Начало / Академична дейност / Научна дейност

Академична дейност

Научна дейност

Научна дейност

    Във Военномедицинска академия научноизследователската дейност е насочена към разработване на научна и научноприложна тематика и свързаното с нея израстване на млади научни работници, както и към развитието на международни контакти с водещи специалисти от други страни. Част от разработките разглеждат клинико-експериментални въпроси и проблеми с фундаментален и фундаментално-приложен характер, други са свързани тематично с биологичната, радиационната и химическата защита. Разработват се и се и внедряват полеви подвижни лаборатории, методи за повишаване защитата на боеца, задълбочено се изучават проблемите, свързани с травматизма, изгарянията, защита от ядрени, биологични и химически агенти.През последните 5 години научната продукция на сътрудниците на ВМА възлиза на над 1500 публикации и над 2000 участия в международни научни форуми и др. Научната дейност на ВМА се отразява в ежегодно издаваните от СНВМИ библиографски справочници.
   
     Значителен брой научноизследователски кадри от ВМА членуват в български, европейски и световни научни организации и редколегии на научни издания.
    
     Периодично във ВМА се организират и провеждат научни форуми с международно участие по актуални проблеми на военната медицина.

Актуална информация:
1. Седемнадесетият  конгрес на БВМК ще се проведе в Белград, Република Сърбия, 28 май-1 юни 2012 г.
2. Във връзка с предстоящата АТЕСТАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ и изготвяне на БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВОЧНИК за научната дейност на ВМА за 2011 г. до 30.03.2012  г. трябва да бъдат събрани всички научни публикации в периодичния печат, книги, монографии и участия в български и чуждестранни форуми за 2011 г. Библиографските описания на публикациите да се изготвят съгласно БДС и да се предават на електронен носител (флаш-памет) в УНО – стаи 1, 5, 3Б, етаж 2 /старата хирургия/ или изпратени по e-mail: uno@vma.bg. Телефон за връзка: 25-130, 25-847, 25-669.
3. Издаденият от Военномедицинска академия през 2011 г. (IRITA, 2011) сборник: “TOXICOLOGICAL PROBLEMS - THIRD NATIONAL CONGRESS OF CLINICAL TOXICOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, VARNA, 2010”. Под редакцията на ГЕН. M-Р ПРОФ. СТ. ТОНЕВ, ДМ, ПРОФ. КАМЕН КАНЕВ, ДМН, ПРОФ. ХРИСТОФОР ДИШОВСКИ, ДМН. e приет и качен на сайта на списaние:
“Journal of Medical, Chemical, Biological and Radiological Defense” и може свободно да бъде изтеглен от http://www.jmedcbr.org , раздел “ARCHIVES” или директно от http://www.jmedcbr.org/archives.html

Телефон за връзка с Учебно-научен отдел на ВМА: 02/922 5309; 02/922 5130.