Актуално за COVID-19

Проф. д-р Кириен Кьосев, д.м.. началник

  Проф. д-р Кириен Кьосев,д.м., е началник на Втора клиника по коремна хирургия от началото на 2019 г..

  Роден е на 13 ноември 1963 г. в София. През 1981 г. завършва средно образование в 35-а  Руска гимназия в столицата. Дипломира се като лекар през 1987 г. след обучение в тогавашната Медицинска академия-София. След това отбива военната си служба във Военна болница-Дупница.

  От 1990 до 1992 г. работи по разпределение като лекар-ординатор в хирургическо отделение на Окръжна болница-Кюстендил. От април 1992 г. започва работа като лекар-ординатор в Клиника по обща хирургия на ВМА-София. През 1995 г. придобива специалност по обща хирургия. От 2003 до 2014 г. е началник отделение в Клиниката по коремна хирургия. През 2012 г. защитава дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на тема: „Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение”. През 2013 г. става магистър по „Здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Пловдив. след защита на дипломна работа на тема: „Редките болести в хирургичната практика”. През 2014 г., след хабилитиране, е избран за доцент в нея, а от 2018 г. - за професор. 

  Курсове и специализации:

  • Специализация по хепатогастроентерология - Холандия (1997 г.)
  • Курс по онкология на гърда - Австрия (2008 г.) и Германия (2009 г.)
  • Курс по онкогинекология - Германия (2009 г.) и Великобритания (2010 г.)
  • Курс по генитоуринарна онкология - Белгия (2009 г.)
  • Курс по гастроинтестинална онкология - Испания (2012 г.) и Германия (2013 г.)
  • Курс по лечение на белодробен карцином - Германия (2012 г.) и Испания (2013 г.)
  • Курс за лечение на хронична лимфоцитна левкемия - Испания (2017 г.)

  Проф. Кьосев е автор на 291 научни публикации, отпечатани в български и международни сборници, списания, монографии, както и на 86 научни доклада, представени на български и международни научни форуми.

  Участва в редакционни колегии, сред които и сп. "Военна Медицина". Рецензент е в сп. "International Journal of Surgery and Medicine", сп. "Journal of Gastroenterology & Hepatology", сп. "Balkan Military Medical Review".

  Член е на Българския лекарски съюз (БЛС), The New York Academy of Sciences, Българско хирургическо дружество (БХД), International Society of Surgery/Societe Internationale de Chirurgie, European Society of Emergency Medicine, Association for Research in Surgery, International Pilonidal Society.

  Владее английски и руски език.