Актуално за COVID-19

Лабораторията

  Химикотоксикологичната лабаратория е част от Катедра "Токсикология" на ВМА. В не се извършват в пълен обем както класически, така и съвременни систематични химико-токсикологични изследвания за предварителен скрининг и потвърдителен анализ на лекарствени, наркотични и други токсични вещества в биологични проби, съгласно препоръките на TIAFT и SOFT. Използват се широк набор от методи като спектрофотометрични, имуноаналитични, биохимични и инструментални хроматографски и масспектрални техники за анализ.

  Лабораторията е водеща за страната в областта на съдебно-токсикологичната експертиза, осигуряваща изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества при шофьори (Наредба № 1/2017 г. на МЗ, МВР и МП), военнослужещи (Наредба № Н-5/2012 г. на МО), химико-токсикологична експертиза на проби от починали лица, спешна токсикологична диагностика при случаи със съмнения за отравяне и др.

   

  Химикотоксикологичната лабаратория разполага със съвременна аналитична хроматографска апаратура на водещи производители в тази област:

  • Газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор с приставка за паро-фазен (“headspace”) анализ  (Agilent);
  • Газов хроматограф с масспектрален детектор (Agilent);
  • Газов хроматограф с азот-фосфорен детектор (Agilent);
  • Система за високо-ефективна течна хроматография, окомплектована с DAD и флуоресцентен детектор (Agilent);
  • UV-Vis спектрофотометри (Тhermo; Carl-Zeiss);
  • Биохимичен анализатор (Hospitex);
  • Специализирани прибори за пробоподготовка (система за твърдофазна екстракция, вакуум-изпарител, тъканен хомогенизатор и др.).