Начало / Болнични бази / Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Калероя" - Хисар

Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Калероя" - Хисар

Началник на Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Калероя" - Хисар

Александър Тонев Александров

Началник на БДПЛР- Хисар


Повече за Александър Тонев Александров

За Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Калероя" - Хисар

 • За болницата:

  гр. Хисаря, ул. “Илин Паунов” № 1
  e-mail: kaleroya@abv.bg, тел:0337/60200, факс: 0337/60267
  За информация: kaleroyareg@abv.bg,
  тел:0337/60200, 0337/60201; факс:0337/60207;


  !Списък на чакащите за нови резервации за лечение  по клинични пътеки за месец Октомври при отказване на пациенти с вече направени такива!

  ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА В БПЛР-ХИСАРЯ КЪМ ВМА, СЪГЛАСНО  РЕШЕНИЕТО НА НС на НЗОК от 29.03.2016г.
   
  КП № 262
  ФИЗИКАЛНА ТEРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА  
   
  1. Прием  след проведено лечение в болница за активно лечение:
  1.1 Епикриза от Неврологично отделение / клиника/ в  болница за активно лечение,  до един месец  (при медицински противопоказания до 3 три месеца) от изписването.  В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
  1.2 Направление за хоспитализация–издадено  от специалистите/невролози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване .
   
  2. Прием в случаите на последваща рехабилитация в болнични условия:
  2.1 Епикриза от проведена физикална терапия и рехабилигация в болнично заведение , в която е отразена необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия
  2.2   Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни, от датата на издаването, издадено от ОПЛ или специалист невролог, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
   
  3.  Прием в случаите  след проведена рехабилитация в извънболнична помощ:
  3.1 Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, издадено от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина провел рехабилитацията.
  3.2 Амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
   
  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ /извадка от приложение №11 на Решението – КП  262
   
  1.1. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване :
   
  -определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
  -изразени моно-, хеми-, квадри-, пара- парези/парализи;
  -изразен дискоординационен синдром;
  -изразен паркинсонов синдром.
   
  1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система в случаите на необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия.
   
  1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на нервната система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
   
  Забележка:
  НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно на един пациент. При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща клиничната пътека двукратно годишно за лечението на един пациент до 24-ия месец от инцидента/пристъпа, документирано доказано с епикриза.
   
  КП № 263
  ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
   
  1. Прием  след проведено лечение в болница за активно лечение.
  1.1 Епикриза от Неврологично отделение / клиника / в  болница за активно лечение,  до един месец от изписването.  В епикиризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
  1.2 Направление за хоспитализация–издадено  от специалистите /невролози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет) дни  от датата на издаване.
   
  2. Прием в случаите на последваща рехабилитация в болнични условия.
  2.1 Епикриза от проведена физикална терапия и рехабилигация в болнично заведение, в която е отразена необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия.
  2.2   Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване,  издадено от ОПЛ или специалист невролог, с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
  2.3  ЕМГ изследване със заключение от лекар специалист по нервни болести с давност  6 /шест/ месеца  преди датата на хоспитализация.
   
  3. Прием в случаите  след проведена рехабилитация в извънболнична помощ.
  3.1 Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, издадено от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина провел рехабилитацията.
  3.2 Амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
  3.3 ЕМГ изследване със заключение от лекар специалист по нервни болести с давност 6 /шест/ месеца  преди датата на хоспитализация.
   
  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ / извадка от приложение №11 на Решението – КП  263
   
  1.1Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система до 1 месец от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване и определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение, и наличие на:
   
  -изразен двигателен дефицит - моно-, парапарези/парализи;
  -данни за нервно-мускулно увреждане, установено с ЕМГ изследване;
  -данни за коренчева компресия, установени с EMГ или образно изследване (КАТ/ЯМР);
  -наличие на изразени мускулни контрактури, водещи до трудности в автономността; 
  -вертебрален синдром (сколиоза, ригидност на паравертебралната мускулатура, болка, ограничение в движенията на гръбначния стълб и др.).
   
