Начало / Академична дейност / Учебна дейност / Следдипломно обучение / Специализации / Архив Конкурси

Академична дейност

Учебна дейност

Архив Конкурси

Заповед-63/11.01.2018г.
Заповед № 151 от 25.01.2018г.
Списък допуснати кандидат - специализанти ендокринология 0218
Допуснати кандидати неврохирургия 0218

Класиран кандидат ендокринология

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Заповед 1304

Заповед 1199

Списък на допуснати специализанти 06/17

Заповед 710/19.05.2017г.

Резултати от проведено интервю с кандидат-специализанти 2017 Очни болести

Заповед 662/12.05.2017г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати Очни болести

Заповед 458/27.03.2017г.

Списък на одобрените кандидати АИЛ

Списък на допуснатите до интервю кандидати Анестезиология и интензивно лечение

Списък на допуснатите до интервю кандидати неврохирургия

Списък на кандидатите, с които ще бъдат сключени договори

Заповед 226/06.02.2017г.

Списък на допуснатите до интервю кандидати 30.01.2017

Заповед 75/11.01.2017г.

Заповед 1733/29.12.2016г

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Заповед 1572/22.11.2016г.

Списък на допуснати/недопуснати кандидати.

Заповед 1268

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  ЗА ОБЯВЕНИТЕ ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Обявяване на вакантни длъжности - лекари-специализанти - ВМА-МБАЛ-Варна

Заповед 707/16/05.2016г.

Заповед 671/11.05.2016г.

Заповед - вакантни длъжности анестезиология

Заповед на началника на ВМА oтносно обявяване на вакантна длъжност за лекар - специализант във Военномедицинска академия.

Заповед на началника на ВМА oтносно обявяване на вакантна длъжност за лекар - специализант във Военномедицинска академия.Заповед на началника на ВМА относно обявяване на вакантни длъжности за лекари- специализанти и за медицински сестри – специализанти във Военномедицинска академия


СПИСЪК класирани специализантиантни длъжности за лекари

 


Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-207 от 19.03.2014 г. относно обявяване на конкурс за специализанти по военномедицински специалности за лекари и фармацевти

Учебно-наученият отдел на Военномедицинска академия уведомява, че отдел „СДО и УБК" при Медицински университет - София обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във вестник „Новинар" бр. 12/15.01.2014 г.
Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул. „Акад. Иван Гешов" № 15, ет.12, стая №7.
Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ - София в интернет www.mu-sofiq.bg

 


План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2013/2014 г.


Учебно-научният отдел на Военномедицинска академия уведомява, че със Заповед № РД-21-12/ 16.11.2012 г.на министъра на здравеопазването  са утвърдени местата за специализанти по брой и видове специалности за висши медицински и немедицински специалисти през 2013 г.
Конкурсът за зачисляване за специализация ще бъде обявен от Медицинския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Информация за подаване на документи ще бъде публикувана допълнително.
Приложение: таблица с утвърдените места за специализации във Военномедицинска академия.


Отпуснати места за обучение на специализанти за 2013 година в ВМА 
Специалности за лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по "медицина".

Специалност Институция, в която се провежда практическото обучение Места, финансирани от държавата Места за специализанти, приети по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №34/29.12.2006 г. Места за специализанти, приети по реда на чл. 20, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Наредба №34/29.12.2006 г. Места срещу заплащане Места, финансирани от друг източник Места за чужденци
               
Авационна медицина              
  ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 1 0
Акушерство и гинекология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 1 0
               
Анестезиология и интензивно лечение ВМА-МБАЛ София 1 0 0 0 3 1
               
Вирусология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 2 0
               
Вътрешни болести ВМА-МБАЛ София 0 0 0 2 3 0
               
Гастроентерология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 3 3 2
               
Ендокринология и болести на обмяната ВМА-МБАЛ София 0 2 0 0 3 0
               
Инфекциозни болести ВМА-МБАЛ София 1 0 0 0 2 0
               
Кардиология ВМА-МБАЛ София 0 1 0 0 3 0
               
Клинична имунология              
               
Клинична лаборатория ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 3 0
               
Клинична токсикология ВМА-МБАЛ София 1 1 0 1 1 0
               
Клинична хематология ВМА-МБАЛ София 0 1 0 1 1 0
               
Кожни и венерически болести ВМА-МБАЛ София 1 0 0 2 1 2
               
Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) ВМА-МБАЛ София 0 2 3 0 5 5
               
Медицинска онкология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 2 5 0
               
Неврохирургия ВМА-МБАЛ София 0 0 0 2 2 0
               
Нервни болести ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 4 2
               
Нефрология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 2 0
               
Образна диагностика ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 3 0
               
Ортопедия и травматология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 2 3 2
               
Очни болести ВМА-МБАЛ София 1 0 0 1 0 0
               
Педиатрия              
Пневмология и фтизиатрия ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 1 0
               
Психиатрия ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 4 1
               
Ревматология ВМА-МБАЛ София 1 0 0 0 1 0
               
Спешна медицина ВМА-МБАЛ София 3 0 0 0 0 0
               
Съдова хирургия ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 1 1
               
Трудова медицина              
               
Урология ВМА-МБАЛ София 0 0 0 0 3 0
               
Ушно-носно-гърлени болести ВМА-МБАЛ София 1 0 0 1 1 1
               
Физикална и рехабилитационна медицина ВМА-МБАЛ София 0 0 0 1 1 1
               
Хирургия ВМА-МБАЛ София 0 2 0 2 7 0