вземане  на кръв /с нова венепункция/  2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Креатинин - серум 2,00
  Холестерол 2,00
  Триглицириди 2,00
  Аспартатаминотрансфераза (AST) 2,00
  Аланинаминотрансфераза (ALT) 2,00
  Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 2,00
  K 2,00
  Na 2,00
  Билирубин 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък,  билирубин, уробилиноген,  кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
PA00014 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН  ПАКЕТ - МЪЖЕ, включва: 239,00
  Терапевт  18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Невролог 18,00
  Уролог  18,00
  Дерматолог 18,00
  Хирург 18,00
  ЕКГ 16,00
  Абдоминална ехография 40,00
  Вземане  на кръв /с нова венепункция/  2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Креатинин - серум 2,00
  Холестерол 2,00
  Триглицириди 2,00
  Аспартатаминотрансфераза (AST) 2,00
  Аланинаминотрансфераза (ALT) 2,00
  Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 2,00
  K 2,00
  Na 2,00
  Билирубин 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък,  билирубин, уробилиноген,  кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
  Простатно специфичен антиген (PSA) 18,00
PA00015 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - РАЗШИРЕН  ПАКЕТ - ЖЕНИ, включва: 257,00
  Терапевт  18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Невролог 18,00
  Гинеколог 18,00
  Взимане и изследване на цитонамазка 16,00
  Дерматолог 18,00
  Хирург 18,00
  ЕКГ 16,00
  Абдоминална ехография 40,00
  Мамография на двете гърди в две проекции 20,00
  Вземане  на кръв /с нова венепункция/  2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Креатинин - серум 2,00
  Холестерол 2,00
  Триглицириди 2,00
  Аспартатаминотрансфераза (AST) 2,00
  Аланинаминотрансфераза (ALT) 2,00
  Гама-глутамилтранспептидаза (GGT) 2,00
  K 2,00
  Na 2,00
  Билирубин 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък,  билирубин, уробилиноген,  кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
PA00016 МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - МЪЖЕ 239,00
  Терапевт  18,00
  Невролог 18,00
  Хирург 18,00
  Дерматолог 18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Лицева графия на торакс, бял дроб, сърце 20,00
  ЕКГ  16,00
  Вземане на венозна кръв /само с нова венепункция/ 2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
  Изследване на седимент  4,00
  Изследване на кръвен серум за сифилис, неспецифичен тест - RPR 10,00
  Откриване на антитела към HIV (ХИВ)   20,00
  Откриване на антигени на HIV(ХИВ)  20,00
  Определяне на кръвна група от с-ма AB0 и Rh (D) по кръстосан метод 20,00
PA00017 МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА - ЖЕНИ 257,00
  Терапевт  18,00
  Невролог 18,00
  Хирург 18,00
  Дерматолог 18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Гинеколог 18,00
  Лицева графия на торакс, бял дроб, сърце 20,00
  ЕКГ  16,00
  Вземане на венозна кръв /само с нова венепункция/ 2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  СУЕ 2,00
  Глюкоза - серум 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
  Изследване на седимент  4,00
  Изследване на кръвен серум за сифилис, неспецифичен тест - RPR 10,00
  Откриване на антитела към HIV (ХИВ)   20,00
  Откриване на антигени на HIV(ХИВ)  20,00
  Определяне на кръвна група от с-ма AB0 и Rh (D) по кръстосан метод 20,00
PA00018 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - ЖЕНИ 181,00
  Терапевт  18,00
  Невролог 18,00
  Хирург 18,00
  Дерматолог 18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Гинеколог 18,00
  Радиобиолог 18,00
  ЕКГ  16,00
  Вземане на венозна кръв /само с нова венепункция/ 2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  Камерно изброяване на тромбоцити 2,00
  СУЕ 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък, билирубин, уробилиноген, кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
PA00019 ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД - ПАКЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СРЕДА С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - МЪЖЕ 163,00
  Терапевт  18,00
  Невролог 18,00
  Хирург 18,00
  Дерматолог 18,00
  Офталмолог 18,00
  УНГ 18,00
  Радиобиолог 18,00
  ЕКГ  16,00
  Вземане на венозна кръв /само с нова венепункция/ 2,00
  Кръвна картина с автоматично диференциално броене на левкоцити (5 dif) 8,00
  Камерно изброяване на тромбоцити 2,00
  СУЕ 2,00
  Пълно  изследване на урини със сухи тестове: рН, относително тегло, глюкоза, белтък,  билирубин, уробилиноген,  кръв,  кетони, нитрити, аскорбинова киселина, левкоцити  7,00
I.XVІI. ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ
I.XVІI. (A) Ценоразпис за заплащане на дентална медицинска помощ и зъботехнически услуги за следните категории лица, с право да ползват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА: военнослужещи (офицери, сержанти и войници) в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА); цивилни служители в структурите на МО и БА; курсанти във висшите военни училища; граждани, подписали договор за служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора; военнослужещи от други държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по които Р. България е страна; преживелите съпруг (съпруга), деца и родители на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи.
Код Дейност Цена в лв. 
  1. Дентални услуги  
6010010 Обстоен преглед и орален статус 0.00
6010020 Консултация и стоматологичен съвет 0.00
6010030 Дентален и финансов план на ортопедично лечение 0.00 
6010031 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 1 повърхност 15.00
6010032 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 2 повърхности 20.00
6010033 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 3 повърхности 25.00
6010034 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 1 повърхност 15.00
6010035 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 2 повърхности 20.00
6010036 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 3 повърхности 25.00
6010037 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 1 повърхност 20.00
6010038 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 2 повърхности 30.00
6010039 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 3 повърхности 35.00
6010040 Интраорална контактна анестезия 0.00 
6010050 Интраорална терминална  анестезия 0.00
6010051 Интралигаментарна анестезия 0.00
6010060 Интраорална проводна анестезия 0.00 
6010070 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 1 повърхност 0.00 
6010080 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 2 повърхности 0.00 
6010090 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 3 и повече повърхности 0.00
6010100 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с химиополимер на 1 повърхност 0.00 
6010110 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с химиополимер на 2 повърхности 0.00 
6010120 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с химиополимер на 3 повърхности 0.00
6010130 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 1 повърхност 20.00
6010140 Препариране на кавитет, подложка и обтурация  с фотополимеризиращ композит на 2 повърхности 30.00
6010150 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 3 повърхности 35.00
6010160 Полиране на обтурация  0.00 
6010190 Почистване кариозна маса, медикаментозна вложка и временна обтурация 0.00
6010195 Лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа - директно/индиректно покритие 0.00 
6010200 Подготовка, ажустиране и циментиране на радикуларен щифт (за всеки канал поотделно) 0.00 
6010205 Подготовка, ажустиране и циментиране на фиброщифт (за всеки канал поотделно) 0.00
6010210 Изграждане на зъбно пънче за корона с химиоплолимер 20.00
6010220 Изграждане на зъбно пънче за корона с фотополимер 30.00
6010225 Изграждане на зъбно пънче за корона с амалгама 20.00
6010250 Отстраняване на радикуларен щифт 0.00 
6010260 Отсраняване на обтурация 0.00 
6010265 Отстраняване на сепариран канален инструмент 0.00
6010270 Подготовка, ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт 0.00 
6010280 Девитализация на зъбна пулпа 0.00 
6010330 Трепанация на инфектиран зъб 0.00
6010331 Мортална екстирпация на зъбната пулпа на еднокоренов зъб 0.00
6010332 Мортална екстирпация на зъбната пулпа на многокоренов  зъб 0.00 
6010310 Витална екстирпация на зъбната пулпа / на канал/ 0.00 
6010311 Обработка на коренов канал с ръчни инструменти /на канал/ 0.00 
6010312 Обработка на коренов канал с машинни инструменти 0.00
6010300 Обтуриране на коренов канал/ за всеки канал поотделно/ 0.00 
6010305 Лечение на перфорация на кореновия канал 0.00 
6010320 Ампутация на зъбна пулпа на млечен зъб 0.00
6010325 Лечение на пулпит или периодонтит на млечен зъб 0.00
6010340 Поставяне на диагноза и изготвяне на лечебен план на заболяванията на устната лигавица 0.00 
6010370 Почистване на зъбен камък с ултразвуков апарат и последващо полиране 0.00 
6010371 Закрит пародонтален кюретаж на квадрант 0.00 
6010372 Закрит пародонтален кюретаж на единичен костен джоб 0.00
6010373 Почистване на преоцветявания с airflow 0.00 
6010380 Екстракция на еднокоренов зъб 0.00 
6010390 Екстракция на многокоренов зъб 0.00
6010400 Екстракция на дълбокофрактуриран и разрушен зъб или мъдрец 0.00
6010410 Екстракция чрез издлетяване 0.00 
6010420 Циркумцизио на полуретиниран зъб 0.00 
6010440 Инцизия на субмокозен или субпериостален абсцес 0.00 
6010430 Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб 0.00
6010431 Кюретаж при алвеолит 0.00 
6010432 Сваляне на корона или мостова конструкция 0.00 
6010433 Обвивна метална корона 0.00
6010434 Обвивна „бленд“ корона с пластмаса и безпрагова препарационна граница 0.00
6010435 Обвивна „бленд“ корона с  пластмаса и прагова препарационна граница 0.00 
6010436 Обвивна „бленд“ корона с керамика и прагова препарационна граница 0.00 
6010437 Обвивна металокерамична корона с безпрагова препарационна граница 0.00 
6010438 Обвивна металокерамична корона с прагова препарационна граница 0.00
6010439 Обвивна пластмасова корона 0.00 
6010444 Лята вставка - инлей 0.00 
6010445 Пинлей – лят метален радикуларен щифт 0.00
6010480 Отечатък със силикон и секторна лъжица 10.00
6010490 Отпечатък със силикон и цяла лъжица 10.00
6010560 Отпечатък с алгинат и фабирчна лъжица от една челюст 5.00
6010570 Отпечатък с индивидуална лъжица и функционално оформяне на ръбовете / за всяка челюст поотделно/ 5.00
6010520 Фиксиране на корона 0.00
6010530 Фиксиране на двуопорен мост 0.00 
6010590 Определяне на височината на захапката 0.00 
00F0303 Частична плакова протеза до 4 зъба () 0.00
00F0302 Частична плакова протеза над 4 зъба 0.00
00F0301 Тотална плакова протеза 0.00
6010600 Лечение на подпротезен декубитус 0.00 
6010605 Лечение на афти 0.00 
  2. Зъботехнически услуги   
00F0310 Метална коронка (неблагородна сплав) прагова препарационна граница 20.00
00F0311 Метална коронка (неблагородна сплав) тангенциална  препарационна граница 15.00
00F0312 Временна (пластмасова) коронка -  прагова препарационна граница 15.00
00F0313 Временна (пластмасова) коронка -  тангенциална  препарационна граница 10.00
00F0314 Метал-пластмасова коронка - прагова препарационна граница 30.00
00F0315 Метал-пластмасова коронка - тангенциална препарационна граница 20.00
00F0316 Метал-керамична коронка - прагова препарационна граница 50.00
00F0317 Метал-керамична коронка - тангенциална препарационна граница 35.00
00F0318 Метален Инлей 15.00
00F0319 Метален Онлей 15.00
00F0320 Метален Овърлей 15.00
00F0321 Метален Пенлей 15.00
00F0322 Тотална плакова протеза 35.00
00F0323 Частична плакова протеза до 4 зъба 25.00
00F0324 Частична плакова протеза над 4 зъба 30.00
00F0304 Репаратура 10.00
00F0325     Добавка на един зъб 5.00
00F0326     Добавяне на кука 5.00
00F0327     Местопазител 15.00
00F0306 Индивидуална лъжица 10.00
00F0305 Ребазация 20.00
I.XVІI. (Б) Ценоразпис за заплащане на дентална медицинска помощ и зъботехнически услуги на пациентите извън категориите лица с право да ползват за сметка на бюджета на МО в частта му за ВМА
Код Дейност Цена в лв. 