  1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход до 1 месец от приключване на лечението по основното заболяване.
  1.3. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на периферната нервна система в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия
  1.4. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на периферната нервна система, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничата помощ по преценка на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
   
  КП № 265
  ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ 
   
  1. Прием  след проведено лечение в болница за активно лечение.
  1.1 Епикриза от Неврологично, Ревматологично,  Травматологично отделение / клиника / в  болница за активно лечение,  до един месец (при медицински противопоказания до 3 три месеца)  от изписването.  В епикризата да е отразена потребност от балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, в болнично заведение извършващо такава.
  1.2 Направление за хоспитализация–издадено  от специалистите /невролози, ревматолози, травматолози/ по профила на лекуваното заболяване от болницата, където е проведено активното лечение. Направлението е с давност 30 (тридесет)  от датата на издаване.
   
  2. Прием в случаите на последваща рехабилитация в болнични условия.
  2.1 Епикриза от проведена физикална терапия и рехабилигация в болнично заведение , в която е отразена необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
  2.2   Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаването,  издадено от ОПЛ или специалист /невролог, ревматолог, травматолог / с приложен амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
  2.3  Образно изследване с разчет от рентгенолог : Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест)  с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
  При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
   
  3. Прием в случаите  след проведена рехабилитация в извънболнична помощ.
  3.1 Направление за хоспитализация, с давност 30 (тридесет) дни от датата на издаване, издадено от специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина провел рехабилитацията.
  3.2 Амбулаторен лист, в който са посочени данни от анамнезата, обективното състояние, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ .
  3.3. Образно изследване с разчет от рентгенолог : Рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест)  с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);
  При диагнози с код М 51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – с наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);
   
  При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно - двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване. 
   
  ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ /извадка от приложение №11 на Решението – КП  265 
   
  Физикална терапия и рехабилитация на пациенти с:
  1.1.1. заболявания на опорно-двигателния апарат до 1 месец (при медицински противопоказания до 3 месеца) от проведено болнично лечение за новооткрито или усложнено основно заболяване, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-1" на клинична пътека (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза); 
  1.1.1.1. определена потребност от физикална терапия и рехабилитация от специалистите по профила на основното заболяване, провели болничното лечение;
  1.1.1.2. наличие на:
  - изразен функционален дефицит поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;
  - затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;
  - развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);
  - изразен неврологичен дефицит - изразени парези/парализи в долните крайници;
  1.1.2.  претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход.
  1.2. Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания или увреди на опорнодвигателния апарат в случаите с необходимост от последваща рехабилитация в болнични условия за едногодишен период.
  1.3 Физикална терапия и рехабилитация на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, при които не е налице достъчен терапевтичен ефект от провежданата рехабилитация в извънболничната помощ по искане на лекаря специалист, провел рехабилитацията.
   
  Забележка: 
  НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.
  При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1. 
   
  КП № 259
  ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РОДОВА ТРАВМА НА ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА
   
  1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
   
  Физикална тeрапия и рехабилитация на пациенти с родова травма на периферната нервна система при:
  -при новородени с акинезия на единия горен крайник;
  -при новородени с клинични белези за асиметрия на спонтанната и провокираната двигателна активност на мускулатурата на раменния пояс;
  -при деца от 6 до 12 месеца с ЕМГ данни за увреда на периферен двигателен неврон;
  -при деца до 18 месеца с изоставане в двигателното развитие на единия горен крайник;
  -изоставане в двигателното развитие на грубата и фината моторика на горен крайник над 3 месеца;
  -изразени тонусови отклонения в мускулите на горен крайник;
  -намалена сила и обем на активни движения;
  -намалени по обем пасивни движения, контрактури и хипотрофия на горен крайник.
   
  2. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН за терапевтично поведение за подобряване на пациенти с определяне на броя и продължителността на последващите болнични престои.
   
