Актуално за COVID-19

Лечебна дейност

    Клиниката по съдова хирургия работи по следните основни направления: ендоваскуларна хирургия с транслуменна ангиопластика и стентиране на периферни артерии, профилактика, диагностика и лечение на БТЕ, каротидна хирургия, медикаментозно лечение на болни с критична исхемия на крайниците с простеноиди. Осъществява се оперативно лечение на артериалната и венозна патология в пълен обем.

    В помощ на специалистите е модерен доплеров апарат Филипс, с помощта на който се осъществява неинвазивната диагностика на артериалната и венозна патология на крайниците, абдоминалната аорта и каротидните съдове.

    В клиниката са разработени собствени алгоритми за поведение при болни с различни съдово-хирургични заболявания, съобразени със световните консенсуси в областта и базирани на собствения опит и научните разработки в клиниката.