  1. Дентални услуги  
6010010 Обстоен преглед и орален статус 15.00 
6010020 Консултация и стоматологичен съвет 13.00 
6010030 Дентален и финансов план на ортопедично лечение 25.00 
6010031 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 1 повърхност 35.00
6010032 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 2 повърхности 45.00
6010033 Обтурация след ендодонтско лечение с амалгама с 3 повърхности 55.00
6010034 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 1 повърхност 35.00
6010035 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 2 повърхности 45.00
6010036 Обтурация след ендодонтско лечение с  химиополимери с 3 повърхности 55.00
6010037 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 1 повърхност 45.00
6010038 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 2 повърхности 60.00
6010039 Обтурация след ендодонтско лечение с  фотополимер с 3 повърхности 70.00
6010040 Интраорална контактна анестезия 5.00 
6010050 Интраорална терминална  анестезия 15.00 
6010051 Интралигаментарна анестезия 10.00
6010060 Интраорална проводна анестезия 20.00 
6010070 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 1 повърхност 35.00 
6010080 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 2 повърхности 45.00 
6010090 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с амалгама на 3 и повече повърхности 55.00 
6010100 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с химиополимер на 1 повърхност 35.00 
6010110 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с химиополимер на 2 повърхности 45.00 
6010120 Препариране на кавитет,подложка и обтурация с химиополимер на 3 повърхности 55.00 
6010130 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 1 повърхност 45.00 
6010140 Препариране на кавитет, подложка и обтурация  с фотополимеризиращ композит на 2 повърхности 60.00 
6010150 Препариране на кавитет, подложка и обтурация с фотополимеризиращ композит на 3 повърхности 70.00 
6010160 Полиране на обтурация  10.00 
6010190 Почистване кариозна маса, медикаментозна вложка и временна обтурация 20.00 
6010195 Лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа - директно/индиректно покритие 15.00
6010200 Подготовка, ажустиране и циментиране на радикуларен щифт (за всеки канал поотделно) 35.00 
6010205 Подготовка, ажустиране и циментиране на фиброщифт (за всеки канал поотделно) 65.00
6010210 Изграждане на зъбно пънче за корона с химиоплолимер 40.00 
6010220 Изграждане на зъбно пънче за корона с фотополимер 50.00 
6010225 Изграждане на зъбно пънче за корона с амалгама 40.00
6010250 Отстраняване на радикуларен щифт 25.00 
6010260 Отсраняване на обтурация 20.00 
6010265 Отстраняване на сепариран канален инструмент 45.00
6010270 Подготовка, ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт 20.00
6010280 Девитализация на зъбна пулпа 20.00
6010330 Трепанация на инфектиран зъб 35.00
6010331 Мортална екстирпация на зъбната пулпа на еднокоренов зъб 15.00 
6010332 Мортална екстирпация на зъбната пулпа на многокоренов  зъб 20.00
6010310 Витална екстирпация на зъбната пулпа / на канал/ 20.00
6010311 Обработка на коренов канал с ръчни инструменти /на канал/ 15.00
6010312 Обработка на коренов канал с машинни инструменти 20.00
6010300 Обтуриране на коренов канал/ за всеки канал поотделно/ 15.00
6010305 Лечение на перфорация на кореновия канал 25.00
6010320 Ампутация на зъбна пулпа на млечен зъб 15.00
6010325 Лечение на пулпит или периодонтит на млечен зъб 45.00
6010340 Поставяне на диагноза и изготвяне на лечебен план на заболяванията на устната лигавица 25.00
6010370 Почистване на зъбен камък с ултразвуков апарат и последващо полиране 80.00
6010371 Закрит пародонтален кюретаж на квадрант 60.00
6010372 Закрит пародонтален кюретаж на единичен костен джоб 25.00
6010373 Почистване на преоцветявания с airflow 30.00
6010380 Екстракция на еднокоренов зъб 40.00
6010390 Екстракция на многокоренов зъб 50.00
6010400 Екстракция на дълбокофрактуриран и разрушен зъб или мъдрец 70.00
6010410 Екстракция чрез издлетяване 100.00
6010420 Циркумцизио на полуретиниран зъб 30.00
6010440 Инцизия на субмокозен или субпериостален абсцес 30.00
6010430 Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб 20.00
6010431 Кюретаж при алвеолит 30.00
6010432 Сваляне на корона или мостова конструкция 20.00
6010433 Обвивна метална корона 80.00
6010434 Обвивна „бленд“ корона с пластмаса и безпрагова препарационна граница 80.00
6010435 Обвивна „бленд“ корона с  пластмаса и прагова препарационна граница 90.00
6010436 Обвивна „бленд“ корона с керамика и прагова препарационна граница 140.00
6010437 Обвивна металокерамична корона с безпрагова препарационна граница 135.00
6010438 Обвивна металокерамична корона с прагова препарационна граница 170.00
6010439 Обвивна пластмасова корона 30.00
6010444 Лята вставка - инлей 45.00
6010445 Пинлей – лят метален радикуларен щифт 60.00
6010480 Отечатък със силикон и секторна лъжица 10.00
6010490 Отпечатък със силикон и цяла лъжица 20.00
6010560 Отпечатък с алгинат и фабирчна лъжица от една челюст 15.00
6010570 Отпечатък с индивидуална лъжица и функционално оформяне на ръбовете /за всяка челюст поотделно/ 25.00
6010520 Фиксиране на корона 10.00
6010530 Фиксиране на двуопорен мост 20.00
6010590 Определяне на височината на захапката 20.00
00F0303 Частична плакова протеза до 4 зъба  130.00
00F0302 Частична плакова протеза над 4 зъба  140.00
00F0301 Тотална плакова протеза 160.00
6010600 Лечение на подпротезен декубитус 15.00
6010605 Лечение на афти 15.00
  2. Зъботехнически услуги   
00F0310 Метална коронка (неблагородна сплав) прагова препарационна граница 35.00
00F0311 Метална коронка (неблагородна сплав) тангенциална  препарационна граница 20.00
00F0312 Временна (пластмасова) коронка -  прагова препарационна граница 25.00
00F0313 Временна (пластмасова) коронка -  тангенциална  препарационна граница 20.00
00F0314 Метал-пластмасова коронка - прагова препарационна граница 60.00
00F0315 Метал-пластмасова коронка - тангенциална препарационна граница 40.00
00F0316 Метал-керамична коронка - прагова препарационна граница 80.00
00F0317 Метал-керамична коронка - тангенциална препарационна граница 65.00
00F0318 Метален Инлей 30.00
00F0319 Метален Онлей 30.00
00F0320 Метален Овърлей 30.00
00F0321 Метален Пенлей 30.00
00F0322 Тотална плакова протеза 90.00
00F0323 Частична плакова протеза до 4 зъба 50.00
00F0324 Частична плакова протеза над 4 зъба 60.00
00F0304 Репаратура 20.00
00F0325     Добавка на един зъб 10.00
00F0326     Добавяне на кука 10.00
00F0327     Местопазител 20.00
00F0306 Индивидуална лъжица 15.00
00F0305 Ребазация 40.00
Раздел ІI. БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
II.1. БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА НА НЗОК
00X0010 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 750,00
00X0011 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 3 360,00
00X0012 Паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 930,00
00X0013 Субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1 200,00
00X0014 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин при лица над 18 години 6 600,00
00X0015 Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация при лица над 18 години 12 000,00
00X0016 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми при лица над 18 години 560,00
00X0017 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 2 110,00
00X0018 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) 540,00
00X0019 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация 3 000,00
00X0020 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък при лица над 18 години 580,00
00X0021 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация при лица над 18 години 2 640,00
00X0022 Мултиплена склероза при лица над 18 години 640,00
00X0023 Епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години  360,00
00X0024 Епилептичен статус при лица над 18 години 600,00
00X0025 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 600,00
00X0026 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 6 000,00
00X0027 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация  8 400,00
00X0028 Паркинсонова болест 280,00
00X0029 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 720,00
00X0030 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност при лица над 18 години 150,00
00X0031 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 1 020,00
00X0032 Болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години 1 320,00
00X0033 Заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години 730,00
00X0034 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 700,00
00X0035 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 800,00
00X0036 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1 110,00
00X0037 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години 1 200,00
00X0038 Хронични вирусни хепатити при лица над 18 години 730,00
00X0039 Хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години 760,00
00X0040 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 900,00
00X0041 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация при лица над 18 години 1 590,00
00X0042 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен при лица над 18 години 480,00
00X0043 Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор при лица над 18 години 1 320,00
00X0044 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18 години 3 990,00
00X0045 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години 4 320,00
00X0046 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове при лица над 18 години 450,00
00X0047 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години 3 990,00
00X0048 Нестабилна форма на ангина пекторис  / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 240,00
00X0049 Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 240,00
00X0050 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване при лица над 18 години 1 080,00
00X0051 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение при лица над 18 години 4 120,00
00X0052 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 3 300,00
00X0053 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение при лица над 18 години 5 450,00
00X0054 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация при лица над 18 години 510,00
00X0055 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация при лица над 18 години 1 600,00
00X0056 Инфекциозен ендокардит при лица над 18 години 5 940,00
00X0057 Заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години 560,00
00X0058 Ритъмни и проводни нарушения при лица над 18 години 420,00
00X0059 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  при лица над 18 години 840,00
00X0060 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик при лица над 18 години 2 980,00
00X0061 Остър и обострен хроничен пиелонефрит при лица над 18 години 510,00
00X0062 Гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при  системни заболявания - новооткрити, при лица над 18 години 1 060,00
00X0063 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години 1 060,00
00X0064 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 1 060,00
00X0065 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 400,00
00X0066 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 960,00
00X0067 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 6 000,00
00X0068 Трансуретрална простатектомия 1 200,00
00X0069 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1 440,00
00X0070 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 160,00
00X0071 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия 460,00
00X0072 Ендоскопски процедури при обструкции на горни пикочни пътища 930,00
00X0073 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 3 000,00
00X0074 Оперативни процедури върху мъжка полова система  600,00
00X0075 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност при лица над 18 години 312,00
00X0076 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 400,00
00X0077 Оперативни процедури при инконтиненция на урината при лица над 18 години 740,00
00X0078 Реконструктивни операции в урологията  1 200,00
00X0079 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища при лица над 18 години 540,00
00X0080 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища при лица над 18 години 1 200,00
00X0081 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2 760,00
00X0082 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1 140,00
00X0083 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия. 3 840,00
00X0084 Радикална простатектомия 3 000,00
00X0085 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 530,00
00X0086 Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация при лица над 18 години 510,00
00X0087 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 540,00
00X0088 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 520,00
00X0089 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 400,00
00X0090 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 480,00
00X0091 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 840,00
00X0092 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията при лица над 18 години 340,00
00X0093 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията при лица над 18 години 960,00
00X0094 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години 720,00
00X0095 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1 850,00
00X0096 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 720,00
00X0097 Заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години 410,00
00X0098 Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика при лица над 18 години 270,00
00X0099 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години 560,00
00X0100 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години 480,00
00X0101 Метаболитни нарушения при лица над 18 години 500,00
00X0102 Глухота - диагностика и консервативно лечение 360,00
00X0103 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)  180,00
00X0104 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  410,00
00X0105 Глухота - кохлеарна имплантация 1 320,00
00X0106 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана 650,00
00X0107 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 660,00
00X0108 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 390,00
00X0109 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 660,00
00X0110 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази 2 690,00
00X0111 Оперативно лечение на нарушено носно дишане 460,00
00X0112 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 1 980,00
00X0113 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  660,00
00X0114 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода 740,00
00X0115 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма при лица над 18 години 2 570,00
00X0116 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми при лица над 18 години 2 750,00
00X0117 Оперативно отстраняване на катаракта при лица над 18 години 440,00
00X0118 Хирургично лечение на глаукома при лица над 18 години 470,00
00X0119 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност при лица над 18 години 180,00
00X0120 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност при лица над 18 години 360,00
00X0121 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност при лица над 18 години 500,00
00X0122 Кератопластика при лица над 18 години 1 200,00
00X0123 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми при лица над 18 години 330,00
00X0124 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му при лица над 18 години 300,00
00X0125 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми при лица над 18 години 840,00
00X0126 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гестационна седмица вклюително при лица над 18 години 180,00
00X0127 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гестационна седмица до 26 гестационна седмица включително при лица над 18 години 280,00
00X0128 Стационарни грижи при бременност с повишен риск при лица над 18 години 470,00
00X0129 Нерадикално отстраняване на матката при лица над 18 години 1 230,00
00X0130 Радикално отстраняване на женски полови органи при лица над 18 години 1 270,00
00X0131 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи при лица над 18 години 860,00
00X0132 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи при лица над 9 години 340,00
00X0133 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената при лица над 18 години 970,00
00X0134 Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход при лица над 18 години 490,00
00X0135 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената при лица над 18 години 740,00
00X0136 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация при лица над 18 години 2 040,00
00X0137 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 3 240,00
00X0138 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години и над 10 год 3 240,00
00X0139 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 950,00
00X0140 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години  и над 10 год 1 950,00
00X0141 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 950,00
00X0142 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години  и над 10 год 2 470,00
00X0143 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 130,00
00X0144 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години  и над 10 год 1 130,00
00X0145 Оперативни процедури върху апендикс при лица над 10 год. 670,00
00X0146 Хирургични интервенции за затваряне на стома при лица над 10 год. 750,00
00X0147 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство  при лица над 10 год. 520,00
00X0148 Оперативни процедури при хернии  при лица над 10 год. 690,00
00X0149 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация  при лица над 10 год. 730,00
00X0150 Конвенционална холецистектомия  при лица над 10 год. 1 360,00
00X0151 Лапароскопска холецистектомия  при лица над 10 год. 1 060,00
00X0152 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища  при лица над 10 год. 2 570,00
00X0153 Оперативни процедури върху черен дроб  при лица над 10 год. 3 600,00
00X0154 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест  при лица над 10 год. 1 630,00
00X0155 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност при лица над 10 год. 5 400,00
00X0156 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност  при лица над 10 год. 2 070,00
00X0157 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 200,00
00X0158 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години  и над 10 за кодове S36.00, S36.01 и процедури 41.43 и 41.5 само при спешни случаи 1 440,00
00X0159 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции  при лица над 10 год. 1 440,00
00X0160 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0  при лица над 10 год. 1 320,00
00X0161 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия  при лица над 10 год. 240,00
00X0162 Оперативно лечение при остър перитонит 2 400,00
00X0163 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 650,00
00X0164 Консервативно лечение при остри коремни заболявания  при лица над 8 год. 890,00
00X0165 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани  при лица над 10 год. 600,00
00X0166 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани  при лица над 10 год. 2 400,00
00X0167 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден при лица над 10 години 550,00
00X0168 Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания 670,00
00X0169 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност  при лица над 10 год. 1 080,00
00X0170 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност  при лица над 10 год. 840,00
00X0171 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания  при лица над 10 год. 1 800,00
00X0172 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им  при лица над 18 год. 4 200,00
00X0173 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 2 310,00
00X0174 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга при лица над 18 години 2 060,00
00X0175 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)  при лица над 18 год. 1 320,00
00X0176 Консервативно лечение на съдова недостатъчност 570,00
00X0177 Консервативно лечение с простагландинови /простациклинови деривати при съдова недостатъчност 400,00
00X0178 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 400,00
00X0179 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия  при лица над 18 год. 220,00
00X0180 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение при лица над 18 години 3 960,00
00X0181 Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение при лица над 18 години 1 600,00
00X0182 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) при лица над 18 години 4 260,00
00X0183 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин при лица над 18 години 2 760,00
00X0184 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми при лица над 18 години 470,00
00X0185 Хирургично лечение при травма на главата при лица над 18 години 1 270,00
00X0186 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение  при лица над 18 год. 960,00
00X0187 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции при лица над 18 години 2 190,00
00X0188 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 3 000,00
00X0189 Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включителни медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна и друга локализация. 3 600,00
00X0190 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1 860,00
00X0191 Спешни състояния в гръдната хирургия 540,00
00X0192 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 2 460,00
00X0193 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 510,00
00X0194 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 1 100,00
00X0195 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 440,00
00X0196 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 840,00
00X0197 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 600,00
00X0198 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1 600,00
00X0199 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 560,00
00X0200 Малки оперативни процедури на раменния пояс и горния крайник 330,00
00X0201 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош  при лица над 18 год. 800,00
00X0202 Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 1 320,00
00X0203 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 690,00
00X0204 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 570,00
00X0205 Остър вирусен хепатит А и Е при лица над 18 години 1 320,00
00X0206 Остър вирусен хепатит В, С и D при лица над 18 години 1 540,00
00X0207 Паразитози при лица над 18 години 550,00
00X0208 Покривни инфекции при лица над 18 години 550,00
00X0209 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения при лица над 18 години 590,00
00X0210 Вирусни хеморагични трески 1 200,00
00X0211 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 930,00
00X0212 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 570,00
00X0213 Тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 220,00
00X0214 Еритродермии 470,00
00X0215 Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити 530,00
00X0216 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 300,00
00X0217 Левкемии при лица над 18 години 1 020,00
00X0218 Лимфоми при лица над 18 години 800,00
00X0219 Хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години 690,00
00X0220 Метаболитна брахитерапия с ниски активности 400,00
00X0221 Оперативни процедури в лицевочелюстната област с много голям обем и сложност 1 200,00
00X0222 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 850,00
00X0223 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 480,00
00X0224 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност 240,00
00X0225 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 510,00
00X0226 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област 360,00
00X0227 Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 860,00
00X0228 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости 970,00
00X0229 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца 420,00
00X0230 Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции  3 640,00
00X0231 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 480,00
00X0232 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан 2 040,00
00X0233 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 1 060,00
00X0234 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години 560,00
00X0235 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години 830,00
00X0236 Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) 570,00
00X0237 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 600,00
00X0238 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 660,00
00X0239 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години 840,00
00X0240 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години 840,00
00X0241 Фалоидно гъбно отравяне 2 640,00
00X0242 Болест на Лайел 1 980,00
00X0243 Системно лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с тазлична продължителност в дни 570,00
00X0244 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 430,00
00X0245 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 580,00
00X0246 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 580,00
00X0247 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции 580,00
00X0248 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 400,00
00X0249 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 400,00
Забележка: В цените не са включени високоспециализирани образни изследвания (КТ и МРТ), контрастни лекарствени продукти за образна диагностика, медицински изделия за индивидуално приложение и лекарства, които се заплащат отделно.