  При деца от 5 до 18 години.
  Нова хоспитализация при деца с родова травма на периферна нервна система (РТПНС), която отговаря на някои от индикациите за хоспитализация, се отчита като нова клинична пътека на всеки 6 месеца. 
  Допускат се общо до 2 хоспитализации в рамките на една календарна година и един път за едно шестмесечие в рамките на цитираната възраст.
  Специализирана кинезитерапия (методики срещу съпротивление), аналитична кинезитерапия, пасивни движения, масаж, механотерапия, електрофореза; електростимулации - за вяла мускулатура при ММТ 0 или 1; термотерапия.
   
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
  (при наличие на такива)
  ЗА ВСИЧКИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ, ПО КОИТО РАБОТИ БОЛНИЦАТА
   
  1. Копие от решение на ТЕЛК, при наличие на инвалидност;
  2. Копие от рецептурна книжка;
  3. Фактури от платен потребителска такса през настоящата година в други болници;
  4. Копие от диплома, или служебна бележка от лечебно заведение – за медицински специалисти.
   
  Болницата за продължително лечение и рехабилитация от състава на Военномедицинска академия е наследник на здравно заведение с традиции в лечението, рехабилитацията и профилактиката на контингента на МО, а също така и със сериозен имидж сред цивилните граждани в страната и чужбина.

  На 03 април 1931 г. цар Борис III издава указ, с който разрешава на Министъра на войната да подпише спогодба с Общинския съвет в Хисаря, който отпуска 25 декара земя за построяване на Станция за пострадалите от войните, която е завършена и е пусната в експлоатация на 01.01.1938 г. със 130 легла.

  При запазване на първоначалните функции станцията е получавала различни наименования: „Лекувище за подпомагане на пострадалите от войните”, „Военно лекувище”, „Военно-лечебна станция”, „Център за рехабилитация и профилактика”, „Военен санаториум”,
  Намира се извън крепостната стена, към източния край на гр. Хисаря. Болницата е разположена сред просторен парк от 385 дка., на застроена площ от 4636 м2.

  В парка се намира и „енергиен център”, посещаван от много пациенти, които на това място релаксират и се зареждат с много положителна енергия.

  Днес БПЛР Хисар е най-голямата болница по балнеология, рехабилитация и профилактика в страната, с 300 легла, разпределени в шест блока, 4 от които са свързани помежду си с топла връзка.

  Пациентите се настаняват в апартаменти и в стаи с едно, две и три легла.
  Всички блокове са с просторни, светли и чисти коридори и фоайета, в които пациентите имат възможност да си почиват и да установяват нови контакти и да провеждат дълги приятелски разговори.
  Болницата изпълнява функциите по профилактика, лечение и рехабилитация на хронично болни, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео и климатолечение в съответствие със специфичния й профил, като ползва климато- и теренно лечение (около 2,5 км. паркови алеи), минерална вода, поморийска кал и луга.
  Минералната вода е от Сондаж № 3, намиращ се в двора на болницата, който е с дълбочина 318 м., има дебит 8,7 л/сек. и водата е с температура 51,2С0.


  Водата е алкална /РН-9,09/, хипертермална /t0 – 37-54 С0/, слабо минерализирана, хидрокарбонатно – натриева - флуорна и има следния състав:

  Аниони                                                       милигр./литър
  - Флуор                                                               5,50
  - Хлор                                                                 8,35
  - Сулфат                                                           32,00
  - Карбонат                                                        18,00
  - Хидрокарбонат                                              67,12
  - Хидросиликат                                                  2,11
  ВСИЧКО:                                                        133,09
  Катиони                                              милигр./литър
  - Натрий и Калий                                         56,86
  - Калций                                                          3,42
  - Магнезий                                                    следи
  - Алуминий                                                     2,48
  ВСИЧКО                                                    195,85
  Метасилициева киселина                             58,91
  Общо съдържание                                     254,85

  Характеристиката на водата оказва специфично действие при всички заболявания от профила на заведението:

  -при питейно приложение, с холеретичен и хипохолестеринемичен, алкализиращ, диуретичен, отмиващ и нормализиращ стомашната киселинност и ферментната дейност на стомашната лигавица ефекти и,
  -при банско лечение, с топлинно и антиспастично действие.

