Актуално за COVID-19

Лаборатория за психично здраве и превенция

  Дейностите по психологично осигуряване се организират и изпълняват от Лабораторията за психично здраве и превенция (ЛПЗП), съгласно Наредбата за психологично осигуряване на военнослужещите от Министерство на отбраната (МО), Българската армия (БА) и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната:

  1. По заявка на командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури провежда психологично обучение на военнослужещи
  2. По заявка на командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури подпомага разработването на специализирани приложни програми за обучение на курсантския и сержантския състав във висшите военни училища и професионалния сержантски (старшински) колеж
  3. Разработва програми, свързани с промоцията на психичното здраве и психологичното осигуряване и ги предлага за утвърждаване от министъра на отбраната, след съгласуване с командващия на СКС, командирите на видовете въоръжени сили, командира на бригада „Специални сили” и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, където има органи по психологично осигуряване
  4. Осъществява методическа помощ на специализираните органи  за психологично осигуряване
  5. Изготвя теоретични и научно-приложни разработки по психосоциални проблеми в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и предлага практически подходи за тяхното решаване
  6. Съгласувано с командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури, изследва рисковите фактори в армейската среда, които влияят върху организационната ефективност, личностното функциониране и психичната готовност на военнослужещите, и предлага подходи за тяхното ограничаване;
  7. Съгласувано с командирите (началниците) на военните формирования и ръководителите на съответните структури, адаптира и предлага за утвърждаване от началника на отбраната психодиагностични методики за психологични изследвания и психологична оценка и провежда обучения на органите  за психологично осигуряване по въвеждането им във военните формирования
  8. Провежда психологично консултиране, психотерапия и кризисни интервенции
  9. Участва в психологичното осигуряване на контингентите за операции и мисии извън територията на страната;
  10. Извършва оценка на психологичната пригодност на кандидати за приемане на военна служба и на кандидати за приемане на служба в доброволния резерв
  11. Извършва оценка на психологична пригодност на военнослужещите и на резервистите
  12. Извършва специализирани психологични изследвания на военнослужещи, цивилни служители и резервисти по Закона за защита на класифицираната информация
  13. Участва в изготвянето на оценка на степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
  14. Участва в разработването и провеждането на дейности в Министерството на отбраната, свързани с изпълнение на национални програми
  15. Участва в оказването на психологична помощ на населението при бедствия и аварии
  16. Изготвя ежемесечни отчети и годишен доклад-анализ за дейността си
  17. Осъществява контакти и взаимодействие със сходни структури в страната и в чужбина