II.2. БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АЛГОРИТЪМ НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
II.2.I. ПСИХИАТРИЯ
00K0010 Основен пакет на ден  16.00 
00K0020 Поддържаща EKT (електроконвулсивна терапия) – подготовка за започване на ЕКТ 231.00 
00K0030 Процедура ЕКТ  73.00 
00A1030 Сеанс за транскраниална магнитна стимулация 25.00 
00K0040 Транскраниална магнитна стимулация (ТМС) – курс  377.00 
00K0050 Психологично консултиране 16.00 
00K0060 Психообучение 16.00 
00K0070 Обучение в социални умения 22.00 
00K0080 Релаксация, автогенен тренинг 12.00 
00K0090 Подкрепяща психотерапия 22.00 
00K0100 Кризисна интервенция 27.00 
00K0110 Краткосрочна, фокусирана към решения психотерапия 27.00 
00K0120 Психодрама 22.00 
00K0130 Музикотерапия  – краткосрочна 32.00 
00K0140 Музикотерапия  – дългосрочна 22.00 
00K0150 Когнитивно-поведенческа психотерапия 32.00 
00K0160 Мотивационно интервю 32.00 
00K0170 Съдебнопсихиатрична консултация по желание на лицето 73.00 
00K0180 Изготвяне на протокол за ТЕЛК 11.00 
00K0190 Визитация на пациент в психиатрична клиника 15.00 
00K0200 Главна визитация в психиатрична клиника 25.00 
00K0210 Клинично обсъждане в психиатрична клиника 60.00 
00A0990 Лечение на остър психотичен епизод /за ден престой/ 122.00 
00A1000 Психотерапевтична сесия 30.00 
0010050 Психиатрична анамнеза от друго лице 30,00
II.2.II. ХЕМАТОЛОГИЯ
00B1000 Лечение на желязодефицитна анемия и анемия при хронични заболявания с интравенозен железен препарат 2 210,00
00B1010 Лечение на желязодефицитна анемия и анемия при хронични заболявания с интравенозен железен препарат и хемотрансфузия 2 600,00
II.2.III. УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
1420090 Аденотомия 350,00
1420070 Вторично отваряне на перитонзиларен абсцес 50,00
1420040 Двустранна тонзилектомия 500.00 
1430160 Декомпресия на ендолимфния сак на вътрешно ухо с отваряне на сакули 5 000.00 
1420030 Едностранна тонзилектомия 380,00
1430170 Експоративна тимпанотомия 400.00 
1420130 Екстирпация на подчелюстната подезична жлеза 1 800,00
1420210 Ендоларингеална резекция - частична фронтолатерална резекция на гласни връзки 1 800,00
1420260 Затваряне на трахеостома 450,00
1410170 Изчистване  на максиларния синус през носа (ендоскопски) 1 500,00
1430060 Инсуфлация на Евстахиеви тръби 35,00
1430010 Инцизия на фурункул в слуховия проход 70,00
1420020 Клиновидна ексцизия на езика 150,00
1410080 Лазерна коагулация; добавка 450,00
1420200 Високочестотна термоаблация  217,00
1420230 Ларингектомия 2 500,00
1420240 Лартомия с регионална лимфна дисекция 3 500,00
1420190 Микрохирургично отстраняване на полип от ларинкс 700,00
1410030 Оперативна намеса в носа каустика 100,00
1410020 Оперативна намеса в носа фрактури 350,00
1410040 Оперативна намеса в носа-ексцизия на конхи 250,00
1420250 Оперативно  лечение на трахеоларингеален комплекс  3 000,00
1420100 Оперативно кръвоспиране след аденотомия 200,00
1420050 Оперативно кръвоспиране след тонзилектомия 400,00
1430090 Оперативно отваряне  на мастоидния израстък 2 800,00
1410190 Оперативно отваряне на фронтален синус през носа (ендоскопски) 1 300,00
1410010 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа 200,00
1430150 Операция  на отосклероза; интерпозиция 1 800,00
1410130 Операция за обтурация на хоаните-стеноза двустранна 1 350,00
1430020 Операция на външен слухов проход 150,00
1430140 Операция на деструктивен Ту на средното ухо 3 050,00
1430040 Операция на костна част на слухов проход (стеноза) 1 000,00
1410141 Операция на слъзен сак от вътрешната страна на носа Дакриоцисториностомия 1 300,00
1430130 Операция на Ту на средно ухо; холестеатом 2 500.00 
1430210 Осикулопластика (без протеза) 1 500.00 
1420010 Отваряне на абсцес на езика 80,00
1410090 Отваряне на абсцес на носната преграда 80,00
1430080 Отваряне на кухина чрез временен отвор на тъпанчето 700,00
1420060 Отваряне на перитонзиларен абсцес 100,00
1420080 Отваряне на ретротонзиларен абсцес 220.00 
1430120 Отваряне на черепна кухина с операция на мозъчен абсцес, с радикална операция на мастоиден израстък 6 000.00 
1430110 Отваряне на черепната кухина с операция на синус -булбарна тромболиза на лабиринт 2 000,00
1410060 Отстраняване  на полипи от носа  - до два, с местна анестезия 140,00
1410070 Отстраняване  на полипи от носа - повече от два 800,00
1420160 Отстраняване  на чужди тела от ларинкс 340,00
1430070 Отстраняване на гранулом от тъпанче,кухина на средно ухо 300,00
1430030 Отстраняване на полип от слухов проход и тъпанчева кухина 350,00
1420180 Отстраняване на полипи от ларинкс 550,00
1420120 Отстраняване на слюнчен камък 1 450,00
1420140 Отстраняване на Ту на слюнчена жлеза с регионална лимфна дисекция 2 600,00
1410210 Почистване на синусите на сфеноидната кост и клетките на решетъчната кост с отстраняване на носна мида 1 500,00
1410200 Почистване на синусите на сфеноидната кост и клетките на решетъчната кост откъм носа 1 400,00
1420170 Пробна ексцизия от ларинкс 270.00 
1410220 Радикална операция  на всички околоносни кухини от една страна 990,00
1410180 Радикална операция на максиларен синус 680,00
1430100 Радикална операция на мастоидния израстък 2 500.00 
1410110 Резекция на мека и/или костна носна преграда 640.00 
1410100 Резекция на носната преграда 1 300,00
1420110 Сондово бужиране на канал на паротитната субмандибуларна жлеза 90,00
1410120 Стесняване на носните пътища 420,00
1430180 Тимпанопластика тип 1 600.00 
1430190 Тимпанопластика тип 2 900.00 
1430200 Тимпанопластика тип 3 1 200.00 
1420150 Тотална екстирпация на паротидната жлеза 1 800,00
1410150 Фенестрация на максиларен синус от устното предверие 160,00
1410160 Фенестрация на максиларен синус през носа 500,00
1420220 Частична резекция  на ларинкс (хемиларингектомия) 750,00
1410050 Частично или пълно отстраняване  на носна конха 160,00
5520370 Френулотомия на къс френулум на устната 150,00
5520380 Френулотомия на къс френулум на език 150,00
5620380 Ексцизия на лезия от тонзила / аденоид 150,00
5630380 Биопсия от фарингс / ларингс 150,00
5640380 Септопластика 800,00
5650380 Пансинусотомия двустранна 2 500,00
5660380 Увулопалатопластика 500,00
5670380 Увулопластика 250,00
5680380 Балонна синуспластика + СЕТ 2 000,00
5690380 Балонна дилатация на евстахиевите тръби 1 200,00
II.2.IV. HЕВРОХИРУРГИЯ
2910280 Отстраняване на мекотъканни тумори на глава и шия 1 500,00
2910290 Операции при травматични фрактури на черепа 2 500,00
2910300 Операции при остри травматични интракраниални хематоми 2 500,00
2910310 Операции при подостри и хронични интракраниални хематоми 2 000,00
2910320 Операции при огнестрелни черепно-мозъчни наранявания 2 500,00
2910330 Отстраняване на спонатанен интрацеребрален хематом 2 500,00
2910340 Пластично възстановяване на дефекти на черепа и твърдата мозъчна обвивика 2 500,00
2910350 Реконструктивни съдови операции на шията 2 000,00
2910360 Дренажни операции при хидроцефалия 2 000,00
2910370 Ендоскопска тривентрикулостомия 2 000,00
2910380 Отстраняване на тумори на главния мозък без невронавигация 2 500,00
2910390 Отстраняване на тумори на главния мозък с невронавигация 4 000,00
2910400 Отстраняване на менингеоми по конвекситета на главния мозък 3 000,00
2910410 Отстраняване на менингеоми по черепната база 3 500,00
2910420 Операции при тумори в селарната област – трансназален достъп 3 000,00
2910430 Операции при интравентрикулни тумори 3 500,00
2910440 Операции при тумори в понто-церебеларната област 3 000,00
2910450 Операции при кранио-стинални тумори 3 500,00
2910460 Операции при артерио-венозни малформации на главния мозък 3 600,00
2910470 Клипсиране на артериална аневризма на главния мозък 4 000,00
2910480 Ендоваскуларна корекция или оклузия на мозъчни аневризми и други съдови малформации на главния мозък 8 000,00
2910490 Ендоваскуларна оклузия на съдови малформации на гръбначния мозък 9 000,00
2910500 Други оперативни интервенции с голям риск и съвременни високотехнологични методи 3 000,00
2910510 Операции при травматични поражения на периферни нерви – автоложна трансплантация 2 000,00
2910520 Операции при травматични поражения на плексус брахиалис - невролиза 2 500,00
2910530 Операции при травматични поражения на плексус брахиалис – невролиза и автоложна трансплантация 3 000,00
2910540 Операции при тунелни синдроми на периферни нерви 1 500,00
2910550 Отстраняване на тумор на периферен нерв 2 000,00
2910560 Отстраняване на тумор на периферен нерв с автоложна трансплантация 2 500,00
2910570 Отстраняване на тумор на плексус брахиалис 2 500,00
2910580 Пластични операции при поражения на лицевия нерв 2 500,00
2910590 Декомпресивна ламинектомия при гръбначни стенози 1 500,00
2910600 Декомпресивна ламинопластика 1 500,00
2910610 Операции при екстрамедуларни тумори 2 500,00
2910620 Операции при интрамедуларни тумори 4 000,00
2910630 Операции при съдови малформации на гръбначния мозък 3 000,00
2910640 Хордотомия 2 000,00
2910650 Ризотомия 2 000,00
2910660 Операции при спинален арахноидит 2 000,00
2910670 Операции с преден достъп при шийна остеохондроза и шийна дискова херния – 1 ниво 2 500,00
2910680 Операции при шийна остеохондроза – заден достъп 2 000,00
2910690 Операции чрез заден достъп при лумбална дискова херния – 1 ниво 2 000,00
2910700 Операции чрез заден достъп при лумбална дискова херния – 2 нива 2 500,00
2910710 Операции чрез заден достъп при торакална дискова херния – 1 ниво 2 500,00
2910720 Операции за отстраняване на перидурална и перирадикуларна  фиброза 1 500,00
2910730 Операции при тумори на гръбначния стълб и спондилит 2 500,00
2910740 Операции при травми на гръбначния стълб – 1 ниво 2 500,00
2910750 Операции при вродени аномалии на гръбначния стълб и гръбначния мозък 3 000,00
2910760 Операции при сирингомиелия 2 000,00
2910770 Операции при вродени малформации на черепа 4 000,00
II.2.V. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
2520021 Секторална резекция на гърда 600,00
2520030 Аблация на млечната жлеза 910.00 
2520041 Семпла мастектомия 1000,00
2520050 Радикална мастектомия по Пирогов 1 455.00 
2520061 Модифицирана радикална мастектомия 1200,00
2520070 Радикална мастектомия по Халдщед 2 183.00 
2520080 Изграждаща пластика на млечна жлеза 1 163.00 
2520090 Корекция на микромастия ( без имплантанта) 1 142.00 
2520100 Мастопексия 1 441.00 
2520110 Екстирпация на ареоломамиларния комплекс 576.00 
2520120 Експлантопластика на млечна жлеза с протеза 1 163.00 
2520131 Редукционна мамопластика 1800,00
2520140 Реконструкция на ареоломамиларния комплекс 576.00 
2520151 Реконструктивна пластика на млечна жлеза с имплант 3500,00
2520160 Реконструктивна на млечна жлеза 1 121.00 
2520170 Реплантация на млечната жлеза 385.00 
2530010 Екстирпация на  доброкачествен тумор от млечната жлеза 364.00 
2530011 Субкутанна мастектомия 2000,00
2530012 Субкутанна мастектомия с поставяне на имплант 3000,00
2530013 Сентинелна биопсия (на стражеви лимфен възел) 800,00
2530014 Аксиларна дисекция 1000,00
2530015 Дуктален лаваж 350,00
2530016 Дуктоскопия 500,00
2530017 Екстирпация на доброкачествени тумори на млечната жлеза 500,00
II.2.VI. ХИРУРГИЯ HА ШИЯТА
2530200 Видеоасистирана Екстирпация на латерална шийна киста/фистула 840.00 
2530201 Видеоасистирана Екстирпация на срединна шийна киста/фистула 840.00 
2530202 Видеоасистирана Едностранна субтотална резекция на струма  1 320.00 
2530203 Видеоасистирана Двустранна субтотална резекция на струма 1 540.00 
2530204 Видеоасистирана Резекция рецидивна/ретростернална струма 2 010.00 
2530205 Видеоасистирана тиреоидектомия без лимфна дисекция 2 500.00 