  При приложението на лагунно-лиманна поморийска кал, се използва нейното топлинно, компресивно и пелоидно въздействие, а при прилагането на поморийска луга, нейните топлинен и противовъзпалителен ефекти.
  Дейностите по диагностика, лечение, рехабилитация и обслужване на пациентите се изпълняват от отлично подготвен, висококвалифициран и опитен висш и среден медицински персонал, като и обслужващ такъв, гарантиращи високо професионално ниво на изпълнение на лечебните комплекси.

  В съответствие с профила и основното й предназначение в болницата се извършва долекуване, продължително лечение и рехабилитация на следните заболявания:

  І. Бъбречно - урологични заболявания:
  •  бъбречнокаменна болест;
  •  хронични пиелонефрити, цистити;
  •  хронични нефрити, протичащи без изразена бъбречна недостатъчност (3 и 4 стадий);
  •  хронични нефрози;
  •  състояния след уретеро - и пиелопластика, както и нефректомии по бенигнени поводи;
  •  хронични уретрити.
  ІІ. Стомашно-чревни и жлъчно-чернодробни заболявания:
  •  язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;
  •  хронични гастрити и гастродуоденити, ентерити, ентероколити и колити;
  •  функционални заболявания на стомаха и червата – рефлукс, обстипация, дразнимо дебело черво;
  •  болест на Крон в ремисия;
  •  ХУХК в ремисия.
  •  жлъчно – каменна болест;
  •  хронични холецистити, холангити и холангиохепатити;
  •  дискинезии на жлъчния мехур и жлъчните пътища
  •  следхолецистектомичен синдром;
  •  чернодробна стеатоза;
  •  хронични хепатити;
  •  състояние след вирусен хепатит (след 3-ия месец от преболедуването);
  •  чернодробни цирози- компенсиран стадий;
  •  хронични панкреатити.
  ІІІ. Заболявания на опорно-двигателния апарат:
  1. Дегенеративни заболявания:
  •  артрозна болест;
  •  спондилоартроза;
  •  остеохондроза;
  •  гонартроза, коксартроза, омартроза, артроза на лакетна става и малките стави на ръцете и краката, състояние след ендопротезиране
  •  дископатия, дискова херния и техните усложнения.
  2. Възпалителни заболявания на ставите и меките тъкани:
  •  ревматоиден и подагрозен артрит;
  •  псориатричен артрит;
  •  анкилозиращ спондилит на Бехтерев;
  •  артрити при колагенози и други вътрешни заболявания;
  •  инсерционити, бурсити, периартрити.
  3. Травмени увреди и техните усложнения:
  •  постфрактурни състояния;
  •  луксации;
  •  дисторзии;
  •  синдром на Зудек;
  •  лезии на менискуси, увреди на капсулолигаментарния апарат и постоперативните им състояния.
  4.Други заболявания:
  •  сколиоза;
  •  спондилолистеза;
  •  остеопороза;
  •  Шоерман – Мау;
  •  контрактура на Дюпюитрен.
  ІV. Заболявания на периферната нервна система:
  •  Радикулити, плексити, неврити и периферни парези;
  •  Лумбалгичен и ишиалгичен синдром;
  •  Полиневропатии;
  •  Невралгии.
  V. Гинекологични и андрологични заболявания:
  •  хронични аднексити;
  •  простатити и епидидимити;
  •  индурацио пенис пластика;
  В терапевтичните комплекси, според заболяването се включват:
  •  питейно лечение чрез минерална вода;
  •  билколечение;
  •  водолечение /минерални басейни, вани – обикновени, хидромасажни, перлени, тангентори/;
  •  луголечение с поморийска луга;
  •  калолечение с поморийска кал /локални апликации/;
  •  ароматерапия;
  •  електролечние и светлолечение;
  •  рефлексотерапия /игло- и лазер пунктура, терапия с Мокса/;
  •  двигателна, екстензионна и мануална терапия;
  •  лечебен масаж;
  •  сауна;
  •  парна баня.
   
