Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    Втора клиника по коремна хирургия е база за обучение на студенти по медицина, специалисти по здравни грижи и следдипломна квалификация на лекари по специалността „Обща хирургия”. Основните методи за обучение са лекции, практически упражнения, семинари, колоквиуми, провеждани от хабилитираните лица и асистентите на клиниката. 

    Ежегодно се провеждат следдипломни курсове в областта на колопроктологията, херниологията, здравните грижи. Клиниката разполага със собствена литература по специалността, нагледни материали, достъп до интернет и модерно оборудвана учебна видеозала, позволяваща директно наблюдение на извършваните хирургични интервенции в операционните зали. Водещите хирурзи в клиниката извършват методична и консултативна дейност като национални консултанти по коремна хирургия.

    През годините от създаването на клиниката сътрудниците й участват редовно в множество републикански и международни научни форуми. Публикувани са над 300 статии в реномирани български и чуждестранни научни списания.

    Колективът на клиниката участва в написването на съвременните учебници по коремна хирургия, лапароскопска хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия, военна и травма хирургия, както и различни монографии в областта на обшата хирургия.

    Резултат от активната научна дейност е включване в провеждането на международни проучвания при лечението на чернодробния ехинокок, антибиотичната терапия и др.