2530206 Видеоасистирана Тотална тиреидектомия с лимфна дисекция 2 920.00 
2530207 Видеоасистирана Екстирпация на шиен лимфен възел 500.00 
2530208 Видеоасистирана Екстирпация на пакет шийни лимф.възли 1 500.00 
2530209 Видеоасистирана Поларна резекция на паротидната жлеза 1 320.00 
2530210 Видеоасистирана Тотално премахване на паротидната жлеза 2 560.00 
2530211 Видеоасистирана Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 1 410.00 
2530212 Видеоасистирана Отстраняване на паращитовидна жлеза 2 010.00 
2530213 Видеоасистирана Шийна дисекция по Крайл 6 805.00 
2530214 Видеоасистирана Тотална паротидектомия 3 020.00 
2530020 Екстирпация на латерална шийна киста/фистула 728.00 
2530030 Екстирпация на срединна шийна киста/фистула 728.00 
2530040 Резекция на хиоидната кост 728.00 
2530050 Едностранна субтотална резекция на струма 1 116.00 
2530060 Двустранна субтотална резекция на струма 1 273.00 
2530070 Резекция рецидивна/ретростернална струма 1 577.00 
2530080 Тотална тиреидектомия без лимфна дисекция 1 820.00 
2530090 Тотална тиреидектомия с лимфна дисекция 2 426.00 
2530100 Екстирпация на шиен лимфен възел 303.00 
2530110 Екстирпация на пакет шийни лимф.възли 1 735.00 
2530120 Екстирпация на подчел.слюнчена жлеза 1 735.00 
2530130 Поларна резекция на паротидната жлеза 1 152.00 
2530140 Тотално премахване на паротидната жлеза 2 123.00 
2530150 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 1 176.00 
2530160 Отстраняване на паращитовидна жлеза 1 698.00 
2530170 Шийна дисекция по Крайл 5 763.00 
2530180 Тотална консервативна паротидектомия 1 761.00 
2530190 Трахеостомия 260.00 
II.2.VII. КОРЕМHА ХИРУРГИЯ
2541011 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Hеусложнена ингвинална бедрена херниотомия 1 010.00 
2541012 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Hеусложнена епигастрална херниотомия 1 220.00 
2541013 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Hеусложнена пъпна херниотомия 1 010.00 
2541014 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Hеусложнена параумбиликална херниотомия 1 010.00 
2541015 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Усложнена ингвинална/бедрена херниотомия 1 205.00 
2541016 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Усложнена голяма плъзгаща се херния 1 310.00 
2541017 Лапароскопска / ТЕР / ТАР Усложнени хернии/наложили ксенопластика 1 010.00 
2541018 Лапароскопски Усложнени хернии/наложили резекция на черво/анастомоза 1 850.00 
2541019 Лапароскопска Корекция на ретростернална херния 2 200.00 
2541020 Лапароскопска Корекция на посттравматична диафрагмена херния 2 340.00 
2541021 Лапароскопска Релаксация на диафрагма 2 340.00 
2541022 Лапароскопска Операция на дивертикул на хранопровода 4 000.00 
2541023 Лапароскопска Пилоромиотомия 2 500.00 
2541024 Лапароскопска Пилоропластика 2 800.00 
2541025 Лапароскопска гастротомия 1 560.00 
2541026 Лапароскопска Сутура на стомах при перфорация/травма 1 560.00 
2541027 Лапароскопска Ваготомия с антротомия или дренажна операция 3 540.00 
2541028 Лапароскопска Проксимална селективна ваготомия Билрот I и модификации 3 540.00 
2541029 Лапароскопска Проксимална селективна ваготомия Билрот II 3 540.00 
2541030 Лапароскопска Резекция по Билрот II с блокова резекция на съседни органи 7 450.00 
2541031 Лапароскопски Реконструктивни операции на стомаха 8 030.00 
2541032 Лапароскопска Холецистектомия /отстраняване на конкременти от екстрахепатални жлъчни пътища 2 820.00 
2541033 Лапароскопска Холецистектомия с папилосфинктеротомия 3 040.00 
2541034 Лапароскопски Билиодигестивни анастомози 4 200.00 
2541035 Лапароскопска холецистектомия и холедоходуоденоанастомоза 3 040.00 
2541036 Лапароскопска Резекция на холедоха и реконструктивна операция 5 125.00 
2541037 Лапароскопска Резекция на левия чернодробен лоб 10 000.00 
2541038 Лапароскопска Гастроанастомоза 5 010.00 
2541039 Лапароскопско Залепване дълбока фисура на слезка 1 900.00 
2541040 Лапароскопска Поларна резекция на слезка 3 100.00 
2541041 Лапароскопска oперация - тотален дебридман 6 100.00 
2541042 Лапароскопска oперация – тотален дебридман + мезопликация 6 100.00 
2541043 Лапароскопско Оперативно ликвидиране на стома/анус-претер 3 060.00 
2541044 Лапароскопскa апендектомия при ретроперитонеално разположение 2 500.00 
2541045 Лапароскопскa апендектомия при субхепатално положение на израстъка 2 500.00 
2541046 Лапароскопско Отстраняване на чуждо тяло от ректума 2 000.00 
2541047 Лапароскопска Сутура на тънко черво след спонтанна/травматична перфорация 1 620.00 
2541048 Лапароскопия при перитонит 2 760.00 
2541049 Лапароскопска Обходна чревна анастомоза-самостоятелна операция 2 100.00 
2541050 Видеоасистирано отстраняване на чуждо тяло от ректума 2 890.00 
2541051 Видеоасистирана Операция при ано-ректален пролапс 2 560.00 
2541052 Операции при хемороиди по Longo 2 560.00 
2540010 Неусложнена ингвинална бедрена херниотомия 894.00 
2540020 Неусложнена епигастрална херниотомия 746.00 
2540030 Неусложнена пъпна херниотомия 746.00 
2540040 Неусложнена параумбиликална херниотомия 746.00 
2540050 Усложнена ингвинална/бедрена херниотомия 934.00 
2540060 Усложнена голяма плъзгаща се херния 934.00 
2540070 Усложнени хернии/наложили ксенопластика 899.00 
2540080 Усложнени хернии/наложили резекция на черво/анастомоза 1 455.00 
2540090 Корекция на хиатална херния с абдоминален/торакален достъп 1 940.00 
2540091 Лапароскопска корекция на хиатална херния 3 000.00 
2540100 Корекция на параезофагиална херния  с абдоминален/торакален достъп 1 940.00 
2540101 Лапароскопска корекция на параезофагиална херния 3 000.00 
2540110 Корекция на ретростернална херния с абдоминален/торакален достъп 1 940.00 
2540120 Корекция на вродена херния с абдоминален/торакален достъп    2 062.00 
2540130 Корекция на посттравматична диафрагмена херния с абдоминален/торакален достъп 2 062.00 
2540140 Релаксация на диафрагма с абдоминален/торакален достъп 2 062.00 
2540150 Операция при кардиоспазъм 3 032.00 
2540151 Лапароскопска операция при кардиоспазъм 3 032.00 
2540160 Операция при бенигнена кардиостеноза 3 032.00 
2540161 Лапароскопска операция при бенигнена кардиостеноза 4 000.00 
2540170 Резекция на кардиа с възстановяване на пасажа 5 458.00 
2540171 Лапароскопска резекция на кардиа с възстановяване на пасажа 6 600.00 
2540180 Резекция на дистален хранопровод с възстановяване на пасаж 5 458.00 
2540181 Лапароскопска резекция на дистален хранопровод с възстановяване на пасаж 6 600.00 
2540190 Тотална екстирпация на хранопровода 6 064.00 
2540200 Операция при трахеоезофагеална фистула   3 032.00 
2540210 Операция на дивертикул  на хранопровода 3 032.00 
2540220 Атрезия на хранопровод-радикална операция 2 651.00 
2540230 Пилоромиотомия 1 092.00 
2540240 Гастростомия 1 092.00 
2540241 Лапароскопска гастростомия 1 500.00 
2540242 Лапароскопско поставяне на стомашна лента при обезитас 5 000.00 
2540243 Лапароскопска частична резекция на стомаха при обезитас 6 000.00 
2540244 Лапароскопски обходни анастомози на стомаха при обезитас 8 000.00 
2540250 Пилоропластика 1 092.00 
2540260 Експлоративна гастротомия 1 092.00 
2540270 Сутура на стомах при перфорация/травма 1 092.00 
2540280 Ваготомия с антротомия или дренажна операция 3 032.00 
2540290 Проксимална селективна ваготомия Билрот I и модификации 3 032.00 
2540300 Проксимална селективна ваготомия Билрот II 3 032.00 
2540310 Тотална гастректомия 6 064.00 
2540311 Лапароскопска тотална гастректомия 8 000.00 
2540320 Резекция по Билрот II с блокова резекция на съседни органи 7 277.00 
2540330 Реконструктивни операции на стомаха 6 064.00 
2540340 Лапароскопска холецистектомия 2 000.00 
2540350 Холецистектомия 1 577.00 
2540360 Холецистектомия /отстраняване на конкременти от екстрахепатални жлъчни пътища 2 426.00 
2540370 Холецистектомия с папилосфинктеротомия 2 790.00 
2540380 Билиодигестивни анастомози 3 032.00 
2540390 Холецистектомия и холедоходуоденоанастомоза 2 426.00 
2540400 Резекция на холедоха и реконструктивна операция 4 245.00 
2540410 Операция при чернодробен ехинокок 2 426.00 
2540411 Лапароскопска операция на чернодробен ехинокок 3 500.00 
2540420 Операция при други кисти на панкреаса 2 426.00 
2540421 Лапароскопска операция при други кисти на панкреаса 4 000.00 
2540430 Малка секторна резекция на черен дроб 1 455.00 
2540431 Лапароскопска секторна резекция на черен дроб 2 700.00 
2540440 Резекция на чернодробен дял 8 489.00 
2540450 Резекция на левия чернодробен лоб 8 489.00 
2540460 Резекция на десния чернодробен лоб 8 489.00 
2540470 Тотална панкреатектомия 14 553.00 
2540480 Панкреатодуоденална резекция 14 553.00 
2540490 Кистоентероанастомоза 3 638.00 
2540491 Лапароскопска kистоентероанастомоза 4 700.00 
2540500 Вирсунгоентероанастомоза 4 851.00 
2540510 Гастроанастомоза 4 851.00 
2540520 Спленектомия 2 426.00 
2540521 Лапароскопска спленектомия 4 000.00 
2540530 Залепване дълбока фисура на слезка 1 820.00 
2540540 Поларна резекция на слезка 3 032.00 
2540550 Операция на Танер при портална хипертензия 3 638.00 
2540560 Сплено-ренална анастомоза при портална хипертензия 6 064.00 
2540570 Порто-кавна анастомоза 6 064.00 
2540580 Операция - частичен дебридман 2 426.00 
2540581 Лапароскопска oперация - частичен дебридман 3 500.00 
2540590 Операция - тотален дебридман 5 458.00 
2540600 Операция-тотален дебридман +мезопликация 4 851.00 
2540610 Операция -дебридман +резекция на черво 4 851.00 
2540611 Лапароскопска oперация -дебридман +резекция на черво 6 000.00 
2540620 Резекция на черво+анус претер 3 032.00 
2540621 Лапароскопска резекция на черво+анус претер 4 500.00 
2540630 Резекция черво + анастомоза 3 638.00 
2540631 Лапароскопска резекция черво + анастомоза 4 700.00 
2540640 Илеостомия 1 820.00 
2540641 Лапароскопска илеостомия 2 800.00 
2540650 Колостомия 1 820.00 
2540651 Лапароскопска колостомия 2 800.00 
2540660 Едно или двуцевен анус-претер 1 820.00 
2540661 Лапароскопско извеждане на едно или двуцевен анус-претер 2 800.00 
2540670 Отваряне илеостомия/колостомия/анус-претер 849.00 
2540680 Оперативно ликвидиране на стома/анус-претер 2 426.00 
2540690 Отстраняване на вродена дуоденалнаили чревна атрезия 1 383.00 
2540700 Типична апендектомия 970.00 
2540701 Лапароскопскa апендектомия 2 000.00 
2540710 Апендектомия при ретроперитонаелно разположение 1 213.00 
2540720 Апендектомия  при субхепатално положение на израстъка 1 213.00 
2540730 Тотална/субтотална колектомия с илеостомия 6 064.00 
2540731  Лапароскопскa тотална/субтотална колектомия с илеостомия 7 500.00 
2540740 Тотална/субтотална колектомия с анастомоза 6 064.00 
2540741 Лапароскопскa тотална/субтотална колектомия с анастомоза 8 000.00 
2540750 Десностранна хемиколектомия 4 245.00 
2540751 Лапароскопскa десностранна хемиколектомия 5 500.00 
2540760 Левостранна хемиколектомия 4 851.00 
2540761 Лапароскопскa левостранна хемиколектомия 6 000.00 
2540770 Предна резекция сигма-ректум/стома-анус претер 4 851.00 
2540771 Лапароскопскa предна резекция сигма-ректум/стома-анус претер 6 000.00 
2540780 Предна резекция сигма-ректум/възстановяване на пасажа 6 064.00 
2540781 Лапароскопскa  предна резекция сигма-ректум/възстановяване на пасажа 7 500.00 
2540790 Абдоминоперинеална екстирпация на ректум  7 277.00 
2540791 Лапароскопскa aбдоминоперинеална екстирпация на ректум  8 500.00 
2540800 Абдоминоперинеална резекция смъкващи дебелочревни техники 8 489.00 
2540810 Операция на анална фисура 607.00 
2540820 Отстраняване на чуждо тяло ректума-трансанално 364.00 
2540830 Отстраняване на чуждо тяло от ректума-лапаротомия 1 213.00 