  За провеждане на допълнителни лечебни процедури в района на болницата, са изградени един закрит и два открити плувни басейни, фитнес и други спортни площадки.
  Широко е застъпено диетичното и лечебно хранене, като част от единната лечебно-рехабилитационна програма на пациентите, като за целта са изградени просторна столова и луксозен ресторант за свободно хранене, отговарящи на всички съвременни изисквания.
  За удобство на пациентите болницата разполага с козметичен и фризьорски салон.
  За провеждане на различни професионални срещи, конференции, семинари и други научни и практически медицински форуми се предлагат конферентна зала с възможности до 50 участници и киносалон за 150-200 участници, разполагащи със съвременна мултимедийна техника.

  РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В БПЛР – МО – Хисаря
  В БПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация и профилактика следните категории лица:

  1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 , чл. 226л и чл.298а  от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както следва:
  а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
  б) военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 1, буква "а" и по т. 2;
  в) цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 2;
  г) членовете на семействата на лицата по букви "а", "б" и "в", които не ползват правата по т. 2;
  д) пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
  е) ветераните от войните и членовете на техните семейства;
  ж) военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  з) резервистите за времето на разположение за активна служба

  2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при условия и по ред, определени от Националния осигурителен институт (НОИ);

  3. задължително здравноосигурени лица при условия и по ред,определени от Националната здравноосигурителна каса/НЗОК/.

  4. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, и чужденци, които не ползват права на осигурени лица по българското законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.

  Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БПЛР е до 15 дни.

  Записването за резервиране на места за лечение, рехабилитация и профилактика се извършва в следната задължителна последователност:
  1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на техните семейства;
  2. военнослужещите, които не ползват правата по чл.4, т.1, буква”а” от наредба Н-5 от 11.03.2013 г. на министъра на отбраната и цивилните служители, работещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия;
  3. членовете на семействата на лицата по т. 2;
  4. лицата, които не работят в МО и БА в момента, но са свързани с миналата и настоящата им дейност:
  4.1. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
  4.2. ветераните от войните и членовете на техните семейства;
  4.3. военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства;
  5. български граждани, които не работят в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  6. чужденци

  Записването на дата за прием се извършва предварително по следните начини:
  Лицата по тт. 1, 2, 3, 4.1 и 4.3 могат да си запишат дата за настаняване не по-рано от три месеца до датата на приема.
  Лицата по т. 4.2 си записват дата за прием лично или чрез централните им съюзи или техните структури в страната.
  Лицата по т.5 и т.6 могат да резервират дата за настаняване не по-рано от един месец до датата на приема само при наличие на свободен леглови фонд.
  Всяка резервация се осъществява по телефона /(0337) 60200 или 60201/ в делничен ден, след 14.00 ч.
  Информация по въпроси, свързани с резервации, условия за прием, заплащане на престой и други се дава по изключение след 15:00 часа по телефона, само за допълване на предоставената Ви на тази страница такава.

  ВАЖНО!!!
  Преди да се обадите за резервация във ВМА-БПЛР-Хисар извършете следното:

  1.            Установете имате ли заболявания, опредлени като противопоказания за пребиваване в БДПЛР-Хисар особено, ако имате решения на ТЕЛК, в които такива заболявания са посочени/, а именно:
  А. Абсолютни /не подлежат на обсъждане/:
  -    остър стадий на всички заболявания
  -    остри инфекциозни заболявания
  -    тиреотоксикоза
  -    психични заболявания:
  • шизофрения
  • афективни разтройства /маниакално-депрсивни/
  • олигофрения
  -    епилепсия
  -    кървящи язви - до 6 месеца след кръвоизлива
  -    декомпенсирана цироза
  -    терминална бъбречна недостатъчност
  -    активна туберкулоза
  -    болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения
  Б. Относителни /болните се приемат след обсъждане и одобрение от лекари-специалисти по физикална медицина с такива по вътрешни болести или неврология, в зависимост от профила на заболяванията/:
  -    състояние след мозъчен инсулт - до 6 м. от заболяването
  -    състояние след инфаркт на миокарда - до 6 м. от заболяването
  -    неопластични заболявания - до 5год. от началото им
  -    хронична бъбречна недостатъчност III степен
  -    сърдечна недостатъчност III и IV степен
  -    психични заболявания:
  • тревожно-депресивни разтройства
  • обсесивно-компулсивни разтройства
   
