Начало / Академична дейност / Учебна дейност

Академична дейност

Учебна дейност

Учебна дейност

    Военномедицинска академия разполага с висококвалифициран преподавателски състав: над 70 професори, ст.н.с. І ст.,  доценти и ст.н.с. ІІ ст. В  академията работят близо 20 доктори на медицинските науки и повече от 90  - с образователна и научна степен "доктор". В тяхна помощ са и близо 70 асистенти и научни сътрудници.
   Изградена е необходимата материална база за провеждане на учебен процес (аула, учебни зали към клиниките, учебни кабинети по военномедицинските специалности, телевизионна система със зала за наблюдение на операции, зала за компютърно обучение, библиотека и др.).
    Богатият човешки ресурс и отличните условия за работа дават възможност ВМА да бъде оторизирана като база за следдипломно обучение и подготовка на специализанти и аспиранти още от самото си създаване. Съгласно Закона за лечебните заведения през 2001 г. и 2006 г. ВМА получи акредитация за обучение на студенти, стажант-лекари и медицински специалисти със степен "магистър" за срок от 5 г. с оценка "отличен". През 2002 г. в съответствие със Закона за висшето образование ВМА е акредитирана от НАОА за обучение на докторанти по 16 научни медицински специалности, а през 2007 г. - по 28 специалности.   

Учебната дейност на ВМА се изразява в:

    • обучение на кадрови медицински офицери и среден медицински персонал съобразно мобилизационните им назначения;
    • обучение на стажант-лекари;
    • обучение на клинични ординатори;
    • обучение на докторанти;
    • следдипломно обучение на специалисти с висше образование в системата на здравеопазването;
    • следдипломна квалификация на висш и среден медицински състав от здравната мрежа на страната.
    • специализирано обучение за правоспособност за дейности в среда на йонизиращи лъчения. 

     В академията се провеждат основни курсове за придобиване на клинична или организационна военномедицинска специалност. С Наредба № 34 от 2006 г. на Министерството на здравеопазването на ВМА се предоставя изцяло правото да провежда следдипломното обучение по четири военномедицински специалности: военна токсикология, военномедицинско снабдяване, военномедицинско планиране и превантивна военна медицина.
     Широко място в работата на хабилитираните лица, асистенти и преподаватели от ВМА, заема оказването на методична помощ на болниците за активно лечение и тези за долекуване, продължително лечение и профилактика. Методична помощ се оказва и на медицинските служби в поделенията на СВ, ВВС и ВМС.  
    Военномедицинска академия получи лицензия за извършване на специализирано обучение за работа с източници на йонизиращи лъчения. Лицензията е в съответствие с разпоредбите на Законът за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за обучението и квалификацията на персонала, работещ в областта на ядрената енергия и дава право на ВМА да обучава по международно приетите стандарти кадри в областта на медицината, науката, техниката и да издава удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения.  /Информация:   Военномедицинска Академия, Научноизследователска лаборатория по радиационна защита София 1606, ул. Г. Софийски № 3, тел. 922 51 61, 922 50 44, е-mail: nil_rz@abv.bg; www.vma.bg/Необходимите документи за участие в курсове за специализирано обучение, може да намерите ТУК.

    Многопрофилната болнична структура, модерното болнично оборудване и тясната специализация на клиничните звена отговарят на изискванията в университетските болници от западноевропейски тип и я правят предпочитана база за обучение на студенти, стажант-лекари и специализанти от цялата страна и чужива.
   
План-разписанието за курсовете за учебната 2015/2016г. можете да намерите в графа "Продължаващо медицинско обучение - Курсове"!

   ВМА разполага със специализирана литература и периодични издания във връзка с провеждани курсове:

 
 1. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. Под ред. на Ст. Тонев. С., Военномедицинска академия, 2007, 383 с.
 2. Наръчник медицинско осигуряване при кризи. Под ред. Ст. Тонев. С., изд. „Ирита”, 2007, 102 с.
 3. Медико-тактическа характеристика на бедствените ситуации. Под ред на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, 208 с.
 4. Наръчник оценка на медицинската обстановка Ислямска република Афганистан. Под ред на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, 165 с.
 5. Наръчник оценка на медицинската обстановка Република Ирак. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2007, 168 с.
 6. Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. Tonev, S., Sofia, Publishing house „IRITA”, 2008, pр. 382.
 7. Тероризъм – оценка и управление на медицинския риск. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, 432 с.
 8. Медицинско осигуряване при кризи. Под ред. Ст. Тонев. С., изд. „Ирита”, 2008, 304 с.
 9. Наръчник оценка на медицинската обстановка Кувейт. Под ред. на Ст. Тонев. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, 160 с.
 10. Medical Management of Chemical and Biological Casualties. Edit. Tonev, S., Kanev, K.,  Dishovsky, Ch., Sofia,  Publishing house „IRITA”, 2009, pр. 359
 11. AVAITION SPACE & ENVIRONMENTAL MEDICINE
 12. FLYING SAFETY
 13. JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
 14. JOURNAL OF THE ROYAL ARMY MEDICAL CORPS
 15. JOURNAL OF TRAUMA – INJURY INFECT & CRITICAL CARE
 16. MEDICINE & ARMEES
 17. MILITARY MEDICINE
 18. RADIATION RESEARCH
 19. REVUE INTERNATIONAL SERVICES SANTE DES FORCES ARMEES
 20. WEEKLY EPIDIMIOLOGICAL RECORD
 21. WEHRMEDIZIN & WEHPHARMAZIE
 22. WEHRMEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT
 23. JOURNAL OF THE AMERICAN AKADEMY OF DERMATOLOGY (JAAD)
 24. BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY
 25. HAUTARZT
 26. JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY
 27. AMERICAN JOURNAL OF DERMATOLOGY (LIP)
 28. EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
 29. JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY
 30. BRITISH JOURNAL OF SURGERY
 31. DER CHIRURG
 32. HEMATOLOGY
 33. LIVER TRANSPLANTATION
 34. HUMAN AND EXPERINENTAL TOXICOLOGY
    Част от заглавията: Military Medicine; Medecine et Armees; Revue Internationale des Services de Sante des Forces Armees; Journal of Royal Army Medical Corps - се получават единствено в библиотеката на МБАЛ София – ВМА, като същевременно се ползват и от другите сродни библиотеки в страната.
     Регистърът на курсовете във военните училища през 2011 г. обявен със заповед на Министъра на отбраната на РБ ОХ-66/03.02.2010 г. може да намерите тук.

     Заповедта за провеждане  на конкурсни изпити  за зачисляване на специализация по военномедицинските специалности, съгласно Наредба № 34 / 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването може да намерите тук.

Телефон за връзки с Учебно-научен отдел, сектор "Планиране и организация на учебната дейност": 02/922 56 30; 02/922 58 66