2540840 Премахване на полип трансанално 607.00 
2540841 Трансанална ендоскопска хирургия при бенигнени и малигнени заболявания на ректума 2 000.00 
2540850 Премахване на полип-колотомия/секторална резекция 1 820.00 
2540860 Миопластика при инконтиненция 6 064.00 
2540870 Операции при хемороиди-лигатура 607.00 
2540880 Операции при хемороиди Milligan-Morgan 1 213.00 
2540890 Операции при хемороиди  Whitehead 2 426.00 
2540900 Операции  при повърхностни перианални фистули 849.00 
2540910 Операции на пелвиоректални;перинеални фистули 1 455.00 
2540920 Операция при ано-ректален пролапс/перинеален достъп 1 213.00 
2540930 Операция при ано-ректален пролапс/абдоминален достъп 1 820.00 
2540940 Експлоративна лапаротомия 1 213.00 
2540941 Лапароскопия 2 000.00 
2540950 Интраоперативно изпразване на черва 507.00 
2540960 Отваряне на субфреничен  абсцес-междугъначен 1 213.00 
2540961 Лапароскопско отваряне на субфреничен  абсцес-междугъначен 2 500.00 
2540970 Сутура на тънко черво след спонтанна/травматична перфорация 1 213.00 
2540980 Лапаротомия при перитонит 1 820.00 
2540990 Резекция на Мекелов дивертикул + апендектомия 1 820.00 
2540991 Лапароскопска резекция на Мекелов дивертикул + апендектомия 3 000.00 
2541000 Оперативна корекция на позиционна  аномалия -СЧТ 1 820.00 
2541010 Обходна  чревна  анастомоза-самостоятелна операция 1 820.00 
II.2.VIII.АКУШЕРСТВО И ГИHЕКОЛОГИЯ
0110010 Абразио резидуорум или missed abort 217.00 
0110020 Серклаж 146.00 
0110030 Отстраняване на серклаж 18.00 
0110040 Прекъсване на бременност до 12 седмица вкл. 203.00 
0110050 Прекъсване  на бременност по медицински  показания  12 - 20  седмица  433.00 
0110060 Пробно абразио 116.00 
0110070 Полипектомия с пробно абразио 116.00 
0110080 Хистероскопия 146.00 
0110090 Радикална хистеректомия с лимфадектомия 2 162.00 
0110100 Радикална вулвектомия с лимфадектомия 2 162.00 
0110110 Екзентерации 5 764.00 
0110120 Лапарохистеректомия тоталис с/без аднекси 1 442.00 
0110130 Лапарохистеректомия суправагиналис 866.00 
0110140 Операции при малформации на матката 1 298.00 
0110150 Лапаротомия експлоративна 721.00 
0110160 Лапаромиомектомия 1 153.00 
0110170 Лапаротомия; сутура утери 721.00 
0110180 Операция в/у аднексите вкл.при стерилитет 721.00 
0110190 Влагалищна хистеректомия 1 153.00 
0110200 Влагалищна хистеректомия с предна и задна пластика 1 442.00 
0110210 Цервикопексия с предна и задна пластика 1 442.00 
0110220 Абдоминална операция окачване;поддържане.;ориентация 1 153.00 
0110230 Денервационни операции 1 153.00 
0110240 Операции при инконтиненцио 1 153.00 
0110250 Пластика на влагалището 721.00 
0110260 Операция за фиброми и кисти на влагалището 721.00 
0110270 Задна колпотомия; септуми и др. 721.00 
0110280 Миомектомия вагиналис 578.00 
0110290 Операции  върху маточната шийка - конизацио 433.00 
0110300 Операции  върху  маточната шийка - пластика 433.00 
0110310 Операции върху маточната шийка - други 433.00 
0110320 Операции  за генитални фистули - урогенитални 1 442.00 
0110330 Операции  за генитални фистули - ентерогенитални 1 442.00 
0110340 Операции за генитални фистули - кологенитални 1 442.00 
0110350 Операции за ректовагинални фистули 721.00 
0110360 Диагностична лапароскопия 433.00 
0110370 Оперативна лапароскопия 866.00 
0110380 Неовагина 1 442.00 
0110390 Проста вулвектомия 721.00 
0110400 Малки операции -  инцизио на абсцес 146.00 
0110410 Малки операции  - бартолинова киста 146.00 
0110420 Малки операции  - кондиломи 146.00 
0110430 Малки операции върху външни гениталии - други 146.00 
II.2.IX. УРОЛОГИЯ
2210831 Лапароскопска Операция на задържан тестис в ингвиналния канал 970.00 
2210832 Лапароскопска Операция на задържан тестис в коремната кухина 970.00 
2210833 Лапароскопска Операция на задържан тестис в коремната кухина- двустранно 1 430.00 
2210834 Лапароскопска Висока лигатура на вена сперматика 710.00 
2210835 Лапароскопска Тазова лимфна дисекция - самостоятелно 2 000.00 
2210836 Лапароскопска Тотална ретроперитонеална лимфадектомия 2 000.00 
2210837 Лапароскопска Инцизия на паранефрален абцес с декапсулация на бъбрека 1 720.00 
2210838 Лапароскопска Hефропексия 1 720.00 
2210839 Лапароскопска Уретеролиза 1 560.00 
2210840 Лапароскопско Освобождаване от аберентни съдове на уретера  1 560.00 
2210841 Лапароскопска Hефростомия 1 560.00 
2210842 Лапароскопска Резекция на бъбречен полюс 2 000.00 
2210843 Лапароскопско Разделяне на подковообразен бъбрек 2 000.00 
2210844 Лапароскопска Пиелолитотомия и екстракция на камък 1 640.00 
2210845 Лапароскопска Hефротомия и екстракция на камъни 1 640.00 
2210846 Лапароскопска Hефректомия 3 750.00 
2210847 Лапароскопско Отстраняване на регионални лимфни възли 800.00 
2210848 Лапароскопско Оперативно отстраняване на надбъбрек 3 120.00 
2210849 Лапароскопско Оперативно отстраняване на два надбъбрека 3 840.00 
2210010 Операция за фимоза 236.00 
2210020 Операция за френулум бреве 137.00 
2210030 Меатотомия 83.00 
2210040 Оперативно отстраняване на чужди тела от уретра 149.00 
2210050 Коагулация на кондиломи на меатуса 103.00 
2210060 Коагулация на полипи по женска уретра 182.00 
2210070 Вътрешна уретротомия по Отис 212.00 
2210080 Вътреоптична уретротомия по Саксе 328.00 
2210090 Оперативна уретростомия в перинеума 243.00 
2210100 Операции при и травми на уретра и пикочен мехур 697.00 
2210110 Оперативно премахване на стриктура/дивертикул/уретра 485.00 
2210120 Операция за парафимоза 271.00 
2210130 Операция на хипоспадия/еписпадия-корекция на пенис 485.00 
2210140 Операция - създаване на нова уретра 970.00 
2210150 Ампутация на пениса 849.00 
2210160 Ампутация на пенис с ингвинална лимфна дисекция 1 335.00 
2210170 Операция на приапизъм-съдова анастомоза 1 213.00 
2210180 Оперативно поставяне хидравлична пенисна протеза 1 335.00 
2210190 Двустранна лигатура на семепровода 455.00 
2210200 Оперативно възстановяване на проходимостта на семепровода 910.00 
2210210 Операция на хидроцеле 607.00 
2210220 Двустранна орхиектомия 731.00 
2210230 Едностранно отстраняване тестис/епидидим 607.00 
2210240 Оперативна ревизия на епидидим и биопсия на тестис 545.00 
2210250 Операция на задържан тестис в ингвиналния канал 764.00 
2210260 Операция на задържан тестис в коремната кухина 1 122.00 
2210270 Операция на задържан тестис в коремната кухина- двустранно 1 395.00 
2210280 Висока лигатура на вена сперматика 607.00 
2210290 Поставяне тестикуларна протеза 576.00 
2210300 Резекция плексус пампиниформис 607.00 
2210310 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия / Харис-Хрин/ 1 303.00 
2210320 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия /Милин/ 1 455.00 
2210330 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия/ТУР/ 1 000.00 
2210340 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия/ТУHА/ 880.00 
2210350 Радикална простатектомия 2 305.00 
2210360 Тазова лимфна дисекция - самостоятелно 1 267.00 
2210370 Трансуретрална резекция за склероза на мехурна шийка 607.00 
2210380 Оперативно премахване на инконтиненция при мъжа - Кауфман 818.00 
2210390 Оперативно премахване на инконтиненция при жена-Маршал 788.00 
2210400 Трансуретална резекция на мехурна шийка у жената 592.00 
2210410 Оперативно поставяне на изкуствен сфинктер 1 448.00 
2210420 Секцио алта/отстр.кам.ч.тела и м.тумори/ 667.00 
2210430 Оперативна цистостомия 545.00 
2210440 Ендоскопско разбиване и отстраняване на камъни в пикочния мехур 576.00 
2210450 Трансуретрална лазерна коагулация при тумори в пикочния мехур 667.00 
2210460 Трансуретрална резекция на големи тумори в пикочния мехур - първи етап 1 061.00 
2210470 Трансуретрална резекция на големи тумори на пикочния мехур на сеанс 1 213.00 
2210480 Тампонада и коагулация на пикочен мехур 576.00 
2210490 Частична резекция при тумор на пикочния мехур 1 273.00 
2210500 Радикална цистопростатектомия 3 032.00 
2210510 Кожна или дебелочревна имплантация 1 031.00 
2210520 Образуване на кондюит - добавка 1 637.00 
2210530 Образуване на континентен мехур от черва 2 243.00 
2210540 Тотална ретроперитонеална лимфадектомия 1 759.00 
2210550 Трансурертрална инцизия на уретрата с екстракция на конкремент(и) 485.00 
2210560 Уретероскопия или отстраняване на камъни с бримка или локална литотрипсия 1 152.00 
2210570 Уретеректомия 1 031.00 
2210580 Резекция и анастомоза на уретер 1 213.00 
2210590 Реимплантация на уретер 1 031.00 
2210600 Антирефлуксна пластика на уретерите в пикочния мехур 1 031.00 
2210610 Инцизия на паранефрален абцес с декапсулация на бъбрека 1 273.00 
2210620 Нефропексия 1 152.00 
2210630 Уретеролиза 1 092.00 
2210640 Освобождаване от аберентни съдове на уретера 1 273.00 
2210650 Нефростомия 1 365.00 
2210660 Уретеролитотомия 1 516.00 
2210670 Пластика на бъбречното легенче 1 940.00 
2210680 Резекция на бъбречен полюс 1 516.00 
2210690 Разделяне на подковообразен бъбрек 1 637.00 
2210700 Пиелолитотомия и екстракция на камък 1 213.00 
2210710 Нефротомия и екстракция на камъни 1 637.00 
2210720 Перкутанна литолапаския 1 516.00 
2210730 Нефректомия чрез лумботомия 2 001.00 
2210740 Трансверзална лапаротомия и нефректомия 2 001.00 
2210750 Отстраняване на регионални лимфни възли 667.00 
2210760 Перкутанна нефростомия 1 000.00 
2210770 Екстракорпорална литотрипсия- 1 сеанс 910.00 
2210780 Трансплантация на бъбрек-самостоятелно 2 728.00 
2210790 Експлантация на бъбрек от жив донор 1 940.00 
2210800 Експлантация на два бъбрека от труп 1 895.00 
2210810 Двустранна нефректомия  2 728.00 
2210820 Оперативно отстраняване на надбъбрек 1 698.00 
2210830 Оперативно отстраняване на два надбъбрека 2 001.00 
II.2.X. ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
1310010 Етапна гипсова редресация 122.00 
1310020 Директна екстензия 182.00 
1310030 Индиректна екстензия 70.00 
1310040 Редресация на става 322.00 
1310050 Операция на ганглион на пръст;ръка; крак 522.00 
1310060 Екстирпация на Ту /пръсти на ръка; крак/ 453.00 
1310070 Операция на тендовагинит на ръката 804.00 
1310080 Теносиновектомия 894.00 
1310090 Шев на мускули и фасции при травми 302.00 
1310100 Шев на екстензионно сухожилие при травми 750.00 
1310110 Шев на флексорно сухожилие/ахилесово сухожилие 832.00 
1310120 Тенотомия/миотомия 248.00 
1310130 Пластика на сухожилие;мускул и фасция 944.00 
1310140 Тенолиза на едно сухожилие 944.00 
1310150 Тенолиза на повече сухожилия 975.00 
1310160 Оперативно създаване на сухожилно влагалище 1 233.00 
1310170 Свободна трансплантация на сухожилие 1 233.00 
1310180 Операция при контрактура на Дюпюитрен 1 419.00 
1310190 Операция на карпален/тарзален тунелен синдром 1 233.00 
1310200 Ампутация на пръст 372.00 
1310210 Ампутация на ниво метакарпиум/метатарзиум 894.00 
1310220 Ампутация на мишница; предмишница; подбедрица; коляно 1 272.00 
1310230 Ампутация на бедро с пластично затваряне 1 419.00 
1310240 Сухожилно-мускулна транспозиция 1 072.00 
1310250 Тендоелонгации и абревации 483.00 
1310260 Тенодеза 804.00 
1310270 Оперативно наместване фрактура на един прешлен 1 869.00 
1310280 Оперативно наместване фрактура два и повече прешлена 2 244.00 
1310290 Телена фиксация на фрактура перкутанно 297.00 
1310300 Остеосинтеза на ключица или олекранон 1 041.00 
1310310 Операция на псевдоартроза-навикуларна кост 1 500.00 
1310320 Остеосинтеза на голяма тръбеста кост 2 000.00 
1310330 Остеосинтеза тазов пръстен-симфиза-сакрум 2 094.00 
1310340 Отстраняване на телена фиксация 175.00 
1310350 Отстраняване на остеосинтезен материал на малки тръбести кости, патела 452.00 
1310360 Отстраняване на остеосинтезен материал от големи тръбести кости, таз 522.00 