  2.Консултирайте се с вашия личен лекар за наличие на такива, за да прецени можете ли да бъдете приети в БПЛР- Хисар.
  Противопоказанията са основание за отказване на прием на всички категории лица, включително и такива по НОИ, НЗОК и свободно резервиращи по Наредба Н-5/2013 г.
  Освен набавянето на посочените необходими документи за извършване на резервация и прием в БПЛР-Хисар направете следното:
  А. За пациенти по клинична пътека № 241:
  „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система”
  1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
  2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
  3. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали на печата изрично е написано, че той е невролог. Ако на печата не пише, че е невролог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  4. Уверете се, че разчитането /описанието/ на електромиографското изследване /ЕМГ/ е подпечатано с печата на здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./. Това не се изисква, ако изследването е направено в болниците, които са в състава на Военномедицинска академия /такива не са ДКЦ-та, частни кабинети или лаборатории, които само са базирани на територията на ВМА.
  5. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
  6. От БПЛР – Хисар може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаването му още на първия ден при Вашето приемане.
  Б. За пациенти по клинична пътека № 244:
  „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат”
  1. Уверете се, че сте здравно осигурен, съгласно нормативната уредба в Република България.
  2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
  3. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подписано и подпечатано с личния печат на лекаря, който го е извършил и дали на печата изрично е написано, че той е рентгенолог. Ако на печата не пише, че е рентгенолог лекарят собственоръчно да напише това, преди да се е подписал.
  4. Уверете се, че разчитането /описанието/ на рентгеновите снимки, или изследването на скенер или ядреномагнитен резонанс е подпечатано с печата на здравното заведение, където е извършено /болница, поликлиника, ДКЦ и др./. Това не се изисква, ако изследването е направено в болниците, които са в състава на Военномедицинска академия /такива не са ДКЦ-та, частни кабинети или лаборатории, които само са базирани на територията на ВМА/.
  5. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата /осем дни/, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 8-я ден от престоя, след като подпишете съответните документи. Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали. Ако си тръгнете по-рано, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, ще заплатите стойността на целия си престой.
  6. От БПЛР – Хисар може да Ви бъде издаден болничен лист за 8 дни за болничен престой, за което трябва да заявите искане за издаване още на първия ден при Вашето приемане.
  В. За пациенти по програма на НОИ:
  /само за работещи български граждани/
  1. Уверете се, че сте осигурен по всички видове осигуряване, изисквани съгласно нормативната уредба в Република България, свързана с ползването на лечение и рехабилитация по програмите на НОИ;
  2. Консултирайте се с личния си лекар относно това дали боледувате от някоя от посочените в противопоказанията болест, защото при наличие на противопоказания ще бъдете върнати, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали;
  3. Уверете се, че ще разполагате с достатъчно дни за престой в болницата, тъй като съгласно регламента трябва да пристигнете за регистриране най-късно до 12:00 часа на първия ден и ще можете да си тръгнете на 11-я ден от престоя, след като подпишете съответните протоколи.
  Ако не се явите за регистрация в указаното време няма да бъдете приети, независимо от това, че имате резервация и от кой район на страната сте пристигнали.
  Ако си тръгнете по-рано, съгласно нормативната уредба за ползване на програми по НОИ ще платите стойността на целия си престой.
  4. Преди тръгването Ви за прием в болницата се уверете, че направленията обр. 119 /”зелените талони”/ са оригинални, а не копия и, че на тях са написани диагнози, а не описания и са с оригинални печати на личния лекар и на съответното поделение на НОИ. Убедете се и в това, че удостоверението, издадено от НОИ е оригинално и е с оригинални печати.
  Г. За пациенти, които желаят да бъдат приети след свободно резервиране на места и попадат към посочените в Наредба Н-5/2013 на министъра на отбраната категории лица, извън тези по НОИ и клинични пътеки:
  Приемането на съответните категории лица, посочени в Наредбата, особено тези по чл. 5, ал. 4, става само при наличие на свободни места, след резервирането/настаняването на пациентите по договори с НЗОК и с НОИ и в посочената в нея последователност;
  При запознаване с изискванията на наредбата обърнете внимание на следните документи, без които не можете да бъдете приети в болницата:
  1. Медицинско направление бл. МЗ № 119/98 /”зелен талон”/, издадено от общо практикуващите лекари. Представя се при постъпването в БПЛР от всички категории лица, посочени в чл. 4, без тези по т.3 и по чл.5, ал.4 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г., с отразени заболявания (основно и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като профилни възможности за основното заболяване, медицинска документация/здравна книжка, лична амбулаторна карта, епикризи от проведени болнични лечения и др./ и документ за самоличност (лична карта, карта на чужденец, свидетелство за управление на мпс).

