Актуално за COVID-19

Учебна и научна дейност

    В клиниката по психиатрия и военна психология се обучават студенти по медицина, социална педагогика, медицинска рехабилитация и психология и лекарски асистенти към СУ „Св. Климент Охридски”, както и психолози от Нов български университет (НБУ).

    Приоритети в научната дейност са изследвания, свързани с психичните реакции и динамиката на  психопатологичната симптоматика при пострадали в бедствия и аварии, като аналог на бойните травми.

    Лабораторията за психично здраве и превенция провежда учебна дейност/и практически стажове със студенти от СУ "Св. Климент Охридски", Нов български университет, ЮЗУ "Неофит Рилски" и Медицински университет-София ежегодно /за медицински и немедицински специалисти/.

    Научната дейност на Лабораторията е свързана с участия в конгреси, конференции, семинари, разработване и издаване на наръчници, ръководства, статии и обзори по теми, свързани с превенцията и промоцията на психичното здраве, изследване на професионалния стрес и burnout синдрома, психологично консултиране в болнична среда и други.