1310370 Некректомия на големи тръбести кости 804.00 
1310380 Резекция на малка кост евентуално и съседна става 1 122.00 
1310390 Ексцизия-екзостози при халукс валгус 936.00 
1310400 Операция при халукс валгус с резекция на ставна глава 1 350.00 
1310410 Пластика на става/остеотомия на стъпало 1 350.00 
1310420 Спондилодеза с имплантантант и  автоложен материал 4 000.00 
1310430 Спондилодеза с имплантат и алопластичен материал  4 000.00 
1310440 Варизираща остеотомия на бедрена кост 1 602.00 
1310450 Валгизираща остеотомия на бедрена кост 1 602.00 
1310460 Коригираща остеотомия и псевдоартрози на голяма кост 1 602.00 
1310470 Коригираща остеотомия и псевдоартрози на малка кост 1 203.00 
1310480 Остеотомия на таза 4 000.00 
1310490 Удължаващи остеотомии 2 940.00 
1310500 Кюретаж и пломбаж при костни тумори 1 288.00 
1310510 Екзостозектомия 966.00 
1310520 Остеопластика 1 203.00 
1310530 Оперативно наместване луксация на пръст 339.00 
1310540 Оперативно наместване на челюст или ръка или крак 894.00 
1310550 Оперативно наместване  на рамо или лакът 1 419.00 
1310560 Оперативно наместване на тазобедрена става или коляно 1 419.00 
1310570 Оперативно наместване наместване на луксация на ключица 1 041.00 
1310580 Оперативно лечение на рецидивирана луксация на раменна/коляна става 2 250.00 
1310590 Шев на ставна капсула на палец 564.00 
1310600 Шев на ставна капсула на ръка 564.00 
1310610 Шев на ставна капсула на скочна става 564.00 
1310620 Шев на ставна капсула на лакът 1 272.00 
1310630 Шев на ставна капсула рамо и коляно 1 272.00 
1310640 Пластика на връзка на скочна става 1 233.00 
1310650 Пластика на синдезмоза на скочна става 1 233.00 
1310660 Пластика-кръстосана връзка на коляно 2 086.00 
1310670 Пластика -странична връзка на коляно 1 725.00 
1310680 Операция на менискус 975.00 
1310690 Оперативно отстраняване на свободни тела от става 848.00 
1310700 Оперативно отстраняване на чужди тела от става 848.00 
1310710 Синовектомия на ръка или ходило 1 041.00 
1310720 Синовектомия на рамо, лакът, или коляно 1 500.00 
1310730 Синовектомия на тазобедрена става 2 492.00 
1310740 Артротомия на става /включително дренаж/ 1 041.00 
1310750 Фиксиране с тел при фрактура на кост на ръката или ходилото 300.00 
1310760 Отстраняване на телта 38.00 
1310770 Ендопротеза на патела 3 141.00 
1310780 Еднополюсна ендопротеза на  тазобедрена става 2 244.00 
1310790 Тотална ( двуполюсна) ендопротеза на тазобедрена става 3 141.00 
1310800 Ендопротеза гривнена, лакътна или колянна става 3 141.00 
1310810 Реендопротезиране на  тазобедрена става 5 016.00 
1310820 Отстраняване протеза - патела 270.00 
1310840 Екзартикулация на пръст 396.00 
1310850 Екзартикулация на ръка или ходило 1 000.00 
1310860 Екзартикулация на лакът или коляно 1 425.00 
1310870 Екзартикулация на рамо 1 625.00 
1310880 Екзартикулация на тазобедрена става 1 870.00 
1310890 Оперативно остраняване на раменен пояс 2 365.00 
1310900 Оперативно отстраняване на тазова половина 4 615.00 
1310910 Кръвна репозиция за вродена луксация 2 166.00 
1310920 Артропластика 2 672.00 
1310930 Артродеза на голяма става 2 888.00 
1310940 Артродеза на друга става 2 480.00 
1310950 Операции на криво ходило 1 604.00 
1310960 Отстраняване на остеосинтезен материал от гръбнак 720.00 
1310970 Остеосинтеза на фрактура-луксация на рамо, лакът или глезен 2 004.00 
1310980 Остеосинтеза на фрактура на ацетабулум 3 525.00 
1310991 Артроскопски шев на менисците на колянна става 1 075.00 
1310992 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, дебридмен на колянна става, резекция на плика 820.00 
1310993 Хондропластика на хрущялани дефекти на колянна става 2 086.00 
1310994 Артроскопска синовектомия на колянна става 1 400.00 
1310995 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, дебридмен на раменна става 1 020.00 
1310996 Реконструктивни операции при комбинирани връзкови увреди 2 486.00 
1310997 Артроскопска декомпресия при импиджмънт на раменна става 1 925.00 
1310998 Артроскопска декомпресия и шев на ротаторния маншон на раменна става 2 286.00 
1310999 Артроскопска синовектомия на раменна става 1 600.00 
1311000 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, синовектомия, дебридмен на глезенна става 2 394.00 
1311001 Артроскопско отстраняване на свободни тела, биопсия, синовектомия, дебридмен на лакътна става 1 320.00 
1311002 Фрактури на скапули - лекувани оперативно 2 000.00 
1311003 Поставяне или изваждане на тазобедрен или колянен Спейсър 2 400.00 
1311004 Корегираща остеотомия на тибията 1 600.00 
1311005 Глезенна протеза 3 200.00 
1311006 Протезиране на малки стави на ръката 2 000.00 
1311010 Артроскопска реконструкция при раменна нестабилност  2 286.00 
II.2.XI. ГРЪДHА ХИРУРГИЯ
2710011 Тръбна торакостомия /плеврален тръбен дренаж/ 728.00 
2710020 Медиастинотомия, дренаж 728.00 
2710031 Експлоративна торакотомия 1500,00
2710040 Торакотомия с почистване  на хемоторакс 1 820.00 
2710050 Самостоятелна резекция на ребро 700,00
2710061 Резекция на гръдна стена с повече от едно ребро с пластично заместване на дефекта 2 500,00
2710070 Резекция на шийно или първо ребро 1 213.00 
2710081 Торакопластика при хроничен емпием 4500,00
2710090 Едностранна плевректомия самостоятелно 1 820.00 
2710100 Плевректомия с резекция на перикард/диагфграмна 2 062.00 
2710111 Торакотомия с декортикация при плеврален емпием 4 500,00
2710120 Трансторакална операция на диафрагма 1 820.00 
2710131 Торакотомия с атипична резекция на белия дроб 2100,00
2710141 Торакотомия, резекция на бял дроб с резекция на гръдна стена 2790,00
2710151 Торакотомия, лобектомия или пулмонектомия 3000,00
2710161 Торакотомия, сегментарна резекция на белия дроб 2600,00
2710170 Лобектомия със сегментарна резекция 3 638.00 
2710181 Торакотомия, билобектомия 2426,00
2710190 Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош 3 638.00 
2710201 Торакотомия, пулмонектомия с интраперикардно лигиране на съдовете 4700,00
2710210 Трахеобронхиални реконструктивни операции 4 245.00 
2710220 Трахеобронхиални пластики 4 608.00 
2710231 Торакотомия с отстраняване на белодробна каверна/абсцес 3600,00
2710241 Надлъжна стернотомия, тимектомия 2200,00
2710251 Торакотомия с отстраняване на медиастинален тумор 2800,00
2710261 Стернотомия с отстраняване на медиастинален тумор 3200,00
2710271 VTS симпатектомия 1800,00
2710281 VTS биопсия на медиастинума 1600,00
2710291 VTS тимектомия 3600,00
2710300 Торакоскопия - диагностична 970.00 
2710311 VTS при травма на гръдния кош с хемоторакс 1800,00
2710321 VTS булектомия с частична плевректомия при булозен емфизем 2600,00
2710331 VTS фенестрация на перикарда 2400,00
2710341 VTS при плеврален емпием с декортикация 3800,00
2710351 VTS операция на диафрагмата 2600,00
2710361 VTS атипични белодробни резекции 2700,00
2710371 Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор 3 638.00 
2710380 Аксиларна биопсия 600,00
2710381 Биопсия на шиен лимфен възел 1500,00
2710382 Друга биопсия 6500,00
2710383 Екстирпация на липом на гръдната стена 3400,00
2710384 Медиастиноскопия с биопсия 2500,00
2710385 Надключична биопсия 1800,00
2710386 Плеврална пункция /торакоцентеза/ с изследване на пунктата 200,00
2710387 Торакотомия при остър медиастинит 200,00
2710388 Торакотомия с интервенция върху диафрагмата 800,00
2710389 Торакотомия с лазерна метастазектомия 1000,00
2710390 Торакотомия, езофагектомия 300,00
2710391 Торакотомия, езофагектомия с пластично заместване на хранопровода 500,00
2710392 Торакотомия, ехинококцектомия 700,00
2710393 Югулотомия с медиастинотомия 500,00
2710394 VTSбиопсия на белия дроб 2000,00
2710395 VTS при остър плеврален емпием 3000,00
2710396 VTS лобектомия 5600,00
2710397 VTS ехинококцектомия 2500,00
2710398 VTS биопсия на плеврата 1200,00
II.2.XII. СЪДОВА ХИРУРГИЯ
3110010 Спешни емболектомии и тромбектомии 1 213.00 
3110020 Реконструкция на съдова травма със съдов шев 1 455.00 
3110030 Бай-пас Ао-бифеморалис 6 064.00 
3110040 Бай-пас Ао-бифеморален с феморо поплитеална  протеза 7 883.00 
3110050 Бай-пас Ао-бифеморален с феморо поплитеална автовена 7 277.00 
3110060 Резекция на ААА с протезиране 8 611.00 
3110070 Бай-пас  Ао- или илеофеморалис 5 821.00 
3110080 Бай-пас Ао- или илеофеморалис, поплитеас с протези 6 671.00 
3110090 Бай-пас Ао-илеофеморалис,поплитеас с автовена/бед.сег. 6 186.00 
3110100 Бай-пас феморо-поплитеас с протеза 3 881.00 
3110110 Бай-пас феморо-поплитеас с автовена"ривърс" 3 153.00 
3110120 Бай-пас феморо-поплитеас с автовена"инситу" 3 518.00 
3110130 Резекция-артерия и заместване с автовена 1 577.00 
3110140 Резекция-артерия и заместване с протеза 2 183.00 
3110150 Бай-пас феморо-феморалис"кросовър" 3 820.00 
3110160 Бай-пас аксило-бифеморалис 5 821.00 
3110170 Бай-пас аксило-феморалис 5 518.00 
3110180 Резекция на истинска перфиферна аневризма с протезиране 3 941.00 
3110190 Реконструкция-анастомична аневризма 5 276.00 
3110200 ТЕА на артерия със синтетична заплатка 3 214.00 
3110210 ТЕА на артерия с автовенозна заплатка 2 728.00 
3110220 ЕА на каротидна артерия с шънт 3 881.00 
3110230 ЕА на каротидна артерия без шънт 3 214.00 
3110240 Екстирпация на ТУ на гломус каротикус/резекция на артерии и заместване с протеза/ 3 881.00 
3110250 Екстирпация на ТУ на гломус каротикус 2 486.00 
3110260 Бай-пас каротидо-субклавиен 4 063.00 
3110270 ЕА на бъбречна артерия /резекция с реанастомоза/ 5 821.00 
3110280 ЕА на бъбречна артерия с "хемапач" 5 518.00 
3110290 ЕА на съдова протеза 2 001.00 
3110300 А-V фистула за хемодиализа с протеза 2 728.00 
3110310 А-V фистула за хемодиализа без протеза 1 152.00 
3110320 Екстракция на чуждо тяло от съд 1 092.00 
3110330 Лигиране на кръвоносен съд в гръдна кухина 2 305.00 
3110340 Лигиране на кръвоносен съд в коремна кухина 2 001.00 
3110360 Реконструктивна операция на висцерален съд с"хемапач" 2 850.00 
3110370 Транстоакална резекция на акцесорно шийно ребро 1 637.00 
3110380 Трансторакална резекция на аномално първо ребро 1 698.00 
3110390 Торакална симпатектомия 1 213.00 
3110400 Лумбална симпатектомия 1 335.00 
3110410 Стрипинг и лигатура на вена сафена магна 1 395.00 
3110420 Канюлиране  на артерия 825.00 
3110430 Ревизия на артерия 1 031.00 
3110440 Ексцизия на хемангиом-лимфангиом 1 516.00 
3110450 Екстирпация на съдова протеза 1 079.00 
3110460 Лигатура на артерия 788.00 
3110470 Ампутация на бедро и подбедрица 2 305.00 
3110480 Некректомия-ампутация на пръст 303.00 
3110490 Имплантация на стент на периферна артерия/венозен съд 2 728.00 
3110500 Имплантация на стентграф на аорта 2 790.00 
3110510 Реконструктивни съдови операции на шията   3 638.00 
3110511 Оперативно-лечение на вродени и придобити а-в фистули 1920,00
3110512 Радиофреквентна аблация на варици на долните крайници 1440,00
3210010 Изваждане чуждо тяло от сърдечно-съдова система 1 201.00 
3210020 ПТСА на един съд (със стентиране) 3 032.00 
3210030 ПТСА на два и повече съдове (със стентиране) 3 638.00 
3210040 Интракоронарен стент (според цената на протезата)  5 625.00 
3210100 Бъбречно-съдова балонна ангиопластика 6 064.00 
3210110 Имплантация на постоянен еднокухинен пейсмейкър 3 032.00 
3210120 Имплантация на постоянен двукухинен пейсмейкър 4 851.00 
3210130 Имплантация на ресинхронизираща система 16 979.00 
II.2.XIII. ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
003779 Ревизия или преместване на джоба на пейсмейкъра 400,00
003778 Поставяне на временна тренсвенозна пейсмейкърна система 400,00
003782 Инициално поставяне на едно/дву/кухинна пейсмейкърна система 1 100,00
003895 Венозна катетеризация за бъбречна диализа 300,00