  Към направлението лицата носят със себе си и представят при приемането им и допълнителни документи, както следва: т.1.:

  1. Военнослужещите, цивилните служители военнослужещи и цивилни служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и членовете на семействата им, когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.
  • здравна книжка (лична амбулаторна карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация;
  • лична карта;
  • служебна бележка от местоработата по образец или служебна карта /ксерокопие/ за военнослужещите и цивилните служители в МО и БА, съгласно приложение № 5 от наредба Н-5 от 11.03.2013 г.,

  2.Пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
  • епикриза от последното проведено болнично лечение;
  • лична карта;
  • копие на разпореждане за пенсиониране при условията на чл. 6 от отменения ЗП или по чл. 69 КСО и военноотчетна книжка; за членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от 1 месец до постъпване за лечение, и копие на разпореждането за пенсионирането на титуляра;

  3.ветераните от войните и членовете на техните семейства:
  • епикриза от последното проведено болнично лечение;
  • лична карта;
  • удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при Министерския съвет;
  • за членовете на семействата удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от удостоверението за ветеран от войната;

  4.военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства:
  • епикриза от последното проведено болнично лечение;
  • лична карта
  • книжка за военноинвалид или военнопострадал;
  • за членовете на семействата им - удостоверение за гражданско състояние от служба "ГРАО", издадено не по-рано от един месец от постъпване за лечение, и копие от книжката за военноинвалид или военнопострадал;

  Удостоверението от служба ГРАО е задължителен документ за доказване, че дадено лице попада в категорията „член семейство” на титуляра.
  За доказване, че деца от 18 до 26 години попадат в категорията „член семейство” на титуляра е необходимо да бъдат вписани в служебната бележка по Приложение 5 и да представят съответен, нормативно определен документ, че са учащи или студенти.
  За доказване на съвместно съжителство без брак е необходимо наличието на еднаква постоянна адресна регистрация на титуляра и на лицето попадащо в категорията „член семейство”, която да е вписана в личните карти и на двамата.
  Задължително е пенсионираните военнослужещи освен решението за пенсиониране да представят и военноотчетните си книжки.
  Задължителни за изпълнение изисквания, регламентирани в съответна нормативна уредба.
  Приемането по една и съща клинична пътека е еднократно за календарна година!
  При приемане по клинична пътека се заплаща потребителска такса - 5.80 лв. на ден.

  От потребителска такса са освободени следните категории пациенти:

  Категория пациенти Необходими документи за освобождаване
  Деца до 18 г. възраст  
  Пациенти с решение на ТЕЛК за инвалидност /в решението да няма заболявания - противопоказания за приемане в БДПЛР-Хисар/ Решение на ТЕЛК – Оригинал и 2 копия
  Ветерани от войните и военноинвалиди Удостоверение за УОВ
  Книжка за военноинвалид
  Лекувани в друго болнично заведение през
  настоящата година.
  Фактура или касова бележка за платена потребителска такса  – оригинал и копие
  Медицински специалисти Копие на членска карта от БЛС и БАСПЗ или копие от диплома за медицинско образование
  Безработни, регистрирани в бюрата по труда Служебна бележка от съответното бюро по труда

  Пациентите по НОИ доплащат, определената в изпратената им резервация допълнителна стойност на храната за ден.