II.2.XIV. ОЧНИ БОЛЕСТИ
1510010 Отстраняване на чужди тела от конюнктива 40,00
1510020 Отстраняване на милиум от клепач, калциеви инфаркти на конюнктивата 40,00
1510030 Отстраняване на чужди тела от роговица 130,00
1510040 Отстраняване нa шевове от корнеа и склера 25.00 
1510050 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач (малък, голям) 300,00
1510060 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища 190,00
1510070 Екстирпация на слъзна торбичка 800,00
1510080 Пластична корекция на очната цепка или епикантус   950,00
1510090 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазис или дистрихиазис 950,00
1510100 Операция на птоза 1 050,00
1510110 Операция на птоза със скъсяване на повдигача на клепача  1 010,00
1510120 Пластика на клепач със свободна кожна трансплантация 950,00
1510130 Операция на конюнктивални сраствания 485,00
1510140 Операция на птеригиум 485,00
1510150 Операция на птеригиум с лимбоконюнктивопластика 525,00
1510160 Операция на един очен мускул 305,00
1510170 Добавка за операция на всеки следващ очен мускул 90,00
1510180 Кюретаж на роговица 60.00 
1510190 Термо- или криотерапия на роговица или конюнктива 182.00 
1510200 Операция на предна камера 350,00
1510210 Трансплантация на роговица 1 000,00
1510220 Операция на катаракта (евентуално с иридектомия) 900,00
1510230 Операция на перде с имплантация на интраокулярна леща 1 000,00
1510240 Операция на глаукома, добавка при операция на леща 900,00
1510250 Имплантация на интраокулярна леща. 700,00
1510260 Операция на усложнена катаракта 1 100,00
1510270 Екстракция или репозиция на интраокулярна леща 900,00
1510280 Циклодиатермична или криоциклотермична операция 400,00
1510290 Голяма операция на глаукома (гониотрепанация, гониотомия, трабекулотомия, трабекулектомия) 900,00
1510300 Светлинна или лазерна коагулация на ретина и хориоидея   - при дупка на ретината 370,00
1510310 Светлинна или лазерна коагулация на ретина и хориоидея   -процедура – плеоптика по Кюперс или с лазер за деца за един курс (5 дни)                      182.00 
1510320 Последователни коагулации на същото око (на сеанс) 40,00
1510330 Операции при отлепена ретина 1 300,00
1510340 Предна витректомия 900,00
1510350 Витректомия 1 500,00
1510360 Оперативно отстраняване на тумор от ириса 900,00
1510370 Операция на вторична катаракта 350,00
II.2.XV. ОРАЛНА, ЧЕЛЮСТНА И ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ
5510010 Затваряне на перфоративен дефект в областта на ороназални фистули 816.00 
5510020 Затваряне перфоративен дефект в областта на вестибулума 816.00 
5510030 Отстраняване на двойна устна 1 355.00 
5510040 Отстраняване на лигавична киста 500,00
5510050 Пластика на вродени двустранно  цепнатини на горна устна 1 441.00 
5510051 Поставяне на зъбен имплант (без цената на импланта) 350,00
5520010 Екстракция на еднокоренов зъб 124.00 
5520020 Екстракция на многокоренов зъб 182.00 
5520030 Спиране на следекстракционен кръвоизлив 120,00
5520040 Излетяване на зъбни корени и зъби 300,00
5520050 Екстракция на ретиниран зъб 300,00
5520060 Реимплантация на зъб 350,00
5520070 Репозиция на зъб 174.00 
5520080 Екстракция на напълно импактиран зъб-остеотомия 400,00
5520090 Трансплантация на зъб 289.00 
5520100 Създаване на зъбно легло 289.00 
5520110 Апикална остеотомия на преден зъб 350,00
5520120 Апикална остеотомия на страничен зъб 432.00 
5520130 Екстирпация на челюстна киста през алвеолата 80,00
5520140 Операция на челюстна киста-кистостомия 450,00
5520150 Операция на голяма челюстна киста (3 до 6) зъба 540,00
5520160 Операция на голяма челюстна киста  над 6 зъба 576.00 
5520170 Гингивопластика до 4 зъба 215,00
5520180 Гингивопластика над 4 зъба 274,00
5520190 Отстраняване на подвижна лигавица-алвеоларен гребен 144.00 
5520200 Отстраняване на подвижна лигавица-хиперплазии 150,00
5520210 Оперативно задълбочаване на вестибулума/устна кухина 350,00
5520220 Задълбочаване пода на устната кухина 350,00
5520230 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /хидроксилапатит/ 289.00 
5520240 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен -мадрепорови корал 289.00 
5520250 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /костна пластика/ 576.00 
5520260 Аугментационна пластика на атрофичен алвеоларен гребен /пластика с хрущял 576.00 
5520270 Частична резекция на горна/долна челюст 576.00 
5520280 Едностранна тотална резекция на горна/долна челюст 1 441.00 
5520290 Субарахноидна дисекция на  подчелюстен лимфен басейн-Ванах 2 593.00 
5520300 Резекция на горна/долна устна едномоментна пластика по Брунс 2 306.00 
5520310 Гениопластика редукционна/аугментационна 865.00 
5520320 Остеотомия на  тяло/клон на долна челюст с реконструкция 4000,00
5520330 Премоларна  остеотомия /реконструкция при прогнатия 3500,00
5520340 Тотална максиларна остеотомия с реконструкция 5 187.00 
5520350 Гермектомия на зародиш на мъдрец 350,00
5520360 Редукционна пластика на език 1 152.00 
5520370 Френулотомия на къс френулум на устната 150,00
5520380 Френулотомия на къс френулум на език 150,00
5520390 Кортикотомия 200,00
5520410 Консервативно лечение при фрактура на долна челюст 432.00 
5520420 Хирургично лечение на фрактурирана долна челюст-остеосинтеза 1 152.00 
5520430 Консервативно лечение при фрактура на горна челюст 432.00 
5520440 Хирургично лечение на фрактурирана  горна челюст 1 297.00 
5520450 Консервативно лечение при фрактура на носни кости 289.00 
5520460 Реконструктивна операция  на носния скелет 2 881.00 
5520470 Хирургично лечение на фрактури на ябълчната дъга 576.00 
5520480 Хирургично лечение на ябълчната кост 1 200.00 
5520490 Оперативно отстраняване на слюнчени камъни 432.00 
5520500 Оперативно отстраняване  на подчелюстната слюнчена жлеза 1 441.00 
5520510 Секвестректомия-остеомиелит на челюстна кост 350,00
II.2.XVI. ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ
2550010 Велофарингопластика 1 152.00 
2550020 Дермабразио до 50 кв.см (доп. по 2 лв за всеки кв.см) 253.00 
2550030 Долен (шиен) лифтинг 888.00 
2550040 Ексцизия на лежаща под лигавица тъкан без отваряне на телесна кухина 452.00 
2550050 Ексцизия на обширен богато кръвоснабден тумор 960.00 
2550060 Ексцизия на голям контрахиращ цикатрикс 720.00 
2550070 Ендоскопски лифтинг 1 014.00 
2550080 Запушване телесен к-л на кожната повърхн 432.00 
2550110 Затваряне перфоративен дефект в  областа на небцето 816.00 
2550120 Имплантиране на алопластичен материал  за попълване на  меки тъкани 1 056.00 
2550130 Имплантиране с последващо разтягане без преместване на кожа 481.00 
2550140 Имплантиране на кожен експандер 481.00 
2550150 Имплантация на Филатово стебло 672.00 
2550160 Кожна пластика с тъкани по съседство 481.00 
2550170 Кожна присадка до 100кв.см. 289.00 
2550180 Кожна присадка за всеки следващи 50кв.см. по 144.00 
2550190 Корекция на цикатрикс по козметични съображения  1 200,00
2550200 Корективна ринопластика 960.00 
2550210 Корективна ринопластика с реконструкция 2 900,00
2550220 Корекция на ушни лобулуси 350,00
2550230 Корекция на формата и големината на ушната мида 1 800,00
2550240 Корекция само на върха или крилата на носа 1 500,00
2550250 Кръстосана пластика на краче 720.00 
2550260 Липосукция - от 200 мл. до 1 л. 720.00 
2550270 Липосукция - до 200 мл. 289.00 
2550280 Липосукция  - над 1 л. 960.00 
2550290 Липофилинг( в зависимост от количеството обработвана мастна тъкан) 0.00 
2550300 Мастлифт 3 457.00 
2550310 Междинен транспорт по Филатово стебло 192.00 
2550320 Междинно имплантиране на ареоломамиларен комплекс 576.00 
2550330 Мирингопластика откъм слухов проход 801.00 
2550340 Моделиране на място на Филатово стебло 700,00
2550350 Оперативна корекция на лицев цикатрикс 480,00
2550360 Оперативна корекция на птоза на горен клепач 720.00 
2550370 Оперативно намаляване на донорски участък 432.00 
2550380 Оперативна пълна реконструктивна пластика на външен нос 2 900,00
2550390 Оперативна частична реконструктивна пластика на външен нос 1 900,00
2550400 Оперативно увеличаване на устните 1 800,00
2550410 Операции при парализа на фациалис 1 152.00 
2550420 Операция на ринофима 830,00
2550430 Отваряне телесен канал на кожната повърхност 432.00 
2550440 Отстраняване на кожни образувания с козметична цел над 1см. 161.00 
2550450 Отстраняване на кожни образувания с козметична цел до 1см. 267.00 
2550460 Отстраняване на мастна тъкан от коремна стена + пластично покриване 2 402.00 
2550470 Отстраняване на "бричове" и увисвания по кожата на крайници 720.00 
2550480 Отстраняване на бръчки по горните клепачи 400.00 
2550490 Отстраняване на бръчки по долните клепачи 534.00 
2550500 Отстраняване на бръчки по лицето и шията (фейс-лифтинг) 1 825.00 
2550510 Отстраняване на бръчки по челото 816.00 
2550520 Отстраняване на бръчки по ъглите на очите 400.00 
2550530 Отстраняване на татуировки за всеки кв. см. 22.00 
2550540 Пластика на носния септум;меки части и носен скелет 1 500,00
2550550 Пластика с кожно-мускулно ламбо-несвободна 960.00 
2550570 Пластика на клепач с микрохирургични способи 865.00 
2550580 Пластика на клепач с тъкани по съседство 624.00 
2550590 Пластика на клепач със свободна кожна присадка 720.00 
2550600 Пластика - покриване на дефект в повече етапи 769.00 
2550610 Пластика - покриване на дефект в 2 етапа 769.00 
2550620 Пластика - покриване на голям контрахиращ цикатрикс 720.00 
2550630 Пластика с кожно-мускулно ламбо с анастомоза 1 335.00 
2550640 Пластика на устна -  вродена едностранна цепнатина на горна устна 769.00 
2550650 Пластично хирургично лечение на костни пластики 2 161.00 
2550660 Пластично хирургично лечение на комплектна лицева цепка 2 161.00 
2550670 Пластично хирургично лечение  на остеотомии 2 161.00 
2550680 Пластика на носния септум и меки части 900,00
2550690 Пластика на предна коремна стена 1 121.00 
2550700 Пластика на ушната мида 350,00
2550710 Пластично покриване на донорски участък 432.00 
2550720 Превръзване на слепоочните артерии приалопеция 127.00 
2550730 Пробна ексцизия на  мускул без отваряне на телесна кухина 404.00 
2550740 Пробна ексцизия на орган без отваряне на телесна кухина 404.00 
2550750 Пробна ексцизия на дълбоколежаща телесна тъкан 404.00 
2550760 Пробна ексцизия на повърхностно разположена телесна тъкан 240.00 
2550770 Реконструктивна ринопластика в няколко сеанса общо 1 390,00
2550780 Свободно присаждане на подкожна микросъдова анастомоза 1 655.00 
2550790 Свободна присадка на кожа 1 655.00 
2550800 Септоринопластика 588.00 
2550810 Стафилорафия 385.00 
2550820 Създаване на кожно ламбо по Филатов 289.00 
2550830 Тимпанопластика 832.00 
2550840 Тотално отстраняване на цикатрициалната тъкан в клепачната област 576.00 
2550850 Трансплантация на кожа с космени фоликули 816.00 
2550860 Трансплантация на пълнослоеста кожа с пластично покриване до 50 кв.см 289.00 
2550870 Трансплантация на пълнослоеста кожа с пластично покриване за всеки следващи  50 кв.см 172.00 
2550880 Трансплантация на кост 720.00 
2550890 Трансплантация на лигавица 432.00 
2550900 Трансплантация хрущял/ухо-ребро 960.00 
2550910 Трудна кожна пластика с ламбо 640.00 
2550920 Уранопластика 960.00 
2550930 Циркумцизия по религиозни съображения 418.00 
5510060 Пластика на вродени двустранни цепнатини на горна устна 1 441.00 
5510070 Хирургична корекция на проминиращо ухо - 1 брой 800,00
Забележка: В цените не са включени високоспециализирани образни изследвания (КТ и МРТ), контрастни лекарствени продукти за образна диагностика, медицински изделия за индивидуално приложение, лекарства и стопански разходи, в т.ч. храна, които се заплащат отделно.
II.3. ЦЕНА НА ЛЕГЛОДЕН ПРИ БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА НА НЗОК (включени стопански разходи и храна)
00Z001 КЛИНИКА "КОРЕМНА ХИРУРГИЯ - А" 75,00
00Z002 КЛИНИКА "КОРЕМНА ХИРУРГИЯ - Б" 80,00
00Z003 КЛИНИКА "ЧЕРНОДРОБНО-ПАНКРЕАТИЧНА Х-Я И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ" 66,00
00Z004 КЛИНИКА "СЪРДЕЧНО-СЪДОВА Х-Я И АНГИОЛОГИЯ" 82,00
00Z005 КЛИНИКА "ЕНДОСКОПСКА, ЕНДОКРИННА Х-Я И КОЛОПРОКТОЛОГИЯ" 80,00
00Z006 КЛИНИКА "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ" 70,00
00Z007 КЛИНИКА "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ" 68,00
00Z008 КЛИНИКА "АРТРОСКОПСКА ТРАВМАТОЛОГИЯ" 68,00
00Z009 ОТДЕЛЕНИЕ "СЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ" 57,00
00Z010 КЛИНИКА "ОБЩА УРОЛОГИЯ" 80,00
00Z011 КЛИНИКА "ЕНДОУРОЛОГИЯ И ЕКЛ" 66,00
00Z012 КЛИНИКА "НЕВРОХИРУРГИЯ" 76,00
00Z013 КЛИНИКА "УНГ БОЛЕСТИ" 54,00
00Z014 КЛИНИКА "ОЧНИ БОЛЕСТИ" 60,00
00Z015 ОТДЕЛЕНИЕ "ОЧЛЧ ХИРУРГИЯ" 78,00
00Z016 ОТДЕЛЕНИЕ "ПЛАСТИЧНА Х-Я И ИЗГАРЯНИЯ" 95,00
00Z017 КЛИНИКА "ОБЩА И ОНКОЛОГИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ" 60,00
00Z018 КЛИНИКА “ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“ 55,00
00Z019 КЛИНИКА “ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ“ 58,00
00Z020 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ 50,00
00Z021 ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ 61,00
00Z022 КЛИНИКА “КАРДИОЛОГИЯ“ 57,00
00Z023 КЛИНИКА “ХЕМАТОЛОГИЯ“ 59,00
00Z024 ОТДЕЛЕНИЕ “МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ“ 53,00
00Z025 КЛИНИКА “ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ“ 66,00
00Z026 КЛИНИКА “ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА“ 60,00
00Z027 КЛИНИКА “ПСИХИАТРИЯ“ 57,00
00Z028 КЛИНИКА “ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ 64,00
00Z029 КЛИНИКА “НЕРВНИ БОЛЕСТИ“ 55,00
00Z030 КЛИНИКА “СПЕШНА ТОКСИКОЛОГИЯ“ 48,00
00Z031 КЛИНИКА “СПЕШНА ТЕРАПИЯ“ 73,00
00Z032 КЛИНИКА “ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ 103,00
00Z033 КЛИНИКА “ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ“ 67,00
00Z034 ОТДЕЛЕНИЕ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 101,00
00Z035 ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА 64,00
  Клиника "Чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология"- Легло в интензивния сектор на клиниката – на ден 350,00
  Клиника "Чернодробно-панкреатична х-я и трансплантология"- Бокс за трансплантиран  - на ден 450,00
  Клиника "Гастроентерология" - Стая за пациент - донор или реципиент на черен дроб - на ден 150,00
  Клиника "Интензивно лечение", КАИЛ - Бокс за трансплантиран  - на ден 750,00
     
Раздел ІII. ДРУГИ
00L0010 Цена за придружител без ползване на легло  5,00
00L0015 Цена за придружител с ползване на легло (само стопански разходи) 60,00
00L0020 Индивидуален медицински пост от мед.сестра - на час по 5.00 
00L0021 Индивидуален пост от санитар - на час по 3.00 
00L0022 Индивидуален медицински пост от медицинска сестра в интензивен сектор на клиника - на час по 7,00
00L0023 Индивидуален медицински пост от медицинска сестра в бокс за трансплантирани - на час по 14,00
00L0024 Индивидуален медицински пост от медицинска сестра в реанимационен бокс за трансплантирани - на час по 20,00
00L0025 Индивидуален пост от санитар в интензивен сектор на клиника-  на час по 4,00
00L0026 Индивидуален пост от санитар в бокс за трансплантирани - на час по 6,00
00L0040 Медицински документ – дубликат   13.00 
00L0050 Издаване ксерокопие на архивиран документ - епикриза, протокол, фиш за резултат от изследване 5.00 
00L0060 Издаване ксерокопие на архивиран документ  - "Лист за история на болестта" - на страница по 1.00 
00L0070 Документиране и архивиране на съдебномедицински дейности 2.00 
00L0080 Дигитално фотодокументиране 1 брой находка от изследване 34.00 
00L0090 CD - записи за всеки диск по  5,00
00L0100 Изготвяне на статистическо извлечение върху определен обем от изследване  243.00 
00L0105 Изготвяне на етапна епикриза 10,00
00D0010 Транспорт с реанимобил без медицински екип, включва:                                                                             
00D0020 за 1 км пробег - амортизационни разходи 1.00 
00D0030 за 1 минута престой 0.10 
00D0040 разходи за ГСМ по действуващи пазарни цени в деня на превоза  
00D0050 Медицински екип при транспортиране на болен с реанимобил 390,00
00D0060 Медицински екип за осигуряване на мероприятия извън специфичните функции на ВМА - на час по 85,00
4110262 Изследване на повърхности от външна среда и персонал за контрол на дезинфекцията – аеробна култура 30,00
4110263 Изследване за носно носителство на персонал – аеробна култура 30,00
4110264 Контрол на термична стерилизация с пара 10,00
   ІІІ. 1. Съставяне на договори:   
  Съставяне на договор със застрахователни дружества за медицински услуги   1 000,00
  Съставяне на договор с юридически лица (организации, ведомства, лечебни заведения) за комплексно медицинско обслужване  1 000,00
  Съставяне на договор с юридически лица (организации и ведомства) за профилактични прегледи  1 000,00
  Съставяне на договори с лечебни заведения за медицински дейности, извършвани от отделни диагностични/клинични звена - за всяко звено по:  300,00
  Съставяне на договор с общопрактикуващи лекари, за неотложна медицинска помощ   500,00
  Съставяне на договор за наем на помещения за извънболнична медицинска помощ 500,00
  Съставяне на договор за наем на помещения за търговска дейност 500,00
  Съставяне на договори за съвместна дейност  100,00
  Съставяне на други договори, извън тези за медицински дейности 50,00
  Съставяне на анекси и допълнителни споразумения  - 50 % от таксата за съответния договор  
  Продължаване на договори или съставяне на анекси с възложители, които за срока на предходния договор не са поискали никаква дейност от ВМА 1 200,00
  При договори с правна и фактическа сложност се заплаща такса за съответния вид договор, завишена с 50 %.  
  ІІІ. 2. Офис и технически услуги  
  Синхронен превод - по договаряне  
  Аудиозапис (на носител на заявителя) - за 60 минути 2,00
  Аудиозапис (на носител на заявителя) - за 90 минути 3,00
  Видеопрезапис (на носител на заявителя) - за 120 минути 6,00
  Видеопрезапис (на носител на заявителя) - за 180 минути 8,00
  Видеофилмиране (запис в работно време) - за 15 минути 4,00
  Кино и видео-прожекции в киносалона - за 1 час по 400,00
  Ползване на изложбена площ (мебелите се предоставят по отделно договаряне) - за 1 работен ден, на кв. м. по 30,00
  Ползване на площ за заснемане  - за 1 работен ден,  - на кв. м. по 20,00
  Ползване на техническа апаратура - шрайбпроектоер  - за 1 час по 4,00
  Ползване на техническа апаратура - аспектомат - за 1 час по 8,00
  Ползване на техническа апаратура - аудио........ - за 1 час по 8,00
  Ползване на техническа апаратура - видео........ - за 1 час по 16,00
  Ползване на техническа апаратура -главен телевизионен монитор - за 1 час по 8,00
  Ползване на видеостена - за 1 час по 20,00
  Ползване на уредба за симултантен превод - за 1 работен ден 50,00
  Ползване на апарат за симултантен превод - 1 брой, за 1 работен ден 2,00
  Ползване на мултимедия (без компютър) - за 1 работен ден 20,00
  Ползване на DVD устройство - за 1 работен ден 40,00
  Монтаж на телефон - за 1 работен ден 20,00
  Озвучаване (1 микрофон) - за 1 брой 4,00
  Копирни услуги - за 1 страница, формат "А4" 0,04
  Издаване на дубликат от удостоверение за проведено обучение (курс и др.) 4,00
  Ползване на техническа апаратура - шрайбпроектоер  - за 1 час по 4,00
  Ползване на зали за организиране на мероприятия - конгреси, конференции и др.  (без техническата апаратура)  
  Ползване на киносалон - с 500 места за 8-часов работен ден, от 8.00 до 16.00 часа 800,00
  Ползване на киносалон - с 500 места - за 1 час 125,50
  Ползване на аула - до 200 места за 8-часов работен ден, от 8.00 до 16.00 часа 360,00
  Ползване на аула - до 200 места - за 1 час 50,00
  Ползване на зала  - до 100 места за 8-часов работен ден, от 8.00 до 16.00 часа 180,00
  Ползване на зала - до 100 места - за 1 час 25,00
  Ползване на зала  - до 50 места за 8-часов работен ден, от 8.00 до 16.00 часа 90,00
  Ползване на зала  - до 50 места - за 1час 12,50
  Ползване на зала  - до 25 места за 8-часов работен ден, от 8.00 до 16.00 часа 50,00
  Ползване на зала  - до 25 места - за 1-час 7,00
  Ползването на залите с продължителност  над 4 часа се заплаща по цени за 8 часов работен ден  
  При ползване на залите с продължителност над 8 часа - се заплаща за всеки допълнително по цените, определени за 1 час  
  Необходимият персонал за симултатнтен превод и др. услуги при провеждане на мероприя се договарят за всеки отделен случай (по споразумение)  
     
Раздел ІV. ДЕЙНОСТИ В ЦЕНТЪР ПО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ
RPR0010 Индивидуално първично психологично консултиране (сесия 50 мин.) 35.00 
RPR0011 Индивидуално психотерапевтично лечение (сесия 50 мин.) 30.00 
RPR0012 Групово психотерапевтично лечение (сесия 180 мин.) – за участник 30.00 
RPR0013 Снемане на психиатричен статус 40.00 
RPR0014 Психиатричен преглед и изготвяне на терапевтичен план 40.00 
RPR0015 Снемане на психологически статус 40.00 
RPR0016 Снемане на психологични данни от друго лице 35.00 
RPR0017 Тестово психологично изследване (интелект,личност, когнитивни функции) 50.00 
RPR0018 Индивидуално кризисно консултиране (сесия 50 мин.) 30.00 
RPR0019 Групова кризисна интервенция (сесия 120 мин.) – за участник 30.00 
RPR0020 Психиатрично и/или психологично изследване за достъп по ЗЗКИ, съгл. Наредба №6/2003 г. на МЗ 25.00 
RPR0021 Психологично изследване за подбор на персонал – за всеки кандидат 70.00 
RPR0022 Психологично изследване на мотивацията на персонала в организацията – на работен ден 160.00 
RPR0023 Психологично изследване на групов психосоциален климат – на работен ден 160.00 
RPR0024 Провеждане на фирмено обучение и тренинг (8 учебни часа) – за участник 80.00