  Допълнителна информация:
  1.”Членове на семейство” са съпрузите и децата , ако не са встъпили в брак. Със статут на членове на семейство се ползват и лицата ,живеещи при условията на съвместно съжителство,ако имат еднакъв постоянен адрес ,което се удостоверява с документите им  за самоличност.  
  2.” Деца” са родените от брака или съвместното съжителство до навършването на 18-годишна възраст , а ако продължават образованието си – до 26- годишна възраст, а ако са недееспособни  или трайно неработоспособни –независимо от възрастта ,което се удостоверява с акт за раждане на детето и удостоверение от висше учебно заведение за редовна обучение или експертно решение на ТЕЛК. Деца под 3 год. не се приемат!
  3. Заплащането на медицинските дейности, както и издаването на фактури се извършва в деня на постъпването.
  4. При самостоятелно настаняване в стая с две легла, ако пациентът не желае в същата да се настанява и друго лице, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната, посочена в чл. 4 на наредба Н-5/11.03.2013 г. категория пациент.
  5. При настаняване в апартаменти по НОИ или клинични пътеки и желание за съвместно пребиваване с други лица, приети на свободен прием, се запознайте със заповедите на управителя на БДПЛР-Хисар, отнасящи се към това обстоятелство.
  6. Ветераните от войните се настаняват за лечение без да заплащат нощувките, храната и процедурите.

  ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН:

  За:
  1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./
  2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./
  3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./ /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./
  4) членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите /Приложение № 6 от наредба Н-5/11.03.2013 г./
  5) резервисти за времето на активна служба.
  Леглоден във: Цена, лв.  
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 40,00  
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  30,00
  25,00
   
   
  Стая с едно легло 14,00  
  Стая с две легла 10,00  
  Стая с три легла 7,00  
   
  За: военноинвалиди и военнопострадали
    Апартамент - лукс (за целия апартамент) 20,00
    Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  15,00
  10,00
   
    Стая с едно легло 6,00
    Стая с две легла 5,00
    Стая с три легла 3,50
  1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА
  2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
  Апартамент - лукс (за целия апартамент) 90,00
  Апартамент - стая и хол (за целия апартамент)
  Апартамент студио (за целия апартамент)
  70,00
  60,00
  Стая с едно легло 35,00
  Стая с две легла 25,00
  Стая с три легла 15,00
  Цената за 1 леглоден включва: разходите за нощувка, медицинско обслужване и до три лечебни процедури, назначени от лекар.
  Стойността на 1 храноден включва разходите за закуска, обяд и вечеря и се заплаща отделно от цената за 1 леглоден.
  Военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25 % от стойността на храната.
  Военнослужещите и цивилните служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства, както и резервистите за времето на разположение за активна служба заплащат 50% от цената, съответно за плувен басейн, сауна, фитнес, парна баня и спортни игри.
  Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 25% от цената, съответно за плувен басейн, сауна, фитнес и парна баня.

  ГРАД ХИСАР
  Известен български балнеоложки курорт, разположен в полите на същинска Средна гора с история, датираща отпреди 2500 години.
  Още в петото хилядолетие преди Новата ера край лечебните извори възниква малко селище на Тракийското племе “Беси”.
  След завладяването на Тракия от римляните – 46г. от Новата ера, селището се превръща в значителен курортен град, наречен Аугуста /Императорски град/ и още Диоклецианопол, на името на император Диоклециан.
  Климатът в града е умерен – средна годишна температура 11,9 С0. Зимата е сравнително мека, с малко и краткотрайни снеговалежи, 10 – 12 са мъгливите дни за цялата година.
  Климатични фактори на града, съчетани с богатството на 22-та минерални извора, създават условия за пълноценно лечение през цялата година.
  Градът и околностите предлагат възможности за развлекателен, исторически опознавателен и културен туризъм.
  Неповторимото съчетание от благоприятно географско разположение,умерен климат и чист въздух правят Хисаря истински град на здравето, изключително привлекателен за туристи от страната и чужбина.